PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Telefonálás Németül

 

 

Telefoninterjú

 

Legtöbbször számithatunk, hogy a német fél – hogy a nyelvi akadályokat kiszűrje – felhív bennünket. Telefonálás közben ügyeljünk hogy:

 

 

 • a beszélgetés elején köszönjünk és mutatkozzunk be.
 • n e hadarjunk
 • ha megszakad a beszélgetés várjunk, mert a hivó újra hiv.
  • reggel 9 és este 9 között hívhatnak.

 

 

  • a telefonunk kifogástalanul működjön (az akku fel legyen töltve stb.)
  • legyen nálunk jegyzetpapír
  • iróeszközzel rendelkezzünk
  • a pályázati anyagunk legyen nálunk (hátha abból kérdeznek)
  • jegyezze le kivel és mikor beszélt
  • adja meg pontosan elérhetőségét
  • legyen ön előtt naptár (lejegyezni hová és mikor kell mennie)
 

Az utcai telefonfülkék vagy kártyával, vagy pénzérnével működnek. Telefonkártyákat (Telefonkarten) postahivatalokban, esetleg újságárusoknál és pénzváltókban is kaphatunk.

Ha Ausztriából haza telefonálunk mindig 0036-tal kell a tárcsázást kezdeni.

Kérem tanulmányozza a TELEFONÁLÁS linket. Itt találhatja a telefonos munkakeresés szabályait.

Az alábbiakban FONTOS NÉMET kifejezéseket és szavakat találhat, amelyekkel munkát találhat.

 

 

 

Wo ist die nächste Telefonzelle?

Hol van a legközelebbi telefonfülke?

 

Wo kann ich telefonieren?

Hol tudok telefonálni?

 

Bitte ein Ferngespräch nach  Ungarn.

Egy távolsági beszélgetést kérek Magyarországra.

 

Welche Nummer haben Sie?

Mi a telefonszáma?

 

Ich rufe zurück.

Visszahívom.

 

Augenblick.

Pillanat.

 

Ist... da, bitte?

Ott... beszél kérem?

 

Hier ist...

Itt... beszél.

 

Wer ist da?

Ki beszél ott?

 

Am Apparat!

Az beszél.

 

Bleiben Sie am Apparat.

Tartsa a vonalat!

 

Warten Sie mal einen Moment.

Várjon kérem egy pillanatot.

 

Ich verbinde Sie.

Kapcsolom.

 

Die Leitung ist besetzt.

A vonal foglalt.

 

Die Leitung ist gestört.

Rossz a vonal.

 

Der Teilnehmer meldet sich nicht.

A hívott fél nem jelentkezik.

 

Sie sind falsch verbunden.

Rossz számot hívott.

 

Ich versuche es später nochmal.

Később megpróbálom.

 

Kann ich etwas ausachten?

Hagyhatok üzenetet?

 

Meine Durchwahl lautet..

A számom a következő...

 

 

Das Telefon klingelt.

Cseng a telefon.

 

Hier spricht Thomas Martin.

Itt T. Martin beszél.

 

Wer spricht?

Ki beszél?

 

Sind Sie es, Herr Tobler?

Ön az, Tobler úr?

 

Nein, falsch verbunden.

Nem, tévedés.

 

Ich möchte mit Herrn Becker sprechen.

Becker úrral szeretnék beszélni.

 

 

 

Bitte, sprechen Sie lauter/langsamer.

Kérem, beszéljen hangosabban/lassabban.

 

Ich verstehe Sie leider nicht.

Sajnos nem értem.

 

Bitte, wiederholen Sie!

Sziveskedjék megismételni.

 

Rufen Sie bitte den Dolmetscher zum Telefon.

Hivja a tolmácsot a telefonhoz.

 

Kann ich Ihre Telefonnummer haben?

Megadná a telefonszámát?

 

Das ist meine Nummer.

Itt a számom.

 

Bitte rufen Sie mich an.

Kérem, hívjon fel.

 

Ich rufe Sie bald an.

Nemsokára felhívom.

 

Wo ist die nächste Telefonzelle?

Hol van a legközelebbi nyílvános telefon?

 

Darf ich Ihr Telefon benutzen?

Használhatom a telefonját?

 

Ich möchte nach Ungarn telefonieren.

Magyarországra szeretnék telefonálni.

 

Was ist die Vorwahl von..?

Mi a körzetszáma ...-nak?

 

Ich hätte gerne eine Telefonkarte.

Kérek egy telefonkártyát.

 

Welche Nummer hat die Auskunft?

Mi az információ száma?

 

Ich möchte die Nummer von AustroHelp.

Az AustroHelp számára volna szükségem.

 

Können Sie das bitte wiederholen?

Megismételné, kérem?

 

Er/Sie ist leider nicht da.

Sajnos, nem tudom adni.

 

Einen Augenblick, bitte.

Pillnat, kérem.

 

Wann ist er/sie wieder da?

Mikor beszélhetek vele?

 

Würden Sie ihm/ihr sagen, daß ich angerufen habe.

Megmondaná neki, hogy hívtam.

 

Mein Name ist Rita.

Rita vagyok.

 

Es war nett, mit Ihnen zu sprechen.

Örülök, hogy beszélhettünk.

 

Ich melde mich wieder.

Majd jelentkezem.

 

Auf Wiederhören.

Viszonthallásra.

 

FOLYTATJUK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet