PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

 

Szókörnyezet-ismeret

Ebben a fejezetében a vastagon szedett fő szavakhoz olyan, általában velük együtt előforduló bővítményeket adunk meg, amelyekkel a nyelvhasználatunkat színesíthetjük.

Ezeket a kifejezéseket mind írásban, mind szóban hasznosan alkalmazhatjuk.

 

 

e Aussprache, -, -n KIEJTÉS

gute ~ jó ~

klare ~ tiszta ~

deutliche ~ érthető ~

reine ~ tiszta ~

richtige ~ helyes ~

dialektfreie ~ dialektustól mentes ~

schlechte ~ rossz ~

fehlerhafte ~ hibás ~

 

aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen KIEJT, KIMOND

einen Satz/ein Wort klar ~ egy mondatot/szót tisztán~

deutlich ~ érthetően ~

laut ~ hangosan ~

leise ~ halkan ~

 

e Ausstellung, -, -en KIÁLLÍTÁS

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet ~t előkészít

~ veranstalten, -ete, h. –et ~t megszervez

~ eröffnen, -ete, h. –t ~-t megnyit

~ besuchen, -te, h.-t ~-t látogat

 

e Auswahl - VÁLASZTÉK

gute ~ jó ~

große ~ nagy ~

reiche ~ gazdag ~

gute ~ von Büchern könyvek széles ~-a

 

s Auto, -s, -s AUTÓ

ein neues ~ új ~

modernes ~ modern ~

altes ~ régi ~

altmodisches ~ régimódi ~

gebrauchtes ~ használt ~

schnelles ~ gyors ~

eingefahrenes ~ bejáratott ~

reparaturbedürftiges ~ szervizre szoruló ~

 

 

s Bad, -(e)s, Bäder / s Badewasser, -s, - fürdő / fürdővíz

ein kaltes ~ hideg ~

ein warmes ~ meleg ~

ein laues ~ langyos ~

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-ben ül

ein ~ nehmen, nahm, h. genommen ~-t vesz

 

baden, -ete, h. ge-t/ein Wannenbad nehmen fürdőt vesz

kalt ~ hideg ~

lau ~ langyos ~

warm ~ meleg ~

heiß ~ forró ~

 

r Ball, -(e)s, Bälle labda

~ spielen, -te, h. ge-t labdázik

den ~ schlagen, schlug, h. geschlagen ~-t (meg)üt

werfen, warf, h. geworfen ~-t dob

treten ~-t megrúg, rugdal

stoßen, stieß, h. gestoßen ~-t (meg)üt

schießen, schoss, h. geschossen ~-t lő

stoppen, -te, h. ge-t ~-t megállít

berühren, -te, h.-t ~-t megérint

fangen, fing, h. gefangen ~-t megfog

halten, hielt, h. gehalten ~-t megállít

ab/geben, gab ab, h. abgegeben ~-t lead

ein/werfen, warf ein, h. eingeworfen ~-t bedob

 

 

s Band, -(e)s, Bänder szalag

ein schmales ~ vékony ~

breites ~ széles ~

langes ~ hosszú ~

kurzes ~ rövid ~

buntes ~ színes, tarka ~

seidenes ~ selyem ~

 

e Bank, -, -en bank, pénzintézet

staatliche Banken állami bankok

e Filiale einer Bank egy bank fiókja

eine Bank gründen, -ete, h. ge-t bankot alapít

Geld auf der Bank haben, hatte, h. gehabt pénzt bankban tart

Geld auf der Bank liegen, lag, h. gelegen pénzt bankban tart

ein Konto bei einer ~ haben, hatte, h. gehabt számlát vezet egy banknál

 

s Barometer, -s, - barométer, légnyomásmérő

das ~ steigt nő a ~/javuló időjárást jelez a ~

das ~ fällt esik a ~/romló időjárást jelez a~

das ~ steht auf/zeigt Regen a ~ esőn áll/esőt jelez

das ~ steht auf Sturm/zeigt Sturm a ~ viharon áll/vihart jelez

 

e Basis, -, Basen alap, bázis

eine feste ~ biztos ~

sichere ~ biztos ~

solide ~ megbízható, erős ~

gute ~ jó ~

reale ~ reális ~

 

r Bau, -(e)s, -ten / s Bauwerk, -(e)s, -e épület

ein einfacher ~ egyszerű ~

leichter ~ könnyű

solider ~ erős ~

fester ~ erős, szilárd ~

stattlicher ~ tekintélyes, kiváló ~

gewaltiger ~ hatalmas ~

imposanter ~ impozáns ~

kunstvoller ~ művészi ~

 

r Bauch, -(e)s, Bäuche HAS

ein dicker ~ kövér ~

fetter ~ zsíros ~

spitzer ~ sovány ~

voller ~ tele ~

leerer ~ üres ~

 

bauen, -te, h. ge-t ÉPIT

(errichten, -ete, h. –et) (létesít)

(her/stellen, -te her, h. hergestellt) (gyárt, készít)

viel ~ sokat ~

schnell ~ gyorsan ~

gut ~ jól ~

schön ~ szépen ~

billig ~ olcsón ~

modern ~ modern módon ~

rationell ~ racionálisan, gazdaságosan ~

Häuser / Wohnungen / Städte ~ házakat / lakásokat / városokat~

Brücken / Wege / Straßen ~ hidakat / utakat / utcákat ~

Kanäle / Schiffe / Flugzeuge ~ csatornákat / hajókat/repülőket~

Maschinen / Wagen ~ gépeket / autókat ~

 

r Baum, -(e)s, Bäume FA

ein hoher ~ magas ~

kräftiger ~ erős ~

balaubter ~ lombos ~

blühender ~ virágzó ~

gesunder ~ egészséges ~

kranker ~ beteg ~

gefällter ~ kidőlt ~

 

).

 

e Bedeutung, -, - e JELENTÉS

die ursprüngliche ~ az eredeti ~

eigentliche ~ a tulajdonképpeni ~

alte ~ a régi ~

ältere ~ a régebbi ~

neue ~ az új ~

neuere ~ az újabb

 

r Befehl, -(e)s, -e PARANCS

ein strenger ~ szigorú ~

dienstlicher ~ szolgálati, hivatalos ~

geheimer ~ titkos ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

 

 

begegnen, -ete, i. –et; +D. szembeszáll vkivel

einer Gruppe ~ egy csapattal ~

einem Auto ~ egy autóval ~

einem Löwen ~ egy oroszlánnal ~

 

r Beginn, -(e)sKEZDET, KEZDÉS

ein schwerer ~ nehéz ~

plötzlicher ~ hirtelen, azonnali ~

allmählicher ~ lassú, fokozatos ~

pünktlicher ~ pontos ~

vorzeitiger ~ idő előtti ~

verspäteter ~ megkésett ~

glücklicher ~ szerencsés ~

unglücklicher ~ szerencsétlen ~

neuer ~ új ~

 

behaupten, -ete, h. –et állít, kijelent

(erklären, -te, h. –t) (magyaráz)

(versichern, -te, h.-t) (állít, megerősít)

etwas kühn ~ vmit bátran ~

hartnäckig ~ makacsul ~

steif ~ keményen, mereven ~

fest ~ szilárdan ~

steif und fest ~ keményen és szilárdan ~

 

s Bein, -(e)s, -e láb

ein gebrochenes ~ törött ~

geschientes ~ sínbe rakott ~

amputiertes ~ amputált ~

lange / kurze / dicke Beine hosszú / rövid / vastag lábak

dünne / schlanke Beine vékony / sovány lábak

gerade / krumme Beine egyenes / görbe lábak

(an)geschwollene Beine (meg)dagadt lábak

behaarte Beine szőrös lábak

 

s Beispiel, -(e)s, -e (ausgewählte Probe) példa

ein überzeugendes ~ meggyőző ~

treffendes ~ találó ~

gutes ~ jó ~

lehrreiches ~ tanulságos ~

ein ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

ein ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

ein ~ nennen, nannte, h. genannt ~-t (meg)nevez

 

bekommen, bekam, h. bekommen (meg)kap

(erhalten, erhielt, h. erhalten) (megkap)

einen Brief ~ levelet ~

ein Geschenk ~ ajándékot ~

Gehalt / Lohn ~ fizetést / bért ~

(3 Wochen) Urlaub ~ (3 hét) szabadságot ~

Ich habe lange keine Antwort / keinen Nachricht Régóta nem kaptam választ/

von ihm ~. hírt róla.

 

r Berg, -(e)s, -e hegy

der Fuß / Gipfel / Hang des ~-es hegy lába / csúcsa / lejtője

Berg und Tal hegyre fel és völgybe le

Dieser ~ erhebt sich 900 m über den Ez a ~ 900 m-re a tengerszint

Meeresspiegel. felettre emelkedik.

einen ~ besteigen, bestieg, h. bestiegen egy ~et megmászik

einen ~ ersteigen, erstieg, h. erstiegen egy ~-et megmászik

einen ~ erklettern, -te, h. –t egy ~-et megmászik

einen ~ erklimmen, erklomm, h. erklommen egy ~-et megmászik

auf einen ~ steigen, stieg, i. gestiegen egy ~-re felmászik

auf dem /am / hinter dem ~ wohnen ~-en / ~-nél/ ~ mögött lakik

in die ~-e fahren, fuhr, i. gefahren/reisen, -te, i. ge-t a hegyekbe utazik

(ins Gebirge fahren) (a hegyekbe utazik)

 

r Bericht, -(e)s, -e közlemény, beszámoló, jelentés

ein guter ~ jó ~

erfreulicher ~ örömteli ~

genauer ~ pontos ~

packender ~ megkapó ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

r Beruf, -(e)s, -e hivatás, foglalkozás

ein schöner ~ szép ~

schwerer ~ nehéz ~

freier ~ szabad ~

 

berühmt híres, ismert

ein ~er Schriftsteller ~ író

~er Arzt ~ orvos

~er Gelehrter ~ tudós

~es Werk ~ mű

 

beschäftigen, -te, h.-t foglalkozik

diese Frage beschäftigt mich. Ez a kérdést foglalkoztat.

diese Angelegenheit ~. Ez az ügy ~.

dieses Problem ~. Ez a probléma ~.

dieser Gedanke ~. Ez a gondolat ~.

dieser Vorfall ~. Ez az eset ~.

 

e Beschäftigung, -, -en elfoglaltság, tevékenység

eine regelmäßige ~ haben, hatte, h. gehabt rendszeres elfoglaltsága van

eine ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

eine ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

 

r Bescheid, -(e)s, -e válasz, tájékoztatás

abschlägiger ~ elutasító ~

(un)günstiger ~ kedvező(tlen) ~

besetzen, -te, h. –t; +D./für +A. (le)foglal vkinek

(reservieren, -te, h.-t) (lefoglal)

eine Platz / Stuhl ~ egy helyet / széket ~

Das Theater war gut / voll besetzt. A színház teltházas volt.

 

besondere különös, különleges

ein ~-er Fall ~ eset

ein ~-er Erfolg ~ szerencse

ein ~-er Genuß ~ élvezet

~-e Merkmale ~ ismertetőjelek, tulajdonságok

~-e Kennzeichen ~ ismertetőjelek

 

besorgen, -te, h.-t; +D./für +A. megszerez, szerez

Brot / Fahrkarten ~ kenyeret / menetjegyet ~

ein Visum ~ vízumot ~

ein Hotelzimmer ~ szállodai szobát ~

Ich muß noch Zigaretten ~. Még cigarettát kell ~-nem.

 

e Besprechung, -, -en megbeszélés

die ~ dauerte sehr lange. A ~ nagyon sokáig tartott.

die ~ wurde unterbrochen / fortgesetzt. A ~-t megszakították/folytatták.

eine ~ haben, hatte, h. gehabt ~-e van

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet. ~-t előkészít

eine ~ an/setzen, -te an, h. ange-t ~-t elkezd.

 

bestätigen, -te, h.-t elismer, igazol, megerősít

eine Aussage ~ Egy állítást ~

ein Urteil ~ Egy döntést ~

eine Wahl ~ Egy választást ~

einen Auftrag ~ Egy megbízást ~

 

s Besteck, -(e)s, -e evőeszköz

verchromte Bestecke krómozott ~-ök

formschöne ~ szép formájú / csodaszép ~-ök

 

bestehen, bestand, h. bestanden helytáll, kiáll

einen Kampf ~ küzdelemben helytáll

ein Abenteuer ~ kalandban helytáll

eine Prüfung ~ vizsgát kiáll

er bestand die Probe. Kiállta a próbát.

 

 

 

r Besuch, -(e)s, -e látogatás

ein kurzer ~ egy rövid ~

ein langer ~ egy hosszú ~

täglicher ~ napi ~

mehrjähriger ~ többéves ~

regelmäßiger ~ rendszeres ~

der ~ der Schule iskolába járás

der ~ der Messe misére járás

der ~ einer Veranstaltung egy rendezvényen való

részvétel

 

betonen, -te, h. –t hangsúlyoz

ein Wort zu stark ~ egy szót túl erősen ~

(nicht) richtig ~ (nem) helyesen ~

genau ~ pontosan ~

 

r Betrag, -(e)s, -e összeg

ein großer ~ nagy ~

ein hoher ~ magas ~

ein geringer ~ alacsony ~

ein bestimmter ~ egy bizonyos ~

ein festgesetzter ~ egy meghatározott ~

 

 

r Betrieb, -(e)s, -e üzem

ein großer ~ egy nagy ~

ein wichtiger ~ fontos ~

 

 

s Bett, -(e)s, -en ágy

 

ein schweres ~ nehéz dunyha

ein leichtes ~ könnyű ~

ein dickes ~ vastag ~

dünnes ~ vékony ~

weiches ~ puha ~

~ machen, -te, h. ge-t ~-t megcsinál

~ auf/schütteln, -te auf, h. aufge-t ~-t felráz

~ lüften, -ete, h. ge-t ~-t kiszellőztet

~ beziehen, bezog, h. bezogen ~-t felhúz

~ ab/ziehen, zog ab, h. abgezogen ~-t lehúz

~ sonnen ~-t napra kitesz, napoztat

~ sömmern ~-t napra kitesz, szellőztet

ein schmales ~ keskeny ~

ein breites ~ széles ~

ein hölzernes ~ fából készült ~

ein eisernes ~ vasból készült ~

 

e Bewegung, -, -en mozdulat, mozgás

eine hastige ~ gyors ~

eine bedächtige ~ lassú, megfontolt ~

eine anmutige ~ kecses, bájos ~

eine eckige ~ szögletes, ügyetlen ~

eine gleichmäßige ~ egyenletes ~

eine gleichförmige ~ egyenletes ~

 

 

beweisen, bewies, h. bewiesen +D. bebizonyít, igazol vkinek

die Richtigkeit ~ a valóságot ~

die Wahrheit ~ az igazságot ~

eine Behauptung ~ egy állítást ~ vmivel,

(duch +A., mit Hilfe von+D.) vki/vmi segítségével)

 

 

bezahlen (meg/ki)fizet

Er bezahlt gut. Jól ~.

Er bezahlt schleckt Rosszul ~

Er bezahlt (un)pünktlich. Pontosan ~.

Er bezahlt unpünktlich. Pontatlanul ~

Herr Ober, ich möchte ~! Pincér, fizetni szeretnék!

 

s Bier, -(e)s, -e sör

helles ~ világos ~

dunkles ~ sötét ~

einfaches ~ egyszerű ~

starkes ~ erős ~

gut gekühlte Biere jól behűtött sörök

 

 

s Bild, -(e)s, -er kép

ein farbiges ~ színes ~

ein farbenprächtiges ~ színpompás ~

ein meisterhaftes ~ mesteri ~

ein gelungenes ~ jól sikerült ~

ein mißlungenes ~ nem jól sikerült ~

ein gerahmtes ~ bekeretezett ~

 

billig olcsó

Ein ~er Anzug egy ~ öltöny

~e Waren ~áruk

Ein ~er Preis (umg.) alacsony ár

Etw. sehr ~ kaufen vmit nagyon ~-n vesz

 

bißchen kicsi, kicsit

ein ~ Brot egy ~ kenyér

ein ~ Sand egy ~ homok

 

e Bitte, -, -n kérés

eine große ~ nagy ~

eine kleine ~ kis ~

eine bescheidene ~ szerény ~

eine herzliche ~ szívélyes ~

eine inständige ~ esdeklő ~

eine (un)erfüllbare ~ (nem) teljesíthető ~

letzte ~ utolsó kérés

 

 

blau kék

der blaue Himmel a kék ég

das blaue Meer a kék tenger

(die) blaue(n) Augen kék szem(ek)

Augen mit blauer Iris. kék szemek

schönes Blau szép kék

dunkles Blau sötétkék

lichtes Blau világoskék

helles Blau világoskék

ein Klein in ~ kék ruha

 

bleiben, blieb, i. geblieben marad

im Zimmer ~ szobában marad

in der Stadt ~ városban marad

in Bewegung ~ mozgásban marad

in Ruhe ~ nyugalomban marad

das Fenster bleibt offen / geöffnet. Az ablak nyitva marad.

das Fenster bleibt geschlossen. Az ablak zárva marad.

 

blicken, -te, h. ge-t tekint, pillant

(schauen, -te, h. geschaut) (néz, tekint, pillant)

finster ~ komoran, vészjóslóan ~

trübe ~ homályosan ~

heiter ~ derűsen, vidámat ~

freundlich ~ barátságosan ~

 

bloß fedetlen, csupasz

~e Füße csupasz lábak

~s Knie csupasz térd

~e Arme fedetlen karok

 

blühen, -te, h. ge-t virágzik

der Garten / die Wiese blüht a kert / a mező virágzik

der Flieder blüht az orgona virágzik

die Blumen / die Bäume blühen a virágok / a fák virágzanak

 

e Blume, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

zarte ~ törékeny, zsenge ~

frische ~ friss ~

frisch geschnittene ~ frissen vágott ~

welke ~ hervadt ~

verwelkte ~ elhervadt ~

 

s Blut, -(e)s vér

frisches ~ friss ~

gesundes ~ egészséges ~

krankes ~ beteg ~

konserviertes ~ konzervált, tartósított ~

 

e Blüte, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

bunte ~ tarka ~

welke ~ hervadt ~

befruchtete Blüten beporzott virágok

 

r Boden, -s, Böden talaj, föld

ebener ~ sima, egyenes ~

lehmiger ~ agyagos ~

sandiger ~ homokos ~

steiniger ~ köves ~

durchlässiger ~ áteresztő ~

nasser ~ nedves ~

schwerer ~ nehéz ~

fruchtbarer ~ termékeny ~

unfruchtbarer ~ terméketlen ~

 

e Bohne, -, -n bab

grüne / gelbe / weiße / türkische ~ zöld / sárga / fehér / török bab

 

s Boot, -(e)s, -e kis hajó, csónak

ein breites ~ széles ~

ein schmales ~ keskeny ~

ein schlankes ~ keskeny ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein leichtes ~ könnyű ~

ein neues ~ új ~

ein gepflegtes ~ ápolt, karbantartott ~

ein Überholungs~ pihenésre használt ~

ein reparaturbedürftiges ~ karbantartásra szoruló ~

 

e Börse, -, -n pénztárca

eine kleine ~ kicsi ~

eine schmale ~ vékony ~

eine gefüllte ~ tele ~

eine dicke ~ vastag ~

eine lederne ~ bőrből készült ~

 

böse mérges, gonosz, rossz

ein böser Mensch gonosz ember

ein böser Hund mérges kutya

eine böse Sache rossz, gonosz dolog

eine böse Tat gonosz tett

 

e Botschaft, -, -en hír

eine wichtige ~ fontos ~

eine frohe ~ jó ~

eine schlechte ~ rossz ~

eine schreckliche ~ szörnyű ~

 

r Boykott, -(e)s, -e bojkott, kizárás, megtagadás

etw./jm. mit ~ belegen, -te, h.-t vmit/vkit bojkottal súlyt

 

braun barna

~-e Haut ~ bőr

~-e Augen ~ szemek

ein dunkles Braun sötét~

ein helles Braun világos~

ein warmes Braun meleg~

 

brennen, brannte, h. gebrannt ég, éget

das Haus brennt ég a ház

die Scheune brennt ég az istálló

der Wald brennt ég az erdő

 

e Brille, -, -n szemüveg

blaue ~ kék ~

runde ~ kerek ~

 

s Brot, -(e)s, -e kenyér

trockenes ~ száraz ~

weiches ~ puha ~

hartes ~ kemény ~

frisch backenes ~ frissen sütött ~

alt backenes ~ régen sütött ~

verschimmeltes ~ penészes ~

weißes ~ fehér ~

graues ~ (in div. Regionen Deutschlands) barna~ (Németo. egyes régiói)

schwarzes ~ (Öst., Schw., Süddt.) barna ~ (Auszt.,Svájc,D-Ném.)

feines ~ finom ~

 

e Brücke, -, -n híd

eine schmale ~ keskeny ~

eine breite ~ széles ~

eine lange ~ hosszú ~

eine hohe ~ magas ~

eine schwandene ~ ingadozó ~

eine hölzerne ~ fából készült ~

eine steinerne ~ kőből készült ~

 

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér

mein leiblicher ~ vér szerinti ~-em

mein großer / kleiner ~ nagy / kicsi ~-em

mein älterer / jüngerer ~ idősebb / fiatalabb ~-em

 

e Brust, -, Brüste mell, mellkas

eine breite ~ széles ~

eine gewölbte ~ domború ~

eine schmale ~ keskeny ~

eine flache ~ lapos ~

 

brutal brutális

er ist ein brutaler Mensch. ő egy brutális ember.

 

s Buch, -(e)s, Bücher könyv

ein gutes / schlechtes ~ jó / rossz ~

ein spannendes / interessantes ~ izgalmas / érdekes ~

ein langweiliges ~ unalmas ~

ein heiteres / lustiges ~ vidám / kedves ~

ein antiquarisches ~ antikvár ~

ein dickleibiges ~ nagyon vastag ~

 

r Buchstabe, -ns, -n betű

kleine / große ~-n kicsi / nagy ~-k

geschriebene / gedruckte ~-n írott / nyomtatott ~-k

deutsche / lateinische ~-n német / latin ~-k

kyrillische / griechische ~-n cirill / görög ~-k

Zahlen in Buchstaben schreiben számokat betűvel kiír

 

e Bühne, -, -n színpad

eine kleine / große ~ kicsi / nagy ~

eine moderne ~ modern ~

 

r Bund, -(e)s, Bünde szövetség

geheimer ~ titkos ~

politischer ~ politikai ~

 

bunt tarka

~-e Tücher ~ kendők

~-e Kleider ~ ruhák

~-e Blätter ~ levelek

~-es Laub ~ lomb

~-e Kuh ~ tehén

ein ~-es Fell ~ bunda

 

r Bürger, -s, - polgár

~ unserer Stadt városunk ~-a(i)

~ unseres Staates államunk ~-a(i)

die Rechte der ~ kennen, kannte, h. gekannt ~-ok jogait ismeri

 

r Bus, Busses, Busse busz

der erste / zweite / dritte ~ nach… a …-ba közlekedő első /

második / harmadik ~

den Bus benutzen, -te, h.-t ~-t használ, busszal közlekedik

in den ~ steigen, stieg, i. gestiegen ~-ra felszáll

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-on ül

mit dem ~ fahren, fuhr, i. gefahren busszal megy, közlekedik

von dem ~ überfahren werden ~ által megelőzve

 

e Butter, - vaj

frische ~ friss ~

ranzige ~ avas ~

goldgelbe ~ aranysárga színű ~

gesalzene / ungesalzene ~ sózott / nem sózott ~

ein Stück ~ egy darab ~

~ und Brot vajas kenyér

~ und Käse sajtos kenyér

 

r Charakter, -s, -e karakter, jellem, jellegzetesség

ein guter ~ jó ~

ein edler ~ nemes ~

ein fester ~ erős ~

ein starker ~ erős ~

ein schwacher ~ gyenge ~

ein schwieriger ~ nehéz ~

ein schlechter ~ rossz ~

 

s Dach, -(e)s, Dächer tető

ein flaches ~ lapos ~

ein schräges ~ ferde ~

ein steiles ~ meredek ~

ein spitzes ~ csúcsos ~

ein niedriges ~ alacsony ~

ein hohes ~ magas ~

ein schadhaftes ~ sérült, megrongálódott ~

ein schützendes ~ védelmet nyújtó ~

 

e Dame, -, -n hölgy

eine alte ~ egy idős ~

eine junge ~ egy fiatal ~

eine ältere ~ egy idősebb ~

eine jüngere ~ egy fiatalabb ~

 

r Dampfer, -s, - gőzös hajó

ein schneller ~ gyors ~

ein moderner ~ modern ~

einen ~ bauen, -te, h. ge-t ~-t épít

eine ~ aus/rüsten, -ete aus, h. ausge-t ~-t felszerel

 

dankbar hálás

ein ~-es Publikum ~ közönség

 

danken, -te, h. ge-t; +D. megköszön vkinek

ja, ~! igen, ~!

nem, ~! nem, ~!

~ (dir) sehr! Nagyon köszönöm (neked)!

~ schön! Köszönöm szépen!

~ vielmals! Nagyon köszönöm!

~ tausendmal! Nagyon köszönöm!

 

s Datum, -s, Daten dátum

das heutige ~ a mai ~

 

e Decke, -, -n takaró, pokróc

eine dünne ~ vékony ~

eine dicke ~ vastag ~

eine weiche ~ puha ~

eine warme ~ meleg ~

eine wollene ~ pamut ~

eine seidene ~ selyem ~

eine damaste ~ damaszt ~

eine bunte ~ tarka ~

eine karierte ~ kockás ~

 

r Defekt, -(e)s, -e hiány, hiányosság

ein kleiner ~ kicsi ~

ein großer ~ nagy ~

ein leicht zu behebender ~ könnyen helyrehozható ~

ein schwer zu behebender ~ nehezen helyrehozható ~

 

e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés

eine spontane ~ spontán ~

eine eindrucksvolle ~ hatásos ~

 

denken, dachte, h. gedacht gondolkodik

er denkt scharf éleseszű

er denkt logisch logikusan ~

er denkt vorurteilsfrei előítélettől mentesen ~

 

deutlich világos, érthető

ein ~-er Wink ~ jelzés

eine ~-e Aufforderung ~ felhívás, felszólítás

ein ~-er Schrift ~ írás

eine ~-e Aussprache ~ kiejtés

(klar und) ~ reden, -ete, h. ge-t tisztán és világosan beszél

~ schreiben érthetően ír

~ sehen, sah, h. gesehen világosan lát

~ erkennen, erkannte, h. erkannt tisztán felismer

~ fühlen, -te, h. ge-t tisztán érez

~wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen világosan, tisztán érez/érzékel

~ sagen, -te, h. ge-t érthetően mond

~ aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen érthetően kiejt

 

deutsch német

~-e Sagen ~ monda

~-e (~sprechende) Schweiz ~ nyelvű Svájc

~-e Sprache ~ nyelv

~-er Sekt ~ pezsgő

~-er Käse ~ sajt

 

s Deutsch, -/-s a német nyelv

ein gutes ~ jó ~ nyelvtudás

ein schlechtes ~ rossz ~ nyelvtudás

akzentfreies ~ akcentus nélküli ~

 

dick kövér, vastag, sűrű

~-er Stoff vastag anyag

~-er Baumstamm vastag fatörzs

~-er Bauch kövér has

~-er Mann kövér férfi

eine ~-e Zigarre egy vastag szivar

ein ~-es Buch egy vastag könyv

ein ~-es Kleid egy vastag ruha

~-e Tränen nagy könnycseppek

 

r Dienst, -(e)s, -e szolgálat

~ leisten, -ete, h. ge-t ~-t nyújt

~ tun, tat, h. getan ~-ot tesz

~ erweisen, erwies, h. erwiesen ~-ot nyújt

jm. seine ~-e an/bieten, bot an, h. angeboten vkinek felajánlja a ~-át

 

diskret diszkrét

ein ~-er Mensch ~ ember

~-e Angelegenheiten ~ ügy

 

e Diskussion, -, -en vita

die Frage/das Problem zur ~ stehen a kérdést/problémát vitára

bocsát

eine ~ an/regen, -te an, h. ange-t ~-t kezdeményez

eine ~ in Gang bringen, brachte, h. gebracht ~-t megindít

eine Frage/ein Thema/einen Entwurf zur ~ stellen egy kérdést/témát/tervet

vitára bocsát

etw. in die ~ werfen, warf, h. geworfen vmit vitára bocsát

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum

ein altes ~ régi ~

ein vergilbtes ~ megsárgult ~

ein unleserliches ~ olvashatatlan ~

ein geheimes ~ titkos ~

wichtige, unersetzliche ~-e fontos, pótolhatatlan ~-ok

eine Sammlung von ~-en ~-ok gyűjteménye

ein ~ aus der Zeit Heinrichs IV. IV. Henrik idejéből való ~

 

e Dosis, -, Dosen dózis, adag

große / kleine ~ nagy / kicsi ~

eine homöopathische ~ homeopátiás ~

eine gefährliche ~ veszélyes ~

eine tödliche ~ halálos ~

 

r Draht, -(e)s, Drähte drót

einen ~ spannen, -te, h. ge-t ~-ot kifeszít

einen ~ ziehen, zog, h. gezogen ~-ot kihúz

einen ~ ab/kneifen, kniff ab, h. abgekniffen ¬~-ot fogóval levág/lecsíp

ein Grundstück mit ~ ein/zäunen, -te ein, h. einge-t telket drótkerítéssel bekerít

 

s Drama, -s, Dramen dráma

ein klassisches ~ klasszikus ~

ein packendes ~ megkapó ~

ein ~ schreiben, schrieb, h. geschrieben ~-t ír

ein ~ bearbeiten, -ete, h. –et ~-t feldolgoz

ein ~ inszenieren, -te, h. –t ~-t rendez (Pl. színházban)

ein ~ auf/führen, -te auf, h. aufge-t ~-t előad (Pl. színházban)

ein ~ spielen, -te, h. ge-t ~-t játszik

 

dünn vékony, sovány

ein ~-es Heft ~ füzet

ein ~-er Stoff ~ anyag

eine ~-e Schicht ~ réteg

~-e Haut ~ bőr

~-e Nadel ~ tű

 

r Durst, -(e)s szomjúság

großer / heftiger ~ nagy / nagyon erős ~

brennender ~ égető ~

quälender ~ kínzó ~

 

s Gedicht, -(e)s, -e vers, költemény

ein lyrisches ~ lírai ~

ein episches ~ epikus ~

ein dramatisches ~ drámai ~

 

e Geduld, - türelem

viel / wenig ~ sok / kevés ~

große / kleine ~ nagy / kis ~

 

e Gefahr, -, -en veszély

eine große / drohende ~ nagy / fenyegető ~

augenblickliche ~ pillanatnyi ~

akute ~ akut, éles veszély(helyzet)

 

s Gefühl, -(e)s, -e érzés

ein warmes / zärtliches ~ meleg / gyengéd ~

ein verhaltenes ~ elnyomott, visszafolytott ~

ein tiefes ~ mély ~

ein niederdrückendes ~ nyomasztó ~

ein schmerzliches ~ fájdalmas ~

ein beängstigendes ~ félelmetes ~

ein wehes ~ fájó ~

ein seltsames ~ különös ~

ein merkwürdiges ~ figyelemreméltó, furcsa ~

 

s Gehalt, -(e)s, Gehälter fizetés, bér

hoches ~ magas ~

niedriges ~ alacsony ~

ausreichendes ~ kielégítő ~

 

s Geheimnis, -ses, -se titok

ein großes ~ nagy ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein drückendes ~ nyomasztó, terhes ~

ein offenes ~ nyílt ~

ein öffentliches ~ nyílt ~

 

gehen, gang, i. gegangen megy, halad

aufrecht ~ egyenesen ~

gerade ~ egyenesen ~

krumm ~ görbén, ferdén ~

schnell / langsam ~ gyorsan / lassan ~

leise ~ lassan ~

sicher ~ biztosan ~

vorsichtig ~ óvatosan ~

breitbeinig ~ terpeszben ~

barfuß ~ mezítláb ~

zu Fuß ~ gyalog ~

 

gehören, -te, h. gehört; +D. tartozik vkihez, valakié

das Haus / das Auto gehört mir. a ház / az autó az enyém

der Garten / der Schmuck gehört dir. a kert / az ékszer a tiéd

 

r Geist, -(e)s, -er szellem, értelem

ein großer / hoher ~ nagy ~

ein edler / schöner ~ nemesi / szép ~

ein freier ~ szabad ~

ein starker ~ erős ~

ein unruhiger ~ nyugtalan ~

 

gelb sárga

 

ein ~-es Tuch ~ kendő

ein ~-es Glas ~ pohár

gelbe Rüben ~répa

das ~-e Fieber ~láz

 

e Gelegenheit, -, -en alkalom, lehetőség

eine gute / günstige ~ jó / kedvező ~

eine seltene/ einmalige ~ ritka / egyszeri ~

eine verpaßte ~ elszalasztott ~

sich gerade bietende ~ most adódó ~

eine nie wiederkehrende ~ egy soha visszanemtérő ~

 

genau pontos

eine ~-e Waage ~ mérleg

 

s Genie, -s, -s zseni, lángész

ein großes ~ nagy ~

ein verkanntes ~ rosszul értékelt, nem elismert ~

ein verkommenes ~ elhanyagolt ~

 

genug elég

~ Geld / Arbeit / Zeit elég pénz / munka / idő

Geld / Arbeit / Zeit ~ elég pénz / munka / idő

 

gerade egyenes

ein ~-er Weg ~ út

eine ~-e Strecke ~ szakasz

 

s Gerät, -(e)s, -e gép, eszköz, készülék

ein modernes ~ modern ~

ein einfaches ~ egyszerű ~

ein kompliziertes ~ komplikált, bonyolult ~

ein elektrisches ~ elektromos ~

ein mechanisches ~ mechanikus ~

ein empfindliches ~ érzékeny ~

 

s Geschenk, -(e)s, -e ajándék

ein wertvolles / schönes / großes ~ értékes / szép / nagy ~

ein geeignetes / passendes / unpassendes ~ megfelelő / megfelelő / nem

megfelelő ~

ein wertloses / nichtiges ~ értéktelen / semmitmondó ~

 

geschickt ügyes

ein ~-er Arbeiter / Schlosser / Arzt ~ munkás / lakatos / orvos

ein ~-er Politiker / Spieler / Tänzer ~ politikus / játékos / táncos

 

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcker íz, ízlés, zamat

ein süßlicher ~ édeskés ~

ein schlechter ~ rossz ~

ein ekelhafter ~ förtelmes ~

ein häßlicher ~ szörnyű

 

s Gesicht, -(e)s, -er arc

ein hübsches / schönes / interessantes ~ aranyos / szép / érdekes ~

ein häßliches / geistvolles ~ szörnyű / szellemes ~

ein ausdrucksvolles / langweiliges ~ kifejező / unalmas ~

ein ernstes / heiteres ~ komoly / vidám ~

ein frohes / fröhliches ~ boldog / vidám ~

ein hartes / strenges / gutmütiges ~ kemény / szigorú / jóindulatú~

ein breites / schmales / längliches / ovales / rundes~ széles / keskeny / hosszúkás /

ovális / kerek ~

ein feistes ~ elhízott, kövér ~

ein niedliches / liebliches ~ aranyos / kedves ~

ein frisches / rotes / blasses / bleiches ~ friss / piros / sápadt / sápadt ~

 

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés

ein dienstliches / politisches ~ szolgálati / politikai ~

ein fachliches / wissenschaftliches ~ szakmai / tudományos ~

ein philosophisches ~ filozófiai ~

 

gesund egészséges

eine ~-e Gesichtsfarbe ~ arcszín

ein ~-es Aussehen ~ kinézet

ein ~-er Junge ~ fiú

~-e Tiere ~ állatok

 

e Gewalt, -, -en hatalom

die staatliche ~ állami ~

die vollziehende ~ végrehajtó ~

die elterliche ~ szülői ~

 

s Gewicht, -(e)s, -e súly

das richtige / falsche ~ a helyes / helytelen ~

 

r Glaube(n), -ns hit

ein starker / tiefer / blinder ~ erős / mély /vak ~

 

s Glück, -(e)s szerencse

das blinde ~ vak ~

das wechselhafte / launische ~ változó / szeszélyes ~

ein großes / unerhörtes / unverdientes ~ nagy / hallatlan / meg nem

érdemelt ~

 

glücklich szerencsés, boldog

ein ~-er Spieler ~ játékos

eine ~-e Wiederkehr ~ visszatérés

ein ~-er Tag ~ nap

 

s Gold, -(e)s arany

gelbes / rotes ~ sárga / vörös ~

glänzendes / gleißendes / feines ~ csillogó / ragyogó / finom ~

gediegenes / reines ~ színtiszta / tiszta ~

24-karätiges ~ 24 karátos ~

Geräte / Schmuck auf/von ~ ~-ból készült eszközök/ékszer

 

r Gott, -es, Götter Isten

~ dienen, -te, h. ge-t ~-t szolgál

~ loben, -te, h. ge-t ~-t dicsér

~ preisen, pries, h. gepriesen ~-t dicsőít

~ an/rufen, rief an, h. angerufen ~-t hív

~ fürchten, -ete, h. ge-t ~-től fél

 

gratulieren, -te, h.-t; +D., zu+D. gratulál vkinek vmiért

mündlich ~ szóban ~

schriftlich ~ írásban ~

 

e Grenze, -, -n határ

eine alte / neue / offene / befestigte ~ régi / új / nyílt / megerősített ~

 

groß nagy

ein ~-er / der größere Teil egy nagy / a nagyobb rész

die größere Hälfte a nagyobbik fél

ein ~-es Stück egy nagy darab

die ~-en Zehe nagylábujjak

eine ~-e Stadt nagy város

ein ~-er Mann magas férfi

ein ~-er Herr magas úr

 

e Größe, -, -n méret

die ~ eines Staates / einer Stadt egy állam / város ~-e

ein Mann mittlerer ~ közepes termetű férfi

 

grün zöld

der ~-e Wald ~ erdő

~-e Wiesen ~ mezők

~-es Laub ~ lomb

~-es Gras ~ fű

~-es Gemüse ~ zöldség

~-e Blätter ~ levelek

~-e Bohnen ~bab

~-er Salat ~ saláta

der ~-e Tee ~tea

 

r Gruß, -es, Grüsse köszönés, üdvözlés

ein freundlicher / freundschaftlicher ~ barátságos / baráti ~

ein herzlicher / lieber / höflicher ~ szíves / kedves / udvarias ~

ein förmlicher / kalter / stummer ~ formai / hideg / néma ~

 

 

s Haar, -(e)s, -e haj

blondes ~ szőke ~

braunes ~ barna ~

schwarzes ~ fekete ~

graues ~ őszes ~

meliertes ~ melírozott ~

weißes ~ ősz ~

helles ~ világos ~

dunkles ~ sötét ~

gebleichtes ~ szőkített ~

getöntes ~ színezett ~

gefärbtes ~ festett ~

starkes ~ erős ~

dünnes ~ vékonyszálú ~

feines ~ puha ~

weiches ~ puha ~

sprödes ~ töredezett ~

 

halb fél

ein ~-es Brot egy ~ kenyér

ein ~-er Apfel egy ~ alma

drei und ein ~-es Prozent 3,5 százalék

eine ~-e Stunde fél óra

 

hart kemény

~-es Holz ~ fa

~-es Brot ~ kenyér

~-es Metall ~ fém

~-er Stuhl ~szék

~-er Kampf ~harc

ein ~-es Spiel ~ játék

eine ~-e Mannschaft ~ csapat

~-e Arbeit ~munka

 

s Haus, -es, Häuser ház

ein großes / kleines ~ nagy / kicsi ~

ein altes / neues ~ régi / új ~

baufälliges ~ rozzant ~

mehrstöckiges ~ több emeletes ~

 

heiß forró

ein ~-er Tag egy ~ nap

~-er Sommer ~ nyár

~-er Wind ~szél

~-er Ofen ~ kályha

eine ~-e Wurst ~ kolbász

~-e Luft ~ levegő

ein ~-es Bad nehmen, nahm, h. genommen ~ fürdőt vesz

eine ~-e Stirn haben, hatte, h. gehabt ~ a homloka

 

s Herz, -ens, -en szív

sein ~ funktioniert / arbeitet (nicht mehr) richtig a szíve (nem) jól működik

~ schlägt / klopft / pocht / hämmert ~ ver / ver / dobog / kalapál

 

e Hilfe, -, -n segítség

schnelle / rasche ~ gyors ~

überraschende / unerwartete ~ meglepő / váratlan ~

gegenseitige ~ kölcsönös ~

kollegiale ~ kollegiális ~

wirksame ~ hatékony ~

wirtschaftliche ~ gazdasági ~

 

e Hochzeit, -, -en lakodalom, esküvő

die kupferne ~ réz ~

die silberne ~ ezüst ~

die goldene ~ arany ~

die diamantene ~ gyémánt ~

die eiserne ~ vas ~

 

s Holz, -es, Hölzer fa (feldolgozott)

helles / dunkles ~ világos / sötét ~

hartes / weiches ~ kemény / puha ~

grünes / trockenes / dürres ~ zöld / száraz / száraz ~

gesundes ~ egészséges ~

eichenes ~ tölgyből való ~

buchenes ~ bükkből való ~

 

hören, -te, h. ge-t hall, hallgat

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

schwer ~ nehezen ~

ein Konzert / eine Oper / eine Rede ~ koncertet / operát / beszédet ~

 

e Hose, -, -n nadrág

eine weite / enge ~ bő / szűk ~

eine lange / kurze ~ hosszú / rövid ~

eine lederne ~ bőr ~

 

hübsch csinos, kedves

ein ~-es Kleid egy ~ ruha

ein ~-es Haus egy ~ ház

ein ~-es Erlebnis egy kedves élmény

 

s Huhn, -(e)s, Hühner tyúk

das ~ gackert laut a ~ hangosan kotkodácsol

das ~ scharrt a ~ kapirgál

das ~ gluckt a ~ kotlik, költ

das ~ brütet a ~ kotlik, költ

 

r Hund, -(e)s, -e kutya

ein bissiger ~ harapós ~

ein streunender ~ kóborló, csavargó ~

ein herrenloser ~ gazdátlan ~

 

r Hunger, -s éhség

großer / starker / heftiger ~ erős ~

nagender ~ mardosó ~

 

r Hut, -(e)s, Hüte kalap

ein weicher ~ puha ~

ein harter ~ kemény ~

ein steifer ~ kemény, merev ~

ein hoher ~ magas ~

ein moderner ~ modern ~

ein neuer ~ új ~

ein kecker ~ hetyke ~

 

e Idee, -, -n ötlet

gute ~ jó ~

große ~ nagy ~

neue ~ új ~

 

e Information, -, -en információ

~ geben, gab, h. gegeben; +D., über+A. vkinek vmiről ~-t ad

eine ~ erhalten, erhielt, h. erhalten ~-t kap, szerez

eine ~ empfangen, empfing, h. empfangen ~-t kap, szerez

~ erteilen, -te, h.-t ~-t ad, nyújt

~ aus/geben, gab aus, h. ausgegeben ~-t kiad

~ sammeln, -te, h. ge-t ~-t gyűjt

~ weiter/geben, gab weiter, h. weitergegeben ~¬-t továbbad

~ erlangen, -te, h.-t ~-t megszerez

 

interessant érdekes

ein ~-er Mensch ~ ember

ein ~-er Vortrag ~ előadás

ein ~-er Beruf ~ foglalkozás

ein ~-es Buch ~ könyv

ein ~-es Problem ~ probléma

 

s Interesse, -s, -n érdeklődés, érdekeltség

geistiges ~ szellemi ~

musikalisches ~ zenei ~

literarisches ~ irodalmi ~

sportliches ~ sporttal kapcsolatos ~

 

s Jahr, -(e)s, -e év

ein ganzes / volles / rundes ~ egy egész / teljes / teljes ~

ein halbes ~ fél ~

ein neues ~ új év

 

jung fiatal

ein ~-es Mädchen ~ lány

eine ~-e Frau ~ asszony

ein ~-er Mensch ~ ember

ein ~-es Ehepaar ~ házaspár

 

 

 

 

r Kaffee, -s, -s kávé

starker ~ erős ~

dünner ~ lágy ~

guter ~ jó ~

duftender ~ jó illatú ~

koffeinhaltiger ~ koffeintartalmú ~

koffeinfreier / koffeinloser ~ koffeinmentes ~

 

r Kalender, -s, - naptár

r gregorianische ~ Gergely-.naptár

r julianische ~ Juliánus-naptár

r jüdische ~ zsidó-naptár

 

kalt hideg

~-er Winter ~ tél

~-er Wind ~ szél

~-er Luftzug ~ huzat

~-es Wetter ~ idő

~-e Wohnung ~ lakás

ein ~-es Bad ~ fürdő

~-es Wasser ~víz

 

r Kampf, -(e)s, Kämpfe harc, küzdelem, csata

ein harter ~ kemény ~

ein heftiger ~ heves ~

ein wilder ~ vad ~

ein blutiger ~ véres ~

ein verlorener ~ elvesztett ~

ein siegreicher ~ győztes ~

 

s Kapital, -s, -e tőke

konstantes ~ állandó ~

fixes ~ fix, állandó ~

zirkulierendes ~ változó ~

variables ~ változó ~

industrielles ~ ipari ~

 

e Katze, -, -n macska, cica

schwarze ~ fekete ~

getigerte ~ tigriscsíkos ~

gefleckte ~ foltos ~

räudige ~ rühes ~

 

s Kino, -s, -s mozi

ein neues ~ új ~

ein modernes ~ modern ~

ein großes ~ nagy ~

 

klar világos, tiszta

~-e Farbe ~ színek

~-e Augen ~ szemek

ein ~-er Himmel ~ ég

~-e Luft ~ levegő

~-es Wasser ~ víz

ein ~-er Quell ~ eredet

~-er Wein ~ bor

 

s Kleid, -(e)s, -er ruha

ein leichtes ~ könnyű ~

buntes ~ tarka ~

dunkles ~ sötét ~

helles ~ világos ~

weißes ~ fehér ~

geschmackloses ~ ízléstelen ~

sportliches ~ sportos ~

elegantes ~ elegáns

festliches ~ ünnepi ~

modernes ~ modern

altmodisches ~ régimódi ~

schönes ~ szép ~

kostbares ~ értékes ~

schlichtes ~ szerény, egyszerű ~

praktisches ~ praktikus ~

 

klein kicsi, kis

ein ~¬er / der ~-e Teil egy ~ / a ~ rész

die ~-ere Hälfte a kisebbik fele

ein ~-es Haus / Zimmer egy ~ ház / szoba

ein ~¬-er Garten egy ~ kert

eine ~¬e Stadt egy ~ város

ein ~-es Gebiet egy ~ terület

ein ~-er Mann egy ~ férfi

~-e Hände / Füße / Augen ~ kezek / lábak / szemek

der ~-e Finger a ~ujj

eine ~-e Reise egy ~ utazás

ein ~-er Ausflug egy ~ kirándulás

 

s Knie, -s, - térd

ein rundes ~ kerek ~

breites ~ széles ~

fleischiges ~ húsos ~

spitzes ~ hegyes ~

schmales ~ keskeny ~

mageres ~ sovány ~

 

e Kohle, -, -n szén

fossile ~ megkövült ~

natürliche ~ természetes ~

künstliche ~ mesterséges ~

glühende ~ izzó ~

 

komisch vicces, komikus

eine ~-e Situation ~ szituáció

eine ~-e Geschichte / Erzählung ~ történet / elbeszélés

eine ~-e Oper ~ opera

die ~-e Person a ~ személy

der ~-e Konflikt a ~ konfliktus

 

komplett teljes, komplett

ein ~¬es Frühstück egy ~ reggeli

ein ~-es Schlafzimmer egy ~ hálószoba

eine ~-e Garnitur egy ~ garnitúra

 

r Konflikt, -(e)s, -e konfliktus

ein schwerer / innerer ~ súlyos / belső ~

politischer ~ politikai ~

 

konkret konkrét, valós

~-e Arbeit ~ munka

eine ~-e Tatsache ~ tény

~-e Angabe ~ adatok

 

s Konzert, -(e)s, -e koncert

ins ~ gehen, ging, i. gegangen ~-re megy

ein ~ besuchen, -te, h.-t ~-re megy

ein ~ geben, gab, h. gegeben ~-et ad

ein ~ veranstaten, -ete, h.-et ~-et szervez

ein ~ dirigieren, -te, h.-t ~-et levezényel

ein ~ ab/sagen, -te ab, h. abgesagt ~-et lemond

Karten für ein ~ besorgen, -te, h.-t ~-re jegyet szerez

 

r Kopf, -(e)s, Köpfe fej

ein runder ~ kerek ~

schmaler ~ keskeny ~

eckiger ~ szögletes ~

großer ~ nagy ~

kleiner ~ kicsi ~

wohlfrisierter ~ jólfésült ~

kahler ~ kopasz ~

ausdrucksvoller ~ kifejező

 

r Körper, -s, - test

ein starker / schwacher ~ erős / gyenge ~

zarter ~ finom, érzékeny ~

kindlicher ~ gyermekies ~

unausgereifter ~ éretlen ~

junger / alter ~ fiatal / öreg ~

gesunder / kranker ~ egészséges / beteg ~

siecher ~ mindig beteg ~

gebrechlicher ~ törékeny ~

schöner ~ szép ~

brauner ~ barna ~

trainierter ~ edzett ~

menschlicher ~ emberi ~

männlicher ~ férfias ~

weibliche ~ nőies ~

tierische ~ állati ~

 

 

e Kraft, -, Kräfte erő

jugendliche ~ fiatalos ~

geistige ~ szellemi ~

körperliche ~ testi ~

herkulische Kräfte herkulesi ~

seelische ~ lelki ~

 

krank beteg

~¬-e Pflanzen ~ növények

~-e Tiere / Menschen ~ állatok / emberek

~-e Zähne / Füße ~ fogak / lábak

einen ~-en Magen haben, hatte, h. gehabt ~ a gyomra

eine ~-e Galle haben, hatte, h. gehabt ~¬ az epéje

ein ~¬-es Herz haben, hatte, h. gehabt ~¬ a szíve

 

e Krankheit, -, -en betegség

eine leichte ~¬ könnyű ~¬

schwere ~¬ súlyos ~¬

heftige ~¬ nagyon súlyos ~¬

langwierige ~¬ hosszas ~¬

akute ~¬ akut ~¬

chronische ~¬ krónikus ~¬

bösartige ~¬ alattomos ~¬

tödliche ~¬ halálos ~¬

epidemisch auftretende ~¬ járványszerűen fellépő ~¬

 

e Kritik, -, -en kritika

eine ausgezeichnete ~¬ kiváló ~¬

gute / positive ~¬ jó / pozitív ~¬

aufbauende / helfende ~¬ építő / segítő ~¬

wohlwollende ~¬ jóakaró ~¬

sachliche ~¬ tárgyilagos, célszerű ~¬

schlechte ~¬ rossz ~¬

scharfe ~¬ éles ~¬

leichtfertige ~ könnyelmű ~¬

 

e Küche, -, -n konyha

eine große / geräumige ~¬ egy nagy / tágas ~¬

helle / luftige ~¬ egy világos / szellős ~¬

gekachelte ~¬ egy csempézett ~¬

saubere ~¬ egy tiszta ~¬

 

kühl hűvös

ein ~¬-er Morgen / Tag / Abend egy ~¬reggel / nap / este

~¬-er Sommer egy ~¬ nyár

~¬-er Keller egy ~¬ pince

~¬-es Zimmer egy ~¬ szoba

~¬-e Witterung ~¬ időjárás

~¬-es Wetter ~¬ idő

 

kurz rövid

ein ~¬-er Arm / Hals ~¬ kar / nyak

ein ~¬-es Bein ~¬ láb

~¬-es Haar ~¬ haj

~¬-es Gras ~¬ fű

~¬-es Stroh ~¬ szalma

~¬-er Rock ~¬ szoknya

~¬-es Kleid ~¬ ruha

Blumen mit ~¬-en Stengeln ~¬-szárú virágok

 

lachen, -te, h. ge-t; über+A. nevet vkin/vmin

laut / leise ~¬ hangosan / halkan ~¬

fröhlich / herzlich ~¬ boldogan / kedvesen ~¬ herzhaft ~¬ teljes szívből ~¬

krampfhaft / gezwungen ~¬ görcsösen / erőltetve ~¬

gequält ~¬ fájdalmasan ~¬

nervös ~¬ idegesen ~¬

versteckt ~¬ rejtve, rejtetten ~¬

heimlich ~¬ titokban ~¬

spöttisch ~¬ gúnyosan ~¬

 

s Land, -(e)s termőföld, föld, talaj

gutes / schlechtes ~¬ jó / rossz ~¬

fruchtbares / unfruchtbares ~¬ termékeny / terméketlen ~¬

trockenes ~¬ száraz ~¬

sandiges / steiniges ~¬ homokos / köves ~¬

 

e Landschaft, -, -en vidék, táj

eine herrliche ~¬ csodálatos ~¬

reizvolle ~¬ vonzó ~¬

liebliche ~¬ kedves ~¬

malerische ~¬ festői ~¬

weite ~¬ távoli ~¬

charakteristische ~¬ jellegzetes ~¬

 

lang hosszú

ein ~¬-er Schlaf egy ~¬ alvás

~¬-er Aufenthalt / Besuch ~¬ tartózkodás / látogatás

~¬-er Tag egy ~¬ nap

eine ~¬-e Rede egy ~¬ beszéd

~¬-e Pause egy ~¬ szünet

~¬-e Reise egy ~¬ út, utazás

~¬-e Krankheit egy ~¬ betegség

ein ~¬-es Leben ~¬ élet

 

langsam lassú

ein ~¬-er Walzer egy ~¬ keringő

eine ~¬-e Wirkung ~¬ hatás

ein ~¬-es Verkehrsmittel egy ~¬ közlekedési eszköz

Er arbeitet zu ~¬. Túl lassan dolgozik.

 

laut hangos(an)

eine ~¬-e Straße egy ~¬ utca

ein ~¬-es Haus egy ~¬ ház

eine ~¬-e Unterhaltung ~¬ beszélgetés

ein ~¬¬-er Gesang egy ~¬ ének

~¬-e Musik ~¬ zene

~¬-e Freude ~¬öröm

~¬-es Lachen ~¬ nevetés

~¬-es Sprechen / Singen ~¬ beszéd / éneklés

 

leben, -te, h. ge-t él

lustig ~¬ vidáman ~¬

fröhlich ~¬ boldogan ~¬

heiter ~¬ vidáman ~¬

vergnügt ~¬ vidám, jókedvűen ~¬

sorglos ~¬ gondtalanul ~¬

unbeschwert ~¬ felhőtlenül ~¬

zurückgezogen ~¬ visszavonultan ~¬

üppig ~¬ luxus körülmények között ~¬

behaglich ~¬ kényelmesen ~¬

sorgenfrei ~¬ gondtalanul ~¬

einfach ~¬ egyszerűen ~¬

kärglich ~¬ szűkösen ~¬

kümmerlich / elend ~¬ nyomorúságosan ~¬

vernünftig ~¬ megfontoltan ~¬

unvernünftig ~¬ megfontolatlanul ~¬

gesund ~¬ egészségesen ~¬

ungesund ~¬ egészségtelenül ~¬

 

s Leben, -s, - élet

ein freies ~¬ szabad ~¬

heiteres ~¬ vidám ~¬

frohes ~¬ boldog ~¬

sorgloses ~¬ gondtalan ~¬

glückliches / lustiges ~¬ boldog / vidám ~¬

leichtes / schweres ~¬ könnyű / nehéz ~¬

lockeres / ungebundenes ~¬ laza / független ~¬ bewegtes ~¬ mozgalmas ~¬

liederliches ~¬ kicsapongó ~¬

trauriges ~¬ szomorú ~¬

elendes ~¬ nyomorúságos ~¬

geruhsames / ruhiges ~¬ békés / nyugodt ~¬

behagliches ~¬ kényelmes ~¬

üppiges ~¬ luxus ~¬

einfaches ~¬ egyszerű ~¬

einsames ~¬ magányos ~¬

zurückgezogenes ~¬ zárkózott ~¬

verpfuschtes ~¬ elrontott, elszúrt ~¬

 

r Lehrer, -s, - tanár

ein junger ~¬ fiatal ~¬

alter ~¬ idős ~¬

unser ~¬ a mi ~¬-unk

mein alter ~¬ a régi ~¬-om

mein ehemaliger ~¬ az egykori ~¬-om

~¬ und Schüler ~ és diák

~¬ und Elternbeirat ~¬-i és szülői tanács

~¬ an einer Schule sein, war, i. gewesen ~¬ egy iskolában

~ für Deutsch / Russisch német / orosz~¬

~ für Geschichte / Mathematik történelem / matematika ~

~¬ für Geographie / Biologie földrajz / biológia ~¬

~¬ für Schwimmen / Turnen úszás / torna~¬

 

leicht könnyű

ein ~¬-er (sandiger) Boden laza (homokos) talaj

ein ~¬-er (alkoholarmer) Wein ~¬ (alacsony alkoholtartalmú)

bor

~¬-es (oberflächliches) Geplauder ~¬ (felületes) csevegés

 

leise halk, halkan

ein ~¬-es Rauschen ~¬ zúgás

~¬-es Raunen ~¬ morgás

~¬-es Flüstern ~¬ suttogás

~¬-es Lachen ~¬ nevetés

~¬-es Sprechen ~¬ beszéd

~¬-es Singen ~¬ éneklés

~¬-er Gesang ~¬ ének, dal

~¬-er Verdacht kevés gyanú

~¬-er Schmerz kis fájdalom

~¬-e Berührung kis érintés

~¬-e Enttäuschung kis csalódottság

~¬-e Empörung kis felháborodás

~¬-e Entrüstung kis megbotránkozás

~¬-e Verwunderung kis csodálat, csodálkozás

~¬-e Hoffnung egy kevés remény

~¬-e Vermutung egy kevés gyanú

 

e Lektion, -, -en lecke

die erste / zweite / dritte ~¬ első / második / harmadik ~¬

das Lehrbuch hat 20 ~¬-en umfaßt. a tankönyv 20 leckét tartalmaz.

 

lernen, -te, h. ge-t tanul

leicht ~¬ könnyen ~¬

spielend ~¬ játékosan ~¬

schnell ~¬ gyorsan ~¬

gut ~¬ jól ~¬

ordentlich ~¬ rendesen, alaposan ~¬

braver ~¬ becsületesen ~¬

die Lektion gewissenhaft ~¬ a leckét becsületesen

megtanulja

 

lesen, las, h. gelesen olvas

die Zeitung ~¬ újságot ~¬

in der Zeitung ~¬ az újságban ~¬

ein Buch / Drama ~¬ könyvet / drámát ~¬

einen Roman / Aufsatz ~¬ regényt / fogalmazást ~¬

einen Bericht / Artikel ~¬ jelentést / cikket ~¬

eine Novelle / Erzählung ~¬ novellát / elbeszélést ~¬

 

letzte utolsó

das ~¬ Haus az ~¬ ház

die ~¬ Stufe / Sprosse az ~¬ fok / lépcsőfok

die ~¬-n Blumen az ~¬ virágok

der ~¬ Mohikaner az ~¬ mohikán

die ~¬-n drei / die drei ~¬-n az ~ három / a három ~¬

das Erste und das Letzte az eleje és a vége

mein ~¬-er Wille az ~¬ kívánságom

 

e Leute, - emberek

junge / alte ~¬ fiatal / idős ~¬

gute / böse ~¬ jó / rossz ~¬

kluge / törichte ~¬ okos / bolond ~¬

ehrliche ~¬ becsületes ~¬

anständige ~¬ tisztességes ~¬

brave ~¬ becsületes, bátor ~¬

ordentliche ~¬ rendes ~¬

hochmütige ~¬ gőgös ~¬

umgängliche ~¬ barátságos, udvarias ~¬

sonderbare ~¬ különleges ~¬

schwierige ~¬ bonyolult ~¬

 

e Liebe, - szeretet, szerelem

väterliche / mütterliche ~¬ apai / anyai ~¬

brüderliche / schwesterliche / geschwisterliche testvéri ~¬

kindliche ~¬ gyermeki ~¬

eheliche ~¬ házastársi ~¬

scheue ~¬ félénk, bátortalan ~¬

stille ~¬ nyugodt ~¬

reine ~¬ tiszta ~¬

lautere ~¬ valódi ~¬

keusche ~¬ tiszta ~¬

platonische ~¬ plátói ~¬

innige ~¬ bensőséges ~¬

zärtliche ~¬ gyengéd ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

treue ~¬ hű ~¬

beharrliche ~¬ ragaszkodó ~¬

standhafte ~¬ tartós, állhatatos ~¬

heiße ~¬ forró ~¬

sinnliche ~¬ érzéki ~¬

sündige ~¬ bűnös ~¬

tyrannische ~¬ zsarnoki ~¬

blinde ~¬ vak ~¬

unvernünftige ~¬ ostoba ~¬

glückliche / unglückliche ~¬ boldog / boldogtalan ~¬

 

e Linie, -, -n vonal, egyenes

eine gerade ~¬ egyenes ~¬

schräge ~¬ ferde ~¬

krumme ~¬ görbe ~¬

gebogene ~¬ hajlított ~¬

klare ~¬

saubere ~¬

verwischte ~¬ elmosódott ~¬

paralelle ~¬-n párhuzamos egyenesek

eine ~¬ ziehen, zog, h. gezogen ~¬-t húz

 

e Literatur, -, -en irodalom

schöne (dichterische) ~¬ szép (költői) ~¬

wissenschaftliche ~¬ tudományos ~¬

publizistische ~¬ publicisztikus ~¬

politische ~¬ politikai ~¬

technische ~¬ műszaki ~¬

belehrende ~¬ oktató, tanító ~¬

unterhaltende ~¬ szórakoztató ~¬

gute ~¬ jó ~¬

minderwertige ~¬ silány ~¬

die ~¬-en des Fernen Ostens a Távol-Kelet ~¬-a

 

s Mädchen, -s, - lány

ein junges ~¬ fiatal ~¬

hübsches ~¬ csinos ~¬

schönes ~¬ szép ~¬

reizendes ~¬ vonzó ~¬

bezauberndes ~¬ elbűvölő ~¬

fesches ~¬ csinos, divatos ~¬

anmutiges ~¬ bájos ~¬

nettes ~¬ csinos, kedves ~¬

kluges / intelligentes ~¬ okos / intelligens ~¬

törichtes ~¬ balga, bolond ~¬

dummes ~¬ buta ~¬

ordentliches ~¬ rendes ~¬

braves ~¬ becsületes ~¬

zuverlässiges ~¬ megbízható ~¬

fleißiges ~¬ szorgalmas ~¬

faules ~¬ lusta ~¬

 

r Mann, -(e)s, Männer férfi

ein alter / älterer ~¬ egy idős / idősebb ~¬

junger / jüngerer ~¬ egy fiatal / fiatalabb ~¬

großer ~¬ egy magas ~¬

starke / kräftige Männer erős férfiak

gesunde Männer egészséges férfiak

 

r Mantel, -s, Mäntel kabát

ein warmer ~¬ meleg ~¬

dicker ~¬ vastag ~¬

schwerer ~¬ nehéz ~¬

wasserdichter ~¬ vízálló ~¬

dünner ~¬ vékony ~¬

heller ~¬ világos ~¬

dunkler ~¬ sötét ~¬

grauer ~¬ szürke ~¬

grellfarbiger ~¬ élénk színű ~¬

 

e Maschine, -, -n szerkezet, gép

schwere ~¬ nehéz ~¬

leichte ~¬ könnyű ~¬

veraltete ~¬ elöregedett ~¬

automatische ~¬ automatikusan működő ~¬

komplizierte ~¬ bonyolult ~¬

landwirtschaftliche ~¬-n mezőgazdasági gépek

 

e Mauer, -, -n fal

eine hohe ~¬ magas ~¬

dicke ~¬ vastag ~¬

massive ~¬ masszív ~¬

die Chinesische ~¬ a Kínai Fal

die ~¬-n der Häuser a házak falai

 

e Meinung, -, -en vélemény

eine eigene ~¬ saját ~¬

selbständige ~¬ önálló ~¬

vorgefaßte ~¬ előre kialakított ~¬

innige ~¬ szívből jövő ~¬

weitverbreitete ~¬ széleskörű ~¬

die allgemeine ~¬ az általános ~¬

die öffentliche ~¬ a köz~¬

 

e Melodie, -, -n melódia

eine leichte ~¬ könnyű ~¬

heitere ~¬ derűs, vidám ~¬

wohllautende ~¬ jól hangzó ~¬

schwermütige ~¬ búskomor ~¬

sangbare ~¬ énekelhető ~¬

wiederholende ~¬ ismétlődő ~¬

 

r Mensch, -en, -en ember

ein schöner ~¬ szép ~¬

haßlicher ~¬ csúnya ~¬

kluger ~¬ okos ~¬

gescheiter ~¬ értelmes ~¬

witziger ~¬ vicces ~¬

törichter ~¬ balga, bolond ~¬

bedeutender ~¬ jelentős ~¬

unbedeutender ~¬ jelentéktelen ~¬

natürlicher ~¬ természetes ~¬

gezierter ~¬ mesterkélt ~¬

gekünstelter ~¬ mesterkélt ~¬

anständiger ~¬ tisztességes ~¬

ordentlicher ~¬ rendes ~¬

solider ~¬ szolíd ~¬

netter ~¬ csinos, kedves ~¬

liebenswürdiger ~¬ szeretetre méltó ~¬

tapferer ~¬ bátor ~¬

furchtsamer ~¬ félénk ~¬

ängstlicher ~¬ félős ~¬

liederlicher ~¬ hanyag ~¬

 

e Milch, - tej

fette ~¬ zsíros ~¬

entrahmte ~¬ lefölözött ~¬

saure ~¬ aludttej

dicke ~¬ sűrű ~¬

firsche ~¬ friss ~¬

(ab)gekochte ~¬ (ki)főzött ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

kuhwarme ~¬ frissen fejt tej

~¬ von der Kuh / Ziege / Stute tehén / kecske / kanca teje

~¬ kochen, -te, h. ge-t ~¬-et főz

~¬ warmen, -te , h. gewarmt ~¬-et megmelegít

etw. mit ~¬ verrühren, -te, h.-t vmit tejjel elkever

etw. mit ~¬ an/rühren, -te an, h. ange-t vmit tejjel elkever

 

r Minister, -s, - miniszter

~ für auswärtige Angelegenheiten külügy~¬

~¬ für Kultur kulturális ~¬

~¬ des Innern belügy~¬

~¬ der Finanzen pénzügy~¬

~¬ sein, war, i. gewesen ~¬ vki

~¬ werden, wurde, i. geworden ~¬ lesz

 

s Möbel, -s, - bútor

gestrichenes ~¬ csiszolt ~¬

poliertes ~¬ polírozott ~¬

furniertes ~¬ furnérozott ~¬

wertvolles ~¬ értékes ~¬

modernes ~¬ modern ~¬

 

r Monat, -(e)s, -e hónap

dieser ~¬ ez a ~¬

der nächste / vorige ~¬ a következő / az előző ~¬

die zwölf ~¬-e a tizenkét ~¬

die Arbeit des laufenden ~¬-s az e havi munka

die Arbeit dieses ~¬-s az e havi munka

 

r Morgen, -s, - reggel

ein schöner ~¬ szép ~¬

frischer ~¬ friss ~¬

heller ~¬ világos ~¬

heiterer ~¬ derűs ~¬

sonniger ~ napos ~¬¬

warmer ~¬ meleg ~¬

klarer ~¬ tiszta ~¬

kalter ~¬ hideg ~¬

kühler ~¬ hűvös ~¬

nebliger ~¬ ködös ~¬

unfreundlicher ~¬ barátságtalan ~¬

trüber ~¬ borús ~¬

 

r Mund, -(e)s, Münder száj

ein kleiner ~¬ kicsi ~¬

großer ~¬ nagy ~¬

schiefer ~¬ ferde ~¬

breiter ~¬ széles ~¬

runder ~¬ kerek ~¬

voller ~¬ teli ~¬

sinnlicher ~¬ érzéki ~¬

roter ~¬ piros ~¬

rosiger ~¬ rózsás ~¬

zahnloser ~¬ fogatlan ~¬

geschlossener ~¬ zárt ~¬

offener ~¬ nyitott ~¬

lachender ~¬ nevető ~¬

lächelnder ~¬ mosolygó ~¬

schöner ~¬ szép ~¬

häßlicher ~¬ csúnya ~¬

 

e Musik, - zene

gute ~¬ jó ~¬

leichte ~¬ könnyű~¬

schwere ~¬ kemény ~¬ (rock, metál)

geistliche ~¬ egyházi ~¬

weltliche ~¬ világi ~¬

klassische ~¬ klasszikus ~¬

moderne ~¬ modern ~¬

mechanische ~¬ mechanikus ~¬

elektronische ~¬ elektronikus ~¬

 

nächst következő

das ~¬-e Dorf a ~¬ falu

der ~¬-e Weg (umg.; kürzeste) a legrövidebb út (közny.)

die ~¬-en Verwandten a legközelebbi rokonok

die ~¬-en Angehörigen a legközelebbi hozzátartozók

die ~¬-en Freunde a legközelebbi barátok

 

e Nacht, -, Nächte éjjel, éjszaka, éj

eine (stock)finstere ~¬ (korom)sötét ~¬

mondhelle ~¬ holdfényes ~¬

helle ~¬ tiszta ~¬

sternklare ~¬ csillagos ~¬

klare ~¬ tiszta ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

kalte ~¬ hideg ~¬

stille ~¬ nyugodt ~¬

stürmische ~¬ viharos ~¬

regnerische ~¬ esős ~¬

 

nackt csupasz, meztelen

~¬-e Arme / Beine / Füße csupasz¬ kar / láb / lábfej

ein ~¬-es Kind egy meztelen gyerek

ein ~¬-er Mensch egy meztelen ember

 

r Name, -ns, -n név

ein bekannter ~¬ ismert ~¬

häufiger ~¬ gyakori ~¬

seltener ~¬ ritka ~¬

der richtige / falsche ~¬ a helyes / helytelen ~¬

der angenommene ~¬ az elfogadott ~¬

die ~¬-n der Länder / Straßen az országok / utcák nevei

die ~¬-n der Monate a hónapok nevei

der ~¬ eines Medikaments egy gyógyer neve

der ~¬ einer Stadt / eines Gebirges egy város / hegység neve

ein Mann mit ~¬-n Müller egy Müller nevű férfi

 

e Nase, -, -n orr

eine dicke ~¬ vastag ~¬

große ~¬ nagy ~¬

lange ~¬ hosszú ~¬

stumpfe ~¬ pisze ~¬

spitze ~¬ hegyes ~¬

krumme ~¬ görbe ~¬

gebogene ~¬ hajlott ~¬

gerade ~¬ egyenes ~¬

 

e Natur, - természet

belebte ~¬ élénk ~¬

leblose ~¬ élettelen ~¬

unbelebte ~¬ élet nélküli ~¬

blühende ~¬ virágzó ~¬

lebendige ~¬ élő, élénk ~¬

erwachende ~¬ ébredő ~¬

die ~¬ geht schlafen. a ~¬ nyugovóra tér.

die ~¬ stirbt. a ~¬ nyugovóra tér.

 

normal normális

ein ~¬-es Maß / Gewicht ~¬ mérték / súly

eine ~¬-e Größe / Weite ~¬ nagyság / távolság

ein ~¬¬-er Ernährungszustand ~¬ szintű tápláltság

ein ~¬-er Geisteszustand ~¬ szellemi szint

die ~¬-e Herztätigkeit ~¬ szívtevékenység

die ~¬-e Atmungstätigkeit ~¬ légzési tevékenység

 

notwendig szükséges

~¬-e Mittel ~¬ eszközök

~¬-e Lebensmittel ~¬ élelmiszerek

~¬-e Kleidungsstücke ~¬ ruhadarabok

~¬-es Material ~¬ anyag

die für eine Arbeit ~¬-en Unterlagen egy munkához ~

dokumentumok / mellékletek

 

s Obst, -es gyümölcs

unreifes ~¬ éretlen ~¬

halbreifes ~¬ félig érett ~¬

reifes ~¬ érett ~¬

vollreifes ~¬ teljesen megérett ~¬

überreifes ~¬ túlérett ~¬

saftiges ~¬ lédús ~¬

frisches ~¬ friss ~¬

fauliges ~¬ rothadt, rothadó ~¬

rohes ~¬ nyers ~¬

eingemachtes ~¬ befőzött ~¬

eingekochtes ~¬ befőzött ~¬

importiertes ~¬ importált ~¬

~¬ und Gemüse zöldség - ~¬

~¬ und Südfrüchte ~¬ és déligyümölcs

 

öffnen, -ete, h. ge-t (ki)nyit

die Tür / s Tor / s Fenster ~¬ ajtót / kaput / ablakot ~¬

die Schleusen ~¬ zsilipeket ~

die Schranken ~¬ szekrényeket ~¬

ein Schloss ~¬ lakatot, zárat ~¬

ein Verschluss ~¬ zárat ~¬

eine Schachtel / Kiste ~¬ dobozt / ládát ~¬

eine Büchse / Dose ~¬ dobozt, konzervet / fémdobozt~¬

eine Kassette ~¬ dobozt ~¬

einen Brief / ein Buch ~¬ levelet / könyvet ~¬

den Mantel / die Jacke ~¬ kabátot / dzsekit kigombol

eine Bluse / ein Kleid ~¬ blúzt / ruhát kigombol

 

e Ordnung, - rend, rendezettség

eine peinliche ~¬ kínos ~¬

strenge ~¬ szigorú ~¬

genaue ~¬ pontos ~¬

~¬ machen, -te, h. ge-t ~¬-et tesz

~¬ schaffen, -te, h. ge-t ~¬-et tesz

~¬ halten, hielt, h. gehalten ~¬-et tart

die ~¬ lieben, -te, h. ge-t a ~¬-et szereti

die ~¬ wiederherstellen, -te, h. –t a ~¬-et visszaállítja

 

s Paar, -(e)s, -e pár

ein ~¬ Schuhe egy ~¬ cipő

ein ~¬ Handschuhe egy ~¬ kesztyű

ein ~¬ Ohrringe egy ~¬ fülbevaló

 

s Papier, -s, -e papír

weißes / buntes / farbiges ~¬ fehér / tarka / színes ~¬

glattes ~¬ sima ~¬

rauhes / weiches ~¬ érdes, durva / puha ~¬

steifes ~¬ kemény ~¬

feines ~¬ finom ~

grobes ~¬ durva ~¬

körniges ~¬ szemcsés ~¬

unbedrucktes ~¬ üres, nyomtatás nélküli ~¬

bedrucktes ~¬ nem üres ~¬

unbeschriebenes ~¬ üres, írás nélküli ~¬

beschriebenes ~¬ nem üres ~¬

unsauberes ~¬ nem tiszta ~¬

sauberes ~¬ tiszta ~¬

reines ~¬ tiszta ~¬

schmutziges ~¬ piszkos ~¬

 

passen, -te, h. ge-t passzol, illik vmihez

das Kleid / der Hut paßt mir gut/schlecht/nicht. a ruha / kalap jól / nem / nem

illik hozzám.

die Schuhe ~ wie angegossen zu dir¬. a cipő úgy illik hozzád, mintha

rád öntötték volna.

die Farbe paßt nicht zu dir. a szín nem illik hozzád.

 

passiv passzív

~¬-es Verhalten ~¬ viselkedés

~¬-er Widerstand ~¬ ellenállás

~¬-e Resistenz ~ ellenállás

~¬-es Wahlrecht ~¬ választójog

ein ~¬-es Mitglied egy ~¬ tag

 

patent (umg.) csinos, kitűnő

ein ~¬-es Mädel egy csinos lány

ein ~¬-er Kerl egy csinos fiú

eine ~¬-e Idee egy kitűnő ötlet

ein ~¬-er Einfall egy kitűnő ötlet

 

perfekt perfekt, tökéletes

sie ist eine ~¬-e Sekretärin / Köchin / Hausfrau. ő tökéletes titkárnő / szakácsnő/

háziasszony.

er spricht ~ Englisch. tökéletesen beszél angolul.

 

e Phantasie, -, -n fantázia

eine starke ~¬ gazdag ~¬

schwache ~¬ szegényes ~¬

geringe ~ kevés ~

die jugendliche ~ fiatalos ~

die dichterische ~ költői ~

eine schöpferische ~ alkotó, teremtő ~

eine gewaltige ~ óriási, hatalmas ~

zügellose ~ féktelen ~

krankhafte ~ beteges ~

ungesunde ~ egészségtelen ~

schmutzige ~ piszkos ~

 

pikant pikáns, erősen fűszerezett

eine ~-e Soße ~ szósz

ein ~-es Gericht ~ étel

 

e Pistole, -, -n pisztoly

die ~ laden, lud, h. geladen ~-t megtölt

die ~reinigen, -te, h. ge-t ~-t megtisztít

jm. die ~ auf die Brust setzen, -te, h. ge-t vkinek ~-t tart a mellkasára

 

polieren, -te, h.-t políroz, kifényez

einen Tisch / Schrank / Stuhl ~ asztalt / szekrényt / széket ~

einen Stein ~ követ ~

ein Metall ~ fémet ~

eine Oberfläche ~ felületet ~

 

e Politik, - politika

die innere ~ bel~

die außere ~ kül~

die auswärtige ~ kül~

eine nationale ~ nemzeti ~

eine friedliche ~ békés ~

 

politisch politikai

ein ~-es Ereignis egy ~ esemény

das ~ Geschehen ~ eset, esemény

die ~-e Lage ~ helyzet

~-es Handeln ~ tett, alku

~-e Ansicht ~ szemlélet, nézet

~-e Meinung ~ vélemény

~-e Betrachtung ~ elmélkedés

 

s Porzellan, -s, -e porcelán

kostbares ~ értékes ~

teures ~ drága ~

wertvolles ~ értékes ~

altes ~ régi ~

feines ~ finom, nemes ~

hauchdünnes ~ hajszálvékony ~

zartes ~ törékeny ~

gewöhnliches ~ általánosan használt ~

chinesisches ~ kínai ~

(echt) Meißner ~ (eredeti) Meßner ~

 

s Problem, -(e)s, -e probléma, gond

ein hohes ~ nagy ~

großes ~ nagy ~

altes ~ régi ~

uraltes ~ ősrégi ~

ewiges ~ örök ~

vielerörtertes ~ sokat taglalt ~

schwieriges ~ bonyolult, kényes, nehéz ~

lösbares ~ megoldható ~

unlösbares ~ megoldhatatlan ~

gelöstes ~ megoldott ~

ungelöstes ~ nem megoldott ~

 

e Qualität, -, -en minőség

erste / zweite ~ első- / másodosztályú ~

gute / schlechte ~ jó / rossz ~

die beste ~ a legjobb ~

 

e Quelle, -, -n forrás

eine warme ~ meleg ~

heiße ~ forró ~

kalte ~ hideg ~

klare ~ tiszta ~

unversiegbare ~ örök ~

 

e Rache, - bosszú

grausame ~ kegyetlen ~

blutige ~ véres ~

grimmige ~ dühös ~

~ nehmen, nahm, h. genommen; für+A. ~-t áll vmiért

 

s Radio, -s, -s rádió

~ ein/schalten ~-t bekapcsol

~ an/stellen ~-t beállít

~ ab/stellen ~-t leállít, kikapcsol

~ aus/schalten ~-t kikapcsol

~ leiser / lauter stellen, -te, h. ge-t ~-t halkít / hangosít

~ auf Zimmerlautstärke stellen ~-t szobai hangerőre állít

~ ist kaputt. ~ elromlott

~ muss repariert werden. ~-t meg kell javítani

 

r Rat, -(e)s tanács

ein guter ~ jó ~

freundlicher ~ baráti ~

verständiger ~ értelmes ~

weiser ~ bölcs ~

offener ~ őszinte ~

ehrlicher ~ őszinte ~

schlechter ~ rossz ~

böser ~ rossz, gonosz ~

arger ~ rossz, gonosz ~

schlimmer ~ rossz ~

falscher ~ rossz, helytelen ~

 

e Regie, - rendezés

die ~ eines Theaterstücks / Film színházi darab / film ~-e

die ~ führen, -te, h. ge-t ~-t végez

der Film wird unter seiner Regie gedreht a filmet az ő ~-vel forgatják

 

r Rekord, -(e)s, -e rekord

einen ~ ein/stellen, -te ein, h. einge-t ~-ot felállít

einen ~ erzielen, -te, h.-t ~-ot megcéloz

einen ~ verbessern, -te, h.-t ~-ot javít

einen ~ überbieten, überbot, h. überboten ~-ot megdönt

einen ~ inne/haben, hatte inne, h. innegehabt ~-dal rendelkezik

einen ~ halten, hielt, h. gehalten ~-ot tart

einen ~ verteidigen, -te, h.-t ~-ot megvéd

 

s Rezept, -(e)s, -e recept

der Arzt schrieb ein ~ (aus) az orvos felírt egy ~-et

ein ~ anfertigen lassen (in der Apotheke) ~-et összekészíttet

(gyógyszertárban)

die Suppe ist (genau) nach dem ~ gekocht. a levest (pontsan) a recept

alapján főzték.

 

e Richtung, -, -en irány

~ einer Straße / einer Bahn(linie) egy utca / vasút(vonal) ~-a

~ eines Weges egy út ~-a

~ eines Flusses egy folyó ~-a

 

e Rose, -, -n rózsa

eine (dunkel)rote ~ (sötét) vörös ~

weiße ~ fehér ~

späte ~ késői ~

hochstämmige ~ hosszú szárú (magas törzsű) ~

wilde ~ vad ~

blühende ~ virágzó ~

frische ~ friss ~

welke ~ hervadt, fonnyadt ~

duftende ~ illatozó ~

die letzte ~ (des Jahres) (az év) utolsó rózsá(ja)

 

r Sack, -(e)s, Säcke zsák

ein voller / leerer ~ teli / üres ~

offener / zugebundener ~ nyitott / bekötözött ~

zerrissener ~ elszakadt ~

schwerer / leichter ~ nehéz / könnyű ~

 

r Salat, -(e)s, -e saláta

grüner ~ zöld ~

frischer ~ friss ~

junger ~ fiatal ~

zarter ~ zsenge ~

 

r Sand, -(e)s, -e homok

gelber / weißer ~ sárga / fehér ~

feiner / grober ~ finom- / durvaszemcsés ~

weicher ~ puha ~

nasser / trockener ~ nedves / száraz ~

der ~ des Meeres a tenger ~-a

der ~ des Ufers a part ~-a

der ~ der Dünen a dűnék ~-a

der ~ der Wüsten a sivatag ~-a

der ~ der Steppen a sztyeppék ~-a

 

sauber tiszta

~-e Wäsche / Kleidung ~ fehérnemű / ruha

~-e Hände ~ kezek

~-es Zimmer ~ szoba

~-es Geschirr ~ edény

ein ~-es Glas egy ~ pohár

ein ~-es Besteck ~ evőeszköz

 

r Schal, -s, -s/-e sál

ein warmer ~ meleg ~

leichter ~ könnyű ~

duftiger ~ illatos ~

dicker ~ vastag ~

gestrickter ~ kötött ~

handgewebter ~ kézzel szőtt ~

wollener ~ gyapjú ~

seidener ~ selyem ~

weißer ~ fehér ~

bunter ~ tarka ~

gemusterter ~ mintás ~

 

s Schauspiel, -(e)s, -e színdarab

ein gutes / schlechtes ~ jó / rossz ~

packendes ~ megkapó ~ dramatisches ~ drámai ~

historisches ~ történelmi ~

 

r Scherz, -es, -e vicc, tréfa

ein derber / grober ~ durva ~

plumper ~ idétlen ~

kleiner ~ kis ~

neckischer ~ incselkedő ~

unschuldiger ~ ártatlan ~

harmloser ~ ártalmatlan ~

alberne Scherze ostoba ~

 

r Schlag, -(e)s, Schläge ütés

ein leichter / schwacher ~ könnyű / gyenge ~

starker / kräftiger ~ erős ~

derber ~ durva ~

schmerzender / schmerzhafter ~ fájdalmas ~

tödlicher ~ halálos ~

 

schlank vékony

eine ~-e Gestalt / Figur ~ termet / alak

~-er Hals / Fuß ~ nyak / láb

~-e Arme / Hände / Beine ~ karok / kezek / lábak

ein ~-es Mädchen ~ lány

ein Mädchen von ~-em Wuchs ~ termetű lány

 

r Schluck, -(e)s, -e korty

ein ~ Wasser / Kaffee / Tee egy ~ víz / kávé / tea

ein ~ Milch / Wein / Bier egy ~ tej / bor / sör

ein kleiner ~ kicsi ~

winziger ~ apró, pici ~

großer ~ nagy ~

 

schicken, -te, h. ge-t küld

an jn. eine Nachricht / einen Brief ~ vkinek hírt / levelet ~

an jn. einen Gruß / ein Paket ~ vkinek üdvözletet / csomagot ~

an jn. ein Buch ~ vkinek könyvet ~

 

r Schirm, -(e), -e ernyő

den ~ mit/nehmen, nahm mit, h. mitgenommen ~-t magával visz

~ auf/spannen, -te auf, h. aufge-t ~-t kifeszít

~ öffnen, -ete, h. ge-t ~-t kinyit

~ zu/machen, -te zu, h. zuge-t ~-t összecsuk

~ schließen, schloss, h. geschlossen ~-t összecsuk

~ zu/klappen, -te zu, h. zuge-t ~-t összecsuk

 

schlafen, schlief, h. geschlafen alszik

fest / tief ~ mélyen ~

traumlos ~ álmatlanul ~

ruhig / unruhig ~ nyugodtan / nyugtalanul ~

sanft ~ csendesen ~

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

mit offenem Munde ~ nyitott szájjal ~

(zu) lange ~ (túl) sokáig ~

wenig ~ keveset ~

(zu) viel ~ (túl) sokat ~

(nur) kurz ~ (túl) kevest ~

acht Stunden (lang) ~ nyolc órát / nyolc órán át ~

 

r Schlüssel, -s, - kulcs

der Bart des Schlüssels ~ tolla

der ~ paßt gut / schlecht / nicht a ~ jól / rosszul / nem

illeszkedik a zárba

 

schmutzig koszos, piszkos

~-e Hände ~ kezek

~-e Wäsche ~ fehérnemű

~-e Farben ~, nem tiszta színek

ein ~-er (ungerechter) Krieg ~ (igazságtalan) háború

~-e (unanständige) Gedanken ~ (tisztességtelen) gondolatok

eine ~-e (verdorbene) Phantasie haben ~ fantáziája van

~-e (unanständige) Worte ~ (tisztességtelen) szavak

 

schneiden, schnitt, h. geschnitten vág

das Messer schneidet gut / schlecht a kés jól / rosszul ~

das Messer ist (nicht) scharf a kés (nem) éles

Blech / Brett / Glas / Papier ~ lemezt / deszkát / üveget /

papírt ~

Riemen ~ szíjat ~

Fleisch / Wurst / Zwiebeln / Kraut ~ húst / kolbászt / hagymát /

káposztát ~, szel

 

e Schönheit, -, -en szépség

die landschaftliche ~ tájjellegű ~

die architektonische ~ építészeti ~

die ~-en dieser Gegend a környék ~-ei

das Buch hat viele ~-en a könynek sok ~-e van

 

e Schrift, -, -en írás

die lateinische / deutsche ~ latin / német ~

die gotische / griechische ~ gótikus / görög ~

die russische / kyrillische / chinesische ~ orosz / cirill / kínai ~

 

e Schuld, -, -en kötelezettség

eine alte / verjährte ~ régi / elévült ~

vergessene ~ elfelejtett ~

schwebende ~ függő ~

uneintreibbare ~ behajthatatlan ~

 

r Schüler, -s, - diák, tanuló

ein guter / strebsamer ~ jó / stréber ~

fleißiger / fauler ~ szorgalmas / lusta ~

begabter ~ tehetséges ~

folgsamer ~ engedelmes ~

braver ~ becsületes, jó ~

mittelmäßiger ~ közepes szintű ~

schlechter ~ rossz ~

Lehrer un ~ tanár(ok) és diák(ok)

die ~ der 3. / 7. Klasse 3. / 7. osztályos ~-ok

die ehemaligen ~ az egykori ~-ok

 

schwarz fekete

ein ~-er Rock / Schleier ~ szoknya / fátyol

eine ~-e Nacht sötét éjszaka

die ~-e Rasse fekete bőrű embertípus

~-e Augen ~ szemek

~-e Kirschen / Wolken ~ cseresznye / felhők

~-es Haar ~ haj

~-es Brot ~ kenyér

~¬er Tee / Pfeffer ~ tea / bors

~e Diamanten ~ gyémántok

der ~-e Markt ~ piac

~-e Investitionen ~ (titkos, nem engedélyezett)

beruházások

jn. auf die ~-e Liste setzen, -te, h. ge-t vkit ~ listára tesz

 

schwer nehéz

eine ~-e Last / Bürde ~ teher

ein ~-es Gewicht ~ súly

eine ~-e Tasche ~ táska

ein ~-er Korb / Koffer ~ kosár / bőrönd

~-es Gepäck ~ csomag

~¬e Schuhe ~ cipő

~-e Wolken nagy felhők

ein ~-er Anfall (von Migräne) erős (migrénes) roham

ein ~-er Rückfall (in eine Krankheit) (betegségben) erős visszaesés

ein ~-es Leiden nagy bánat, szenvedés

~-e Wunden nagy, súlyos sebek

eine ~-e Verwundung / Verletzung nagy, súlyos sebesülés / sérülés

eine ~-e Erkrankung / Krankheit súlyos megbetegedés / betegség

eine ~-e Erkältung / Grippe súlyos megfázás / influenza

ein ~-es Fieber magas láz

ein ~-er Herzfehler súlyos szívprobléma

ein ~-es Unglück óriási szerencsétlenség

 

e Seife, -, -n szappan

Wasser und ~ víz és ~

grüne ~ zöld ~

überfettete ~ túl zsíros ~

parfümierte ~ illatosított ~

wohlriechende ~ jó illatú ~

~ kochen, -te, h. ge-t ~-t főz

~ bereiten, -ete, h. –t ~-t készít

~ sieden, -ete, h. ge-t ~-t főz

die ~ schäumt a ~ habzik

die ~ reinigt a ~ tisztít

die ~ löst sich im Wasser a ~ feloldódik a vízben

 

e Seite, -,- n oldal

die rechte / linke / vordere / hintere ~ a jobb / bal / első / hátsó ~

die untere / äußere / innere ~ a lenti / külső / belső ~

 

die linke / rechte ~ der Straße az utca bal / jobb ~-a

die linke / rechte Seite des Flusses a folyó bal / jobb partja

die gegenüberliegende ~ des Saals a terem szembenlévő ~-a

die ~-n eines Schiffes egy hajó ~-ai

 

e Serie, -, -n sorozat

eine ~ von Büchern könyvek ~-a

das Buch erscheint in(nerhalb) einer ~ a könyv egy ~on belül jelenik

meg

diese Bücher erscheinen als ~ ezek a könyvek ~-ként

jelennek meg

die Titel sind nach ~-n geordnet/zusammengestellt a címeket sorozat szerint

rendezték / állították össze

 

r Sieg, -(e)s, -e győzelem

ein schwerer / schwer errungener ~ nehéz / nehezen megszerzett ~

schwer erkämpfter ~ nagy küzdelem árán elért ~

teuer bezahlter ~ nagyon nehezen elért ~

leichter ~ könnyű ~

überwältigender ~ lenyűgöző ~

herrlicher ~ gyönyörű ~

ruhmvoller ~ dicsőséges ~

glorreicher ~ dicsőséges ~

glücklicher ~ szerencsés ~

endgültiger~ végleges ~

Kampf und ~ küzdelem és ~

 

s Signal, -s, -e jel

optisches ~ optikai ~

akustisches ~ akusztikai ~

elektrisches ~ elektromos ~

trigonometrisches ~ trigonometrikus ~

militärisches ~ katonai ~

das ~ zum Angriff támadást megindító jel

das ~ zum Rückzug visszavonulást engedélyező jel

das ~ zur Abfahrt (el)indulást engedélyező jel

 

s Silber, -s ezüst

gediegenes / reines ~ tiszta ~

glänzendes ~ ragyogó, csillogó ~

blankes ~ fényes, tiszta ~

feines ~ tiszta, kitűnő minőségű ~

hochwertiges ~ kiváló minőségű ~

legiertes ~ ötvözött ~

 

e Sonne, -, -n nap (égitest)

die heiße ~ forró ~

glühende ~ izzó ~

brennende ~ égő, égető ~

sengende ~ forró, perzselő ~

strahlende ~ ragyogó, fényes, sugárzó ~

leuchtende ~ ragyogó ~

helle ~ fényes ~

goldene ~ aranyszínű ~

sinkende ~ lenyugvó ~

 

e Sorge, -, -n gond, aggódás, aggodalom

große / schwere ~ nagy gond

drückende ~ súlyos ~

quälende ~ kínzó ~

Angst und ~ félelem és ~

Kummer und ~ bánat és ~

Sorgen haben, hatte, h. gehabt gondja van, aggódik

Du hast vielleicht Sorgen. Talán aggódsz.

 

r Spiegel, -s, - tükör

ein rechteckiger ~ téglalap alakú ~

ovaler ~ ovális ~

geschliffener ~ csiszolt ~

zerborchener ~ törött ~

ein ~ aus Glas üvegből készült ~

ein ~ aus poliertem Metall csiszolt fémből készült ~

der ~ glänzt / strahlt. a ~ csillog.

der ~ reflektiert. a ~ visszatükröz.

 

spielen, -te, h. ge-t játszik

Schach ~ sakkozik

Dame ~ dámázik

Mühle ~ malmozik

Halma ~ halmajátékot ~

Domino ~ dominózik

Schwarzen Peter ~ Fekete Pétert ~

Karten~ kártyázik

Bridge ~ bridge-t ~

Hockey ~ jéghokizik

Tennis ~ teniszezik

Golf ~ golfozik

Fußball ~ focizik

Ich gehe heute Karten ~. Ma kártyázni megyek.

 

sparen, -te, h. ge-t takarékoskodik, spórol, félretesz

Ich habe (mir) 1000 EUR gespart. 1000 EUR-t félretettem.

Ich habe im letzten Jahr 1000 EUR gespart. Tavaly 1000 EUR-t tettem félre

Ich habe eine ganze Menge Geld gespart. Egy halom pénzt megspóroltam

Er sparte jeden Monat 100 EUR für seine Kinder. Minden hónapban 100 EUR-t

tett félre a gyerekeinek.

Wir ~ (jetzt) für / auf einen Kühlschrank. (Most) hűtőszekrényre

spórolunk.

 

e Speise, -, -n étel

~ und Trank ~ és ital

eine süße ~ édes ~

saure ~ savanyú ~

(scharf) gewürzte ~ (erősen) fűszerezett ~

wohlschmeckende ~ jó ízű ~

gut zubereitete ~ jól elkészített ~

leckere ~ finom ~

schmackhafte ~ ízletes ~

köstliche ~ finom ~

nahrhafte ~ tápláló ~

sättigende ~ laktató ~

versalzene ~ elsózott ~

verdorbene ~ megromlott ~

angebrannte ~ leégett, leégetett ~

ungenießbare ~ élvezhetetlen ~

 

sprechen, sprach, h. gesprochen beszél

laut / leise ~ hangosan / halkan ~

hoch / tief ~ magas- / mély hangon ~

mit lauter / leiser Stimme ~ hangos- / halk hangon ~

mit hoher / tiefer Stimme ~ magas- / mély hangon ~

mit überanstrengter Stimme ~ megerőltetett hangon ~

heiser ~ rekedten ~

deutlich / undeutlich ~ érthetően / nem érthetően ~

artikuliert / unartikuliert ~ artikuláltan / nem artikuláltan ~

lispelnd ~ selypítve ~

stotternd / stammelnd ~ dadogva ~

stockend ~ akadozva, nagyon lassan ~

langsam / schnell ~ lassan / gyorsan ~

geläufig / fließend ~ folyékonyan ~

gewandt ~ választékosan ~

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

unbedacht ~ meggondolatlanul ~

weise ~ bölcsen ~

einfach ~ egyszerűen ~

natürlich ~ természetesen ~

gewählt / ausdrucksvoll ~ választékosan / kifejezően ~

lange ~ sokáig ~

oft ~ gyakran ~

viel / wenig ~ sokat / keveset ~

 

stark erős

ein ~-er Mann ~ férfi

~-er Bursche ~ fickó

~-er Körper ~ test

eine ~-e Natur ~ természet, jellem

ein ~-es Tier ~ állat

~-e Muskeln ~ izmok

~-e Nerven ~ idegek

ein ~-er Motor ~ motor

das ~-e Geschlecht az erősebbik nem

~-er Regen / Sturm heves eső / vihar

~-er Frost erős fagy

~-e Kälte nagy hideg

~-e Hitze nagy hőség

eine ~-e Strömung erős áramlat

(ein) ~-er Druck nagy nyomás

ein ~-es Gewitter heves vihar

ein ~-es Erdbeben heves földrengés

~-e Schneefälle erős havazás

eine ~-e Erkältung komoly megfázás

~-e Schmerzen nagy fájdalmak

ein ~-er Raucher erős dohányos

eine ~-e Übertreibung erős túlzás

 

stehen, stand, i. gestanden áll

auf den Füßen ~ lábain ~

krumm / gebückt ~ görbén ~

(kerzen)gerade ~ egyenesen ~

(hoch)aufgerichtet ~ egyenesen ~

stocksteif ~ mereven ~

bequem ~ kényelmesen ~

horchend ~ szófogadóan ~

lauschend ~ hallgatózva ~

wartend ~ várakozva ~

wie angewurzelt ~ földbe gyökerezve ~

 

steigen, stieg, i. gestiegen felmegy, felszáll

auf einen Berg ~ egy hegyre ~

auf einen Hügel ~ egy dombra ~

auf einen Turm ~ egy toronyba ~

auf einen Baum ~ egy fára ~

auf eine Mauer ~ egy falra ~

auf eine Leiter ~ létrára ~

Er stieg über den Zaun / die Mauer / durchs Fenster. Átmászik a kerítésen / a falon /

az ablakon.

 

r Stern, -(e)s, -e csillag

Sonne, Mond und ~-e Nap, Hold és ~-ok

helle / leuchtende ~e fényes / ragyogó ~-ok

schwache ~e gyenge fényű ~-ok

erloschene / erkaltete ~-e kihalt ~-ok

 

e Stimme, -, -n hang

eine leichte / laute ~ halk / hangos ~

eine hohe / tiefe ~ magas / mély ~

eine dünne / kräftige ~ vékony / erős ~

eine weiche / harte ~ lágy / rideg ~

rauhe ~ érdes ~

helle / klare ~ tiszta ~

schöne ~ szép ~

wohlklingende ~ jólcsengő ~

klangvolle ~ dallamos ~

sonore ~ érces ~

melodische ~ dallamos ~

heisere / belegte ~ rekedt ~

angenehme ~ kellemes ~

sympatische / unsympatische ~ szimpatikus / nem szimpatikus~

 

stolz büszke

ein ~-es Mädchen ~ lány

eine ~-e Haltung ~ tartás

eine ~-e Gebärde ~ mozdulat, arckifejezés, külső

ein ~-er Gang ~ járás

~-e Worte ~ szavak

~-er Moment / Augenblick ~ pillanat

ein ~-er Blick ~ pillanat

ein ~-es Herz ~ szív

ein ~¬es Gefühl ~ érzés

 

e Straße, -, -n utca

eine kurze / lange ~ rövid / hosszú ~

schmale ~ keskeny ~

enge ~ szűk ~

breite ~ széles ~

asphaltierte ~ aszfaltozott ~

gepflasterte / ungepflasterte ~ kikövezett / nem kikövezett ~

helle / düstere ~ világos / sötét ~

stille ~ csendes ~

belebte / unbelebte ~ élettel teli / élettelen ~

ruhige ~ nyugodt ~

wenig begangene / befahrene ~ nagyon kicsi forgalmú ~

abseits gelegene ~ forgalomtól távol eső ~

 

suchen, -te, h. ge-t keres

den rechten / richtigen Weg ~ a helyes utat ~-i

ein Darlehen ~ kölcsönt, hitelt ~

ein Unterkommen ~ szállást ~

ein Zimmer ~ szobát ~

eine Stellung ~ állást ~

eine Wohnung ~ lakást ~

eine Unterkunft ~ szállást ~

Ersatz ~ für+A. pótlást ~ vmire

Ich suche den Weg zum Bahnhof. A vasútállomára vezető utat

keresem

 

r Tag, -(e)s, -e nap

jeden ~ minden ~

alle ~-e minden~

am folgenden ~ a következő ~-on

am nächsten ~ a következő ~-on

am ~ darauf a rákövetkező ~-on

ein sonniger ~ napsütéses ~

heiterer ~ derűs ~

schöner ~ szép ~

warmer ~ meleg ~

heißer ~ forró ~

schwüler ~ fülledt ~

windstiller ~ szélcsendes ~

trüber ~ borús ~

grauer ~ szürke ~

nebliger ~ ködös ~

regnerischer ~ esős ~

unfreundlicher / ungemütlicher ~ barátságtalan ~

kalter ~ hideg ~

naßkalter ~ nyirkos ~

stürmischer ~ viharos ~

der kürzeste ~ des Jahres az év legrövidebb ~-ja

längste ~ des Jahres az év leghosszabb ~-ja

ein ~ wie alle Tage egy olyan ~, mint a többi

 

r Tee, -s, -s tea

schwarzer ~ fekete ~

grüner ~ zöld ~

grusinischer ~ grúz ~

indischer ~ indiai ~

chinesischer ~ kínai ~

starker ~ erős ~

schwacher ~ gyenge ~

dünner ~ híg ~

 

teil/nehmen, nahm teil, h. teilgenommen; an+D. részt vesz vmin

an einer Veranstaltung ~ rendezvényen ~

an einer Demonstration ~ demonstráción ~

an einem Empfang ~ fogadáson ~

an einem Fest ~ ünnepségen ~

an einem Theaterbesuch ~ színházi látogatáson ~

an einem Ausflug ~ kiránduláson ~

 

r Termin, -s, -e határidő, időpont

der letzte / äußerste ~ a legutolsó ~

ein früher / später ~ egy korai / késői ~

ein baldiger ~ hamarosan bekövetkező ~

 

tief mély

ein ~-er Brunnen / Graben ~ kút / árok

ein ~-er Sumpf / Fluß / See ~ mocsár / folyó / tó

ein ~-er Schacht ~ akna

ein ~-er Abgrund ~ szakadék

eine ~-e Schlucht ~ szakadék, szurdok

ein ~-es Tal ~ völgy

~-es Wasser / Meer ~ víz / tenger

~-er Teller ~ tányér

~-e Schüssel ~ tál

~-er Sessel ~ fotel, szék

eine ~-e Verbeugung ~ meghajlás

 

r Tisch, -(e)s, -e asztal

ein runder / ovaler ~ kerek / ovális ~

rechteckiger ~ téglalap alakú, szögletes ~

kleiner / großer ~ kicsi / nagy ~

ausziehbarer ~ kihúzható ~

hoher / niedriger ~ magas / alacsony ~

schwerer / leichter ~ nehéz / könnyű ~

eichener ~ tölgyfából készült ~

kostbarer ~ értékes

 

r Tod, -(e)s, -e halál, meghalás

ein ruhiger / sanfter ~ nyugodt / csendes ~

schöner ~ szép ~

schmerzloser ~ fájdalom nélküli ~

langsamer ~ lassú ~

qualvoller ~ kínokkal teli ~

schrecklicher / grauenvoller ~ szörnyű ~

gewaltsamer ~ erőszakos ~

natürlicher ~ természetes ~

unnatürlicher ~ nem természetes ~

 

r Ton, -(e)s, Töne hang

ein hoher ~ magas ~

heller ~ tiszta ~

schriller ~ metsző, éles ~

durchdringender ~ átszűrődő ~

gellender ~ csengő ~

dünner ~ vékony ~

pfeifender ~ sípoló ~

tiefer ~ mély ~

dumpfer ~ tompa ~

reiner / unreiner ~ tiszta / nem tiszta ~

falscher / richtiger ~ helytelen / helyes ~

halber / ganzer ~ fél / egész ~

 

r Traum, -(e)s, Träume álom

ein angenehmer ~ kellemes ~

schöner ~ szép ~

süßer ~ édes ~

wonnevoller ~ élvezetes, gyönyörteljes ~

wollüstiger ~ kéjes ~

schwerer ~ rossz ~

seltsamer ~ különös ~

beängstigender ~ félelmetes ~

wilder ~ vad ~

böser ~ rossz ~

häßlicher ronda, csúnya ~

furchtbarer ~ szörnyű ~

 

e Tür, -, -en ajtó

eine schmale ~ keskeny ~

breite ~ széles ~

verglaste ~ beüvegezett ~

(halb) offene ~ (félig) nyitott ~

angelehnte ~ kitámasztott ~

geschlossene / verschlossene ~ zárt, bezárt ~

 

e Übersetzung, -, -en fordítás

eine gute ~ jó ~

schwierige ~ nehéz ~

wörtliche / wortgetreue ~ szó szerinti ~

freie ~ szabad ~

~ aus dem/vom Englischen ins Deutsche ~ angolról németre

automatische / maschinelle ~ automatikus / gépi ~

mechanische ~ mechanikus ~

 

e Uhr, -, -en óra

eine goldene / silberne / verchromte ~ arany / ezüst / krómozott ~

genau gehende ~ pontosan járó ~

zuverlässige ~ megbízható ~

das Zifferblatt einer ~ egy ~ számlapja

die Zeiger einer ~ egy ~ mutatói

das Pendel einer ~ egy ~ ingája

 

r Unfall, -(e)s, Unfälle baleset

ein leichter ~ könnyű, nem súlyos ~

schwerer ~ súlyos ~

tödlicher ~ halálos ~

bedauerlicher ~ sajnálatos ~

selbstverschuldeter ~ önhibájából bekövetkezett ~

~ mit tödlichem Ausgang halálos kimenetelű ~

~ im Betrieb üzemben, gyárban

bekövetkező ~

~ mit dem Rad / mit dem Auto biciklivel / autóval történő ~

~ mit der Straßenbahn villamossal történő ~

 

unterschreiben, unterschrieb, h. unterschrieben aláír

einen Brief / Vertrag ~ levelet / szerződést ~

ein Schriftstück (mit Tinte, Kopierstift) ~ okmányt

(tintával,másolótollal)~ das Urteil ist noch nicht unterschrieben. Az ítélet még nincs aláírva.

Sie müssen (noch hier unten) ~. Önnek (még itt lent) alá kell

írnia.

Er hat nicht unterschrieben. Nem írta alá.

Er hat vergessen, den Brief zu unterschreiben. Elfelejtette aláírni a levelet.

 

e Variaton, -, -en variáció, változtatás

eine ~ über ein musikalisches Thema egy zenei témán való

változtatás

Zu diesem Thema gibt es / existieren Ehhez a témához számos

zahlreiche Variationen. variáció tartozik.

 

e Verbindung, -, -en kapcsolat

eine feste ~ szoros ~

lose ~ szabad, laza ~

vorübergehende ~ átmeneti, ideiglenes ~

dauernde ~ tartós ~

die eheliche ~ házassági ~

eine chemische ~ kémiai ~

eine ~ ein/gehen, ging ein, i. eingegangen egy ~-ba belép

eine ~ lösen, -te, h. ge-t egy ~-ot meglazít

~-en her/stellen, -te her, h. herge-t; mit/zu+D. ~-ot létesít vkivel

die ~ auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen ~-ot felvesz vkivel

eine ~ haben, hatte, h. gehabt; mit+D. ~-a van vkivel

eine ~ an/knüpfen, -te an, h. ange-t; mit+D. ~-ot létesít vkivel

eine ~ suchen, -te, h. ge-t; mit+D. ~-ot keres vkivel

in ~ bleiben, blieb, i. geblieben; mit+D. ~-ban marad vkivel

 

verbringen, verbrachte, h. verbracht eltölt (idő)

Sie haben einige Tage bei mir verbracht. Néhány napot nálam töltöttek.

Er hat manchen Tag / lange Zeit mit dieser Néhány napot / hosszú időt

Arbeit verbracht. töltött ezzel a munkával.

Sie verbrachte viele Wochen (krank) im Bett. Sok hetett töltött (betegen)

az ágyban.

Sie mußte viele Monate im Bett ~. Sok hónapot ágyban kellett

töltenie.

 

vergessen, vergaß, h. vergessen elfelejt

Er vergisst sehr leicht. Könnyen felejt.

Ich habe seinen Namen / das Datum ~. Elfelejtettem a nevét/a dátumot.

Ich habe die Anschrift / die Hausaufgaben ~. Elfelejtettem a címzést /

a házi feladatot.

Vergesst nicht die hungernden Vögel! Ne felejtsétek el az éhező

madarakat!

Niemals die Solidarität ~! Soha nem elfelejteni a

szolidaritást!

Ich habe den Schlüssel / den Schirm ~. Elfelejtettem a kulcsot /

az ernyőt.

das Buch daheim ~ a könyvet otthon felejti

 

r Verkehr, -(e)s forgalom

der ~ auf der Autobahn / in der Innenstadt a ~ az autópályán /

wächst ständig. a belvárosban folyamatosan nő.

der ~ flutet in den / durch die Straßen der özönlik a ~ a nagyváros utcáin.

Großstadt.

Es ist / herrscht starker / schwacher ~. Erős / gyenge a ~.

Der ~ hat stark abgenommen. A ~ jelentősen gyengült.

 

verlieren, verlor, h. verloren elveszít

Geld ~ pénzt elveszít

Ich habe mein Taschentuch verloren. Elvesztettem a zsebkendőmet.

den Bleistift / Ring / Schirm ~ Ceruzát / gyűrűt / ernyőt ~

die Brieftasche ~ Pénztárcát ~

Ich muss meinen Kugelschreiber verloren haben. Elveszthettem a tollamat.

 

verschwinden, verschwand, i. verschwunden eltűnik

Die Sonne ist hinter den Wolken (fern) A nap távol a horizonton

am Horizont verschwunden. eltűnt a felhők mögött.

Der Zug verschwand in der Ferne. A vonat eltűnt a távolban.

Der Ring war (spurlos) verschwunden. A gyűrű (nyomtalanul) eltűnt.

Der Zauberkünstler ließ ein Kaninchen ~. A bűvész eltüntetett egy nyuszit

 

versprechen, versprach, h. versprochen; +D. +A. megígér vkinek vmit

fest / bestimmt ~ biztosan, biztosra ~

mündlich / schriftlich ~ szóban / írásban ~

jm. Hilfe / Unterstützung / Geld ~ vkinek segítséget / támogatást /

pénzt ígér

jm. gute Bezahlung / gute Anstellung ~ vkinek jó fizetést / jó állást ígér

 

e Verteidigung, - védelem, védekezés

eine geschickte / kluge ~ ügyes ~

gute / tapfere ~ jó / bátor ~

standhafte ~ állandó, kitartó ~

schwache / kraftlose ~ gyenge / erőtlen ~

Niemand wagte eine ~. Senki nem mert védekezni.

Die ~ blieb wirkungserfolgslos, fachte seinen A ~ hatástalan maradt, ez

Zorn noch mehr an. mégjobban megnövelte haragját

 

s Viertel, -s, - negyed

das erste ~ des Jahres / des Monats Az év / a hónap első ~-e

ein ~-liter Wein ~ liter bor

ein ~ (vom) Rind / Schwein egy ~ marha / disznó

 

r Vorschlag, -(e)s, Vorschläge javaslat, tanács

ein vernünftiger ~ értelmes ~

gescheiter ~ okos, értelmes ~

guter ~ jó ~

annehmbarer / unannehmbarer ~ elfogadható / elfogadhatatlan ~

praktischer / unpraktischer ~ praktikus / nem praktikus ~

durchführbarer ~ megvalósítható ~

undurchführbarer ~ megvalósíthatatlan ~

gefährlicher ~ veszélyes ~

törichter ~ bolond ~

einen ~ an/nehmen, nahm an, h. angenommen ~-ot elfogad

einen ~ akzeptieren, -te, h.-t ~-ot elfogad

einen ~ ab/lehnen, -te ab, h. abge-t ~¬-ot elutasít

einen ~ verwerfen, verwarf, h. verworfen ~-ot elutasít

Meine Vorschläge wurden mißachtet / ignoriert / A ~-aimat nem veszik

übergangen. figyelembe.

 

e Vorstellung, -, -en előadás

eine öffentliche ~ nyilvános ~

geschlossene ~ zártkörű ~

eine ~ für Kinder egy gyerekeknek szóló ~

~ war schwach / gut besucht. Az ~-on kevesen / sokan voltak.

~ beginnt / endet um 20 Uhr. Az ~ 20 órakor kezdődik /

fejeződik be.

eine ~ geben, gab, h. gegeben. ~-t tart

eine ~ besuchen, -te, h.-t egy ¬~-ra elmegy

 

e Wahrheit, - igazság

die reine / lautere ~ a tiszta ~

volle ~ a teljes ~

ungeschminkte ~ a meg nem szépített ~

eine anerkannte ~ elismert ~

allgemeingültige ~ általánosan érvényes ~

wissenschaftliche ~ tudományos ~

philosophische ~ filozófiai ~

die relative ~ a relatív ~

absolute ~ az abszolút ~

objektive ~ az objektív ~

traurige ~ szomorú ~

bittere ~ keserű ~

die ~ reden, -ete, h. ge-t ~¬ot mond

 

r Wald, -(e)s, Wälder erdő

ein dunkler ~ sötét ~

düsterer / finsterer ~ sötét, komor ~

dichter ~ sűrű ~

undurchdringlicher ~ áthatolhatatlan,

kifürkészhetetlen ~

schweigender ~ néma, csendes ~

kahler ~ kopár ~

lichter ~ világos ~

der bunte / herbstliche ~ a tarka / őszi ~

ausgedähnte Wälder kiterjedt, nagy területű ~-k

die Bäume / Tiere des Waldes Az ~ fái / állatai.

 

warm meleg

ein ~-es Getränk egy ~ ital

eine ~-e Suppe egy ~ leves

eine ~-e Tunke egy ~ mártás

~-es Abendbrot ~ vacsora

~-es Essen ~ étel

~-e Würstchen ~ kolbászok

~-e Speisen ~ ételek

~¬e Getränke ~ italok

 

s Wasser, -s, - víz

laues ~ langyos ~

warmes ~ meleg ~

heißes ~ forró ~

kochendes ~ forrásban lévő ~

dampfendes ~ gőzölgő ~

frisches ~ friss ~

klares / sauberes / reines ~ tiszta ~

trübes ~ zavaros ~

schmutziges ~ koszos, piszkos ~

fauliges ~ rothadó ~

hartes ~ kemény ~

weiches ~ lágy ~

destilliertes ~ desztillált ~

 

s Wetter, -s, - idő, időjárás

schönes ~ szép ~

gutes ~ jó ~

sommerliches ~ nyárias ~

warmes ~ meleg ~

schlechtes ~ rossz ~

nasses ~ nedves ~

regnerisches ~ esős ~

kaltes ~ hideg ~

winterliches ~ télies ~

herbstliches ~ őszies ~

veränderliches ~ változékony ~

unsicheres ~ bizonytalan ~

unfreundliches ~ barátságtalan ~

gräßliches ~ nagyon csúnya ~

 

e Woche, -, -n hét

mehrere ~-n több ~

vergangene ~ előző ~

diese ~ ez a ~

kommende ~ következő ~

nächste ~ következő ~

 

s Wort, -(e)e, Wörter szó

ein langes / kurzes ~ hosszú / rövid ~

einsilbiges / mehrsilbiges ~ egyszótagú / többszótagú ~

dreisilbiges ~ háromszótagú ~

einfaches ~ egyszerű ~

neues / altes ~ új / régi ~

veraltetes ~ elavult ~

schwieriges ~ nehéz ~

mehrdeutiges ~ többjelentésű ~

schwer übersetzbares ~ nehezen lefordítható ~

unbekanntes ~ ismeretlen

fremdes ~ idegen ~

unanständiges ~ illetlen ~

 

s Wort, -(e)s, Worte vkinek a szava

Die letzten Worte seiner Frau. A felesége utolsó szavai.

 

r Zahn, -(e)s, Zähne fog

gute / gesunde Zähne jó / egészséges ~ak

regelmäßige Zähne szabályos ~-ak

weiße Zähne fehér ~-ak

gepflegte / ungepfelgte Zähne ápolt / ápolatlan ~-ak

feste Zähne erős ~¬ak

scharfe Zähne erős ~-ak

spitze Zähne hegyes ~-ak

stumpfe Zähne tompa ~-ak

kranke Zähne beteg ~-ak

schlechte Zähne rossz ~-ak

abgebrochene Zähne letört ~-ak

lockere Zähne laza ~-ak

verfärbte Zähne elszíneződött ~-ak

gelbe / braune / schwarze Zähne sárga / barna / fekete ~-ak

künstliche Zähne mű ~-ak

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet