PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Módosítva:  2013. 02. 15.

 

Mondatkezdő kifejezések

 

ÚJ Részek

 

 

Entschuldigung/ Bocsánatkérés

 

 

 

● Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten wohl noch etwas sagen.

 

Elnézést, félbeszakítottam, bizonyára még mondani akart valamit.

 

Verzeihen Sie mir, jetzt habe ich den roten Faden verloren.

 

Bocsásson meg, de elvesztettem a fonalat.

 

● Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte.

 

Hirtelen nem is tudom, mit is akartam mondani.

 

Moment, das habe ich nicht ganz mitbekommen.

 

Pillanat, ezt nem értettem teljesen.

 

Das habe ich falsch verstanden.

 

Rosszul értettem.

 

Verzeihung, das habe ich akustisch nicht verstanden.

 

Elnézést, ezt nem hallottam jól.

 

● Entschuldigung, ich habe leider nicht zugehört.

 

Elnézést, sajnos nem figyeltem.

 

Ich kann nichts dafür.

 

Nem tehetek róla.

 

Würden Sie mich jetzt für einen Moment entschuldigen?

 

Megbocsátana egy pillanatra?

 

Ich möchte, dass du mir verzeihst.

 

Szeretném, ha megbocsájtanál.

 

Es tut mir schrecklich leid, es wird sicher nicht wieder vorkommen.

 

Borzasztóan sajnálom, biztosan nem fordul elő többet.

 

● ’Schuldigung!(ugs.)

 

Bocs!

 

 

 

. Widerspruch, Ablehnung / Ellenvetés, Elutasítás

 

 

 

Auf keinen Fall!

 

Semmi esetre sem!

 

Aber natürlich nicht!

 

Persze, hogy nem!

 

Das geht nicht.

 

Nem lehetséges.

 

Das stimmt aber nicht!

 

(De) ez nem igaz! / Ez nem így van!

 

Es stimmt einfach nicht!

 

Ez egyszerűen nem igaz!

 

Das stimmt doch ganz und gar nicht.

 

Ez egyáltalán nem így van.

 

Das trifft nicht zu, denn ...

 

Ez nincs így, mert …

 

Das halte ich für absolut falsch.

 

Ezt teljesen helytelennek tartom.

 

Das halte ich nicht für richtig.

 

Ezt nem tartom helyesnek.

 

Nicht unbedingt, denn ...

 

Nem feltétlenül, mert …

 

Ich glaube, dass das nicht ganz richtig ist.

 

Úgy gondolom, hogy ez nem teljesen igaz/helyénvaló.

 

Da bin ich aber (etwas/ganz) anderer Meinung.

 

De én (kicsit/teljesen) más véleményen vagyok.

 

 

 

● Da bin ich  (ganz) Ihrer Meinung.

 

Ebben (teljesen) egyetértünk.

 

In diesem Punkt bin ich (etwas) anderer Meinung.

 

Erről a pontról (kicsit) más a véleményem.

 

Da kann ich mich nicht Ihrer Meinung anschließen.

 

Ebben nem tudok csatlakozni az Ön véleményéhez.

 

● Ich behaupte das Gegenteil.

 

Az ellenkezőjét állítom.

 

Nein, das Gegenteil ist der Fall.

 

Nem, épp az ellenkezőjéről van szó.

 

Im Gegenteil.

 

Ellenkezőleg.

 

Dagegen möchte ich folgendes einwenden:....

 

A következőt szeretném ellenvetni: …

 

Ich sehe das (etwas/völlig) anders.

 

Ezt én (kicsit/teljesen) másképp látom.

 

Das kann ich mir nicht vorstellen.

 

Ezt nem tudom elképzelni.

 

Im Gegensatz zu Erika denke ich, dass ...

 

Erikával  ellentétben én azt gondolom, hogy …

 

Ich bin eher der Meinung von Rita

 

Inkább Rita véleményével értek egyet.

 

Ich bin mit Ihrer Behauptung nicht einverstanden.

 

Az Ön állításával nem értek egyet.

 

● Ihre Ansichten kann ich nicht teilen.

 

Nem tudom osztani a véleményét/nézetét.

 

 

 

Andererseits ....

 

Másrészről…

 

● Nein, auf keinen Fall!

 

Nem, semmi esetre sem!

 

Nein, bestimmt nicht!

 

Nem, egész biztosan nem!

 

Wo denken Sie hin?

 

Hová gondol?

 

Das glauben Sie doch selbst nicht!

 

Ezt maga sem hiszi!

 

Ich kann es nicht fassen.

 

Felfoghatatlan.

 

Was habe ich damit zu tun?

 

Mi közöm hozzá?

 

Sie irren sich (ganz gewaltig).

 

Ön (erősen) téved.

 

Nein, das ergibt keinen Sinn.

 

Nem, ennek semmi értelme.

 

Es ist aus der Luft gegriffen.

 

Légből kapott dolog.

 

Einfach unvorstellbar.

 

Egyszerűen elképzelhetetlen

 

 

   
   

 

 

 

Ich bin der Meinung, daß...

Az a véleményem. hogy

 

Meiner Meinung nach...

Véleményem szerint...

 

Was mich betrifft..

Ami engem illet,..

 

Was die Sache betrifft...

Ami ezt a dolgot illeti,...

 

Man kann ruhig sagen...

Nyugodtan mondhatjuk,...

 

Man kann feststellen...

Megállapíthatjuk...

 

Es handelt sich darum...

Arról van szó,...

 

Es steht fest, daß...

Az biztos, hogy...

 

Wenn ich es richtig weiß, ...

Ha jól tudom,...

 

Soviel ich weiß,...

Már amennyire én tudom,...

 

Wenn man es überlegt, ..

Ha meggondoljuk,...

 

Ich bin überzeugt,..

Meg vagyok győződve...

 

Sie haben vollkommen recht, aber...

Teljesen igaza van, de...

 

Ich für mein Teil..

Én a magam részéről...

 

 

 

 

ÁLLÁSINTERJÚ

 

Mein Name ist Laslo Muster.

A nevem Muster László.

 

Ich bin ein Maler mit fünfjähriger Berufspraxis.

Festő vagyok, öt éves szakmai gyakorlattal.

 

Haben Sie schon in Österreich gearbeitet?

Dolgozott már Ausztriában?

 

Wen möchten Sie denn sprechen?

Kivel szeretne beszélni?

 

Sie interessieren sich also für die Stelle als Tischler.

Tehát asztalosként szeretne elhelyezkedni.

 

Ich rufe wegen der Anzeige in dem AMS an.

Az AMS-ben meghirdetett állás miatt hívom.

 

Wann könnten Sie anfangen?

Mikor tudna kezdeni?

 

So bald wie möglich.

Ahogy lehet.

 

Was für ein Gehalt stellen Sie sich vor?

Milyen bért képzelt el?

 

Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.

Köszönöm a lehetőséget az allásinterjúra.

 

 

 

NYELVI NEHÉZSÉGEK

 

Sprechen Sie Ungarisch?

Beszél magyarul?

 

Spricht hier jemand Ungarisch?

Beszél itt valaki magyarul?

 

Ich spreche kaum Deutsch.

Nem nagyon beszélek németül.

 

Können Sie langsamer sprechen?

Tudná lassabban mondani?

 

Können Sie wiederholen?

Meg tudná ismételni?

 

Wie bitte?

Hogy mondta?

 

Ich verstehe nicht.

Nem értem.

 

Was sagten Sie?

Mit mondott?

 

Können Sie buchstabieren?

Tudná betüzni?

 

Bitte schreiben Sie auf.

Kérem, irja le.

 

Können Sie mir das übersetzen?

Le tudná nekem fordítani?

 

Was bedeutet das?

Mit jelent ez?

 

Verstehen Sie mich?

Ért engem?

 

 

 

 

 

Bemutatkozás

 

A köszönés módja mindig attól függ, mennyire ismerünk valakit:

A kézfogás, találkozáskor és búcsúzáskor is az udvariasság alaptétele.

Általában először a nökkel, majd a férfiakkal fogunk kezet.

A tegezés egyes számban du, többes számban ihr; rokonok, közeli barátok között gyakran szokásos, és ha gyerekekkel beszélünk. A fiatalok általában tegezik egymást. Minden más esetben a Sie (Ön) megszólítást használjuk. Egyes és többes számban is. A megszólításnál mindig használjuk a Herr és Frau megszólításokat, vagy figyeljünk a megszólítandó társadalmi rangjára (Doktor stb.). Mindaddig magázódni kell, amíg meg nem állapodnak a tegezésben.

 

Ich heiße.........

Engem....hívnak.

 

Darf ich .......vorstellen?

Bemutathatom...?

 

Janos, das ist Peter.

János, ez Péter.

 

Sehr angenehm.

Nagyon örvendek.

 

Ganz meinerseits.

Én is.

 

Wie heißen Sie?

Önt hogy hívják?

 

Es tut mir leid, ich habe Ihren Namen nicht verstanden.

Sajnos nem értettem a nevét.

 

Woher kommen Sie?

Honnan jött?

 

 

Grüß dich!

Szervusz!

 

Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle.

Engedje meg, hogy bemutatkozzam.

 

Angenehm. (Sehr erfreut).

Örvendek.

 

Sind wir uns schon begegnet?

Találkoztunk már?

 

Wann haben wir uns schon gesehen?

Mikor láttuk egymást?

 

Es ist ziemlich lange her.

Elég régen volt.

 

Wie geht es dir?

Hogy vagy?

 

Wie geht es Ihnen?

Hogy van?

 

Danke, gut.

Köszönöm, jól.

 

Wie war die Reise?

Milyen volt az utazás?

 

Angenehm.

Kellemes.

 

Langweilig.

Unalmas.

 

Störe ich?

Zavarok?

 

Überhaupt nicht.

Egyáltalán nem.

 

Kömmen Sie bitte hier entlang!

Erre tessék jönni!

 

Kann ich Ihnen helfen?

Segithetek?

 

Nehmen Sie bitte Platz!

Tessék helyet foglalni!

 

Warten (kommen) Sie bitte!

Tessék várni (jönni)!

 

Was wünschen Sie?

Mit óhajt?

 

Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten.

Egy szivességre kérem.

 

Seien Sie so nett!

Legyen olyan kedves!

 

Sei so nett!

Legyél olyan kedves!

 

Ist es erlaubt?

Szabad?

 

Gestatten Sie?

Megengedi?

 

Bitte!

Tessék! Kérem! Parancsoljon!

 

Sehr gerne.

Nagyon szivesen.

 

 

 

 

Ja - Nein - Vielleicht - Entschuldigung

Igen - Nem - Talán - Bocsánat

 

Ja.

Igen

 

Sicherlich.

Bizonyára.

 

Auf jeden Fall.

Minden esetre.

 

Unbedingt.

Feltétlenül, okvetlenül.

 

Ohne weiteres.

Minden további nélkül.

 

Sehr gerne.

Nagyon szivesen.

 

Ich habe nichts dagegen.

Semmi kifogásom.

 

Selbsverständlich. Freilich.

Persze. Hogyne.

 

Natürlich.

Természetesen.

 

So ist es.

Úgy van.

 

Das stimmt.

Igaz.

 

Sie haben recht.

Igaza van.

 

Du hast recht.

Igazad van.

 

Genau!

Pontosan.

 

Wie du meinst.

Ahogy gondolod.

 

Meinetwegen.

Miattam.

 

Von mir aus.

Felőlem.

 

Nein.

Nem.

 

Überhaupt nicht.

Egyáltalán nem.

 

Ausgeschlossen.

Ki van zárva.

 

Unmöglich!

Lehetetlen.

 

Unvorstellbar.

Elképzelhetetlen.

 

Unglaublich.

Hihetetlen.

 

Sie irren sich.

Ön téved.

 

Ich bin dagegen.

Ellene vagyok.

 

Das kommt nicht in Frage.

Szó sem lehet róla.

 

Es geht nicht.

Nem megy.

 

Auf keinen Fall.

Semmi esetre sem.

 

Das ist nicht erlaubt.

Nem szabad.

 

Das ist verboten.

Ez tilos.

 

Das stimmt nicht.

Nem igaz.

 

Sie haben nicht recht.

Nincs igaza.

 

Du hast nicht recht.

Nincs igazad.

 

Es hat keinen Sinn.

Nincs értelme.

 

 

 

Vielleicht.

Talán.

 

Eventuell.

Esetleg.

 

Möglich. /Es kann sein.

Lehet.

 

Es ist nicht ausgeschlossen.

Nincs kizárva.

 

Es ist wahrscheinlich.

Valószínű.

 

Es ist nicht sicher.

Nem biztos.

 

Kaum.

Alig.

 

Ich glaube es nicht.

Nem hiszem.

 

Ich glaube nicht.

Nem hiszek.

 

Ich habe es mir gedacht.

Gondoltam.

 

Vielleicht irre ich mich, aber

Lehet, hogy tévedek, de

 

Verzeihung! /Entschuldigung!

Bocsánat!

 

Seien Sie mir nicht böse, dass ich störe!

Ne haragudjon, hogy zavarom!

 

Sei mir nicht böse!

Ne haragudj

 

Schade!

Kár!

 

Es tut mir (sehr) leid.

(Nagyon) sajnálom.

 

 

 

 

Leider weiß ich es nicht.

Sajnos nem tudom.

 

Entschuldigen Sie, daß ich zu spät komme, aber ich wußte nicht, wie lange man braucht.

Bocsánat,hogy elkéstem, de nem tudtam, hogy meddig tart az út.

 

Verzeihung, ein Irrtum!

Bocsánat, tévedés!

 

Ich kann nichts dafür.

Nem tehetek róla.

 

Es war Zufall.

Véletlen volt.

 

Es war mein Fehler.

Az én hibám volt.

 

Sie missverstehen mich!

Félreért.

 

Bitte!

Kérem!

 

Nicht schlimm!

Nem baj.

 

Das ist schlecht.

Az baj.

 

Das machts nichts!

Nem tesz semmit.

 

Keine Ursache.

Nincs miért.

 

WAS SAGEN SIE DAZU? MIT SZÓL EHHEZ?

 

Ausgezeichnet!

Kitünő!

 

Furchtbar!

Rettenetes!

 

Gräßlich!

Szörnyű!

 

Das ist schon was!

Ez igen!

 

Genug!

Elég!

 

Unerträglich!

Elviselhetetlen

 

Das ist zu viel!

Ez már túl sok!

 

Ruhig bleiben!

Nyugalom!

 

Nicht wahr?

Ugye?

 

Fertig!

Kész!

 

Los, gehen wir!

Gyerünk!

 

Schnell! Schneller!

Gyorsan! Gyorsabban!

 

 

 

H  O  L ?

 

Wo ist es?

Hol van?

 

über dem Haus

a ház felett

 

auf der anderen Straßenseite

az út túloldalán

 

hier/dort

itt/ott

 

im Auto

autóban

 

in der Stadt

a városban

 

im Dorf

faluban

 

im Geschäft

a boltban

 

in der Schule

iskolában

 

in die Schule

az iskolába

 

in der Küche

konyhában

 

in der Tasche

táskában

 

in Deutschland

Németországban

 

in Ungarn

Magyarországon

 

in Österreich

Ausztriában

 

in der Schweiz

Svájcban

 

in England

Angliában

 

aus England

Angliából

 

aus Ungarn

Magyarországról

 

in der Nähe der Post

a posta közelében

 

bei der  Bank

a banknál

 

bei dem Schrank

a szekrénynél

 

links/rechts

balra/jobbra

 

vor dem Haus

a ház előtt

 

unter der Brücke

a híd alatt

 

unter dem Tisch

az asztal alatt

 

unter den Tisch

az asztal alá

 

 

 

HOVÁ?/WOHIN?

 

Wohin gehen Sie? (gyalog)

Hová mennek?

 

über die Straße

az út túloldalára

 

ins Museum

a múzeumba

 

in die Stadt

a városba

 

zum Hotel

szállodához

 

Wohin fahren Sie?  (járművel)

Hová megy/mennek?

 

nach Wien

Bécsbe

 

nach Deutschland

Németországba

 

bis zur Ampel

a közlekedési lámpáig

 

Richtung Berlin

Berlin felé


 

ins Haus

házba

 

ins Zimmer

szobába

 

ins Auto

autóba

 

in die Wohnung

a lakásba

 

in die Küche

a konyhába

 

in die Schule

az iskolába

 

 

zum Bahnhof

vasútállomásra

 

 

 

MIKOR?/WANN?

 

Wann kommt der Zug an?

Mikor érkezik a vonat?

 

in zehn Minuten

tíz perc múlva

 

immer

mindig

 

gegen Mitternacht

éjfél körül/felé

 

um sieben Uhr

hét órakor

 

vor Mittwoch

szerda előtt

 

bis morgen

holnapig/ A holnapi viszontlátásra.

 

täglich

naponta

 

jeden Tag

minden nap

 

jede Woche

minden héten

 

wöchentlich

hetente

 

jeden Monat

minden hónapban

 

jedes Jahr

minden évben

 

im Sommer

nyáron

 

jeden Sommer

minden nyáron

 

im Winter

télen

 

früh

korán

 

von 12 bis 15 Uhr

12-től 15 óráig

 

sofort

azonnal

 

bald

nemsokára

 

eben

éppen

 

gleich

mindjárt

 

in 30 Minuten

30 perc múlva

 

nie

soha

 

noch nicht

még nem

 

jetzt

most

 

oft

gyakran

 

am achten Juni

június nyolcadikán

 

an Werktagen

hétköznapokon

 

einmal in der Woche

hetente egyszer

 

manchmal

néha

 

dann

azután

 

 

 

MENNYI? /WIE VIEL?

 

Was kostet das?

Az mennyibe kerül?

 

Wie viel gibt es?

Mennyi van?

 

eins, zwei

egy, kettő

 

keine

semennyi

 

ein wenig

egy kevés

 

genug

elég

 

viele Leute

sok ember

 

viel mehr

sokkal több

 

zu viel

túl sok

 

etwas Wein

egy kis bor

 

etwas Brot

egy kis kenyér

 

 

MIÉRT?/WARUM

 

Ich weiß nicht, warum ich...

Nem tudom, miért én...

 

Warum nicht?

Miért nem?

 

wegen des Vaters

az apa miatt

 

wegen des Autos

az autó miatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátás

 

 

Die drei Mahlzeiten sind: das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen.

A három étkezés: a reggeli, az ebéd, a vacsora.

 

Was gibt es zum Frühstück?

Mi van a reggelihez?

 

Gehen wir zusammen frühstücken.

Reggelizzünk együtt.

 

Setzen wir uns hin!

Üljünk le!

 

Was wünschen Sie?

Mit óhajt?

 

Was für ein Menü haben Sie?

Milyen menüjük van?

 

Woraus besteht ein  Menü?

Mi van a menüben?

 

Was kostet ein Menü?

Mennyibe kerül egy menü?

 

Ich möchte etwas essen.

Szeretnék valamit enni.

 

Ich habe Hunger.

Éhes vagyok.

 

Ich habe Durst.

Szomjas vagyok.

 

Ich habe keinen Appetit.

Nincs étvágyam.

 

Guten Appetit!

Jó étvágyat!

 

Danke, gleichfalls!

Köszönöm, viszont!

 

Auf Ihr Wohl! Prost!

Egészségére!

 

Nehmen Sie noch etwas?

Parancsol még valamit?

 

Nein, danke.

Köszönöm, nem

 

Danke, gleichfalls.

Köszönöm, (önnek, neked is).

 

Haben Sie einen Tisch frei?

Van egy szabad asztala?

 

Herr Ober!

Főúr!

 

Fräulein!

Kisasszony!

 

Wer bedient hier?

Ki itt a pincér?

 

Was empfehlen Sie mir (uns)?

Mit ajánl nekem (nekünk)?

 

Haben Sie ein Menü?

Van egy menüjük?

 

Die Speisekarte, bitte!

Az étlapot, kérem!

 

Bringen Sie mir bitte...!

Hozzon kérem....-t!

 

Ich habe es sehr eilig.

Nagyon sietek.

 

Was können Sie sofort bringen?

Mit tud rögtön hozni?

 

Ich esse kein Fleisch.

Nem eszem húst.

 

Mögen Sie...?

Szereti a ...-t?

 

Wollen Sie..?

Tetszik...?

 

Wollen Sie vielleicht lieber..?

Nem parancsol inkább..?

 

Wird es lange dauern?

Sokáig tart?

 

....ist leider nicht mehr da.

...sajnos már nincs.

 

Ich kann Ihnen dafür...bringen.

Helyette hozhatok.....-t.

 

Möchten Sie noch etwas?

Parancsol még valamit?

 

Waren Sie zufrieden?

Meg volt elégedve?

 

Die Rechnung, bitte!

A számlát, kérem!

 

 

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet