PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.comr Abend, -s, -e este
abendelang egész este, estéken át
abendfüllend egész estét kitöltő
abendlich esti
abends esténkéntaberrant (lat.) normálistól eltérő
aberrieren, -te, h.-t normálistól eltér
e Aberration, -, -en normálistól való eltérés

ab/fahren, fuhr ab, i./h. abgefahren     elindul, elutazik
abfahrend    elindulva
e Abfahrt, -, -en    elindulás

r Abfall, -(e)s, Abfälle    esés
ab/fallen, fiel ab, i. abgefallen    leesik
abfallend    leeső


ab/fassen, -te ab, h.-t    megfogalmaz
e Abfassung, -, -en    fogalmazás

ab/fertigen, -te ab, h.-t    elintéz
e Abfertigung, -, -en    elintézés

ab/finden, fand ab, h. abfunden     kártalanít
e Abfindung, -, -en     kártalanítás, végkielégítés


ab/fordern, -te ab, h.-t +D.    követel vkitől
abfordernd    követelő

e Abfrage, -, -n    kérdés
ab/fragen, -te ab, h.-t    kikérdez
abfragend    kikérdező

e Abgabe, -, -n    adó, illeték, járulék
abgabenfrei    adómentes
abgabepflichtig    adó-, illetékköteles


abgelegen    távoli
e Abgelegenheit, -, -en    vminek távollévő volta

abgeordnet    képviselt
r/e Abgeordnete, -n, -n, ein-r    képviselő (ffi/nő)

abgeschlossen     lezárt, befejezett
e Abgeschlossenheit, -, -en    befejezettség

abgestumpft    érzéketlen
e Abgestumpftheit, -, -en    érzéketlenség, eltompultság

s Abgewöhnen, -s    leszokás
ab/gewöhnen, -te ab, h.-t; jn.    leszoktat vkit
sich ab/gewöhnen, -te s. ab, h. s. –t; +A.    leszokik vmiről
e Abgewöhnung, -, -en    leszokás

r Abgleich, -es, -e     kiegyenlítés
ab/gleichen, glich ab, h. abgeglichen    kiegyenlít

ab/gliedern, -te ab, h. –t    elkülönít, leválaszt
e Abgliederung, -, -en    elkülönülés

ab/grenzen, h.     elhatárol
abgrenzend     elhatárol
r Abgrenzer, -s, -     elhatároló (fn.)
e Abgrenzung, -, -en     elhatárolás
Abgrenzungen (Pl.)     elhatárolások

ab/hängen, hing ab, h. abgehangen von+D.    függ vkitől/vmitől
abhängend von+D.    függve vkitől/vmitől
abhängig von+D.    függő vkitől/vmitől
e Abhängigkeit, -, -en    függőség

ab/heben, hob ab, h. abgehoben    felvesz (telefont)
e Abhebung, -, -en    felvétel, felvevés

ab/holen, h.     elhoz, érte jön
r Abholer, -s, -    elhozó (ffi)
e Abholerin, -, -nen    elhozó (nő)
e Abholung    elhozatal

s Abitur, -s, -e (lat.)     érettségi
r Abiturient, -en, -en    érettségiző (ffi)
e Abiturientin, -, -en     érettségiző (nő)

ab/kühlen, -te ab, h.-t    lehűl, lehűt
abkühlend    lehűtő
e Abkühlung, -, -en    lehülés

ab/kürzen, h.     lerövidít
abkürzend     lerövidítve
r Abkürzer     lerövidítő
e Abkürzung, -, -en    lerövidítésr Ablauf, -(e)s, Abläufe     időbeni lefolyás
ab/laufen, lief ab, i./h. abgelaufen     lejár, elmúlik (idő)
ablaufend     elmúlva
s Ablaufen, -s, -    elmúlás

ab/lehnen, h.     elutasít, visszautasít
ablehnend     elutasító
e Ablehnung, -, -en    elutasítás

ab/leiten, -ete ab, h.-t    levezet, származtat
sich ab/leiten, -ete s. ab, h. s.-t    származ, ered
e Ableitung, -, -en    levezetés, származás

ab/lösen, -te ab, h.-g    felvált, levált
e Ablösung, -, -en    leváltás

ab/machen, -te ab, h.-t; mit+D.    megegyezik, megállapodik vkivel
e Abmachung, -, -en    megegyezés, megállapodás

ab/magern, -te ab, i.-t    lefogy
abmagernd    lefogyva
e Abmagerung, -, -en    lefogyás

r Abmarsch, -(e)s, Abmärsche     elindulás, elvonulás
ab/marschieren, i.     elvonul
abmarschierend     elvonulva
abmarschiert     elvonult

ab/melden, -ete ab, h.-t    lemond, visszavon
sich ab/melden, -ete s. ab, h. s.-t    kijelentkezik
abmeldend    kijelentkezve
e Abmeldung, -, -en    kijelentkezés

e Abnahme, -, -en    fogyás, csökkenés
ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen    lefogy, lecsökken

abnorm    abnormális, szokatlan
abnormal    abnormális, szokatlan, rendhagyó
e Abnormalität, -, -en    abnormalitás, szokatlanság

s Abonnement, -s, -s (fr.)     előfizetés
r Abonnent, -en, -en     előfizető (ffi)
e Abonnentin, -, -en     előfizető (nő)
abonnieren, -te, h.-t     előfizet

ab/rechnen, h.    elszámol, leszámol
abrechnend     leszámolva
e Abrechnung, -, -en     elszámolás, leszámolás

r Abruf, -(e)s    lehívás
abrufbar    lehívható
abrufbereit    lehívásra kész
ab/rufen, -te ab, h. abgerufen    lehív

ab/runden, -ete ab, h.-t    lekerekít
e Abrundung, -, -en    lekerekítés

ab/schaffen, -te ab, h.-t    kikapcsol, megszüntet
abschaffend    megszüntetve
e Abschaffung, -, -en    megszüntetés

ab/schätzen, -te ab, h.-t    megbecsül
abschätzbar    megbecsülhető
e Abschätzung, -, -en    felbecslés


r Abschlag, -(e)s, Abschläge    visszautasítás, megtagadás
ab/schlagen, schlug ab, h. abgeschlagen    visszautasít, megtagad
abschlägig     visszautasító, megtagadó

ab/schlieβen, schloss ab, h. abgeschlossen     lezár, befejez
abschlieβend     lezárólag
abschlieβbar    lezárható
abschliessend     lezáró
r Abschluss,-es, …üsse     befejezés

ab/schneiden, schnitt ab, h. abgeschnitten    levág
r Abschnitt, -(e)s, -e    levágott rész, szelet
abschnittsweise     szakaszonként, részenként

ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben     leír
abschreibend     leírva
abschreibungsfähig     leírható (adóból)
e Abschreibung,-,-en     leírás, értékcsökkenés
r Abschreiber     leíró

e Abschrift, -, -en     másolat

e Absicht, -, -en    szándék, cél
absichtlich    szándékos, célzatos
absichtslos    nem szándékos
absichtsvoll    szándékos

r Absolvent, -en, -en     végzős (ffi)
e Absolventin, -, -en     végzős (nő)
absolvieren, -te, h.-t     abszolvál, tanulmányokkal végez

absonderlich    furcsa, különös
e Absonderlichkeit, -, -en    furcsaság
ab/sondern, -et ab, h.-t    elkülönít
e Absonderung, -, -en    elkülönítés

e Absteige, -, -n    nyomorúságos szállás
ab/steigen, stieg ab, i. abgestiegen    megszáll vhol

ab/stimmen, -te ab, h.-t    megszavaz
abstimmend    szavazva
e Abstimmung, -, -en    szavazás

abstrakt     absztrakt, elvont
abstraktiv     elvont gondolkodású
abstraktifizieren, -te, h.-t     absztrakttá tesz
e Abstrakte, -, -n     kivonat
e Abstraktion, -, en     elvonatkoztatás
s Abstraktum, s, …ta     elvont értelmű szó
e Abstraktheit, -, en    absztraktság

r Absturz, -es, Abstürze    lezuhanás, zuhanás
ab/stürzen, -te ab, h.-t    lezuhan

absurd (lat.)     abszurd, képtelen
e Absurdität, -, -en     abszurditás, képtelenség

s Abteil, -(e)s, -e    szakasz, részleg
ab/teilen, -te ab, h.-t    beoszt, elválaszt
e Abteilung, -, -en    beosztás, szakasz, részleg

ab/wandeln, -te ab, h.-t    változtat
abwandelbar    változtatható
e Abwandlung, -, -en    változtatás, módosítás

ab/wandern, -te ab, i.-t    kivándorol, területet bejár
e Abwanderung, -, -en    elvándorlás

r Abwasch, -(e)s     mosogatás
abwaschbar    lemosható
e Abwaschung, -, -en    mosogatás

ab/wechseln, -te ab, h.-t    felvált
abwechselnd    felváltva
e Abwechslung, -, -en    változatosság
abwechslungslos    változatossági nélküli, egyhangú
abwechslungsreich    változó

r Abweg, -(e)s, -e    mellékút, tévút
abwegig    helytelen, téves, elítélendő
e Abwegigkeit, -, -en    helytelenség

ab/weichen, -te ab, h.-t; von+D.    különbözik, eltér vmitől
abweichend    különböző, eltérő
e Abweichung, -, -en    különbség, eltérés

ab/wenden, -ete ab, h.-t    elfordít
sich ab/wenden, -ete s. ab, h. s.-t    elfordul
abwendig    vkitől/vmitől elfordult

abwesend     távollévő
r/e Abwesende, -n, -n, ein -r    távollévő, hiányzó
e Abwesenheit,-    távollét, hiányzás

r/s Account, -s, -s (eng.)     számla
r Accountant, -s, -s     könyvelő

e Acht, -     figyelem
achten, -ete, h. ge-t     figyel, tisztel
e Achtung, -     figyelem, tisztelet
achtungsvoll     tiszteletteljes, udvarias
achtungslos     figyelmetlen
achtbar     tiszteletreméltó
achtenswert     tiszteletreméltó
achtsam     figyelmes, gondos
e Achtsamkeit,-     vigyázat, körültekintés

adäquat (lat.)    adekvát, megfelelő
e Adäquatheit, -     megfelelés

e Addition, -, -en (lat.)    összeadás
additional    addicionális, kiegészítő, pótlólagos
r Additionswert, -(e)s, -e    összeadandó (érték)
additiv    additív,


e Administration, -, -en      adminisztráció
r Administrator, -s, -en     adminisztrátor (ffi)
e Administratorin, -, -nen     adminisztrátor (nő)
administrieren, -te, h.-t     adminsztrál
administrativ     adminisztratív

adoptieren, -te, h.-t    adoptál, örökbe fogad
e Adoption, -, -en    adoptálás, örökbe fogadás

e Adresse, -, -en     cím
adressieren, -te, h.-t     megcímez
adressiert     címzett
adressierbar     címezhető
e Adressierung, -, -en     címzés
e Adressierbarkeit, -     címezhetőség
r Adressat, -s, -en    címzett
r Adressant, -s, -en    feladó

r Affekt, -(e)s, -en (lat.)     indulat
e Affektation, -, -en     kényeskedés, affektálás
e Affektierheit, -, -en     modorosság
e Affektiertheit, -, -en     affektáltság
affektieren, -te, h.-t     affektál, kényeskedik

r Agent, -en, -en (lat.)     ügynök, képviselő
e Agentie, -, -n     ügynökség, képviselet
e Agentur, -,-en     ügynökség
agentieren, -te, h.-t     ügynökösködik

e Agression, -, -en (lat.)     agresszió, támadás
e Agressivität,-,-en     agresszivitás, erőszakosság
agressiv     agresszív, erőszakos

e Agitation, -, -en (lat.)    agitáció, lázítás
r Agitator, -s, -en     agitátor, lázító (ffi)
e Agitatorin, -, -nen     agitátor, lázító (nő)
agitatorisch     agitáló, lázító
agitieren, -te, h.-t     agitál, lázít

agrar (lat.)     mezőgazdasági
agrarisch     mezőgazdasági, agrár
r Agrarier, -s, -     mezőgazdász, nagybirtokos


ahnden, -ete, h.-t    megbüntet, büntet
e Ahndung, -, -en    büntetés

ahnen, -te, h.-t    sejt, gyanít
ahnend    sejtve, gyanítva
e Ahnung, -, -en    sejtelem
ahnungslos    gyanútlan, mit sem sejtő
e Ahnungslosigkeit, -    gyanútlanság
ahnungsvoll    sejtelmes

ähnlich     hasonló
e Ähnlichkeit, -, -en     hasonlóság
ähneln, -te, h. ge-t     hasonlít

e Akademie, -, -n (gr-lat.)     akadémia
r Akademiker, -s, -     egyetemet végzett (ffi)
e Akademikerin, -, -nen     egyetemet végzett (nő)
akademisch     egyetemi
akademisieren, -te, h.-t     akadémiaszerűen szervez;
állásokat egyetemi végzettségűekkel
tölt be

r Akkord, -(e)s, -e (lat.)     akkord, futószalag
r Akkordant, -en, -en     darabbérben dolgozó
akkordieren, -te, h.-t     darabmunkára szerződtet

s Akkordeon, -s, -s     harmónika
r Akkordeonist,-en, -en     harmonikás (ffi)
e Akkordeonistin,-,-en     harmonikás (nő)
akkordeonistisch     harmonikás

r Akrobat, -en, -en     akrobata (ffi)
e Akrobatin, -, -en     akrobata (nő)
e Akrobatik, -     akrobatika
akrobatisch     akrobatikus

r Akt, -(e)s, -e (lat.)     cselekedet, (cirkuszi)  szám
r Akteur, -s, -en    cselekvő (ffi), színész
e Akteurin, -, -en     cselekvő (nő), színésznő

e Akte, -, -en    akta
e Aktei, -, -en    aktatár, irattár


e Aktie, -, -n (lat.)    részvény
r Aktionär, -s, -en    részvényes (ffi)
e Aktionärin, -, -en     részvényes (nő)

e Aktion, -, -en (lat.)     akció
aktionell     akciós
aktional     akciós

aktiv (lat.)    aktív, tevékeny
aktivieren, -te, h.-t     aktivál
aktiviert     aktivált
Aktiva, e Aktiven    aktívák, eszközök (számv.)
e Aktivität, -, -en     aktivitás
e Aktivierung, -    aktiválás
r Aktivismus     aktivizmus
r Aktivist, -s, -en     aktivista (ffi)
e Aktivistin, -, -nen     aktivista (nő)

aktual (lat.)     aktuális, jelenlegi
aktualisieren, -te, h.-t     aktualizál
e Aktualität, -, -en     aktualitás
e Aktualisierung, -, -en     aktualizálás


r Akzent, -(e)s, -e (lat.)     hangsúly, akcentus
e Akzentuation,-     hangsúlyozás
e Akzentuierung,-     hangsúlyozás
akzentuieren, -te, h.-t     hangsúlyoz
akzentuiert     hangsúlyozott
akzentuell     hangsúlyos

s Akzept, -(e)s, -e  (lat.)     elfogadás
akzeptieren, -te, h.-t    elfogad
akzeptierbar     elfogadható
akzeptabel     elfogadható
e Akzeptabilität,-     elfogadhatóság
r Akzeptant, -en, -en     elfogadó (ffi)
e Akzeptantin, -, -nen    elfogadó (nő)
e Akzeptanz,-     elfogadás
e Akzeptation,-     elfogadás
e Akzeptierung,-     elfogadás
r Akzeptant, -es     elfogadó

e Akzidenz, -, -en (lat.)     véletlen esemény
s Akzidens, -, …denzien     véletlen esemény
akzidentell     véletlenül
akzidentiell     véletlenül

r Alarm, -s, -e     riadó, riasztás
alarmieren, -te, h.-t     riaszt
alarmierend     riasztó, nyugtalanító

r Alkohol, -s, -e (arab.-sp.)     alkohol
e Alkoholika (Pl.)     alkoholtartalmú italok
r Alkoholiker, -s, -     alkoholista (ffi)
e Alkoholikerin, -,-nen     alkoholista (nő)
r Alkoholismus, -     alkoholizmus
alkoholisch     alkohol tartalmú
alkoholisieren, -te, h.-t     alkoholt fogyaszt
alkoholreich     magas alkoholtartalmú
alkoholhaltig    alkohol tartalmú
alkoholarm     alkoholszegény
alkoholfrei     alkoholmentes

e Allergie, -, -n      allergia
r Allergiker, -, -     allergiás (ffi
e Allergikerin, -, -nen     allergiás (nő)
s Allergen, -s, -e     allergiát kiváltó anyag
e Allergisierung, -, -en     allergia kialakulása
allergisch     allergiás

e Allegorie, -, …ien     allegória
allegorisch     allegorikus, jelképes
allegorisieren, -te, h. –t     allegorizál, jelképesen ábrázol

s Alphabet, -(e)s, -e    ábécé
alphabetisch    betűrendes
alphabetisieren, -te, h.-t    betűrendbe szed

e Alpe     Alpok
alpin     alpesi
r Alpinist,-en, -en     alpinista, hegymászó (ffi)
e Alpinistik, -     hegymászás, alpinizmus
e Alpinistin, -, -nen     alpinista, hegymászó (nő)
s Alpinum, -s     alpinum, alpesi kert
r Alpinismus     alpinizmus
s Alpinarium, s, …ien     alpesi természeti vadaspark

s Alphabet, -s     ábécé
alphabetisieren, -te, h.-t     betűz, ábécéberendbe szed
alphabetisch     betűrendes
e Alphabetisierung,-     írás, olvasás tanítása

r Alltag, -(e)s    hétköznap
alltags     mindennapos
alltäglich    hétköznapi
e Alltäglichkeit, -    hétköznapiság

e Ambulanz,- ,-en      ambulancia
s Ambulatorium, -s     ambulancia
ambulant     ambuláns
ambulatorisch     ambuláns


s Amt, -(e)s, Ämter     hivatal, hatáskör
amten, -ete, h. ge-t     hivatalban van, működik
amtieren, -te, h.-t     hivatalban van, működik
amtlich     hivatalos
amts     hivatalos

amüsant     szórakoztató
s Amüsement, -s, -s    szórakozás, időtöltés
amüsieren, -te, h. -t.     szórakoztat
sich amüsieren, -te sich, h. sich -t.     szórakoz

e Analyse, -, -en (gr.)     analízis, vizsgálat
r Analysator, -s, -s     elemző, analizátor
e Analysis, -, -     analízis, elemzés
r Analyst, -s, -s     tőzsdei elemző (ffi)
e Analystin, -, -nen    tőzsdei elemző (nő)
analysieren, -te, h.-t     elemez, analizál
analysierbar     analizálható, vizsgálható

e Analytik,- (gr.)     analitika, elemzés
r Analytiker, -s, -     analitikus (ffi)
e Analytikerin,-, -nen     analitikus (nő)
analytisch     analitikus

e Anarchie, -, -n (gr.)     anarchia, zűrzavar
r Anarchismus, -     anarchizmus
r Anarchist, -en, -en     anarchista (ffi)
e Anarchistin, -, -nen     anarchista (nő)
r Anarcho, -s, -s     anarchista
anarchisch     anarchisztikus, zűrzavaros
anarchistisch     anarchista

r Anfang, Anfänge     kezdet, kezdés
an/fangen, fing an, h. angefangen     elkezd, kezd
r Anfänger, -s, -     kezdő
anfangs     kezdetben, először

e Anfrage, -, -n     kérdezősködés, megkeresés, érdeklődés
an/fragen, h.     érdeklődik, tudakozódik, kérdést intéz

an/gehören, h.     hozzátartozik, odatartozik
r/e Angehörige, -n, -n, ein -r     hozzátartozó (ffi/nő)
e Angehörigkeit, -, -en     hovatartozás, állampolgárság

r/e Angestellte, -n, -n, ein -r    alkalmazott (ffi/nő)
an/stellen, -te an, h. -t     alkalmaz

an/gleichen, glich an, h. angeglichen    kiegyenlít, hasonlóvá tesz
e Angleichung, -, -en    hasonulás, hasonlóvá válás

r Angreifer, -s, -     támadó (ffi)
angreifbar    támadható
e Angreiferin, -, -nen     támadó (nő)
an/greifen, griff an, h. angegriffen     támad
angreifend     támadó, ellenséges
r Angriff, -(e)s, -e    támadás

e Angst, -, Ängste     félelem, szorongás
angstvoll     félelelmmel teli, aggodalmas
ängstig     félénk
ängstigen, -te, h. ge-t.     rémiszt, ijeszt
ängstlich     félénk, aggódó

r Anhänger, -s, -     híve, követője vkinek/vminek (ffi)
e Anhängerin, -, -nen     híve, követője vkinek/vminek (nő)
an/hängen, hing an, i./h. angehangen     ragaszkodik vkihez/vmihez
e Anhängerschaft, -     követők, hívek
anhängig     hozzátartozó, velejáró
anhänglich     ragaszkodó, hűséges

r Ankauf, -(e)s, Ankäufe    vásárlás, megvétel
an/kaufen, -te an, h.-t    megvesz, felvásárol

e Anklage, -, -n     vád, panasz, megvádolás
an/klagen, h.      megvádol, bepanaszol vkit
r Ankläger, -s, -     vádló (ffi)
e Anklägerin, -, -nen     vádló (nő)
r/e Angeklagte, -n, -n, ein -r     vádlott (ffi/nő)

an/merken, -te an, h.-t    megjelöl, megjegyezik
e Anmerkung, -, -en    megjegyzés

e Anmut, -    elvarázsol, elbűvöl
an/muten, -ete an, h.-t    tűnik, tetszik
anmutig    bájos, kedves, kecses
anmutsvoll    kedves, kecses
e Anmutung, -, -en    vmilyennek tetszik, vmilyennek érez

an/nehmen, nahm an, h. angenommen    elfogad
annehmbar    elfogadható
annehmlich    elfogadható
e Annehmlichkeit, -, -en    elfogadhatóság

anonym (gr.-lat.)     névtelen, ismeretlen
anonymisch     névtelen
anonymisieren, -te, h.-t     névtelenít
e Anonymität, -     névtelenség, anonimitás
r Anonymus, -, -     névtelen személy

e Anrede, -, -n     megszólítás, (ünnepi) beszéd
an/reden, h.     megszólít

r Anreiz, Anreize     csábítás, ösztönzés
an/reizen, h.     csábít, ösztönöz

an/regen, -te an, h.-t    ösztönöz, bíztat, javasol
anregend    ösztönző, bíztató
e Anregung, -, -en    ösztönzés, bíztatás, javaslat

r Anruf, -(e)s, -e    hívás, telefonhívás
r Anrufer, -s, -    hívó (ffi)
e Anruferin, -, -en    hívó (nő)

e Ansage, -, -n    bemondás, bejelentés
an/sagen, -te an, h.-t    bemond
r Ansager, -s, -    bemondó (ffi)
e Ansagerin, -, -en    bemondó (nő)

an/sammeln, -te an, h.-t    összegyűjt, felhalmoz
e Ansammlung, -, -en    gyűlés

an/schauen, -te an, h.-t    megnéz, ránéz
anschaulich    szemléletes, szemléltető
e Anschaulichkeit, -    szemléletesség
e Anschauung, -, -en    nézet, szemlélet

an/schließen, schloss an, h. angeschlossen    illeszkedik, hozzácsatol
sich an/schließen, schloss sich an,    csatlakozik, felzárkózik
h. sich angeschlossen
anschließend    vmit követően, azt követően
anschließlich    kapcsolatban vmivel
r Anschluss, -es, Anschlüsse    csatolás, csatlakozás

an/siedeln, h.     (le)telepít
sich an/siedeln, h.     le-/megtelepedik, letelepül
r Ansiedler, -s, -     telepes, betelepülő
e Ansiedlung, -, -en     letelepedés, letelepülés

r Anspruch, -s, -Ansprüche     igény, követelés
anspruchslos     igénytelen
anspruchsvoll     igényes

r Anstand, -(e)s, Anstände     illem, tisztességtudás, illendőség
anständig    tisztelettudó
e Anständigkeit, -    tisztesség

an/stellen, -te an, h.-t    alkalmaz vkit
e Anstellung, -, -en    állás, alkalmazás

antik (lat.-fr.)     antik
e Antike, -, -n     régiség, antik tárgy, ókor
antikisch     antikizáló, ókorutánzó
antikisieren, -te, h.-t     antikizál, ókort utánoz

r Antiquar, -s, -e     antikvárius, régiségkereskedő
s Antiquariat, -(e)s, -e     antikvárium
antiquarisch     régi, antik
e Antiquität, -, -en     régiség, antikvitás

r Antrag, -(e)s, Anträge    kérelem, javaslat, indítvány
an/tragen, trug an, h. angetragen    javasol
r Antragende, -en, -en    kérelmező, indítványozó
r Antragsteller, -s, -    kérelmező, indítványozó

e Antwort, -, -en    válasz
antworten, -ete, h.-t; auf+A.    válaszol vmire
antwortlich    válaszként, válaszolva
beantworten, -ete, h.-t    megválaszol

r Anwalt, -(e)s, Anwälte     ügyvéd, ügyész (ffi)
e Anwaltin, -, -nen     ügyvéd, ügyész (nő)
anwaltlich     ügyvédi, ügyészi

an/wenden, wandte an, h. angewandt    alkalmaz
anwendbar    alkalmazható
e Anwendbarkeit, -    alkalmazhatóság
r Anwender, -s, -    alkalmazó, felhasználó (ffi)
e Anwenderin, -, -nen    alkalmazó, felhasználó (nő)
e Anwendung, -, -en    alkalmazás, felhasználás

an/zünden, -ete an, h.-t    felgyújt, meggyújt
r Anzünder, -s, -    öngyújtó

an/zweifeln, -te an, h.-t    kétségbe von, gyanít
e Anzweiflung, -, -en    kételkedés

e Apotheke, -, -n (gr.-lat.)     gyógyszertár
r Apotheker, -s, -     gyógyszerész (ffi)
e Apothekerin, -, -nen     gyógyszertáros (nő)

r Appetit, -(e)s, -e     étvágy
appetitlich     étvágygerjesztő
appetitlos     étvágytalan

e Applaus, -es    taps, tetszés
applaudieren, -te, h.-t     tapsol


e Arbeit, -, -en     munka
s Arbeiten, -s     működés
r Arbeiter, -s, -     munkás (ffi)
e Arbeiterin, -, nen     munkás (nő)
r Arbeitgeber, -s, -    munkaadó (ffi)
e Arbeitgeberin, -, -nen    munkaadó (nő)
r Arbeitnehmer, -s, -    munkavállaló (ffi)
e Arbeitnehmerin, -, -nen    munkavállaló (nő)
arbeitsam     dolgos, szorgalmas
arbeitsscheu    munkakerülő


r Architekt, -en, -en (gr.)     építész (ffi)
e Architektin, -, -nen     építész (nő)
e Architektonik, -, -en     építészet, építéstudomány
e Architektur, -, -en     építészet, építőművészet
architektonisch     építészeti

s Archiv, -s, -e     levéltár
e Archivalien (Pl.)     levéltári darabok
r Archivar, -s, -e    levéltáros (ffi)
e Archivarin, -, -nen     levéltáros (nő)
e Archivierung, -, -en     archiválás
e Archivistik, -     levéltári tudomány
archivalisch     okiratilag
archivarisch     levéltári
archivieren, -te, h.-t    archivál

s Argument, -(e)s, -e (lat.)     érv
e Argumentation, -, -en     érvelés
r Argumentierende    érvelő
argumentativ     érvekkel bizonyítható
argumentieren, -te, h.-t    érvel

r Aristokrat, -en, -en     arisztokrata, főnemes (ffi)
e Aristokratie, -, -ien     arisztokrácia
e Aristokratin, -, -nen    arisztokrata, főnemes (nő)
aristokratisch     arisztokrata, főnemesi

arm     szegény, vagyontalan
r/e Arme, -n, -n     szegény ember
e Armut,-     szegénység
armsehlig     szegényes, nyomorúságos
armselig     szegényes
e Armseligkeit, -    szegényesség

s Aroma, -s, …-men (gr.-lat.)     aroma, zamat, íz
aromatisch     aromás, zamatos
aromatisieren, -te, h.-t    aromatizál, ízesít

r Arrest, -(e)s, -e (lat.)     fogság, bezárás
r Arrestant, -en, -en     fogva tartott, fogoly (ffi)
e Arrestantin, -, -nen     fogva tartott, fogoly (nő)
r Arrestat, -en, -en     fogoly (ffi) (rég.)
e Arrestatin, -, -nen     fogoly (nő) (rég.)
e Arrestation, -, -en     fogva tartás (rég.)
arretieren, -te, h.-t    elfog, bezár (rég.)

arrogant    arrogáns
e Arroganz, -    arrogancia

e Art, -, -en     mód, jelleg, viselkedés
artig     jólnevelt, illedelmes
e Artigkeit, -     jó viselkedés

r Artist, -en, -en (lat.)    artista, előadóművész (ffi)
e Artistin, -, -nen     artista (nő)
artistisch     artista

r Arzt, -(e)s, Ärzte     orvos (ffi)
e Ärztin, -, -nen     orvos (nő)
ärztlich     orvosi

r Asiat, -en, -en     ázsiai (ffi)
e Asiatin, -, -nen     ázsiai (nő)
s Asiatikum, -s, …ka     Ázsiáról szóló mű
asiatisch     ázsiai

e Askese, - (gr.)     aszkézis
r Asket, -en, -en     aszkéta (ffi)
e Asketik, -     aszkétika
e Asketin, -, -nen     aszkéta (nő)
r Asketismus, -     aszkétizmus
asketisch     aszkéta

r Asphalt, -s, -e (gr-lat-fr.)     aszfalt
asphaltieren, -te, h.-t     aszfaltozik
asphaltiert     aszfaltozott
asphaltisch     aszfaltos

r Assistent, -en, -en (lat.)     asszisztens, munkatárs
e Assistentin, -, -nen     asszisztens (nő)
e Assistenz, -, -en     segítség
assistieren, -te, h.-t; +D.     asszisztál, segít vkinek

e Assoziation, -, -en (lat-fr.)     kapcsolat, asszociáció
e Assoziativität, -     asszociativitás
e Assoziierung, -     asszociálás, összekapcsolás
assoziativ     asszociatív, társító
assoziative     kapcsolatos
assoziieren, -te, h.-t; mit+D     asszociál, társít vmivel

s Asthma, -s (gr.-lat.)     asztma
r Asthmatiker, -s, -     asztmás (ffi)
e Asthmatikerin, -, -nen     asztmás (nő)
asthmatisch     asztmás

r Astrograf /-ph, -en, -en     asztrográf, lencsés távcső
e Astorgrafie/-phie, -, -n    asztrográfia, csillagleírás
astrografisch/-phisch     asztrografikus

r Astrologe, -n, -n (gr-lat.)     asztrológus, csillagjós (ffi)
e Astrologie, -     asztrológia, csillagjóslás
e Astrologin, -, -nen     asztrológus (nő)
astrologisch     asztrológikus

r Astronaut, -en, -en (gr.)     űrhajós, asztronauta (ffi)
e Astronautik, -    űrhajózás
e Astronautin, -,-nen     űrhajós, asztronauta (nő)
astronautisch     asztronautikai

r Astronom, -en, -en (gr-lat.)    csillagász (ffi)
e Astronomie, -    csillagászat, asztronómia
e Astronomin, -, -nen     csillagász (nő)
astronomisch     asztronómikus
astronomisches     csillagászati, óriási

e Astrophysik, -      asztrofizika, csillagászati  fizika
r Astrophysiker, -s, -     asztrofizikus (ffi)
e Astrophysikerin, -, -nen     asztrofizikus (nő)
astrophysikalisch     asztrofizikai

s Asyl, -s, -e (gr-lat.)     menedék
r Asylant, -en, -en     menekült (ffi)
e Asylantin, -, -nen     menekült (nő)
e Asylierung, -, -en     menedékhelyen való elhelyezés

e Asymmetrie, -, -n (gr.)     asszimetria
asymmetrisch     aszimmetrikus

e Asymptote, -, -n (gr.)     érintő
asymtotisch     érintőleges

r Athlet, -en, -en (gr.)     atléta, sportoló (ffi)
e Athletik, -     atlétika
e Athletin, -, -nen     atléta, sportoló (nő)
athletisch     atlétikai, erős

e Atmosphäre, -, -n     atmoszféra, légkör
atmosphärisch     légköri

s Atom, -s, -e (gr-lat.)     atom
atomar     atomokra vonatkozó
e Atomistik, -     atomisztika, atomelmélet
atomisch     atomos
atomisieren, -te, h.-t     atomizál, elporlaszt
atomistisch     atomelmélet szerinti

s Attentat, -(e)s, -e (fr-lat.)     merénylet
r Attentäter, -s, -s     merénylő (ffi)
e Attentäterin, -, -nen     merénylő (nő)

attraktiv (fr.)     attraktív, vonzó
e Attraktion, -, -en     vonzerő, csábító dolog
e Attraktivität, -    vonzerő

r Aufbau, -(e)s, -ten    felépítés, építés
auf/bauen, -te auf, h.-t    felépít

auf/bewahren, -te auf, h.-t    megőriz vmit
e Aufbewahrung, -, -en    megőrzés

auf/lösen, -te auf, h.-t    felold, felbont
auflösbar    feloldható, felbontható
e Auflösbarkeit, -    feloldhatóság, felbonthatóság
e Auflösung, -, -en    feloldás, felbontás

auf/merken, h.; auf+A.    felfigyel, odafigyel vkire/vmire
aufmerksam     figyelmes
e Aufmerksamkeit, -, -en    figyelem, figyelmesség

e Aufnahme, -, -n     felvétel
aufnahmefähig     felvevőképes, befogadóképes
auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen     felvesz, felemel, felszed

e Aufregung, -, -en     izgalom, nyugtalanság, izgatottság
auf/regen, h.    felizgat, felzaklat, felidegesít
aufregend     izgatott, zaklatott

r Aufruf, -(e)s, -e    felhívás, felszólítás, kihívás
auf/rufen, -te auf, h.-t    felszólít, kihív

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen    felemelkedik, felszáll

s Aufsteigen, -s, -    felemelkedés
r Aufsteiger, -s, -    felemelkedő (pl: rangban, gazdagságban
sportban)
r Aufstieg, -(e)s, -e    felemelkedés

r Auftrag, -(e)s, Aufträge    megbízás, megrendelés
auftragen, trug auf, h. aufgetragen    megbíz
r Auftraggeber, -s, -    megbízó (ffi)
e Auftraggeberin, -, -nen    megbízó (nő)
r Auftragnehmer, -s, -    megbízott (ffi)
e Auftragnehmerin, -, -nen    megbízott (nő)
auftragsgemäß    megbízás/megrendelés szerint

e Auktion, -, -en (lat.)     aukció, árverés
r Auktionator, -s, -en    árverést vezető (ffi)
e Auktionatorin, -, -nen     árverést vezető (nő)
auktionieren, -te, h.-t    elárverez


e Ausdauer, -     kitartás, állhatatosság
aus/dauern, h.     kitart, elvisel
ausdauernd     kitartó

aus/dehnen, h.    kiterjeszt, kibővít
sich aus/dehnen, h.     terjeszkedik, kibővül
e Ausdehnung, -, -en     terjeszkedés, bővülés

r Ausflug, -es, Ausflüge     kirándulás
r Ausflüger, -s, -     kiránduló

ausgiebig    kiadós, bőséges
e Ausgiebigkeit, -    kiadósság, bőségesség


s Ausland, -(e)s    külföld
r Ausländer, -s, -     külföldi (ffi)
e Ausländerin, -, -nen     külföldi (nő)
ausländisch    külföldi, idegen

aus/liefern, -te aus, h. ausgeliefert    kiszállít, kiad, kiszolgáltat
e Auslieferung, -, -en    kiszállítás, kiadás, kiadatás

aus/löschen, -te aus, h.-t    kitöröl, megsemmisít
e Auslöschung, -, -en    kitörlés, megsemmisítés

aus/lösen, -te aus, h.-t    kivált
r Auslöser, -s, -    kiváltó

e Ausnahme, -, -n     kivétel
ausnahmslos     kivétel nélkül(i)
ausnahmsweise     kivételesen
aus/nehmen, nahm aus, h. ausgenommen     kivételt tesz, kivételez
ausnehmend     kivételes

r Auβenminister, -s, -     külügyminiszter (ffi)
e Auβenministerin, -, -nen    külügyminiszter (nő)
s Auβenministerium, -s, …ien     külügyminisztérium

e Auβenpolitik, -, -en     külpolitika
auβenpolitisch     külpolitikai

aus/nutzen, -te aus, h.-t    kihasznál
e Ausnutzung, -    kihasználás

aus/nützen, -te aus, h.-t    kihasznál
e Ausnützung, -    kihasználás

e Ausrede, -, -n    kifogás, mentség
aus/reden, -ete aus, h. ausgeredet    végigmond
sich aus/reden, -ete sich aus, h. sich ausge-t    mentegetőzik

e Aussage, -, -n    állítás, kijelentés
aussagbar    kimondható
aus/sagen, -te aus, h.-t    állít, kijelent

aus/schließen, schloss aus, h. ausgeschlossen    kizár
ausschließlich    kizárólag
e Ausschließlichkeit, -    kizárólagosság
e Ausschließung, -, -en    kizárás

e Aussicht, -, -en     kilátás, remény
aussichtslos     kilátástalan
e Aussichtslosigkeit, -    kilátástalanság

e Aussprache, -, -n    kiejtés, kifejezésmód
aussprechbar    kiejthető
aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen    kiejt, kimond

aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen    kiszáll
r Aussteiger, -s, -    abbahagyó, kiszálló,
szakmájából kiszálló (ffi)
e Aussteigerin, -, -nen    abbahagyó, kiszálló
szakmájából kiszálló (nő)

aus/strahlen, -te aus, h. ausgestrahlt    kisugároz, sugároz
e Ausstrahlung, -    kisugárzás

Australien, -     Ausztrália
r Australier, -s, -     ausztrál (ffi)
e Australierin, -, -nen     ausztrál (nő)
australisch    ausztráliai

aus/üben, -te aus, h. ausgeübt    (be)gyakorol
e Ausübung, -    gyakorlás, gyakorlat

r Ausverkauf, -(e)s, Ausverkäufe    kiárusítás
aus/verkaufen, -te aus, h. ausverkauft    kiárusít

e Auswahl, -    kiválasztás, választék
aus/wählen, -te aus, h. ausgewählt    kiválaszt

aus/wandern, -te aus, i. ausgewandert    kivándorol
r Auswanderer, -s, -    kivándorló (ffi)
e Auswandererin, -, -nen    kivándorló (nő)
e Auswanderung, -, -en    kivándorlás

r Ausweg, -(e)s, -e    kiút
ausweglos    kilátástalan
e Ausweglosigkeit, -    kilátástalanság

r Ausweis, -es, -e    igazolás, igazolvány
sich aus/weisen, wies s.aus, h.s. ausgewiesen    igazol magát
ausweislich    igazolható
e Ausweisung, -, -en    igazolás

aus/wirken, h.     kihat, következményekkel jár
e Auswirkung, -, -en    kihatás, következmény

autark     önálló, független
e Autarkie, -     önellátás, függetlenség
autarkisch     önálló, önellátó, autark

e Authentie, - (gr-lat.)     hitelesség, megbízhatóság
e Authentizität, -     hitelesség
authentifizieren     hitelesít
authentisch     eredeti
authentisieren, -te, h.-t     eredetiséget igazol

r Autismus, - (gr.)     autizmus
r Autist, -en, -en     autista (ffi)
e Autistin, -, -nen     autista (nő)
autistisch     autista

r Autodidakt, -en, -en (gr.)     autodidakta, önképző (ffi)
e Autodidaktin, -, -nen     autodidakta, önképző (nő)
autodidaktisch     autodidakta, öntanító

r Autokrat, -en, -en (gr.)    autokrata, diktátor (ffi)
e Autokratie, -, -n     önkényuralom
e Autokratin, -, -nen     diktátor (nő)
autokratisch     önkényes

r Automat, -en, -en (gr-lat-fr.)     automata
e Automatik, -     automata, automatika
e Automation, -     automatizálás, gépiesítés
e Automatisation, -     automatizálás, gépiesítés
e Automatisierung, -     automatizálás, gépiesítés
automatisch     automata, önműködő
automatisieren, -te, h.-t    automatizál

autonom (gr.)     független, autonóm
e Autonomie, -     függetlenség, autonómia
r Autonomist, -en, -en     autonomista, függetlenséget akaró (ffi)
e Autonomistin, -, -nen     autonomista, függetlenséget akaró (nő)

r Autor, -s, -en     szerző (ffi)
e Autorin, -, -nen     szerző (nő)

e Autorität, -, -en (lat.)     tekintély
autoriativ     tekintélyes, mérvadó
autoritär     tekintélyelvű, tekintélyen alapuló

r Bäcker, -s, -     pék, cukrász (ffi)
e Bäckerei, -, -en     pékség, sütöde, pékárubolt
e Bäckerin, -, -nen     pék, cukrász (nő)

e Bagatelle, -, -n (fr.-it.)     kicsinység, jelentéktelen dolog
bagatellisieren, -te, h.-t    bagatellizál, kicsinyít

e Baisse, -, n (lat-fr.)     ár(folyam)csökkenés, bessz
r Baissier, -s, -s     csökkenésre spekuláló tőzsdei spekuláns

e Bakterie, -, -n (gr.-lat.)     baktérium
bakteriell     bakteriális, baktériumos
r Bakteriolog, -n, -n     bakteriológus (ffi)
e Bakteriologie, -     baktériumkutatás
e Bakteriologin, -, -nen     bakteriológus (nő)
s Bakterium,- s, …-ien     baktérium
s Bakterizid, -s, -e     baktériumölő
bakteriologisch     bakteorológiai
bakterizid     baktérium ellenes

r Balkan     balkán
balkanisieren, -te, h.-t    balkanizál, balkánosít
e Balkanisierung, -     balkánosítás
e Balkanistik, -     balkanisztika
e Balkanologie, -     balkanisztika
r Balkanologe, -n, - n     balkanológus (ffi.)
e Balkanologin, -     balkanológus (nő)
e Balkanologie, -     balkanológia

e Ballade, -, -n (gr-lat-it-fr-eng.)     ballada
balladenhaft     balladaszerű
balladesk     balladai, balladaszerű

s Ballett, -(e)s, -e     balett
e Balletteuse, -, -n     balett táncosnő
e Ballerina/-ine, -, …nen      balerina, szóló balett táncosnő
r Ballerino, -s, -s     szóló balett táncos (ffi)

r Balsam, -s, -e (hebr-gr-lat.)     balzsam
e Balsamierung, -     bebalzsamozás
balsamieren, -te, h.-t; mit+D.    balzsamoz vmivel
balsamisch     balzsamos

e Bank, -, -en     bank, pénzintézet
r Banker, -s, -s     bankár, bankszakember
r Bankier, -s, -s     bankár, tőzsdeügynök
s Banking, -s, -s     banki ügyletek, banki forgalom

r Bankrott, -(e)s, -e     csőd, csődbejutás
bankrott     csődbe jutott, tönkrement
r Bankrotteur, -s, -e     csődbejutott személy (ffi)
e Bankrotteurin, -, -nen     csődbejutott személy (nő)
bankrottieren, -te, h.-t     csődbe megy, tönkremegy

r Barbar, -en, -en (gr-lat.)     barbár (ffi)
e Barbarei, -, -en     barbárság
e Barbarin, -, -nen     barbár (nő)
barbarisch     barbár

r/s Barock, -(s)     barokk művészeti stílus
barock     barokk stílusú
barockal     barokk stílusnak megfelelő
barockisieren, -te, h.-t     barokk stílust utánoz

r Bauer, -n/-s, -n     paraszt (ffi)
e Bäuerin, -, -nen     parasztasszony
bäuerlich     parasztos, paraszti

beachten, -te, h. –t    figyel, figyelembe vesz
beachtenswert     figyelemre méltó
e Beachtung, -, -en    figyelembevétel

r Beamter, -s, -    hivatalnok, tisztviselő (ffi)
e Beamterin, -, -nen    hivatalnok, tisztviselő (nő)
e Beamtenschaft, -, -en    hivatalnokok, tisztviselők összessége
s Beamtentum, -s    hivatalnokság

s Bearbeiten, -s     feldolgozás
r Bearbeiter, -s, -     feldolgozó, ügyintéző (ffi)
e Bearbeiterin, -, -nen     feldolgozó, ügyintéző (nő)
e Bearbeitung, -     feldolgozás
bearbeiten, -ete, h.-et    feldolgoz, elintéz

r Bedacht, -(e)s    óvatosság, körültekintés
bedächtig     óvatos, megfontolt
e Bedächtigkeit, -    óvatosság, megfontoltság
bedachtsam     óvatos, megfontolt

s Bedauern, -s     részvét, sajnálkozás
bedauerlich     sajnálatos
bedauerlicherweise     sajnálatos módon
bedauern, -te, h.-t    sajnál
bedauernswert     sajnálatos, sajnálatra méltó

bedecken, -te, h.-t    befed, beborít
bedeckt    fedett, borult
e Bedeckung, -, -en    fedés, borítás

s Bedenken, -s, -     meggondolás, megfontolás, aggály
(sich) bedenken, bedachte, h. bedacht    meggondol, megfontol
e Bedenklichkeit, -     aggály, fenntartás
bedenkenswert     megfontolandó
bedenklich     kétes, aggasztó

bedeuten, -ete, h. -et     jelent, jelentőséggel bír
bedeutend     jelentős
bedeutsam     jelentős, fontos
e Bedeutsamkeit, -     jelentőség
e Bedeutung, -, -en     jelentés

bedienen, -te, h.-t    kiszolgál, felszolgál
r Bediener, -s, -     ki-/felszolgáló (ffi)
e Bedienerin, -, -nen     ki-/felszolgáló (nő)
e Bedienung, -, -en     kiszolgálás

bedingen, -te, h. –t    feltételez
e Bedingung, -, -en     feltétel
bedingungslos     feltétel nélküli, feltétlen


s Bedürfnis, -ses, -se     szükséglet, igény, vágy
bedürfen, bedurfte, h. bedurft; +G.    szüksége van vmire
bedürfnislos     igénytelen
bedürftig     szüksége van vmire, rászorult
r/e Bedürftige, -en, -en, ein-r     rászoruló (ffi/nő)
e Bedürftigkeit, -, -en     rászorultság

e Beeinflussung, -, -en     befolyásolás, ráhatás
e Beeinflussbarkeit, -     befolyásolhatóság
beeinflussbar     befolyásolható
beeinflussen, -te, h. –t; mit+D.    befolyásol vkivel/vmivel

beenden, -ete, h. –et    befejez, abbahagy
beendigen, -te, h. –t    befejez, abbahagy
e Beendigung, -    befejezés
e Beendung, -     befejezés

r Befehl, -(e)s, -e     parancs, utasítás
befehlen, befahl, h. befohlen; jn. zu+D/an+A.    parancsol vkit vmire/vhová
befehlerisch     akaratos, parancsoló
befehligen, -te, h. -t    vezényel, parancsnokol, vezet

befinden, befand, h. befunden    vmilyennek talál; vhol tartózkodik
s Befinden, -s     hogylét, állapot
befindlich     lévő, található

befördern, -te, h.-t    támogat
r Beförderer, -s, -    támogató
e Beförderung, -, -en    támogatás

befragen, -te, h.-t    (meg)kérdez
e Befragung, -, -en    (meg)kérdezés, kikérdezés

befreien, -te, h. –t    meg-/felszabadít, kiszabadít
vkit/vmit
r Befreier, -s, -     felszabadító, megmentő
e Befreiung, -, -en     meg-/felszabadítás, megmentés

begaben, -te, h.-t     megajándékoz
begabt     tehetséges
e Begabung, -, -en     tehetség, képesség

begegnen, -ete, h.-et; +D.    találkozik vkivel (véletlenül)
e Begegnung, -, -en    találkozás

begehen    bejár
begehbar    bejárható
e Begehbarkeit, -    bejárhatóság

s Begehr, -s, -e     kívánság, vágy, óhaj
begehren, -te, h.-t    kíván, óhajta, kér
s Begehren, -s, -     kívánalom, óhaj
begehrenswert     kívánatos
begehrlich     kívánatos

begeistern, -te, h.-t    lelkesít
r/e Begeisterte, -n, -n, ein-r     vmiért lelkesedő (ffi/nő)
e Begeisterung, -     lelkesedés
sich begeistern, -te sich, h. sich -t.     lelkesedik

begleiten, -ete, h.-et    elkísér, kísér
r Begleiter, -s, -     kísérő (ffi)
e Begleiterin, -, -nen     kísérő (nő)
e Begleitung, -, -en     kíséret

begreifen, begriff, h. begriffen     felölel, magába foglal, megért
begreifbar     felfogható, érthető
begreiflich     felfogható, érthető
begreiflicherweise     érthető módon
e Begreiflichkeit, -, -en     felfoghatóság, érthetőség

begründen, -ete, h.-et    megalapoz, megalapít
r Begründer, -s, -     alapító (ffi)
e Begründerin, -, -nen     alapító (nő)
begründet     megalapozott, indokolt
e Begründung, -, -en     igazolás, indoklás, alapozás

begrüßen, -te, h.-t    köszönt, üdvözöl
e Begrüßung, -, -en    köszönés, üdvözlés

begünstigen, -te, h.-t    támogat, elősegít, kedvezményez
begünstigend    kedvező
e Begünstigte, -, -n    kedvezményezett
r Begünstigter, -s, -    kedvezményezett
e Begünstigung, -, -en    kedvezmény, előnyben részesítés

behandeln, -te, h.-t; +A.    kezel vkit, bánik vkivel
e Behandlung, -, -en    kezelés, bánásmód

e Behauptung, -, -en     állítás, kijelentés
behaupten, -ete, h.-t    állít, kijelent

beherrschen, -te, h.-t     uralkodik, (tökéletesen) tud
sich beherrschen, -te sich, h. sich -t    uralkodik magán
r Beherrscher, -s, -     uralkodó
e Beherrschung, -, -en     uralkodás, tudás

behindern, -te, h.-t    megakadályoz, gátol
behindert     gátolt, fogyatékos, akadályozott
r/e Behinderte,-n, -n, ein -r     fogyatékkal élő, fogyatékos
e Behinderung, -, -en    akadály, akadályozás

e Behörde, -, -n     hatóság
behördlich     hatósági
behördlicherseits     hatóságilag, hatóságok részéről

bei/fügen, -te bei, h. beigefügt    mellékel, csatol
e Beifügung, -, -en    mellékelés, függelék

s Beispiel, -s, -e     példa
beispielgebend    példaadó, példamutató
beispielhaft     példás, példaszerű
beispiellos     példátlan
beispielsweise     például

bekämpfen, -te, h.-t; +A.    harcol, küzd, legyőz vkit/vmit
r Bekämpfer, -s, -     ellenség, ellenző
e Bekämpfung, -, -en     leküzdés

bekannt     ismert, ismeretes
r/e Bekannte, -n, -n, ein-r     ismerős (ffi/nő)
e Bekanntheit, -, -en     ismertség
bekanntlich     tudvalevően, mint ismeretes
e Bekanntschaft, -, -en     ismeretség

bekennen, bekannte, h. bekannt    bevall, beismer
s Bekenntnis, –ses, -sse    vallomás, beismerés, hitvallás
bekenntnismäßig    vallomásnak/hitvallásnak megfelelő

beklagen, -te, h.-t    sajnál, fájlal
sich beklagen; bei+D., über+A.    panaszkodik vkinek vmiről
beklagenswert    siralmas, panaszos, szánalmas
r/e Beklagte, -en, -en    alperes

bekräftigen, -te, h.-t    megerősít
e Bekräftigung, -, -en    megerősítés

bekümmern, -te, h.-t    bánkódik, búsul, elszomorít
e Bekümmernis, -, -sse    aggodalom, szomorúság, gond

belasten, -ete, h.-et    (meg)terhel, sújta
belastbar     terhelhető
e Belastbarkeit, -, -en     terhelhetőség
belastend     terhelő
e Belastung, -, -en     terhelés

r Beleg, -(e)s, -e    nyugta, bizonylat
belegbar    bizonyítható
belegen, -te, h.-t    bizonyít, alátámaszt
e Belegenheit, -, -en    bizonyítás, alátámasztás

beleidigen, -te, h.-t; +D. + durch+A.    (meg)sért, megbánt, sérteget
vkit vmivel
beleidigend     sértő, bántó
r Beleidiger, -s, -s    sértő, megbántó fél
e Beleidigung, -, -en     sértés, megbántás, becsületsértés

belieben, -te, h.-t    kíván, óhajt
s Belieben, -s, -s     kedv, tetszés, óhaj
beliebig     tetszés szerint
e Beliebtheit, -, -en    kedveltség, népszerűség

beliefern, -te, h.-t    szállít, áruval ellát
e Belieferung, -    szállítás

belohnen, -te, h.-t; mit+D.    megdícsér, megjutalmaz vmivel
e Belohnung, -, -en     dicséret, jutalom

belüften, -ete, h.-t    szellőztet
e Belüftung, -    szellőztetés, szellőzés

s Bemerken, -s, -s     észrevétel
bemerken, -te, h.-t    észrevesz, megjegyez
bemerkbar     észrevehető
bemerklich     észrevehető
e Bemerkung, -, -en     észrevétel, megjegyzés

bemühen, -te, h.-t    fáradozik, terhel
sich bemühen, -te s., h. s.-t    igyekszik, fárad vmivel
e Bemühung, -, -en    fáradozás, törekvés, erőfeszítés

benachrichtigen, -te, h.-t    informál
e Benachrichtigung, -, -en    informálás, értesítés

sich benehmen, benahm s., h.s. benommen    viselkedik
s Benehmen, -s    magatartás, viselkedés

benutzen, -te, h.-t    használ
benutzbar     használható
e Benutzbarkeit, -, -en     használhatóság
r Benutzer, -s, -     használó, felhasználó (ffi)
e Benutzerin, -, -nen     használó, felhasználó (nő)
e Benutzung, -, -en     használat, alkalmazás, felhasználás

beobachten, -te, h.-t    megfigyel, figyelemmel kísér
beobachtbar     megfigyelhető
e Beobachtbarkeit, -, -en     megfigyelhetőség
r Beobachter, -s, -     megfigyelő, szemlélő (ffi)
e Beobachterin, -, -nen     megfigyelő, szemlélő (nő)
e Beobachtung, -, -en     megfigyelés

bequem     kényelmes, kellemes
e Bequemheit, -, -en     kényelem, kényelmesség
bequemlich     kényelmes, kényelemszerető
e Bequemlichkeit, -, -en     kényelem, kényelmesség

beraten, beriet, h. beraten     tanácsol, tanácsot ad
r Berater, -s, -     tanácsadó (ffi)
e Beraterin, -, -nen     tanácsadó (nő)
e Beratung, -, -en    tanácsadás

berechtigen, -te, h.-t; +A, zu+D.    feljogosít, felhatalmaz vkit vmire
r/e Berechtigte, -n, -n, ein -r     jogosult (ffi/nő)
e Berechtigung, -, -en     jogosultság

bereinigen, -te, h.-t    kitisztít, tisztít
e Bereinigung, -    kitisztítás, tisztítás

bereit     kész, készenlétben lévő
bereiten, -ete, h.-t    elkészít, megcsinál
e Bereitschaft, -, -en     készenlét

r Berg, -(e)s, -e    hegy
bergab    hegyről lefelé, völgymenetben
bergabwärts    hegyről lefelé, völgymenetben
bergan    hegynek felfelé
bergauf    hegynek felfelé
bergaufwärts    hegynek felfelé

r Bericht, -(e)s, -e     beszámoló, tudósítás, jelentés
berichten, -ete, h.-et; über+A.    értesít, jelent, tudósít vmiről

r Beruf, -s, -e     hivatás, foglalkozás, szakma
beuflich     hivatalos, szakmai
berufsgemäß     hivatásszerű, hivatásos
berufslos     állástalan, foglalkozás nélküli

beruhen, -te, h.-t    nyugszik, alapul
sich beruhen, -te s., h.s.-t; auf+A.    nyugszik, alapul vmin
beruhigen, -te, h.-t    megnyugtat
sich beruhigen, -te s., h. s.-t    megnyugszik
e Beruhigung, -    megnyugtatás

berücksichtigen, -te, h.-t    figyelembe vesz
e Berücksichtigung, -    figyelembevétel

berühmt    híres, ismert
e Berühmtheit, -, -en    híresség, ismert személy

berühren, -te, h.-t    megérint
e Berührung, -, -en    érintkezés, érintés

beschäftigen, -te, h.-t     foglalkoztat, dolgoztat
sich beschäftigen, -te sich, h. sich -t     foglalkozik, dolgozik
e Beschäftigung, -, -en     foglalkozás
beschäftigungslos     foglalkozás nélküli

beschleunigen, -te, h.-t    gyorsít, siettet
sich beschleunigen, -te s., h.s.-t    felgyorsul, gyorsul
e  Beschleunigung, -, -en    gyorsulás, gyorsítás, siettetés

beschließen, beschloss, h. beschlossen    határoz, eldönt
r Beschließer, -s, -    elhatározó (ffi)
e Beschließerin, -, -nen    elhatározó (nő)
r Beschluss, -es, Beschlüsse    határozat
beschlussfähig    határozatképes
e Beschlussfähigkeit, -    határozatképesség

beschränken, -te, h.-t    korlátoz, megszorít
sich beschränken, -te sich, h.s.-t    korlátozódik, szorítkozik
beschränkt    korlátozott, korlátolt
e Beschräcktheit, -    korlátoltság
e Beschränkung, -, -en    korlátozás, megszorítás, megkötés

beschreiben, beschrieb, h. beschrieben    leír
beschreibbar    leírható
e Beschreibbarkeit,- , -en    leírhatóság
e Beschreibung, -, -en    leírás

beschuldigen, -te, h.-t; +G.    megvádol, vádol, gyanusít vmivel
r Beschuldiger, -s, -s     vádló
r/e Beschuldigte, -n, -n, ein -r     vádlott, gyanusított (ffi/nő)
e Beschuldigung, -, -en     vád, gyanúsítás

e Beschwerde, -, -n    panasz, teher, reklamáció
beschwerdefrei    panaszmentes
e Bescherden (Pl.)    panaszok, panaszkodások, reklamációk

r Besitz,-es    tulajdon, birtoklás
besitzen, besaß, h. besessen    birtokol
r Besitzer, -s, -    tulajdonos (ffi)
e Besitzerin, -, -nen    tulajdonos (nő)
besitzerlich    tulajdonosi, birtokosi
besitzlos    vagyontalan
s Besitztum, -(e)s, Besitztümer    birtok

besonder(er/e/es)    különös, sajátos, szokatlan
e Besonderheit, -, -en    különlegesség, sajátosság
besonders    különösen

r Bestand, -es, Bestände     fennmaradás, állandóság, állomány
beständig     tartós, állandó
e Beständigkeit, -, -en     tartósság, állandóság
bestandlos     múló

bestätigen, -te, h.-t     igazol, bizonyít
r Bestätiger, -s, -s     igazoló
e Bestätigung, -, -en     igazolás, állítás, bizonyítás

bestellen, -te, h.-t     megrendel, rendel
r Besteller, -s, -     megrendelő (ffi)
e Bestellerin, -, -nen    megrendelő (nő)
e Bestellung, -, -en     rendelés, megrendelés

besteuern, -te, h.-t    megadóztat
besteuerbar    adóztatható
e Besteuerung, -    adóztatás, megadóztatás

bestimmen, -te, h.-t    meghatároz, megállapít
bestimmbar    meghatározható
e Bestimmbarkeit, -    meghatározhatóság
bestimmt    határozott, meghatározott
e Bestimmtheit, -, -en     határozottság, bizonyosság
e Bestimmung, -, -en     meghatározás, elhatározás

bestrafen, -te, h.-t    megbüntet
e Bestrafung, -, -en    büntetés

bestrahlen, -te, h.-t    sugároz, besugároz
e Bestrahlung, -, -en    besugárzás, kisugárzás

s Bestreben, -s    törekvés
sich bestreben, -te s., h.s.-t    törekszik, igyekszik, küzd
e Bestrebung, -, -en    törekvés, célkitűzés

r Besuch, -(e)s, -e     látogatás, meglátogatás
besuchen, -te, h.-t    látogat, meglátogat
r Besucher, -s, -     látogató (ffi)
e Besucherin, -, -nen     látogató (nő)

beteiligen, -te, h.-t    részesedik, részesít
sich beteiligen, -te s., h.s.-t;  an+D.    részesedik, részt vesz vmiben
r/e Beteiligte, -n, -n, ein-r    részes, résztvevő
e Beteiligung, -, -en    részesedés, érdekeltség

r Betracht, -(e)s     figyelembe vétel
betrachten, -ete, h.-et    figyelembe vesz, megszemlél
r Betrachter, -s, -     néző, szemlélő (ffi)
e Betrachterin, -, -nen     néző, szemlélő (nő)
e Betrachtung, -, -en     megtekintés, (meg)vizsgálás
beträchtlich     jelentős, jelentékeny, figyelemreméltó

r Betreff, -(e)s, -e    tárgy, téma
betreffen, betraf, h. betroffen    érint
betreffend    illetőleg, illetve
r/e Betreffende, -n, -n, ein-r    illető
betreffs +G.    illetően

r Betrieb, -(e)s, -e    üzem, vállalat, gyár
betrieblich    üzemi, vállalati
betriebsam    tevékeny, serény
e Betriebsamkeit, -    serénykedés
betriebsbereit    működőképes, működtethető
betriebsfähig    üzemképes, működőképes
e Betriebsfähigkeit, -    üzemképesség, működőképesség

betreffen, betraf, h. betroffen    érint
betroffen    érintett
r/e Betroffene, -n, -n, ein-r    érintett

r Betrug, -s, -e     csalás
berügen, betrog, h. betrogen; +A. /+ mit+D.    becsap vkit, (meg)csal vkit vkivel
r Betrüger, -s, -     csaló (ffi)
e Betrügerin, -, -nen     csaló (nő)
e Betrügerei, -, -en     csalás, szélhámoskodás
betrügerisch     csalárd, csalóka

betrunken    ittas
r/e Betrunkene, -n, -n, ein-r    iszákos, részeges ember
e Betrunkenheit, -    részegség

beurteilen, -te, h.-t     megítél, bírál
r Beurteiler, -s, -     megítélő, bíráló ember
e Beurteilung, -, -en     ítélet, bírálat

bevölkern, -te, h.-t    benépesít, betelepít
e Bevölkerung, -, -en     népesség, lakosság, benépesítés

bevollmächtigen, -te, h.-t    meg-/felhatalmaz
r/e Bevollmächtigte, -n, -n, ein -r     meghatalmazott (ffi/nő)
e Bevollmächtigung, -, -en     meghatalmazás, felhatalmazás

bewegen, -te, h.-t     mozgat
sich bewegen, -te sich, h. sich -t    mozog
bewegbar     mozgatható
beweglich     mozgatható, mozgó, mozgékony
e Beweglichkeit, -, -en    mozgékonyság, flexibilitás
e Bewegung, -, -en     mozgás
bewegungslos     mozdulatlan

r Beweis, -es, -e    bizonyíték, bizonyítás
beweisbar    bizonyítható
e Bewesibarkeit, -    bizonyíthatóság
beweisen, bewies, h. bewiesen    bebizonyít, bizonyít

bewerben, bewarb, h. beworben    pályázik, versenyez
sich bewerben, bewarb s,h.s.beworben um+A.    pályázik, jelentkezik vmire
r Bewerber, -s, -    pályázó (ffi)
e Bewerberin, -, -nen    pályázó (nő)
e Bewerbung, -, -en    pályázat

bewilligen, -te, h.-t    engedélyez
e Bewilligung, -, -en    engedély, engedélyezés

bewohnen, -te, h.-t; +A.    lakik vmit
bewohnbar    lakható
e Bewohnbarkeit, -    lakhatóság
r Bewohner, -s, -    lakó (ffi)
e Bewohnerin, -, -nen    lakó (nő)
e Bewohnerschaft, -    lakosság

bewusst    tudatos, öntudatos, szándékos
e Bewusstheit, -    tudatosság
bewusstlos    ájult, eszméletlen
e Bewusstlosigkeit, -    eszméletlenség
s Bewusstsein, -s    tudat

bezaubern, -te, h.-t    elvarázsol, elbűvöl
bezaubernd    elbűvölő
e Bezauberung, -    elbűvölés

r Bibliograf, -en, -en (gr.)     életrajzíró (ffi)
e Bibliografie, -, -n     bibliográfia, könyvészet
bibliografieren, -te, h.-t     életrajzot ír
e Bibliografin, -, -nen     életrajzíró (nő)

 

e Bibliothek, -, -en (gr-lat.)    könyvtár
e Bibliothekar, -s, -e     könyvtáros (ffi)
e Bibliothekarin, -, -nen     könyvtáros (nő)
bibliothekarisch     könytárosi

e Biege, -, -n     hajlat, görbület
biegen, bog, h. gebogen    (meg)hajlít, görbít
sich biegen, bog s., h. sich gebogen     hajlik, görbül
biegsam     hajlékony, görbül
e Biegsamkeit, -     hajlékonyság
e Biegung, -, -en    hajlat, görbület, kanyarulat

e Bilanz, -, -en (lat-it.)     mérleg
bilanzieren, -te, h.-t    mérleget készít
e  Bilanzierung, -, -en     mérlegkészítés

billig    olcsó
e Billigkeit, -    olcsóság

e Biochemie, -     biokémia
r Biochemiker, -s, -     biokémikus (ffi)
e Biochemikerin, -, -nen     biokémikus (nő)
biochemisch     biokémiai

e Biologie, - (gr-lat.)    biológia
r Biologe, -n, -n     biológus (ffi)
e Biologin, -, -nen     biológus (nő)
biologisch     biológiai

r Bischof, -(e)s, Bischöfe     püspök
bischöflich     püspöki
e Bischofsamt     püspöki hivatal/méltóság

bitter     keserű
r Bitter, -     keserű pálinka, gyomorkeserű
e Bitterkeit, -, -en     keserűség
bitterlich     kesernyés, keserves
e Bitternis, -, -se     keserűség

blind     vak
r/e Blinde, -n, -n, ein -r     vak ember (ffi/nő)
e Blindheit, -     vakság
blindlings     vakon, vaktában

blöd     hülye, buta, bamba
e Blödheit, -    hülyeség, butaság
r Blödsinn, -(e)s     hülyeség
blödsinnig     bárgyú, bamba, gyengeelméjű

e Blockade, -, -n     blokád, ostromzár
blockieren, -te, h.-t     elzár, blokkol
e Blockierung, -     eltorlaszolás, elzárás

s Blut, -(e)s     vér
blutarm     vérszegény
bluten, -ete, h. ge-t     vérzik
r Bluter, -s, -     vérzékeny ember (ffi)
e Bluterin, -, -nen     vérzékeny ember (nő)
blutig     véres
-blütig     -vérű
e Blutung, -, -en     vérzés

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.)    bomba
s Bombardement, -s, -s (öst-schw.)     bombázás
e Bombardierung, -     bombázás
bombardieren, -te, h.-t    bombáz
bomben, -te, h. ge-t    bombáz
bombenfest     bombabiztos
r Bomber, -s, -     bombázó repülőgép

e Botanik (gr.-lat.)    botanika
r Botaniker, -s, -    botanikus (ffi)
e Botanikerin, -en    botanikus (nő)
botanisch     botanikus, növénytani
botanisieren, -te, h.-t     botanizál, növényt gyűjt

e Botschaft, -, -en    nagykövetség
r Botschafter, -s, -     nagykövet (ffi)
e Botschafterin, -, -nen     nagykövet (nő)

s Boxen, -s     ökölvívás, bokszolás
boxen, -te, h. ge-t    bokszol
r Boxer, -s, -     ökölvívó, bokszoló (ffi)
r Boxerin, -, -nen     ökölvívó, bokszoló (nő)
boxerisch     ökölvívást érintő

r Boykott, -(e)s, -s (eng.)     bojkott, kizárás
r Boykotteur, -s, -e     bojkottáló (ffi)
e Boykotteurin, -, -nen     bojkottáló (nő)
boykottieren, -te, h -t    bojkottál, kizár
e Boykottierung, -     bojkottálás, kizárás

e Börse, -, -n     tőzsde
börsenartig     tőzsdei
börsenfähig     tőzsdeképes
r Börsianer, -s, -     tőzsdés, tőzsdei spekuláns

s Brasilien     Brazília
r Brasilianer, -s, -    brazil (ffi)
e Brasilianerin, -, -nen     brazil  (nő)
brasilianisch     brazíliai, brazil

r Bruder, -s, Brüder     fiútestvér
s Brüderchen, -s, -     (fiú) testvérke, kistestvér
brüderlich     testvéries, testvériesen
e Brüderlichkeit, -     testvériség, testvériesség

brutal (lat.)    brutális
brutalisieren, -te, h.-t     brutalizál
e Brutalität, -, -en     brutalitás


s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.)     költségvetés
budgetieren, -te, h.-t     költségvetést készít

s Büro, -s, -s (lat-fr.)     hivatal, iroda
r Bürokrat, -en, -en    bürokrata, hivatalnok (ffi)
e Bürokratie, -, -n     bürokrácia
e Bürokratin, -, -nen     bürokrata, hivatalnok (nő)
bürokratisch     bürokratikus
bürokratisieren, -te, h.-t    bürokrata módon intéz
r Bürokratismus, -     bürokratizmus

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.)     kávézó, kávéház
e Cafeteria, -, -s / …ien     kávéház
r Cafetier, -s, -s     kávéház tulajdonos (ffi)
e Cafetiere, -, -n     kávéház tulajdonos (nő)

s Cello, -s, -s/-li     cselló, gordonka
r Cellist, -en, -en     csellista, gordonkás (ffi)
e Cellistin, -, -nen     csellista, gordonkás (nő)

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.)     bajnok
s Championat, -(e)s, -e     bajnokság
e Championship, -, -s     bajnokság

s Chaos, -     káosz, zűrzavar
chaotisch     kaotikus, zűrzavaros

r Charakter (gr.-lat.)     karakter, jellem
charakterisieren, -te, h.-t    karakterizál, jellemez
charakteristisch    jellemző, jellegzetes
charakterlich     jellem-, jellembeli
e Charakteristik, -, -en     jellemző vonások
s Charakteristikum -,-ka    jellemzők
e Charakterologie     jellemtan
r Charakterologe, -n, -n     karakterológus (ffi)
e Charakterologie, -     karakterológia
e Charakterologin, -, -nen     karakterológus (nő)
charakterologisch     karakterológiai

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.)     sofőr (ffi)
e Chauffeurin, -, -nen     sofőr (nő)
e Chauffeuse, -,- n (schweiz.)     sofőr (nő)
chauffieren, -te, h. -t     tehergépkocsit vezet


r Chirurg, -en, -en (gr-lat.)     sebész (ffi)
e Chirurgie, -, -n     sebészet
e Chirurgin, -,- nen     sebész (nő)
chirurgisch     sebészeti

r Choreograf /-ph (gr.-lat.)     koreográfus (ffi)
e Choreografie, -, -en    koreográfia
e Choreografin, -, -en     koreográfus (nő)
choreografieren, -te, h.-t    koreografál
choreografisch     koreográfiai

s Christentum, (e)s     kereszténység
christianisieren, -te, h.-t    keresztény hitre térít
christlich    keresztény(i)

e Chronik, -, -en (gr-lat.)     krónika
chronikalisch     krónka formájában megírt
r Chronist, -en, -en     krónikás (ffi)
e Chronistik, -     krónika írás
e Chronistin, -,- nen     krónikás (nő)

darstellen, stellte dar, h. dargestellt    bemutat, ábrázol, alakít
darstellbar    bemutatható
e Darstellbarkeit, -    bemutathatóság
r Darsteller, -s, -    szereplő, alakító (ffi)
e Darstellerin, -, -nen    szereplő, alakító (nő)
darstellerisch    alakító, ábrázoló
e Darstellung, -, -en    alakítás, ábrázolás

s Debüt, -s, - s     első fellépés, első szereplés
r Debütant, -en, -en     először fellépő (ffi)
e Debütantin, -, -nen     először fellépő (nő)
debütieren, -te, h. -t     először fellép, debütál

e Deduktion, -, -nen (lat)     levonás
deduktiv     levezető
deduzierbar     csökkenthető
deduzieren, -te, h. -t     csökkent, levon

e Deflation, -, -en (lat)      defláció, árszínvonal csökkenése
deflationär     deflációs, pénzforgalmat csökkentő
deflationieren, -te, h. -t     pénzforgalmat csökkent
deflationistisch     deflációs
deflatorisch     deflációs

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.)     dekoráció
r Dekorateur, -s, -e     dekoratőr
e Dekorateurin, -, -nen     dekoratőr (nő)
e Dekoration, -, -en    dekoráció
dekorativ     dekoratív
dekorieren, -te, h. –t    dekorál
e Dekorierung, -, -en     dekorálás

r Delegat, -en, en (lat.)     delegátus
e Delegation, -, -en     delegáció
delegieren, -te, h. -t    delegál, hatáskört átruház
r/e Delegierte, -n, -n     delegált, küldött (ffi/nő)
e Delegierung, -, -en     delegálás

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.)     demokrata (ffi)
e Demokratie, -, -n    demokrácia
e Demokratin, -, -nen     demokrata (nő)
demokratisch     demokratikus
demokratisieren, -te, h. -t     demokratizál
r Demokratismus, -     demokratizmus

r Demonstrant, -en, -en (lat.)     demonstráló, tüntető (ffi)
e Demonstrantin, -, -nen     demonstráló, tüntető (nő)
e Demonstration, -, -en     demonstráció, tüntetés
demonstrativ     tüntető
r Demonstrator, -s, -en     tüntető (ffi)
e Demonstratorin, -, -nen     tüntető (nő)
demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A.     demonstrál, tüntet vmiért; vmi ellen

e Demut, -    alázat, alázatosság
demutsvoll    alázatos
demütig    alázatos
demütigen, -te, h.-t    megaláz
e Demütigung, -, -en    megalázás, lealacsonyítás

e Depression, -, -nen     depresszió, lehangoltság
depressiv     depresszív, lehangoló
e Depressivität, -     depresszivitás, lehangoltság
deprimieren, -te, h. –t    lehangol, elkedvetlenít
deprimierend     lehangoló

s Detail, -s, -s    részlet
detaillieren, -te, h.-t    részletez
detailliert    részletes, kimerítő
e Details (Pl.)    aprólékos részletek

r Detektiv, -s, -e     detektív, nyomozó (ffi)
e Detektei, -, -en     detektíviroda, nyomozóiroda
e Detektivin, -, -nen     detektív, nyomozó (nő)
detektivisch     nyomozói

e Detonation, -, -en (lat-fr.)     robbanás, detonáció
r Detonator, -s, -en     detonátor, robbantó
detonieren, -te, i.-t     felrobban, robban

r Diabetes, - (gr-lat.)     cukorbetegség
r Diabetiker, -s, -     cukorbeteg (ffi)
e Diabetikerin, -, -nen     cukorbeteg (nő)
diabetisch     cukorbeteg, diabetikus    

e Diagnose, -, -n (gr-fr.)     diagnózis
r Diagnostiker, -s, -    diagnózist felállító orvos
e Diagnostik, -     diagnózis
diagnostizieren, -te, h.-t      diagnózist felállít

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.)     dialektus, nyelvjárás
dialektal     dialektusban, népiesen
dialektisch     dialektusban, népiesen
r Dialektologe, -n, -n     dialektológus, nyelvjáráskutató
e Dialektologie, -     nyelvjáráskutatás, dialektológia
dialektologisch     dialektológiai

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.)     párbeszéd, dialógus
dialogisch     párbeszédes
dialogisieren, -te, h.-t     párbeszédessé tesz

e Diät, - (gr.)     fogyókúra, diéta
e Diätetik, -, -en     diatetika, táplálkozástudomány
s Diätetikum, -s, …ka     diétának megfelelő táplálék
diätetisch     diétás

r Dichter, -s, -     költő (ffi)
dichten, -ete, h. ge-t     verset költ, versel
e Dichterin, -, -nen     költő (nő)
dichterisch     költői

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.)     didaktika, oktatástan
r Didaktiker, -s, -     didaktikus (ffi)
e Didaktikerin, -, -nen     didaktikus (nő)
didaktisch     didaktikus
e Didaktisierung, -, -en     didaktizálás

e Differenz, -, -en (lat.)     különbség, nézeteltérés
different     különböző
differenzieren, -te, h.-t; von+D.    megkülönböztet, különválaszt vmitől
e Differenzierung, -, -en     különbségtétel, megkülönböztetés

r Diktator, -s, -en (lat.)     diktátor (ffi)
diktatorial     diktátori
e Diktatorin, -, -nen     diktátor (nő)
diktatorisch     diktatorikus
e Diktatur, -, -en     diktatúra, önkényuralom

e Dimension, -, -en     dimenzió
dimensional     dimenziós
dimensionieren, -te, h.-t     dimenzionál
e Dimensionierung, -, -en     dimenzionálás

s Diplom, -s, -e (gr-lat.)     diploma
r Diplomand, -en, -en     diplomázó (ffi)
e Diplomandin, -, -nen     diplomázó (nő)
diplomiert / dipl.    okleveles / okl.

r Diplomat, -en, -en (gr-lat-fr.)     diplomata (ffi)
e Diplomatie, -     diplomácia, diplomáciai testület
e Diplomatik, -     diplomatika
e Diplomatin, -, -nen     diplomata (nő)
diplomatisch     diplomáciai

r Direktor, -s, -en (lat.)     igazgató (ffi)
e Direktion, -, -en     igazgatóság
s Direktorat, -(e)s, -e      igazgatóság
direktorial     igazgatói
e Direktorin, -, -nen     igazgató (nő)
s Direktorium, -s, …ien     igazgatóság, ügyvezetés

r Dirigent, -en, -en     karmester (ffi)
e Dirigentin, -, -nen     karmester (nő)
dirigieren, -te, h.-t     irányít, vezényel

diskret     diszkrét, tapintatos
e Diskretion, -, -en     diszkréció, tapintatosság

e Diskussion, -, -en (lat.)     társalgás, vita
diskutabel     vitatható
r Diskutant, -en, -en     vitatkozó (ffi)
e Diskutantin, -, -nen     vitatkozó (nő)
diskutieren, -te, h.-t; über+A.    vitatkozik, tárgyal vmiről

e Disziplin, -, -en (lat.)     fegyelmezettség, tudományág
disziplinarisch     szigorú, fegyelemmel kapcsolatos
disziplinell     fegyelmi
disziplinieren, -te, h.-t     fegyelmez
disziplinär     fegyelmi
e Disziplinierung, -, -en     fegyelmezés

r Dividend, -en, -en    osztó szám
dividieren, -te, h.-t    eloszt, oszt

r Doktor, -s, -en (lat)     doktor, orvos
r Doktorand, -en, -en    doktorandusz, orvostanhallgató (ffi)
e Doktorandin, -, -nen     doktorandusz, orvostanhallgató  (nő)
s Doktorat, -(e)s, -e     doktorátus
doktorieren, -te, h.-t     doktorál

s Dokument, -(e)s, -e     dokumentum
e Dokumentation, -, -en     dokumentáció
dokumentieren, -te, h.-t     dokumentál

r Dolmetscher, -s, -     tolmács (ffi)
dolmetschen, -te, h. ge-t     tolmácsol
e Dolmetscherin, -, -nen     tolmács (nő)
e Dolmetschung, -, -en     tolmácsolás

s Dorf, -(e)s, Dörfer    falu
s Dörfchen, -s, -    falucska, kicsi falu
dörfisch    falusi
r Dörfler, -s, -    falusi ember (ffi)
e Dörflerin, -, -nen    falusi ember (nő)
dörflich    falusi   

s Drama, -s, …men (gr-lat.)     dráma
e Dramatik, -     dráma   
dramatisch     drámai
dramatisieren, -te, h.-t     dramatizál
r Dramaturg, -en, -en     dramaturg (ffi)
e Dramaturgie, -, -n     dramaturgia
e Dramaturgin, -, -nen     dramaturg (nő)
dramaturgisch     dramaturgiai

dringend     sürgős
dringlich     sürgős
e Dringlichkeit, -, -en    sürgősség

r Duft, -(e)s, Düfte     illat
duften, -ete, h. ge-et; nach+D.    illatozik
duftig     illatos

dunkel    sötét
s Dunkel, -s    sötétség
e Dunkelheit, -    sötétség

e Durchreise, -, -en     átutazás
durch/reisen, reiste durch, i. durchgereist    átutazik
r/e Durchreisende, -en, -en, ein -r     átutazó (ffi/nő)

r Durst, -es    szomjúság
dürsten, -ete, h. ge-et     szomjazik
durstig     szomjas
e Durstigkeit, -, -en    szomjúság
durstlöschend     szomjúságcsillapító   


echt     igazi, valódi, eredeti
e Echtheit, -, -en     valódiság, eredetiség

e Ecke, -, -n     sarok, szöglet
eckig     szögletes, sarkos
e Eckigkeit, -, -en     sarkosság, összeférhetetlenség

e Edition, -, -en     kiadó, (könyv-/zenemű) kiadás
editieren, -te, h.-t     kiad, szerkeszt
r Editor, -s, …oren    (könyv) kiadó
editorisch     kiadói

r Effekt, -(e)s, -e (lat.)     hatás
effektiv     hatásos
effektivieren, -te, h.-t     hatékonnyá tesz
e Effektivität, -    hatékonyság
e Effekten (Pl.)    értékpapírok   


r Ego, -, s (lat.)    ego
r Egoismus, -, …men     egoizmus
r Egoist, -en, -en     egoista (ffi)
e Egoistin, -, -nen     egoista (nő)
egoistisch     egoista

e Egozentrik,-     önzőség
r Egozentriker, -s, -     önző (ffi)
e Egozentrikerin, -, -nen     önző (nő)
egozentrisch     egoista, egocentrikus
e Egozentrizität, -     önzőség

ehrlich     becsületes, tisztességes, őszinte
e Ehrlichkeit, -, -en     becsületesség, őszinteség

eigen     saját, különleges
e Eigenart, -, -en     sajátság, sajátosság
eigenartig     sajátos, különös
e Eigenheit, -, -en     sajátosság, különlegesség, jellegzetesség
eigens     külön, különösen

s Eigentum, -s, Eigentümer     birtok, tulajdon
r Eigentümer, -s, -     tulajdonos (ffi)
e Eigentümerin, -, -nen     tulajdonos (nő)

sich eignen, -ete s., h. s. geeignet für+A., zu+D.    alkalmas vmire
e Eignung, -, -en    alkalmasság

ein/berufen, berief ein, h. einberufen    behív
e Einberufung, -, -en    katonának behív
r Einberufene, -n, -n    katonai szolgálatra behívott

ein/brechen, brach ein, h. eingebrochen; in+A.    betör vhová
r Einbrecher, -s, -     betörő (ffi)
e Einbrecherin, -,- nen     betörő (nő)

einfach    egyszerű
e Einfachheit, -    egyszerűség

ein/fahren, fuhr ein, i. eingefahren    (jármű) behajt
e Einfahrt, -, -en    behajtás, bejárás

r Einfall, -(e)s, Einfälle    ötlet
ein/fallen, fiel ein, i. eingefallen +D.    vkinek az eszébe jut
einfallslos    ötlettelen, fantáziátlan
e Einfallslosigkeit, -    ötlettelenség
einfallsreich    ötletes
r Einfallsreichtum, -s    ötletesség, ötletgazdagság

e Einheit, -, -en     egység, azonosság
einheitlich     egységes
e Einheitlichkeit, -, -en     egységesség

ein/holen, holte ein, h. eingeholt    pótol, utolér
e Einholung, -    pótlás, utolérés

sich einigen, -te sich, h. sich ge-t     megegyezik
e Einigkeit, -, -en     egyetértés, megegyezés
e Einigung, -, -en     egyetértés, megegyezés

r Einkauf, -s, Einkäufe     bevásárlás, vásárlás
ein/kaufen, h.    bevásárol
r Einkäufer, -s, -     bevásárló, vásárló

ein/richten, h.     berendez, felszerel
e Einrichtung, -, -en     berendezés, felszerelés

ein/wandern, -te ein, i. eingewandert    bevándorol
r Einwanderer, -s, -    bevándorló (ffi)
e Einwandererin, -, -nen    bevándorló (nő)
e Einwanderung, -, -en    bevándorlás

ein/wohnen, -te ein, h. eingewohnt    lakik
r Einwohner, -s -    lakos (ffi)
e Einwohnerin, -, -nen    lakos (nő)

r Eislauf, -s, Eisläufe     korcsolyázás
r Eisläufer, -s, -     korcsolyázó (ffi)
e Eisläuferin, -, -nen     korcsolyázó (nő)

r Eklektiker, -s, - (gr.)     eklektikus, több stílusból önállót alkotó
gondolkodó (ffi)
e Eklektikerin, -, -nen     eklektikus, több stílusból önállót alkotó
gondolkodó (nő)
eklektisch     eklektikus, több stílusú
r Eklektizismus, -     eklektikusság
eklektizistisch     eklektikus    

s Elastik, -s, -s          rugalmasság
elastisch     rugalmas, elasztikus
e Elastizität, -     rugalmasság, visszapattanás

elegant (lat-fr.)     elegáns, divatos
r Elegant, -s, -s     feltűnően divatosan öltözött férfi
e Eleganz, -     elegancia

e Elektrifikation, -, -en (gr-nlat) (schw.)     elektromosítás, villamosítás
elektrifizieren, -te, h.-t    elektromosít, villamosít
e Elektrifizierung, -, -en     elektromosítás, villamosítás
e Elektrik, -     elektromosság
r Elektriker, -s, -     villanyszerelő (ffi)
e Elektrikerin, -, -nen     villanyszerelő (nő)
elektrisch     elektromos
elektrisieren, -te, h.-t    villamosít
e Elektrizität, -, -en    elektromosság, villamosság

e Elektronik (gr.)     elektronika
r Elektroniker     elektronikus
elektronisch     elektronikus

e Ellipse, -, -n (gr-lat.)     ellipszis
ellipsoid     ellipszishez hasonló
s Ellipsoid, -(e)s, -e     ellipszoid
elliptisch     elliptikus
e Elliptizität, -     elliptikusság


r Emigrant, -en, -en (lat.)     emigráns, kivándorló (ffi)
e Emigrantin, -, -nen     emigráns, kivándorló (nő)
e Emigration, -, -en     emigráció, kivándorlás
emigrieren, -te, i.-t     emigrál, kivándorol

e Emotion, -, -en (lat.)     emóció, lelki rezdülés
emotional     emocionális, érzelmi, érzelmes
r Emotionalismus,-     emocionalizmus
e Emotionalität, -     érzelmes viselkedés
emotionell     érzelmi, érzelmes
emotiv     érzelmi, érzelmes

e Empathie, - (gr-eng.)     empátia, beleérzési képesség
empathisch     empatikus

r Empfang, -(e)s, Empfänge    átvétel, fogadás
empfangen, empfing, h. empfangen     fogad, átvesz
r Empfänger, -s, -     átvevő, fogadó (ffi)
e Empfängerin, -, -nen     átvevő, fogadó (nő)
empfänglich     fogékony

empfehlen, empfahl, h. empfohlen; +D.     ajánl vkinek
empfehlbar     ajánlható
empfehlenswert     ajánlatos
e Empfehlung, -, -en     ajánlat

empfinden, empfand, h. empfunden    érez
empfindlich    érzékeny
e Empfindlichkeit, -    érzékenység
empfindsam    érzékeny, érzelmes
e Empfindsamkeit, -    érzékenység, érzelmesség
e Empfindung, -, -en    érzés
empfindungslos    érzéketlen
e Empfindungslosigkeit, -    érzéketlenség

empirisch (gr-lat.)     empirikus, tapasztalati
r Empirismus, -     empirizmus, tapasztalati ismeretszerzés
r Empirist, -en, -en     tapasztalati ismeretszerző (ffi)
e Empiristin, -, -en     tapasztalati ismeretszerző (nő)
empiristisch     empirikus

e Energie, -, …ien (gr-lat-fr.)     energia
energiearm     energiaszegény, gyenge
energiegeladen     energiával telített
energieintensiv     energiaigényes
energielos     gyenge
energiereich     energiában gazdag
energiesparend    energiatakarékos
energisch     energikus

s Engagement, -s, -s     alkalmazás, szerződtetés
engagieren, -te, h.-t     alkalmaz, szerződtet


enorm    óriási, roppant nagy
e Enormität, -, -en    nagyság

entdecken, -te, h.-t     felfedez
r Entdecker, -s, -     felfedező
e Entdeckung, -, -en    felfedezés

entfernen, -te, h.-t    eltávolít
sich entfernen, -te s., h.s.-t    eltávolodik
e Entfernung, -, -en    távolodás, távolság

entschädigen, -te, h.-t     kárpótol, kártalanít
e Entschädigung, -, -en     kárpótlás, kártértés

entscheiden, entschied, h. entschieden;    dönt, határoz
für +A.; gegen+A.    vmi mellett; vmi ellen
entscheidend     döntő
e Entscheidung, -, -en     döntés, határozás

entwerten, -ete, h.-t     értéktelenít, jegyet érvényesít
e Entwertung, -, -en     értéktelenedés, jegyérvényesítés

entwickeln, -te, h.-t     (ki-)fejleszt, kidolgoz
sich entwickeln, -te sich, h. sich –t     fejlődik, kifejlődik
r Entwickler, -s, -     fejlesztő (ffi)
e Entwicklerin, -, -nen     fejlesztő (nő)
e Entwicklung, -, -en     fejlődés, fejlesztés

entzünden, -ete, h.-t    meggyújt
entzündbar    gyúlékony
e Entzündbarkeit, -    gyúlékonyság, tűzveszélyesség
entzündlich    gyúlékony
e Entzündung, -, -en    gyújtás, gyulladás

e Epidemie, -, -ien     járvány
epidemisch     járványos

sich ereignen, -ete sich, h. sich ereignet     (meg-)történik, előfordul
s Ereignis, -ses, -se     esemény
ereignislos     eseménytelen
ereignisvoll     eseményekben gazdag, eseménydús

erfahren, erfuhr, h. erfahren    megtapasztal, megtud
e Erfahrung, -, -en     tapasztalat, tapasztalás
erfahrungsgemäß     tapasztalat szerinti

erfinden, erfand, h. erfunden    feltalál, kitalál
r Erfinder, -s, -     feltaláló (ffi)
e Erfinderin, -, -nen     feltaláló (nő)
erfinderisch     találékony
e Erfindung, -, -en     találmány, feltalálás

r Erfolg, -(e)s, -e     siker, eredmény
erfolglos     eredménytelen
e Erfolglosigkeit, -, -en     eredménytelenség
erfolgreich     sikeres, eredményes
erfolgsorientiert     sikerorientált

erfordern, -te, h.-t    megkövetel
erforderlich    megkívánt, szükséges
e Erforderlichkeit, -     szükségesség
s Erfordernis, -ses, -se     követelmény, előfeltétel
e Erforderung, -, -en    követelmény

erfrieren, erfror, i. erfroren    megfagy, elfagy
e Erfrierung, -, -en    fagyás

erfrischen, h.-t     felfrissít, felpezsdít
sich erfrischen, h. sich -t    felfrissül, felpezsdül
e Erfrischung, -, -en     felfrissülés

erfüllen, -te, h.-t     teljesít, bevált   
erfüllbar     teljesíthető
e Erfüllbarkeit, -    teljesíthetőség
e Erfüllung, -, -en    teljesülés, teljesítés

ergänzen, -te, h.-t; mit+D.     kiegészít, pótol vmivel
e Ergänzung, -, -en     kiegészítés, pótlás

erhöhen, -te, h.-t    felemel, magasít
sich erhöhen, -te s., h.s.-t    emelkedik
e Erhöhung, -, -en    emelés, növelés

erinnern, -te, h.-t;  an+A.    emlékeztet vmire/vkire
sich erinnern, -te sich, h. sich -t; an+A.    emlékezik vmire/vkire
erinnerlich     emlékezete
e Erinnerung, -, -en     emlékezet, emlékezés, emlék

erkennen, erkannte, h. erkannt    felismer
erkennbar    felismerhető
e Erkennbarkeit, -    felismerhetőség

erklären, -te, h.-t     megmagyaráz, magyaráz, kijelent
erklärbar     megmagyarázható
e Erklärbarkeit, -, -en     magyarázhatóság
erklärlich     megmagyarázható
e Erklärung, -, -en     magyarázat, kijelentés

erkunden, -ete, h.-t    felderít, kikutat
r Erkunder, -s, -     felderítő
sich erkundigen, -te sich, h. sich –t; nach+D.    tudakozódik, érdeklődik vmiről
e Erkundigung, -, -en     érdeklődés, tudakozódás
e Erkundung, -, -en     felderítés

erlauben, -te, h.-t    megenged, engedélyez
e Erlaubnis, -    engedély

erledigen, -te, h.-t     elintéz
e Erledigung, -, -en    elintézés

ernähren, -te, h.-t    táplál, etet
sich ernähren, -te s., h.s.-t    táplálkozik
e Ernährung, -, -en    táplálkozás

erobern, -te, h.-t     meghódít, elfoglal
r Eroberer, -s, -     hódító
e Eroberin, -, -nen    hódító
e Eroberung, -, -en     hódítás, elfoglalás

eröffnen, -ete, h.-t    megnyit
e Eröffnung, -, -en    megnyitás, nyitás, megnyitó

ersetzen, -te, h.-t    helyettesít, pótol
ersetzbar    pótolható, helyettesíthető
e Ersetzung, -, -en    helyettesítés, pótlás


erwachsen, erwuchs, i. erwachsen     felnő, megnő
r/e Erwachsene, -n, -n, ein -r    felnőtt (ffi/nő)
s Erwachsensein, -s, -s     felnőttkor

erwarten, -ete, h.-t    elvár
e Erwartung, -, -en    elvárás, várakozás
erwartungsvoll    várakozásteljes

erzählen, -te, h.-t    mesél, elbeszél
r Erzähler,-s, -    mesélő, elbeszélő
e Erzählerin, -, -nen    mesélő, elbeszélő
e Erzählung, -, -en    elbeszélés

erzeugen, -te, h.-t     létrehoz, termel, gyárt
s Erzeugen, -s, -     gyártmány, alkotás
r Erzeuger, -s, -     előállító, gyártó
s Erzeugnis, -ses, -se     gyártmány, készítmény, termék


r/s Essay, -s, -s (lat-fr-eng.)     esszé, elbeszélés
r Essayismus, -     esszéizmus
r Essayist, -en, -en     esszéíró (ffi)
e Essayistin, -, -nen     esszéíró (nő)
essayistisch      esszéisztikus

e Ethnie, -, …ien (gr-nlat.)     etnikum
s Etnikum, -s, …ka     etnikum
ethnisch     nemzetiségi, etnikai

e Evolution, -, -en     evolúció, fejlődés
evolutionär     evolucionalista
r Evolutionismus, -     evolucionizmus, evolúcióban lévő hit
r Evolutionist, -en, -en     evolúcióban hívő (ffi)
e Evolutionistin, -, -nen     evolúcióban hívő (nő
evolutionistisch     evolúciós

explodieren, -te     felrobban, robban
explosibel     robbanó
e Explosion, -, -en     robbanás
explosionsartig     robbanásszerű
explosiv     robbanékony
explosionsgeschützt     robbanásbiztos   
explosionssicher     robbanástól védett
e Explosivität, -     robbanékonyság

r Export, -(e)s, -e (lat-eng.)     export, kivitel
e Exporten (Pl.)     exportcikkek
r Exporteur, -s, -e     exportőr (ffi)
e Exporteurin, -, -nen     exportőr (nő)
exportieren, -te, h.-t     exportál, kivisz

e Extension, -, -en (lat.)     kiterjedés, kitágulás
e Extensität, -     kiterjedés
e Extensivität, -     kiterjedés
extensiv     kiterjedt

e Fabel, -, -n    mese
fabelhaft    mesés, nagyszerű, klassz
fabeln, -te, h. ge-t    mesél

e Fabrik, -, -en (lat-fr.)     gyár
r Fabrikant, -en, -en     gyártó, gyártulajdonos (ffi)
e Fabrikantin, -, -nen     gyártó, gyártulajdonos (nő)
s Fabrikat, -(e)s, -e     gyártmány
e Fabrikation, -, -en     gyártás
fabrikatorisch     gyártási

fahren, fuhr, i/h. gefahren    utazik, vezet
s Fahren, -s     utazás
r Fahrer, -s, -     (gépkocsi)vezető, sofőr (ffi)
e Fahrerin, -, -nen     (gépkocsi)vezető, sofőr (nő)
e Fahrt, -, -en    utazás, út

fähig    képes
e Fähigkeit, -, -en    képesség

r/s Fakt, -(e)s, -en    tény
faktisch    tényleges, valóságos
s Faktum, -s, …ten    tény

r Fall, -(e)s, Fälle    esés
fallen, fiel, i. gefallen    esik
fällen, -te, h.ge-t    ejt

fällig    esedékes
e Fälligkeit, -    esedékesség

falsch     hamis, nem valódi
fälschen, -te, h. ge-t     hamisít
r Fälscher, -s, -     hamisító, pénzhamisító (ffi)
e Fälscherin, -, -nen     hamisító, pénzhamisító (nő)   

e Fantasie, -, …ien  (gr-lat.)     fantázia
r Fantast / Phantast, -en, -en    fantáziáló (ember)
e Fantastin / Phantastin, -, -nen     fantáziáló (nő)
e Fantasterei /Phantasterei, -, -en     fantáziálás, álmodozás
e Fantastik / Phantastik, -     fantasztikus (dolog)
fantastisch / phantastisch     fantasztikus

faul    lusta
faulen, -te, i.ge-t    lustálkodik
faulenzen, -te, h. gefaulenzt    lustálkodik, henyél
r Faulenzer, -s, -    lustálkodó
e Faulenzerei, -    lustálkodás, lézengés
e Faulenzerin, -, -nen    lustálkodó
e Faulheit, -    lustaság

feudal (germ-mlat.)    feudális, hűbéri
r Feudalismus, -     feudalizmus, hűbériség
feudalistisch     feudalista
e Feudalität, -     hűbéri viszony, nemesi uralom

fehlen, -te, h. ge-t     hiányozik, hibázik
r Fehler, -s, -     hiba, hiányosság
fehlerlos     hibátlan
fehlerhaft     hibás

e Feier, -, -n     megünneplés, ünneplés, ünnepség
feierlich     ünnepélyes
feiern, -te, h. ge-t     ünnepel

feind     ellenséges
r Feind, -(e)s, -e     ellenség (ffi)
e Feindin, -, -nen     ellenség (nő)
feindlich     ellenséges
e Feindlichkeit, -, -en     ellenségesség
e Feindschaft, -, -en    ellenségeskedés
feindselig     ellenséges
e Feindseligkeit, -, -en     ellenségeskedés

fern/sehen, sah fern, h. ferngesehen     tv-t néz, tévéz
s Fernsehen     televíziózás
r Fernseher, -s, -     televízió, tévé

fertig     kész
fertigen, -te, h. ge-t     elkészít
e Fertigkeit, -, -en     készség, jártasság
e Fertigung, -, -en     elkészítés

s Fest, -(e)s, -e    ünnep
festlich    ünnepi, ünnepélyes
e Festlichkeit, -, -en    ünnep, vidámság

fest/setzen, -te fest, h. festgesetzt    megállapít
e Festsetzung, -, -en    megállapítás

 

fett     zsíros, kövér
s Fett, -(e)s, -e     zsír, háj
fettarm     zsírszegény
e Fette, -     zsírosság
fetten, -ete, h. ge-t     megzsíroz, megken
fettig     zsíros
fettlos     zsírtalan

feucht     nedves
e Feuchte, -, -n     nedvesség
feuchten, -ete, h. ge-t    nedvesít
e Feuchtigkeit, -, -en     nedvesség

s Feuer, -s, -     tűz
feuerfest     tűzálló
feuerig     tüzes, izzó, lángoló
feuern, -te, h. ge-t     fűt, tüzel, tüzet rak
e Feuerung, -, -en     tüzelés

s Fieber, -s, -     láz
fieberfrei     láztalan, lázmentes
fieberhaft     lázas
fiebrig     lázas
r/e Fieberkranke, -n, -n, ein -r     lázas beteg (ffi/nő)

e Figur, -, -en (lat-fr.)     figura, alak
e Figura, -     figura
figural     figurális, művészi
e Figuralität, -     figuralitás, formálás
e Figuration, -, -en     megformálás
figurativ    figuratív, képletes
figurieren, -te, h.-t     ábrázol

e Finanz, - (lat.)     pénzügy
finanziell     pénzügyi, anyagi
r Finanzier, -s, -     finanszírozó
finanzieren, -te, h.-t    finanszíroz
e Finanzierung, -     finanszírozás

r Fisch, -es, -e     hal
fischen, -te, h. ge-t     halászik
r Fischer, -s, -     halász (ffi)
e Fischerei, -, -en     halászat
e Fischerin, -, -nen     halász (nő)
fischig     halszerű

r Fiskal, -s, -e     államügyész
fiskalisch     kincstárnoki, kincstári
r Fiskus, -, -/-ken     kincstár

e Flagge, -, -n    zászló
flaggen, -te, h. ge-t    zászlót felhúz

s Fleisch, -es, -e     hús
r Fleischer, -s, -     hentes, mészáros
e Fleischerei, -, -en     hentesbolt
fleischig     húsos

flicken, -te, h. ge-t     megfoltoz, foltoz
r Flicker, -s, -     foltozó iparos (ffi)
e Flickerei, -, -en     foltozás, javítás
e Flickerin, -, -nen     foltozó iparos (nő)

e Flucht, -, -en     menekülés, megfutamodás
flüchten, -ete, h. ge-t    megment
sich flüchten, -ete sich, h. sich ge-t     megmenekül
flüchtig     menekülő, szökevény
e Flüchtigkeit, -    szökés
r Flüchtling, -s, -e     szökevény, menekülő, menekült

flüssig    folyékony
e Flüssigkeit, -, -en    folyadék

e Folge, -, -n     következmény
folgen, -te, i. ge-t; +G.     követ vkit/vmit
folgend     következő
folgenlos     következmények nélküli
folgern, -te, h. ge-t;  aus+D.    következtet vmiből
e Folgerung, -, -en     következmény
folglich     következésképpen


fordern, -te h. ge-t    követel
e Forderung, -, -en    követelés

e Form, -, -en     alak, forma, formaság
formal     alaki, formális
e Formation, -, -en     alakulat, képződmény
formbar     alakítható
formen, -te, h. ge-t     formáz, alakít, mintáz
r Former, -s, -    alakító, formázó
e Formerei, -, -en     alakozás, mintázás
formieren, -te, h.-t    megformál, alakít


s Format, -(e)s, -e     formátum, alak
formatieren, -te, h. –t    megformáz (inform.)
e Formatierung, -     megformázás (inform.)

forschen, -te, h. ge-t; nach+D.    kutat vmi után
r Forscher, -s, -     kutató (ffi)
e Forscherin, -, -nen     kutató (nő)
forscherisch     kutató
e Forschung, -, -en     kutatás

r Forst, -es, -e     erdő
r Förster, -s, -     erdész (ffi)
e Försterei, -, -en     erdészház, erdészlak
e Försterin, -, -nen     erdész (nő)

s Foto, -s, -s (gr.)     fénykép
r Fotograf /-graph, -en, -en     fényképész (ffi)
e Fotografie/-graphie, -, …ien     fényképészet
fotografieren, -te, h.-t    lefényképez
e Fotografin/-graphin, -en, -en     fényképész (nő)
fotogen    fotogén

föderal     szövetségi, szövetséges, föderális
r Föderalismus, -     föderalizmus
föderalistisch     föderalista, szövetségi
e Föderation, -, -en     szövetség, föderáció
föderativ     szövetséges, szövetségi

fördern, -te, h. ge-t    támogat
r Förderer, -s, -    támogató
e Förderin, -, -nen    támogató
e Förderung, -, -en    támogatás   

e Fracht, -, -en     teherfuvar, szállítmány, fuvardíj
frachtbar     szállítható, szállítandó
frachten, -ete, h. ge-et    fuvaroz, szállít

e Frage, -, -n     kérdés
fragen, -te, h. ge-t; nach+D    kérdez vkiről/vmiről
fragend     kérdő
r Frager, -s, -     kérdő, kérdezősködő ember
e Fragerei, -, -en     kérdezősködés
fraglich     kérdéses
fragwürdig     kérdéses, kétséges

r Franzose, -n, -n     francia ember (ffi)
e Französin, -, -nen     francia ember (nő)
französisch     francia
s Frazösisch, -(e)s     francia nyelv

frei    szabad
e Freiheit, -, -en    szabadság
freiheitlich    szabadságszerető, -párti

freiwillig    önként(es), önszántából
r/e Freiwillige, -n, -n, ein-r    önkéntes
e Freiwilligkeit, -    önkéntesség

fremd     idegen, ismeretlen, külföldi
fremdartig     idegenszerű, különös
r/e Fremde, -n, -n, ein -r    idegen, külföldi (ffi/nő)
r Fremdling, -s, -e     idegen, jövevény, betolakodó

e Freude, -, -n     boldogság, öröm
freudig     örvendetes, jókedvű, örvendező
e Freudigkeit, -     örvendetesség
freudlos     örömtelen, sivár
freudenreich     örömteli

r Freund, -(e)s, -e     barát (ffi)
e Freundin, -,- nen     barátnő
freundlich     barátságos
e Freundlichkeit, -, -en     barátságosság
e Freundschaft, -, -en     barátság
freundschaftlich     barátságos, baráti

r Friseur, -s, -e     fodrász (ffi)
e Friseurin, -, -nen     fodrász (nő)
frisieren, -te, h. -t    megfésül, frizurát készít

froh    boldog, vidám
fröhlich    vidám, víg
e Fröhlichkeit, -    vidámság

e Frucht, -, Früchte    gyümölcs, magzat
fruchtbar    termékeny
e Fruchtbarkeit, -    termékenység
fruchten, -ete, h. ge-t    gyümölcsözik
fruchtig    gyümölcsös, gyümölcsízű

e Funktion, -, -en (lat.)     funkció, működés
funktional     működőképes
funktionalisieren, -te, h.-t     működtet
funktionell     funkcionális, működési

e Furcht, -    félelem
furchtbar    félelmetes, szörnyű
e Furchtbarkeit, -    félelmetes, rettentő dolog
furchtlos    rettenthetetlen, félelem nélküli
e Furchtlosigkeit, -    bátorság
furchtsam    félénk
e Furchtsamkeit, -    félénkség
sich fürchten, -ete s., h. ge-t; vor+D.    fél vkitől/vmitől

fühlen, -te, h. ge-t    érez
sich fühlen, -te s., h.s. ge-t    érzi magát
fühlbar    érezhető
fühlsam    érzékeny
e Fühlung, -    érzés, érintkezés, kapcsolat

ganz     egész, teljes
s Ganze, -n, -n     egész
e Gänze, -     teljesség
e Ganzheit, -, -en     egység, teljesség, egész
gänzlich     teljesen, egészen

e Garantie, -, -ien     garancia, jótállás
garantieren, -te, h.-t     garantál, szavatol

r Garten, -s, Gärten     kert
r Gärtner, -s, -    kertész (ffi)
e Gärtnerei, -, -en     kertészet, kertészkedés
e Gärtnerin, -,- nen     kertész (nő)
gärtnerisch     kertészeti, kertészi

r Gast, -es, Gäste     vendég
gastieren, -te, h.-t     vendégszerepel
gastlich     vendégszerető, szíves
e Gastlichkeit, -     vendégszeretet, szíves vendéglátás

r Gebrauch, -(e)s, Gebräuche    szokás, használat, alkalmazás
gebrauchen, -te, h. ge-t    használ, alkalmaz
gebräuchlich    használatos, szokásos   

e Gebühr, -, -en     illeték, díj
gebühren, h.-t; +D.     megillet vkit, kijár vkinek
gebührend    illő, illendő
gebührenfrei     illetékmentes, díjmentes

r Gedanke, -ns, -n    gondolat
gedankenarm    gondolatszegény
gedankenleer    gondolatszegény
gedankenlos    meggondolatlan
e Gedankenlosigkeit, -    meggondolatlanság
gedankenreich    gondolatokban gazdag
gedankenvoll    gondolatokkal teli
gedanklich    gondolatbeli

e Geduld, -    türelem
sich gedulden, -ete s., h. s. geduldet    türelemmel van
geduldig    türelmes

e Gefahr, -, -en    veszély
gefährden, -ete, h.-t     veszélyeztet, kockáztat
gefährlich     veszélyes
e Gefährlichkeit, -     veszélyesség, veszedelmesség
gefahrlos     veszélytelen
e Gefahrlosigkeit, -     veszélytelenség

gefangen    bebörtönzött
r/e Gefangene, -n, -n, ein-r    fogoly, rab
e Gefangenschaft, -    fogság

s Gefühl, -(e)s, -e     érzés, érzet
gefühllos     érzéstelen, érzéketlen
e Gefühllosigkeit, -, -en     érzéketlenség

r Gegensatz, -es, Gegensätze    ellentét
gegensätzlich    ellentétes, ellenkező
e Gegensätzlichkeit, -    ellentétes / ellenkező oldalon állás

e Gegenseite, -, -n    ellenkező oldal, másik oldal
gegenseitig    kölcsönös, viszonos
e Gegenseitigkeit, -    kölcsönösség, viszonosság

r Gegenstand, -(e)s, Gegenstände    tárgy
gegenstandslos    tárgytalan
e Gegenstandslosigkeit, -    tárgytalanság   

e Gegenwart, -    jelen
gegenwärtig    jelen, jelenlegi
gegenwartsnah(e)    időszerű

r Gegner, -s, -    ellenfél, ellenség
e Gegnerin, -, -nen    ellenfél, ellenség
gegnerisch    ellenséges
e Gegnerschaft, -    ellenségeskedés

geheim    titkos
s Geheimnis, -sses, -sse    titok
geheimnisvoll    titokzatos

e Geige, -, -n     hegedű
geigen, -te, h. ge-t     hegedül
r Geiger, -s, -     hegedűs (ffi)
e Geigerin, -, -nen     hegedűs (nő)

r Geist, -es, -er     szellem, kísértet
geisterhaft     kísérteties
geistern, -te, h. ge-t     kísért

r/e Gelehrte, -n, -n, ein-r     tudós, tanult ember (ffi/nő)
gelehrig     tanulékony
e Gelehrigkeit, -     tanulékonyság
e Gelehrsamkeit, -     tanulékonyság
e Gelehrtheit, -     tanultság, tudomány(osság)

gelten, galt, h. gegolten    érvényben van vmi
gelten, galt, h. gegolten; als+A.    számít vmilyennek
geltend    érvényes, hatályos
e Geltung, -    érvényesség, hatály

s Gemüt, - (e)s, -er     kedély
e Gemütlichkeit,-    kedélyesség, meghittség     gemütlich     kedélyes
gemüt(s)voll     kedélyes
gemütsarm     kedélytelen
gemütlos     kedélytelen

genau    pontos, pontosan
e Genauigkeit, -    pontosság

genehmigen, -te, h.-t    jóváhagy, engedélyez
e Genehmigung, -, -en    jóváhagyás, engedélyezés

e Genetik, - (gr-nlat.)     genetika, származástan
r Genetiker, -s, -     genetikus kutató (ffi)
e Genetikerin, -, -nen     genetikus kutató (nő)
genetisch     genetikai

genießen, genoss, h. genossen    élvez
genießbar    élvezhető
e Genießbarkeit,-     élvezhetőség
r Genießer, -s, -    élvező, élvhajhász, ínyenc
e Genießerin, -, -nen    élvező, élvhajhász, ínyenc
genießlich     élvezetes

e Geometrie, -, -ien     geometria, mértan
geometrisch     geometriai, mértani

e Geophysik, -     geofizika
geophysikalisch     geofizikai
r Geophysiker, -s, -     geofizikus (ffi)
e Geophysikerin, -, -nen     geofizikus (nő)

gerecht    igazságos, jogos, becsületes
e Gerechtigkeit, -    igazság, jogosság, becsület

s Gericht, -(e)s, -e     bíróság
gerichtlich     bírósági
e Gerichtsbarkeit, -, -en    bíráskodás, igazságszolgáltatás

gering    csekély, kevés, kicsit
geringfügig    csekély, jelentéktelen
e Geringfügigkeit, -, -en    csekélység, jelentéktelenség


r Geruch, -(e)s, Gerüche    szag, illat
geruchlos    szagtalan
e Geruchlosigkeit, -    szagtalanság
geruchsfrei    szagtalan, illattalan

gesamt     összes, egész
e Gesamtheit, -, -en     összesség, teljesség

gesandt    küldött
r Gesandte, -n, -n    küldött, követ
e Gesandtin, -, -nen    küldött, követ
e Gesandtschaft, -, -en    küldöttség, követség
gesandtschaftlich    küldöttségi, követségi

s Geschäft, -(e)s, -e     ügy, dolog, üzlet
geschäftig     dolgos, szorgos
e Geschäftigkeit, -     dolgosság, szorgalom
geschäftlich     üzleti

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcke(r)     íz, ízlés, ízlelés
geschmacklos     ízetlen, íztelen, ízléstelen
e Geschmacklosigkeit, -     íztelenség, ízetlenség, ízléstelenség
geschmackvoll     ízletes, ízléses

geschwind    gyors, sebes
e Geschwindigkeit, -, -en    gyorsaság, sebesség


s Gesetz, -es, -e    törvény, szabály, jogrend
r Gesetzgeber, -s, -    törvényhozó
e Gesetzgebung, -, -en    törvényhozás
gesetzlich    törvényes
e Gesetzlichkeit, -    törvényesség
gesetzlos    törvénytelen, törvénnyel szembeni
e Gesetzlosigkeit, -    törvényellenesség, jogtalanság
gesetzwidrig    törvényellenes, törvénybe ütköző
e Gesetzwidrigkeit, -    törvényellenesség, törvénytelenség

s Gespräch, -(e)s, -e     beszélgetés, társalgás
gesprächig     beszédes, bőbeszédű
e Gesprächigkeit, -     beszédesség, bőbeszédűség

gesund     egészséges
e Gesundheit, -     egészség
gesundheitlich     egészségi, egészségügyi

getreu    hűséges, hű
getreulich    hűségesen, hűen

e Gewalt, -, -en    hatalom, erőszak
gewaltig    hatalmas, erős, roppant nagy
gewaltsam    erőszakos

e Gewerkschaft, -, -en    szakszervezet
r Gewerkschaftler, -s, -    szakszervezeti tag (ffi)
e Gewerkschaftlerin, -, -nen     szakszervezeti tag (nő)
gewerkschaftlich     szakszervezeti

gewinnen, gewann, h. gewonnen     nyer
r Gewinner, -s, -     nyertes, nyerő (ffi)
e Gewinnerin, -, -nen     nyertes, nyerő (nő)

s Gewissen, -s, -     lelkiismeret
gewissenhaft     lelkiismeretes
e Gewissenhaftigkeit, -     lelkiismeretesség
gewissenlos     lelkiismeretlen
e Gewissenlosigkeit, -     lelkiismeretlenség

e Gewohnheit, -, -en    szokás
gewohnheitsgemäß    szokás szerint
gewohnt    szokott, szokásos

gewöhnen, -te, h.-t    rászoktat
sich gewöhnen, -te s., h.s. gewöhnt; an+A.    rászokik vmire
gewöhnlich    megszokott
e Gewöhnlichkeit, -    megszokottság, mindennapiság
e Gewöhnung, -    hozzászoktatás

s Gift, -(e)s, -e    méreg
giften, -ete, h. ge-t; mit+D.     mérgez, mérgesít vmivel
giftig     mérges, mérgező
e Giftigkeit, -     mérgező hatás, mérgesség

r Gigant, -en, -en     óriás
gigantisch     óriási, gigantikus

r Glanz, -es, -e     fény, fényesség, csillogás
glanzerfüllt    fényben úszó, ragyogó
glänzen, -te, h. ge-t     fénylik, csillog, ragyog
glänzend    fénylő, csillogó, ragyogó
glanzlos     fénytelen
glanzvoll     fényes, ragyogó

r Glaube, -ns, -n     hit, hiedelem, vallás
glauben, -te, h. ge-t;  an+A.    hisz vkiben/vmiben
glaubhaft     hihető, hiteles, szavahihető
e Glaubenhaftigkeit, -     hihetőség, hitelesség
gläubig     vallási, vallásos
r/e Gläubige, -n, -n, ein -r     hívő (ffi/nő)

gleichberechtigt     egyenjogú
e Gleichberechtigung, -, -en    egyenjogúság

global (lat.)     globális
globalisieren, -te, h.-t     globalizál
e Globalisierung, -, -en     globalizáció

s Glück, -(e)s    szerencse, boldogság
glücken, -te, h/i. ge-t     sikerül
glücklich     sikeres
glücklicherweise     szerencsére
glücklos    szerencsétlen

e Gotik, - (fr.)     gótika
gotisch     gótikus
s Gotisch, -(s)     gót (nyelv, írás)
s Gotische, -n     gótikus jelleg
r Gotizismus, -, …men     góticizmus
gotizistisch     góticista

s Gott, -(e)s, Götter     Isten
e Gottheit, -, -en     istenség
e Göttin, -, -nen     istennő
göttlich     isteni
gottlos     istentelen, istentagadó

r Graf, -en, -en     gróf (ffi)
grafen, -te, h. ge-t     grófi rangra emel
e Grafin, -, -nen     grófnő
gräflich     grófi
e Grafschaft, -, -en     grófság

e Grafik/-phik, -, -en (gr-lat.)     grafika
r Grafiker/-phiker, -s, -     grafikus (ffi)
e Grafikerin/-phikerin, -, -nen     grafikus (nő)
grafisch     grafikus

r Grafologe/-phologe, -n, -n     grafológus, írásszakértő (ffi)
e Grafologie/-phologie, -     grafológia
e Grafologin/-phologin, -, -nen     grafológus, írásszakértő (nő)
grafologisch/-phologisch     grafológiai

e Grammatik, -, -en (gr-lat.)     nyelvtan
grammatikalisch     nyelvtani
r Grammatiker, -s, -     nyelvtannal foglalkozó (ffi)
e Grammatikerin, -, -nen     nyelvtannal foglalkozó (nő)
grammatisch     nyelvtani

r Gratulant, -en, -en     gratuláló (ffi)
e Gratulantin, -, -nen     gratuláló (nő)
e Gratulation, -, -en     gratuláció
gratulieren, -te, h.-t; +D + zu+D.    gratulál vkinek vmiért

r Graus,- es, -e     iszonyat, irtózat
graus     iszonyatos, borzalmas
grausam     kegyetlen, irtózatos
e Grausamkeit, -, -en     kegyetlenség
grausen, -te, -h. ge-t     irtózik, retteg
grausig     iszonyatos, irtózatos, borzalmas

e Grenze, -, -n     határ
grenzen, -te, h. ge-t ; an+A.    határos, érintkezik vmivel
grenzend     határos
grenzenlos     határtalan
e Grenzenlosigkeit, -, -en    határtalanság

grob     durva, goromba
e Grobheit, -, -en     durvaság, gorombaság
r Grobian, -(e)s, -e    durva ember
gröblich     durva, nyers

e Gruppe, -, -n     csoport
gruppenweise     csoportosan
gruppieren, -te, h.-t     csoportosít, tömörít
sich gruppieren, -te sich, h. sich -t     csoportosul, tömörül
e Gruppierung, -, -en     csoportosulás, tömörülés

gründen, -ete, h. ge-t     alapoz, alapít, megalapoz
r Gründer, -s, -     alapító (ffi)
e Gründerin, -,- nen     alapító (nő)
gründlich     alapos
e Gründlichkeit, -     alaposság

gut     jó
s Gute, -n     jó dolog
gütig     jóságos, szíves
gütlich     jóságos, barátságos
gutmütig     jólelkű, jó természetű    

gültig     érvényes, hatályos
e Gültigkeit, -     érvényesség    

r Gymnast, -en, -en (gr.)     tornatanár (ffi)
e Gymnastik, -     torna, gimanisztika
r Gymnastiker, -s, -     tornász (ffi)
e Gymnastikerin, -, -nen     tornász (nő)
e Gymnastin, -, -nen     tornatanár (nő)
gymnastisch     gimnasztikai

s Haar, -(e)s, -e     haj, szőr(zet)
haaren, -te, h. ge-t     megkopaszt
haarig     hajas, szőrös
haarlos     kopasz, szőrtelen

e Hand, -, Hände     kéz
handbreit     tenyérnyi
händevoll     teli kézzel

r Handel, -     kereskedelem, üzlet, ügylet
handelbar     alkudható
handeln, -te, h. ge-t     tárgyal, értekezik
handelsmäßig     üzletszerű, üzleti
r Händler, -s, -     kereskedő (ff)
e Händlerin, -, -nen    kereskedő (nő)

s Handwerk, -s, -e     kézműipar, mesterség
r Handwerker, -s, -     mesterember, kézműves (ffi)
e Handwerkerin, -, -nen     kézműves (nő)
handwerklich     kézműves, kézműipari, szakszerű    

e Harmonie, -, …ien (gr-lat.)     harmónia
harmonieren, -te, -h.-t; mit+D.     harmonizál vmivel
harmonisch     harmonikus

s Haus, -es, Häuser     ház, otthon
s Häuschen, -s, -     házikó
hausen, -te, h.ge-t     lakik, tanyázik

r Haushalt, -es, -e    háztartás
haus/halten, hielt haus, h. hausgehalten     háztartást vezet, gazdálkodik
r Haushalter/-hälter, -s, -     családfő (ffi)
e Haushälterin, -, -nen     gazd(a)asszony, hátartás vezetője

heftig    heves, erős
e Heftigkeit, -, -en    hevesség, erősség

heilen, -te, h. ge-t    gyógyít, orvosol
heilen, -te, i. ge-t     gyógyul
heilbar     gyógyítható
r Heiler, -s, -     gyógyító (ffi)
e Heilerin, -, -nen     gyógyító (nő)
e Heilung, -, -en     gyógyulás, gyógyítás

heilig    szent
heiligen, -te, h. ge-t     szentel, megszentel
r/e Heilige, -n, -n, ein-r     szent (ffi/nő)
e Heiligkeit, -, -en     szentség

heimlich    titkos, rejtett
e Heimlichkeit, -, -en    titkolt dolog, titok

s Heim, -(e)s, -e     otthon, lakás
e Heimat, -, -en     haza, szülőföld
heimatlich     hazai, otthoni, honi
heimatlos     hazátlan, hontalan
heimelig     otthonos, meghitt
heimisch     hazai, otthoni
heimlos     otthontalan

heizen, -te, h. ge-t    fűt
e Heizung, -, -en    fűtés

e Hektik, - (gr-lat.)     idegeskedés
r Hektiker, -s, -     ideges ember (ffi)
e Hektikerin, -, -nen     ideges ember (nő)
hektisch     ideges, kapkodó, sietős

r Held, -en, -en     hős
heldenhaft     hősies
r Heldenmut, -s     hősiesség
e Heldin, -, -nen     hősnő

hemmen, -te, h. ge-t     megakadályoz, akadályoz
s Hemmnis, -ses, -se     akadály(ozás), gát(lás)
e Hemmung, -, -en     akadály(ozás), gát(lás)
hemmungslos     gátlástalan

r Herr, -(e)n, -en     úr, uralkodó, gazda, tulajdonos
herrenlos     gazdátlan
e Herrin, -, -nen     úrnő
herrisch     parancsoló, büszke, uras
e Herrschaft, -, -en     uralom, uralkodás
herrschen, -te, h. ge-t     uralkodik
r Herrscher, -s, -     uralkodó (ffi)
e Herrscherin, -, -nen     uralkodó (nő)

s Herz, -ens, -en     szív
herzlich     szíves, szívélyes
herzlos     szívtelen

r Herzog, -(e)s, -e/Herzöge     herceg (ffi)
e Herzogin, -,- nen     hercegnő (nő)
herzoglich     hercegi
s Herzogtum, -(e)s, Herzogtümer     hercegség

heraus/fordern, -te heraus, h. herausgefordert    kihív, provokál
r Herausforderer, -s, -    kihívó
e Herausforderin, -, -nen    kihívó
herausfordernd    kihívó
e Herausforderung, -, -en    kihívás

heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben    kiad, kiszolgáltat
e Herausgabe, -, -n    kiadás
r Herausgeber, -s, -    kiadó
e Herausgeberin, -, -nen    kiadó

r Herzog, -(e)s, Herzöge    herceg
e Herzogin, -, -nen    hercegnő
herzoglich    hercegi
s Herzogtum, -s, Herzogtümer    hercegség

e Hexe, -, -n     boszorkány
hexen, -te, h. ge-t     varázsol, boszorkánykodik
hexenartig     boszorkányos
e Hexerei, -, -en     boszorkányság, varázslat

e Hilfe, -, -n     segély, segítségnyújtás
hilfreich     segítő
hilfsbedürftig     segítségre szoruló
hilfsweise     segítségképpen

r Hintergrund, -es, Hintergründe     háttér
hintergründig     rejtett, titkos

r Hirt, -en, -en    pásztor (ffi)
s Hirtentum, -(e)s     pásztorkodás, pásztorság
e Hirtin, -, -nen     pásztor (nő)

e Historie, -, -n     történet, történelem
e Historik, -     történettudomány
r Historiker, -s, -     történész (ffi)
e Historikerin, -, -nen    történész (nő)
historisch     történelmi, történeti

e Hitze, -     hőség
hitzen, -te, h. ge-t     izzít, melegít, hevít
hitzig     forró, égető

r Hof, -(e)s, Höfe     udvar
höfisch     udvari
höflich     udvarias, lovagias
e Höflichkeit, -, -en     udvariasság

hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf.     remél vmit
hoffentlich     remélhetőleg
e Hoffnung, -, -en     remény, reménység
hoffnungslos     reménytelen
e Hoffnunglosigkeit, -, -en     reménytelenség
hoffnungsvoll     reményteljes, nagyreményű

s Holz, -es, Hölzer     fa(anyag)
holzen, -te, h. ge-t    fát kivág, erdőt irt
hölzern     fából való
holzfrei     famentes
holzig     fás

s Hotel, -s, -s     szálloda, hotel
r Hotelier, -s, -s     szállodavezető, szállodatulajdonos
e Hotellerie, -, -n    szállodaipar    

humanisieren, -te, h.-t (lat.)     humanizál, emberiessé tesz
e Humanisierung, -, -en     humanizálás, emberiessé tétel
r Humanismus, -     humanizmus
r Humanist, -en, -en     humanista (ffi)
e Humanistin, -, -nen     humanista (nő)
humanistisch     humanista
humanitär     emberbaráti
e Humanität, -     humanitás, emberbarátiság

r Humor, -s, -e (lat-fr-eng.)     humor
humorig     humoros
r Humorist, -en, -en    humorista (ffi)
e Humoristin, -, -nen     humorista (nő)
humoristisch     humoros, mulatságos

r Hunger, -s     éhség
hungern, -te, h. ge-t     éhezik, koplal
hungrig     éhes

e Hygiene, -     higiénia
hygienisch     higiénikus, egészséges

e Hypothese, -, -n (gr-lat.)     hipotézis, feltevés
hypothetisch     hipotetikus

e Hysterie, -, …ien (gr-nlat.)     hisztéria
r Hysteriker, -s, -     hisztérikus (ffi)
e Hysterikerin, -, -nen     hisztérikus (nő)
hysterisch     hisztérikus

ideal (gr-lat.)    eszményi, ideális
s Ideal, -s, -e     eszmény, ideál
idealisch     ideálnak megfelelő

r Idealismus, - (gr-lat-nlat.)     idealizmus
r Idealist, -en, -en     idealista (ffi)
e Idealistin, -, -nen     idealista (nő)
idealistisch     idelaista
e Idealität, -     idealitás

e Idee, -, -n    ötlet
ideell    eszmei, gondolati
ideenarm    ötletszegény
e Ideenarmut, -    ötletszegénység
ideenreich    ötletes, ötletgazdag
s Ideenreichtum, -s    ötletesség, ötletgazdagság

e Identifikation, -, -en (lat-nlat.)     azonosítás
identifizerbar     azonosítható
identifizieren, -te, h.-t     azonosít
e Identifizierung, -, -en     azonosítás
identisch     azonos
e Identität, -, -en     azonosság, azonosítás

r Ideologe, -n, -n     ideológus (ffi)
e Ideologie, -, …ien     ideológia
e Ideologin, -, -nen     ideológus (nő)
ideologisch     ideológiai
ideologisieren, -te, h.-t    ideologizál

s Idyll, -(e)s, -e     idill
idyllisch     idilli, idillikus

illegal (lat.)     illegális, törvényellenes
e Illegalität, -, -ne     illegalitás, törvényellenesség

e Illusion, -, -en (lat-fr.)     illúzió, érzékcsalódás
illusionär     illuzionista
r Illusionist, -en, -en     illúzionista (ffi)
e Illusionistin, -, -nen     illúzionista (nő)

e Illustration, -, -en (lat.)     illusztráció, ábra
illustrativ     illusztratív, illusztráló
r Illustrator, -s, …oren     illusztrátor (ffi)
e Illustratorin, -, -nen     illusztrátor (nő)
illustrieren, -te, -h.-t     illusztrál

s Imitat, -(e)s, -e (lat.)     imitáció, utánzat
e Imitation, -, -en     imitáció, utánzat
imitativ     imitatív, utánzó
r Imitator, -s, …oren     imitátor, utánzó (ffi)
e Imitatorin, -, -nen     imitátor, utánzó (nő)
imitatorisch     utánzó
imitieren, -te, h.-t     imitál, utánoz

immun (lat.)     immunis, ellenálló
immunisieren, -te, h.-t; gegen+A.     immunissá tesz, ellenállóvá tesz
vmi ellen
e Immunisierung, -, -en     immunizálás
e Immunität, -, -en     immunitás, ellenállóképesség
r Immunologe, -n, -n     immunologús szakorvos (ffi)
e Immunologie, -     immunológia
e Immunologin, -, -nen     immunológus szakorvos (nő)
immunologisch     immunológiai

r Import, -(e)s, -e     import, bevitel
r Importeur, -s, -e     importőr, importáló
importieren, -te, h.-t    importál, behoz

inaktiv (lat.)     inaktív, passzív
e Inaktivität, -     inaktivitás, passzivitás
inaktivieren, -te, h.-t    inaktivizál

r Indianer, -s, - (lat.)     indián (ffi)
e Indianerin, -, -nen     indián (nő)
indianisch     indián
r Indianist, -en, -en     indián nyelvet és kultúrát kutató (ffi)
e Indianistik, -     indiánokról szóló tan
e Indianistin, -, -nen     indián nyelvet és kultúrát kutató (nő)

e Industrie, -, -ien     ipar
industrialisieren, -te, h.-t     iparosít
industriell     ipari

e Infektion, -, -en     fertőzés
infektiös     fertőző
infizieren, -te, h.-t; mit+D.     fertőz vmivel

e Inflation, -, -en     infláció
inflationär    inflációs
inflationistisch     inflációs, inflációt előidéző

e Informatik, - (lat.)     informatika
r Informatiker, -s, -     informatikus (ffi)
e Informatikerin, -, -nen     informatikus (nő)

e Information, -, -en (lat.)     információ
informationell     információs, információt érintő
informativ     informatív, tájékoztató
r Informator, -s, …oren     informátor (ffi)
e Informatorin, -, -nen     informátor (nő)
informatorisch     információs
informieren, -te, h.-t; über+A.     informál vmiről

e Infrastruktur, -, -en (lat.)     infrastruktúra
infrastrukturell     infrastrukturális

r Inhalt, -(e)s, -e     tartalom
inhaltlich     tartalmi
inhaltslos     tartalmatlan
inhaltsreich     tartalmas

r Initiant, -en, -en     kezdeményező (ffi)
e Initiantin, -, -nen     kezdeményező (nő)
e Initiation, -, -en     kezdeményezés
initiativ     javasló, kezdeményező
e Initiative, -, -n     kezdeményezés
r Initiator, -s, …oren     kezdeményező (ffi)
e Initiatorin, -,- nen    kezdeményező (nő)
initiatorisch     kezdeményező

s Inland, -(e)s     belföld
r Inländer, -s, -     belföldi ember
inländisch     belföldi, hazai

r Innenminister, -s, -     belügyminiszter (ffi)
e Innenministerin, -, -nen     belügyminiszter (nő)
s Innenministerium, -s, …ien     belügyminisztérium

e Innenpolitik, -     belpolitika
r Innenpolitiker, -s, -     belpolitikus (ffi)
e Innenpolitikerin, -, -nen     belpolitikus (nő)
innenpolitisch     belpolitikai

s Inserat, -(e)s, -e     apróhirdetés, hirdetés
r Inserent, -en, -en    hirdető
e Inserentin, -, -nen    hirdető
inserieren, -te, h.-t     hirdet, újságban közzétesz

r Inspekteur, -s, -e     felügyelő (ffi)
e Inspekteurin, -,- nen     felügyelő (nő)
e Inspektion, -, -en     felügyelet, ügyelet
r Inspektor, -s, -en     felügyelő, ellenőr (ffi)
e Inspektorin, -, -nen     felügyelő, ellenőr (nő)

r Instinkt, -(e)s, -e (lat.)     ösztön
instinktiv     ösztönösen
instinkthaft     ösztönös
instinktuell     ösztönös

s Institut, -(e)s, -e    intézmény, intézet
e Institution, -, -en     intézmény
institutionalisieren, -te, h.-t     intézménnyé formál
e Institutionalisierung, -     intézménnyé formálás
institutionell     intézményi

r Instrukteur, -s, -e (lat-fr.)     utasításokat adó (ffi)
e Instrukteurin, -, -nen     utasításokat adó (nő)
e Instruktion, -, -en     instrukció, utasítás

s Instrument, -(e)s, -e (lat.)     hangszer
instrumental     instrumentális, hangszerekre írt (zene)
instrumentalisieren, -te, h.-t     hangszerel
r Instrumentalist, -en, -en     hangszeren játszani tudó (ffi)
e Instrumentalistin, -, -nen     hangszeren játszani tudó (nő)
e Instrumentation, -, -en     hangszerelés
r Instrumentator, -s, …oren     hangszerelést végző (ffi)
e Instrumentatorin, -, -nen     hangszerelést végző (nő)
instrumentatorisch     hangszerelési

r Inszenator, -s, -en (lat-gr-fr.)     rendező (ffi)
e Inszenatorin, -, -nen     rendező (nő)
inszenatorisch     rendezői
inszenieren, -te, h.-t     rendez
e Inszenierung, -, -en     rendezés

e Integration, -, -en (lat.)     integráció, csatlakozás
integrieren, -te, h.-t; in+A    integrál vhová
integrierend     integrálandó

r Intellekt, -(e)s (lat.)     értelem, szellem
intellektual     intellektuális, értelmi
r Intellektualismus, -     intellektualizmus
intellektualistisch     intellektuális
e Intellektualität, -     intellektualitás
intellektuell     intellektuális, értelmi
r/e Intellektuelle, -n, -n, ein -r     intellektuális ember (ffi/nő)

e Intelligenz, -, -en    intelligencia, értelmesség
intelligent     intelligens, értelmes

intensiv    intenzív, erős
intensivieren, -te, h.-t    felerősít, intenzívebbé tesz
e Intensivierung, -    intenzívebbé tétel
e Intensivität, -    intenzivitás

s Interesse, -s, -n     érdeklődés, érdekeltség
interessant     érdekes
r Interssent, -en, -en    érdeklődő (ffi)
e Interessentin, -, -nen     érdeklődő (nő)
sich interessieren, -te sich, h. s.-t; für+A.     érdeklődik vmi iránt
e Interessiertheit, -     érdekeltség

international (lat.-nlat.)     nemzetközi
internationalisieren, -te, h.-t     nemzetközivé tesz
e Internationalisierung, -, -en     nemzetköziesítés
r Internationalismus, -, …men     internacionalizmus, nemzetköziség
r Internationalist, -en, -en     internacionalista (ffi)
e Internationalistin, -, -nen     internacionalista (nő)
e Internationalität, -     internacionalitás

s Interview, -s, -s (lat-fr-eng.)     interjú
interviewen, -te, h.-t; +A.    interjút készít valakivel
r Interviewer, -s, -     interjút készítő (ffi)
e Interviewerin, -, -nen     interjút készítő (nő)

e Intuition, -, -en (lat.)     intuíció, előérzet
r Intuitionismus, -     intuicionizmus
intuitiv     intuitív

s Inventar, -(e)s, -e     leltár
inventarisieren, -te, h.-t     leltároz
e Inventur, -, -en     leltározás, raktárállomány

investieren (lat.), -te, h.-t; in+A.     invesztál, befektet vmibe
e Investierung, -, -en     befektetés
r Investigator, -s, -en     befektető (ffi)
e Investigatorin, -, -nen     befektető (nő)
e Investition, -, -en     befektetés
investiv     befektetés szempontjából előnyös
s Investment, -s, -s     befektetés

e Ironie, -, …ien     irónia, gúny
r Ironiker, -s, -     ironizáló (ffi)
e Ironikerin, -, -nen     ironizáló (nő)
ironisch     ironikus, gúnyos
ironisieren, -te, h.-t     ironizál, kigúnyol

r Irrtum, -(e)s, Irrtümer     tévedés
irrtümlich     téves, helytelen
irrtümlicherweise     tévesen, helytelenül

e Jagd, -, -en    hajsza, vadászat
jagdbar    vadászható
e Jagdbarkeit, -    vadászhatóság

s Jagen, -s -    vadászat
jagen, -te, h.ge-t    vadászik
r Jäger, -s, -    vadász (ffi)
e Jägerei, -    vadászat
e Jägerin, -, -nen    vadász (nő)

r Jammer, -     jajgatás, siránkozás
jämmerlich     nyomorúságos, siralmas
jammern, -te, h. ge-t; über+A.    jajgat, siránkozik vmin
jammervoll     nyomorúságos

s Journal, -s, -e     újság
r Journalismus, -     újságírás
r Journalist, -en, -en     újságíró (ffi)
e Journalistik, -     újságírás
e Journalistin, -, -nen     újságíró (nő)
journalistisch     újságírói

r Jubel, -s    ujjongás
jubeln, -te, h. ge-t    ujjong, örvendezik

r Jubilar, -s, -e (hebr-lat.)     jubilált, ünnepelt (ffi)
e Jubilarin, -, -nen     jubilált, ünnepelt (nő)
s Jubiläum, -s, …äen     jubileum, évforduló
jubilieren, -te, h.-t    jubilál, évfordulót ünnepel
jubilierend    ujjongó, örvendező

e Jugend, -     ifjúkor, fiatalkor, ifjúság
jugendhaft     fiatalos
jugendlich     fiatalos

e Justiz, -     igazságszolgáltatás
justiziabel/-tiabel     jogilag orvosolható
r Justiziar/-tiar, -s, -e     jogász, jogtanácsos (ffi)
e Justiziarin/-tiarin, -, -nen     jogász, jogtanácsos (nő)
justiziell/-tiell     jogilag
s Justiziariat/-tiariat, -(e)s, -e     jogtanácsosi hivatal

s Juwel, -s, -en    ékszer
r Juwelier, -s, -e     ékszerész (ffi)
e Juwelierin, -, -nen     ékszerész (nő)

s Kabarett, -s, -s     kabaré
r Kabarettier, -s, -s     kabaré műsorvezetője
r Kabarettist, -en, -en     kabarészínész (ffi)
e Kabarettistin, -, -nen     kabarészínész (nő)
kabarettistisch     kabaréi

r Kaiser, -s, -     császár (ffi)
e Kaiserin, -, -nen     császár (nő)
kaiserlich     császári
s Kaisertum, -(e)s     császárság

r Kalk, -(e)s, -e     mész
kalken, -te, h. ge-t     meszel
kalkhaltig     mésztartalmú
kalkig     meszes

r Kamm, -(e)s, Kämme    fésű
s Kämmchen,- s, -    fésűcske
sich kämmen, -te s., h.s. ge-t    fésülködik
kämmen, -te, h. ge-t    fésül

r Kampf, -(e)s, Kämpfe    harc, küzdelem
kampflos    harc nélkül
kampflustig    harcias
kampfunfähig    harcképtelen   
kämpfen, -te, h. ge-t    harcol
r Kämpfer, -s, -    harcos
kämpferisch    harcias

r Kanal, -s, …äle (semit-gr-lat-it.)     csatorna
e Kanalisation, -, -en     csatornázás
kanalisieren, -te, h.-t     csatornázik
e Kanalisierung, -, -en     csatornázás

r Kandidat, -en, -en (lat.)     jelölt, pályázó (ffi)
e Kandidatin, -, -nen     jelölt, pályázó (nő)
e Kandidatur, -, -en     jelöltség, kandidatúra
kandidieren, -te, h.-t; für+A.    jelentkezik, pályáz vmire

r Kandis, - (arab-it.)     kandiscukor
kandieren, -te, h. –t     kandíroz
e Kanditen (Pl.) (öst.)    kandírozott gyümölcsök

e Kanone, -, -n    ágyú
e Kanonade, -, -n     ágyúzás
r Kanonier, -s, -e     tüzér

r Kantor, -s, -en (lat.)     kántor, templomi énekkar vezetője
s Kantorat, -(e)s, -e     kántori hivatal
e Kantorei, -, -en     kántori hivatal
e Kantorin, -, -nen     kántor (nő)

e Kanzlei, -, -en (lat.)     hivatal, kancellária
r Kanzler, -s, -     kancellár (ffi)
e Kanzlerin, -, -nen     kancellár (nő)

e Kapazität, -, -en     kapacitás
kapazitativ     kapacitív
kapazitiv     kapacitív


r Kapitulant, -en, -en (lat.)     kapituláns (ffi)
e Kapitulantin, -, -nen     kapituláns (nő)
e Kapitulation, -, -en     kapituláció, fegyverletétel
kapitulieren, -te, h.-t     kapitulál, megadja magát

r Karamell, -s     karamella
karamell     karamell színű
e Karamelle, -, -n (Pl.)     karamellbonbon
karamellieren, -te, h.-t     karamellizálódik
karamellisieren, -te, h.-t     karamellizál

e Karikatur, -, -en (it.)     karikatúra
karikaturartig     karikatúraszerű
karikaturesk     karikatúraszerű
r Karikaturist, -en, -en     karikaturista (ffi)
e Karikaturistin, -, -nen     karikaturista (nő)
karikaturistisch     karikatúraszerű
karikieren, -te, h.-t; +A.     karikatúrát készít vkiről

r Karneval, -s, -e/-s (it.)     karnevál
karnevalesk     karneváli
r Karnevalist, -en, -en     karneválozó (ffi)
e Karnevalistin, -, -nen     karneválozó (nő)
karnevalistisch     karneváli

e Karriere, - (gall-lat-fr.)     karrier, pályafutás
r Karrierismus, -     karrierizmus
r Karrierist, -en, -en     karrierista (ffi)
e Karrieristin, -, -nen     karrierista (nő)
karrieristisch     karrierista

e Kasse, -, -n     pénztár, kassza
r Kassierer, -s, -     pénztáros (ffi)
e Kassiererin, -, -nen    pénztáros (nő)

e Katastrophe, -, -n (gr-lat.)     katasztrófa
katastrophal     katasztrofális
katastrophisch     katasztrofális

e Kategorie, -, -n (gr-lat.)     kategória
kategorial     kategorikus
kategoriell     kategorikus
kategorisieren, -te, h.-t     kategorizál
e Kategorisierung, -, -en     kategorizálás

r Katholik, -en, -en (gr-mlat.)     katolikus ember (ffi)
e Katholikin, -, -nen     katolikus ember (nő)
katholisch     katolikus
r Katholizismus, -     katolicizmus
e Katolizität, -     katolicitás

r Kauf, -(e)s, Käufe     vásárlás, vétel
kaufen, -te, h. ge-t     vásárol, vesz
r Käufer, -s, -     vásárló, vevő (ffi)
e Käuferin, -, -nen     vásárló, vevő (nő)
käuflich     eladó, megvehető

r Kellner, -s, -     pincér (ffi)
e Kellnerin, -, -nen     pincér (nő)
kellnern, -te, h. ge-t     kiszolgál, pincérkedik

kennen, kannte, h. gekannt     ismer, tud
kennbar    megismerhető, felismerhető
kenntlich    megismerhető, felismerhető
e Kenntnis, -, -se     tudomás, ismeret

e Keramik, -, -en (gr-fr.)     kerámia
r Keramiker, -s, -     keramikus (ffi)
e Keramikerin, -, -nen     keramikus (nő)
keramisch     kerámiai

s Kind, -(e)s, -er     gyerek
e Kinderei, -, -en     gyerekesség
e Kindheit, -     gyermekkor
kindisch     gyerekes
kindlich     gyermeki


e Klage, -,- n     panasz
klagbar     panaszolható, perelhető
klagen, -te, h. ge-t; +D. + gegen+A.    panaszkodik vkire vkinél
klagen, -te, h. ge-t; über+A., wegen+G.    panaszkodik vkire vmi miatt
r Kläger, -s, -     felperes (ffi)
e Klägerin, -, -nen     felperes (nő)
klägerisch     felperesi

r Klang, -(e)s, Klänge    hangzás, hang, rezgés
klanglich    hangzásbeli
klanglos    hangtalan
klangreich    hangzatos
klangvoll    dallamos

r Klaps, -es, -e    pofon
klapsen, -te, h. ge-t    pofoz

klar    tiszta, világos
e Klarheit,-     vminek a tiszta, világos volta
klären, -te, h. ge-t    tisztáz

e Klarinette, -, -n (lat-it)     klarinét
r Klarinettist, -en, -en     klarinétos (ffi)
e Klarinettistin, -, -nen     klarinétos (nő)

e Klassik, -    klasszikus (időszak)
r Klassiker, -s, -    klasszikus (ffi)
e Klassikerin, -, -nen    klasszikus (nő)
klassisch    klasszikus

r Klatsch, -(e)s, -e    csattanás
klatschen, -te, h. ge-t    csattan

s Kleid, -(e)s, -er    ruha
s Kleidchen, -s, -    ruhácska
kleiden, -ete, h. ge-t    felöltöztet
sich kleiden, -ete s., h.s. ge-t    felöltözik

klein    kicsi, apró
e Kleinigkeit, -, -en    apróság, csekélység
kleinlich    kicsinyes
e Kleinlichkeit, -    kicsinyesség
kleinmütig    kishitű, csüggedt
e Kleinmütigkeit, -    kishitűség, bátortalanság

e Kleinstadt, -, Kleinstädte     kisváros
r Kleinstädter, -s, -    kisvárosi ember (ffi)
e Kleinstädterin, -,- nen    kisvárosi ember (nő)
kleinstädtisch     kisvárosi

s Klima, -s, -e    klíma
klimatisch    klimatikus, éghajlati
klimatisieren, -te, h.-t    klimatizál

e Klingel, -, -n    csengő
klingeln, -te, h. ge-t    csenget

e Klinik, -, -en      klinika
r Kliniker, -s, -     klinikán dolgozó orvos (ffi)
e Klinikerin, -, -nen     klinikán dolgozó orvos (nő)
klinisch     klinikai

klug     okos
klugerweise     okosan, bölcsen
e Klugheit, -     okosság, eszesség
klüglich     okosan

r Knochen, -s, -     csont
knöcherig     csontos
knochig     csontos
e Knochigkeit, -, -en     csontosság


r Koch, -(e)s, Köche     szakács (ffi)
e Köchin, -, -nen     szakács (nő)
kochen, -te, h. ge-t     főz
e Kocherei, -, -en     főzőcske
kochfertig     konyhakész

kokett (fr.)     kacérkodó, flörtölős
e Kokette, -, -n     kacér (nő)
e Koketterie, -, …ien     kacérkodás, kacérság
kokettieren, -te, h.-t; mit+D.    kacérkodik vkivel

r Kollege, -n, -n     kolléga, munkatás (ffi)
kollegial     kollegiális
e Kollegialität, -     kollegialitás
e Kollegin, -, -nen     kolléga, munkatárs (nő)

e Komik, - (gr-lat-fr.)     komikum
r Komiker, -s, -     komikus (ffi)
e Komikerin, -, -nen     komikus (nő)
komisch     komikus

r Kommandant, -en, -en (lat-fr.)     parancsnok (ffi)
e Kommandantin, -, -nen     parancsnok (nő)
e Kommandantur, -, -en     parancsnokság
r Kommandeur, -s, -e     parancsnok (ffi)
e Kommandeurin, -, -nen     parancsnok (nő)
kommandieren, -te, h.-t     parancsol, vezényel

r Kommanditär, -s, -e (lat-it-fr.) (schw.)     saját vagyonával felelős üzlettárs (ffi)
e Kommanditärin, -, -nen (schw.)     saját vagyonával felelős üzlettárs (nő)
r Kommanditist, -en, -en     betéti társasági kültagja (ffi)
e Kommanditistin, -, -nen     betéti társaság kültagja (nő)

r Kommentar, -s, -e (lat.)     kommentár, magyarázat
kommentarisch     kommentári
r Kommentator, -s, -en     kommentátor (ffi)
e Kommentatorin, -, -nen     kommentátor (nő)
kommentieren, -te, h.-t     kommentál, magyaráz

r Kommerz, -es     kereskedelem, üzlet
kommerzialisieren, -te, h.-t     elüzletesít, elüzletiesít
e Kommerzialisierung, -     elüzletiesítés, üzleti alapokra helyezés
s Kommerzialisieren, -s     elüzletiesítés
kommerziell     üzleti, gazdasági, kereskedelmi


e Kommunikation,-    kommunikáció
r Kommunikant, -en, -en     kommunikációban résztvevő (ffi)
e Kommunikantin, -, -nen     kommunikációban résztvevő (nő)
kommunikativ     kommunikatív, közlékeny
kommunizieren, -te, h.-t; mit+D.     kommunikál, beszél vkivel

r Kommunismus, - (lat-eng-fr.)     kommunizmus
r Kommunist, -en, -en     kommunista (ffi)
e Kommunistin, -, -nen     kommunista (nő)
kommunistisch     kommunista

r Komödiant, -en, -en (gr-lat-it-eng.)     komikus, vígjátékszínész (ffi)
e Komödiantin, -, -nen     komikus, vígjátékszínész (nő)
komödiantisch     komikusi, színészi
e Komödie, -, -n     komédia, vígjáték
komödiantenhaft     komédiás, komédiázó, színészkedő

e Komparation, -, -en (lat)     összehasonlítás
komparabel     összehasonlítható
e Komparabilität, -     összehasonlíthatóság
komparativ     összehasonlítandó

kompatibel (lat-fr-eng.)     összeférhető, kompatibilis
e Kompatibilität, -, -en     összeférhetőség, kompatibilitás
kompatible     összeférhető, összeegyeztethető

e Kompensation, -, -en     kompenzáció, kárpótlás, beszámítás
r Kompensator, -s, -en     kompenzáló elem
kompensieren, -te, h.-t; durch+A.     kompenzál vmivel

komplex (lat.)     komplex, összetett
r Komplex, -es, -e     összetett, komplex dolog
e Komplexität, -, -en     komplexitás, összetettség

e Komplikation, -, -en     bonyodalom, komplikáció
komplizieren, -te, h.-t     bonyolít, komplikál

r Komponist, -en, -en (lat-nlat.)     zeneszerző (ffi)
e Komponistin, -, -nen     zeneszerző (nő)
komponieren, -te, h.-t    komponál, zenét szerez

r Kompromiss, -es, -e (lat.)     kompromisszum, kiegyezés
r Kompromissler, -s, -e     kompromisszumra képes ember (ffi)
e Kompromisslerin, -, -nen     kompromisszumra képes ember (nő)
kompromisslos     nem megalkuvó, komromisszum nélküli
e Kompromisslosigkeit, -     kompromisszum nélküliség

kompromittieren, -te, h.-t     kompromittál
e Kompromittierung, -, -en     kompromittálás

e Kondition, -, -en (lat.)     kondíció, feltétel
konditional     feltételes
konditionell     feltételes
e Konditionierung, -, -en     feltételhez kötés, kondícionálás

r Konditor, -s, -en (lat.)     cukrász (ffi)
e Kontditorei, -, -en     cukrászda
e Konditorin, -, -nen     cukrász (nő)

r Konflikt, -(e)s, -e     konfliktus, összetűzés
konfliktär     konfliktussal teli
konfliktfrei     konfliktusmentes
konfliktlos     ellentétmentes
konfliktscheu     konfliktuskerülő

e Konfrontation, -, -en (lat-nlat.)     konfrontáció, összeütközés
konfrontieren, -te, h.-t; mit+D.     konfrontál, szembeszál vkivel/vmivel
e Konfrontierung, -     összeütközés, szembeállás

konkret (lat.)     konkrét, valós, reális    
e Konkretion, -     konkréttá válás
konkretisieren, -te, h.-t    konkretizál, valóssá tesz
e Konkretisierung, -, -en     konkretizálás
s Konkretum, -s, …ta (lat.)     konkrétum

r Konkurrent, -en, -en (lat.)     konkurrens, versenytárs (ffi)
e Konkurrentin, -, -nen     konkurrens, versenytárs (nő)
e Konkurrenz, -, -en     konkurencia, verseny
konkurrenzfähig     versenyképes
konkurrenzlos     konkurrencia nélküli
konkurrieren, -te, h.-t; mit+D.    konkurrál, versenyez vkivel/vmivel

r Konsul, -s, -n (lat.)     konzul (ffi)
konsularisch     konzuli
s Konsulat, -(e)s, -e     konzuli hivatal
e Konsulin, -, -nen     konzul (nő)

r Konsum, -s (lat-it.)     fogyasztás
e Konsumation, -, -en (öst.,schw.)     fogyasztás
r Konsument, -en, -en     fogyasztó (ffi)
e Konsumentin, -, -nen     fogyasztó (nő)
konsumieren, -te, h.-t    fogyaszt
e Konsumierung, -     fogyasztás

e Kontrolle, -, -n (lat-fr.)     kontroll, ellenőrzés
r Kontroller, -s, -e    ellenőr (ffi)
r Kontrolleur, -s, -e     ellenőr (ffi)
e Kontroleurin, -, -nen     ellenőr (nő)
kontrollieren, -te, h.-t     ellenőriz

e Konversion, -, -en     konverzió, át-/beváltás (pénz.)
e Konvertibilität, -, -en     konvertibilitás, átválthatóság
konvertierbar     konvertálható, át-/beváltható
konvertieren, -te, h.-t;  in+A.     konvertál, át-/bevált vmire
e Konvertierung, -, -en     kovertálás, átváltás

e Konzept, -(e)s, -e    koncepció, elképzelés, terv   
e Konzeption, -, -en    koncepció, elképzelés, terv
konzeptionell     koncepció szerint, terv szerint
konzeptionieren, -te, h.-t     koncepciót / tervet készít
e Konzeptionierung, -     koncepció-, tervkészítés

s Konzert, -(e)s, -e (lat-it.)     koncert, hangverseny
konzertant     koncertszerű
konzertieren, -te, h.-t     hangversenyt ad


e Koordination, -, -en      koordináció, összehangolás
r Koordinator, -s, -en     koordinátor, szervező (ffi)
e Koordinatorin, -, -nen     koordinátor, szervező (nő)
koordinieren, -te, h.-t     koordinál, szervez
e Koordinierung, -, -en    koordinálás, összehangolás

korrekt (lat.)     korrekt, helyes
e Korrektheit, -     korrektség, pontosság, helyesség
korrektionieren, -te, h.-t (schw.)     korrigál, javít
korrektiv     javító
e Korrektur, -, -en     javítás

e Korrespondenz, -, -en     levelezés
korrespondieren, -te, h.-t; mit+D.     levelez vkivel

korrupt     korrupt
korrumpieren, -te, h.-t     (erkölcsileg) megront
e Korruption, -    korrupció

e Kosmetik, - (gr-fr.)     kozmetika
r Kosmetiker, -s, -e     kozmetikus (ffi)
e Kosmetikerin, -, -nen     kozmetikus (nő)
s Kosmetikum, -s, …ka     kozmetikum
kosmetisch     kozmetikai
r Kosmetologe, -n, -n     kozmetológus (ffi)
e Kosmetologin, -, -nen     kozmetológus (nő)
e Kosmetologie, -     kozmetológia

r König, -(e)s, -e     király (ffi)
e Königin, -n, -nen     királynő, királyné
königlich     királyi
s Königreich, -s, -e     királyság
s Königtum, -(e)s, Königtümer     királyság

e Kraft, -, Kräfte     erő
kraftlos     erőtlen
kraftvoll     erőteljes
kräftig     erős, hathatós
kräftigen, -te, h. ge-t     erősít, megerősít

r Krampf, -(e)s, Krämpfe     görcs
krampfhaft     görcsös
krampfig     görcsös

krank     beteg
r/e Kranke, -n, -n, ein-r     beteg ember (ffi/nő)
kranken, -te, h. ge-t     betegeskedik
e Kränkelei, -, -en     betegeskedés
krankhaft    beteges
e Krankheit, -, -en    betegség

kreativ (lat-nlat.)     kreatív
e Kreativität, -     kreativitás

r Kredit, -(e)s, -e (lat-it-fr.)     hitel
kreditär     hitellel kapcsolatos
kreditfähig     hitelképes
kreditieren, -te, h.-t     hitelez
r Kreditnehmer, -s, -     hitel felvevője
r Kreditor, -s, -en     hitel adója
kreditwürdig     hitelképes
e Kreditwürdigkeit, -     hitelképesség

r Krieg, (e)s, -e     háború
r Krieger, -s, -     harcos
kriegerisch     harcias, háborús, hadi
kriegführend     hadviselő
kriegsbereit     háborúra kész    

r Krimi, -s, -s     krimi
kriminal     bűnügyi, büntető
r Kriminale, -n, -n     nyomozó (ffi)
r Kriminaler, -s, -     nyomozó (ffi)
kriminalisieren, -te, h.-t     bűnösként kezel
e Kriminalisierung, -, -en     bűnösként való kezelés
r Kriminalist, -en, -en     bűnügyi nyomozó (ffi)
e Kriminalistik, - n    kriminalisztika
e Kriminalistin, -, -nen     bűnügyi nyomozó (nő)
kriminalistisch     kriminalisztikai
e Kriminalität, -     bűnözés, bűnösség
kriminell     büntetendő, bűnös
r/e Kriminelle, -n, -n, ein -r     bűnöző

e Krise, -, -n     válság, krízis
kriseln, -te, h. ge-t (es krieselt)    válság fenyeget
krisenfest     válságmentes, szilárd
krisenhaft     válságos
krisenlos     válságmentes

e Kritik, -, -en (gr-lat-fr.)     kritika
kritikabel     kritizálható
e Kritikalität, -, -en     kritikusság
r Kritiker, -s, -     kritikus, bíráló (ffi)
e Kritikerin, -, -nen     kritikus, bíráló (nő)       
kritisch     kritikus
kritisieren, -te, h.-t    kritizál

e Kugel, -, -n     golyó, gömb
kugelfest     golyóálló
kugelförmig     golyó alakú, gömb alakú
kugeln, -te, h. ge-t     gurít, gördít

r Kult, -(e)s, -e    kultusz, tisztelet
kultisch    kultikus

e Kultur, -, -en (lat.)     kultúra
kultural     kulturális
kulturell     kulturális

r Kummer, -s     bánat, aggodalom
kümmerlich     nyomorúságos
kummerlos     gondtalan
kummervoll     bánatos

e Kunst, -, Künste     művészet
kunstgemäß     művészi, művészeti
r Künstler, -s, -     művész (ffi)
e Künstlerin, -, -nen     művész (nő)
künstlerisch     művészi

e Kurve, -, -n     kanyar
kurven, -te, i. ge-t    kanyarodik
kurvig     kanyargó

e Kutsche, -, -n     kocsi, hintó
r Kutscher, -s, -     kocsis
kutschieren, -te, h.-t     kocsit hajt

labil (lat.)    labilis
labilisieren,- te, h.-t    labilissá tesz
e Labilisierung, -     labilissá való tétel
e Labilität, -, -en    labilitás


s Labyrinth, -(e)s, -e (gr-lat.)     labirintus, útvesztő
labyrinthisch     zűrzavaros, bonyolult, útvesztőszerű

lachen, -te, h. ge-t    nevet
s Lachen, -s, -    nevetés
lachend     nevető
r Lacher, -s, -    nevető (ffi)
e Lacherin, -, -nen    nevető (nő)
lachhaft     nevetséges

r Lack, -(e)s, -e     lakk
lackieren, -te, h.-t     lakkoz
r Lackierer, -s, -     lakkozó (ffi)
e Lackiererei, -, -en     lakkozó üzem

s Lächeln, -s, -     mosoly
lächeln, -te, h.ge-t; über+A.    mosolyog vmin
lächelnd     mosolygó
lächerlich    nevetséges

e Länge, -, -n    hossz, hosszúság
längelang     teljes hosszában
längen, -te, h. ge-t     hosszabbít, kinyújt
länger     hosszabb
längerfristig     hosszabb távon
länglich     hosszúkás
längs     hosszirányban
längsseits     hosszában

r Lärm, -(e)s     lárma, zaj
lärmen, -te, h. ge-t     lármáz, zajong
lärmend     zajos
lärmig     zajos, zajosan

s Lager, -s, -     raktár
lagerbar     raktározható
lagerfähig     tárolható
r Lagerist, -en, -en     raktári alkalmazott (ffi)
e Lageristin, -, -nen     raktári alkalmazott (nő)
lagern, -te, h. ge-t     raktároz
e Lagerung, -, -en    raktározás

lahm     béna, sánta
lahmen, -te, h/i. ge-t    sántít
e Lahmheit,-     bénaság, sántaság
lahmlegen, legte lahm, h. lahmgelegt    megbénít

r Landesverrat, -(e)s, -     hűtlenség, hazaárulás
r Landesverräter, -s, -     hazaáruló (ffi)
e Landesverräterin, -, -nen     hazaáruló (nő)
landesverräterisch     hazaáruló

r Landstreicher, -s, -     csavargó (ffi)
e Landstreicherei, -, -en     csavargás
e Landstreicherin, -, -nen     csavargó (nő)

r Landwirt     gazda, vidéki ember (ffi)
e Landwirtin, -, -nen     gazda, vidéki ember (nő)
e Landwirtschaft, -      mezőgazdaság, gazdálkodás
landwirtschaftlich     mezőgazdasági

e Langmut     elnézés, türelem
langmütig     elnéző, türelem
e Langmütigkeit,-      elnézés, türelmesség

langsam     lassú, lassan
e Langsamkeit, -     lassúság

e Langstrecke     hosszú táv
r Langstreckler     távfutó, hosszútávú sportoló

e Langweile, -     unalom
langweilen, -te, h. ge-t     untat
sich langweilen, -te sich, h. sich ge-t    unatkozik
r Langweiler, -s, -     unalmas ember (ffi)
langweilig    unalmas
e Langweiligkeit, -    unalmasság

e Lappin, -, -nen     lapp (nő)
lappisch     lapp
r Lappländer, -s, -     lappföldi, lapp (ffi)
lappländisch     lappföldi
s Lappland     Lappföld

e Last, -, -en    teher
lasten, -ete, h. ge-t    terhel, megterhel

r Laster , -s, -    vétek, bűn
lasterhaft     zülött, feslett, bűnös
e Lasterhaftigkeit, -, -en     feslett élet, kicsapongás

e Latsche, -, -n     régi cipő
latschen, -te, h. ge-t     csoszog
latschig     csoszogó

r Lauf, -(e)s     futás
laufen, lief, i/h. ge-    fut, szalad
s Laufen, -s     futás
laufend     futó, szaladó
e Lauferei, -, -en     futkosás


r Lärm, -(e)s    lárma, zaj
lärmen, -te, h. ge-t    lármáz, zajong
lärmig    lármás, zajos

Leben, -s, -    élet
leben, -te, h. ge-t    él
lebend    élő
lebendig    élő, élénk
e Lebendigkeit, -     gyorsaság, fürgeség

r Lebenspartner, -s, -    élettárs, partner (ffi)
e Lebenspartnerin, -, -nen     élettárs, partner (nő)
e Lebenspartnerschaft, -     élettársi kapcsolat

lecker    ízletes, finom
r Lecker,- s, -     ínyenc
e Leckerei, -     torkosság, ínyencség
leckerhaft     finom, ínyenc, ízletes
e Leckerheit, -, -en     finomság

s Leder,- s, -     bőr
lederartig     bőrszerű
r Lederer, -s, -    tímár
lederig     bőrszerű
ledern     bőrből való
ledrig    bőrszerű

leer    üres
e Leere, -, -n    üresség
leeren, -te, h. ge-t    ürít
sich leeren, -te sich, h. sich ge-t    ürül
e Leerheit, -    üresség
e Leerung, -, -en    ürítés

legal (lat.)    legális, törvényes
e Legalisation, -, -en     hitelesítés, legalizálás
legalisieren, -te, h. –t     hitelesít, legalizál
e Legalisierung, -, -en     hitelesítés, törvényesítés
r Legalismus, -    legalizmus
e Legalität, -    legalitás, tövényesség

e Legende, -, -n     legenda, monda
s Legendar, -s, -s     legendák gyűjteménye
legendarisch     legendás
legendär     legendás
legendenhaft     legendaszerű

e Legion, -, -en (lat.)     légió, hadtest
legionär     légiós
r Legionär, -s, -e     légionárius (ffi)
r Legionar, -s, -e    légionárius (ffi)


legitim (lat.)    jogszerű, legitim
e Legitimation, -, -en     legitimáció, feljogosítás
legitimieren,- te, h.-t     legitimál, feljogosít
e Legitimierung, -, -en    legitimáció, feljogosítás
r Legitimist, -en, -en     legitimista (ffi)
e Legitimistin, -, -en     legitimista (nő)
legitimistisch     legitimista
e Legitimität, -    jogszerűség, legitimitás

e Lehre, -, -n     oktatás, tanítás
lehrbar     tanítható
lehren, -te, h. ge-t    oktat, tanít
r Lehrer, -s, -     tanító, oktató (ffi)
e Lehrerin, -, - nen     tanító, oktató (nő)
lehrhaft    tanulságos
r Lehrling, -s, -e     tanítvány
lehrreich     tanulságos
lehrsam     tanulékony

leicht     könnyű, könnyedén
e Leichte, -    könnyűség
e Leichtigkeit, -     könnyedség
leichtin    könnyen, könnyedén
leichtich     könnyűszerrel

s Leid, -(e)s     sértés, szomorúság
leiden, litt, h. gelitten; an+D./unter+D.     elvisel, elszenved vmiben
s Leiden, -s, -     bánat, szenvedés
leidend     szenvedő

e Leidenschaft, -, -en     szenvedély
leidenschaftlich     szenvedélyes
e Leidenschaftlichkeit, -     szenvedélyesség
leidenschaftlos     szenvedélymentes
leidenschaftslos     szenvtelen, tárgyilagos
e Leidenschaftslosigkeit, -     szenvtelenség, szenvedélynélküliség

leisten, -te, h. ge-t     teljesít, nyújt
e Leistung, -, -en     teljesítmény
leistungsfähig     teljesítőképes
leistungsgerecht     teljesítmény szerint alakuló
leistungsorientiert     teljesítményorientált
leistungsstark     nagy teljesítményű
leistungsschwach     gyange teljesítményű

leiten, -te, h. ge-t    vezet
r Leiter, -s, -     vezető (ffi)
e Leiterin, -, -nen    vezető (nő)

r Lektor, -s, …oren (lat.)     lektor (ffi)
s Lektorat, -(e)s, -e     lektorátus
lektorieren, -te, h.-t    lektorál, átnéz
e Lektorin, -, -nen     lektor (nő)

lenken, -te, h. ge-t    hajt, kormányoz
r Lenker, -s, -s    irányító, kormányos (ffi)
lenksam     irányítható
e Lenksamkeit, -     irányíthatóság, kormányozhatóság
e Lenkung, -    irányítás, kormányzás

lernen, -te, h. ge-t     tanul, megtanul
lernbar     tanulható, megtanulható
s Lernen, -s     tanulás
lernfähig     tanulásra képes
lernsam     tanulékony

lesen, las, h. ge-    olvas
lesbar     olvasható
e Lesbarkeit, -    olvashatóság
s Lesen, -s     olvasás
lesenswert    olvasható, olvasmányos
r Leser, -s, -     olvasó (ffi)
e Leserin, -, -nen    olvasó (nő)
leserlich     olvasható
e Leserlichkeit, -     olvashatóság

e Leuchte, -, -n     lámpa
leuchten, -te, h. ge-t    világít
leuchtend    ragyogó
r Leuchter, -s, -     csillár

leugnen, -ete, h. ge-et    tagad
r Leugner, -s, -    tagadó
e Leugnung, -, -en    tagadás

s Lexikon, -s, …ka (gr.)     lexikon
lexikalisch     lexikális
r Lexikologe, -n, -n     lexikológus, szókincskutató (ff)
e Lexikologie,-     szókincskutatás
e Lexikoligin, -, -nen    lexikológus, szókincskutató (nő)
lexikologisch     lexikológiai

s Lexikon, -s, …ka (gr.)    szótár   
r Lexikograf/-ph, -en, -en     lexikográfus, szótáríró (ffi)
e Lexikografin/-phin, -, -nen    lexikográfus, szótáríró (nő)
e Lexikografie/-phie , -    lexikográfia, szótárírás
lexikographisch     lexikográfiai

r Libanon, -s     Libanon
libanenisch     libanoni
r Libanese, -n, -n     Libanoni (ffi)
e Libanesin, -, -nen     Libanoni (nő)

liberal (lat-fr.)     liberális
r/e Liberale, -n, -n, ein -r    liberális (ffi/nő)
liberalisieren, -te, h.-t    liberalizál
e Liberalisierung, -     liberalizáció
r Liberalismus,-     liberalizmus
r Libaralist, -en, -en     liberalista (ffi)
e Liberalistin, -,- nen     liberalista (nő)
liberalistisch     liberalisztikus
e Liberalität,-     liberalitás

e Liebe, -, -n    szeretet, szerelem
lieben, -te, h. ge-t    szeret
liebend    szerető
r/e Liebende, -n, -n, ein -r    szerető, szerelmes ember (ffi/nő)
liebenswert     kedves, szeretetre méltó
liebenswürdig     szeretetre méltó, barátságos
e Liebenswürdigkeit, -, -en     szeretetreméltóság

liefern, -te, h. ge-t    szállít
r Lieferant, -en, -en    szállító (ffi)
e Lieferantin, -, -nen     szállító (nő)
lieferbar    szállítható
r Lieferer, -s, -     szállító
lieferfähig     szállítható
e Lieferung, -, -en     szállítás, szállítmányozás

s Limit, -s, -s/-e (lat-fr-eng.)     limit, árhatár
e Limitation, -, -en     határolás
limitativ     határoló, limitáló
limitierbar     limitálható, behatárolható
limitieren, -te, h. –t    limitál, korlátoz
e Limitierung, -, -en     limitálás, korlátozás

linear (lat.)    lineáris
linearisieren, -te, h. -t     linearizál
e Linearität, -    linearitás

r Linguist, -en, -en (lat-nlat.)     nyelvész (ffi)
e Linguistik, -     nyelvészet
e Linguistin, -, -nen     nyelvész (nő)
linguistisch     nyelvi

liquidieren, -te, h.-t     felszámol, likvidál
e Liquidation, -, -en     felszámolás, likvidáció
r Liquidator, -s, …oren     felszámoló, likvidátor (ffi)
e Liquidatorin, -, -nen     felszámoló, likvidátor (nő)
e Liquidierung, -, - en     feloszlatás

liquid     fizetőképes, likvid
e Liquidität, -     likviditás, fizetőképesség

r Literat, -en, -en     író (ffi)
e Literatin, -, -nen     író (nő)
e Literatur, -, -en     irodalom
literarisch     irodalmi
literarisieren, -te, h. –t     irodalmilag feldolgoz

r Liturg, -en, -en (gr-mlat.)     liturgiát vezető pap
r Liturge, -n, -n     liturgiát vezető pap
e Liturgie, -, -…ien     liturgia
e Liturgik, -     liturgia elmélete és története
liturgisch     liturgikus

e Lizenz, -, -en (lat.)     engedély, licensz
lizenzieren, -te, h.-t     engedélyez, licenszíroz
e Lizenzierung, -, -en     engedélyezés, licenszírozás
lizenziös     engedélyezett

r Lizitant, -en, -en (lat.)     licitáló (ffi)
e Lizitantin, -, -nen     licitáló (nő)
e Lizitation, -, -en     licitálás, árverés

e Lobby, -, -s (germ-mlat-eng.)     lobby, érdekcsoport
s Lobbying, -s, -s     lobbizás, befolyásolás
r Lobbyismus, -s     lobbizás
r Lobbyst, -en, -en    lobbista, lobbizó (ffi)
e Lobbystin, -, -nen     lobbista, lobbizó (nő)

locker     laza
e Lockerheit,-     lazaság, könnyelműség
lockern, -te, h. ge-t     meglazít
e Lockerung, -, -en    lazítás

e Logistik, - (gr-lat-fr-eng.)     logisztika
r Logistiker, -s, -     logisztikus (ffi)
e Logistikerin, -, -nen     logisztikus (nő)
logistisch     logisztikai

r Logopäde, -n, -n    logopéd tanár (ffi)
e Logopädie, -     logopédia, beszédfejlesztés
e Logopädin, -, -nen     logopéd tanár (nő)
logopädisch     logopédiai


löschen, -te, h. ge-t    olt, töröl
löschbar    oltható, törölhető
e Löschung, -    törlés   

lösen, -te, h. ge-t    megold
lösbar    megoldható
e Lösbarkeit, -    megoldhatóság
e Lösung, -, -en    megoldás

e Luft, -, Lüfte    levegő, lég, légtér
luftdicht    légmentes
luftig    levegős, szellős
luftlos    levegőtlen
lüften, -ete, h. ge-t    levegőztet, kiszellőztet
e Lüftung, -    levegőztetés, szellőztetés

e Lüge, -, -n    hazugság
lügen, log,  h. gelogen    hazudik
lügenhaft    hazudós
e Lügenhaftigkeit, -    hazudósság
r Lügner, -s, -    hazug (ffi)
e Lügnerin, -, -nen    hazug (nő)
lügnerisch    hazudós


e Macht, -, Mächte     hatalom
machtlos     erőtlen, hatalom nélküli
e Machtlosigkeit, -    erőtlenség, hatalom-nélküliség
mächtig     hatalmas
e Mächtigkeit, -     hatalmasság

mager    sovány
e Magerkeit, -    soványság

e Magie, -    mágia, varázslat
r Magier, -s, -    varázsló (ffi)
e Magierin, -, -nen    varázsló (nő)
magisch    mágikus, bűvös

s Magma, -s, …men (gr-lat.)     magma, láva
magmatisch     magmai

r Magnet, -en/-(e)s, -e     mágnes
e Magnetik, -     magnetika, mágneses jelenségekkel
foglalkozó fizikai ág
magnetisch     mágneses
r Magnetiseur, -s, -e     mágnesező (ffi)
e Magnetiseurin, -, -nen     mágnesező (nő)
magnetisieren, -te, h.-t    mágnesessé tesz

mahnen, -te, h. ge-t; zu+D./zu+Inf.    figyelmeztet vmire
r Mahner, -s, -    fizetésre figyelmeztető (ffi)
e Mahnerin, -, -nen    fizetésre figyelmeztető (nő)
e Mahnung, -, -en    figyelmeztetés

e Majestät, -, -en    fejedelem, fenség
majestätisch    fejedelmi

r Makel, -s, -    szeplő, szégyenfolt
makellos    makulátlan
e Makellosigkeit, -    makulátlanság, szeplőtlenség

malen, -te, h. ge-t     fest
r Maler, -s, -     festő (ffi)
e Malerei, -, -en     festészet, festés
e Malerin, -, -nen     festő (nő)
malerisch     festői

s Management, -s, -s (lat-it-eng.)     menedzsment
managen, -te, h. ge-t    menedzsel, vezet
r Manager, -s, -     menedzser (ffi)
e Managerin, -, -nen     menedzser (nő)

r Mangel, -s, Mängel     hiány, szükség
mangelhaft     hiányos
mangeln, -te, h. ge-t; +D. + an+D.     szűkölködik vki vmiben
(Es mangelt ihm/ihr an etwas)
mangelnd     hiányos, hiányzó
mangels     hiányában

r Manipulant, -en, -en (lat-fr.)     manipuláló ember (ffi)
e Manipulantin, -, -nen     manipuláló ember (nő)
e Manipulation, -, -en     manipuláció, manipulálás
manipulativ     manipuláló
r Manipulator, -s, …oren     manipuláló ember (ffi)
e Manipulatorin, -, -nen     manipuláló ember (nő)
manipulatorisch     manipuláló, befolyásoló
manipulierbar     manipulálható, befolyásolható
manipulieren, -te,  h.-t     manipulál, befolyásol
r Manipulierer, -, -     manipuláló, befolyásoló ember (ffi)
e Manipuliererin, -, -en     manipuláló, befolyásoló ember (nő)
e Manipulierung, -, -en     manipuláció, befolyásolás

r Mann, -(e)s, Männer     férfi
mannhaft     férfias
männlich     férfias, férfihez illő
e Männlichkeit, -, -en     férfiasság

s Manöver, -s, -    manőver, hadművelet
manöv(r)ieren, -te, h.-t    manőverez
manövrierfähig    manőverezésre képes
e Manövrierfähigkeit, -    manőverezőképesség   

e Manufaktur, -, -en (lat-fr-eng.)     manufaktúra
r Manufakturist, -en, -en    előállító; manufaktúra-vezető

s Märchen, -s, -    mese
märchenhaft    mesés

markieren, -te, h.-t    ki-/be-/megjelöl, kihangsúlyoz
e Markierung, -, -en    jelölés, hangsúlyozás

r Marmor, -s, -e (gr-lat.)     márvány
marmorartig     márványszerű
marmorieren, -te, h.-t     márványossá tesz/fest
marmorn     márvány-, márványból való

r Marsch, -es, Märsche     menet, menetelés, vonulás
marschbereit     útrakész, menetkész
marschieren, -te, h.-t     menetel, masíroz
marschunfähig     menetképtelen

e Maschine, -, -en (gr-lat-fr.)     gép, eszköz, készülék
maschinell     gépi
e Maschinerie, -, …ien     gépezet, berendezés

e Maske, -, -n (it-fr.)     maszk, álarc
e Maskerade, -, -n     jelmez, álarcos bál
maskieren, -te, h.-t    álcáz, beöltözik vminek
e Maskierung, -, -en     álruhába öltöztet, álarcot tesz

e Massage, -, -n     masszázs
r Masseur, -s, -e (arab-fr.)     masszőr (ffi)
e Masseurin, -, -nen     masszőr (nő)
e Masseuse, -, -n     masszőr (nő)
massieren, -te, h.-t     masszíroz

material (lat.)     anyagszerű
s Material, -s, …ien     anyag
materialintensiv     anyagigényes
e Materialisation, -, -en     anyaggá alakítás
materialisieren, -te, h.-t    anyaggá alakít
e Materie, -, -n     anyag
materiell     anyagi

r Materialismus, -     materializmus
r Materialist, -en, -en     materialista (ffi)
e Materialistin, -, -nen     materialista (nő)
materialistisch     materializmusi

e Mathematik, - (gr-lat.)     matematika
r Mathematiker, -s, -     matematikus (ffi)
e Mathematikerin, -, -nen     matematikus (nő)
mathematisch     matematikai

matt    bágyadt, fakó
e Mattheit, -    bágyadtság, fakóság
mattieren, -te, h.-t    elhomályosít, fakóvá tesz
e Mattigkeit, -    bágyadtság, lankadtság

e Matur, - (lat.) (schw.)     érettségi (svájci)
e Matura, - (öst.)     érettségi (osztr.)
r Maturant, -en, -en (öst.)     érettségiző, érettségizett (ffi)
e Maturantin, -, -nen (öst.)     érettségiző, érettségizett (nő)
maturieren (öst., schw.), -te, h. -t     érettségizik

maximal (lat-nlat.)     maximális
maximalisieren, -te, h.-t     maximalizál
r Maximalist, -en, -en     maximalista (ffi)
e Maximalistin, -, -nen     maximalista (nő)
maximieren, -te, h. –t    maximalizál
e Maximierung, -, -en     maximalizálás
s  Maximum, -s, …ma     maximum

e Mechanik, -, -en (gr-lat.)     mechanika, gépezet
r Mechaniker, -s, -     műszerész, szerelő (ffi)
e Mechanikerin, -, -nen     műszerész, szerelő (nő)
mechanisch     mechanikai, gépi
mechanisieren, -te, h. –t    mechanizál, gépesít

e Meditation, -, -en (lat.)     meditáció
meditativ     meditatív, meditációs
meditieren, -te, h. –t; über+A.     meditál vmin

e Medizin, -, -en (lat.)     orvostudomány, gyógyszer
medizinal     orvostudományi
r Mediziner, -s, -     orvostanhallgató (ffi)
e Medizinerin, -, -nen     orvostanhallgató (nő)
medizinisch     orvotudományi, gyógyszerészeti

s Mehl, -(e)s, -e    liszt
mehlig    lisztes

mehr     több
s Mehr, -     többlet, felesleg
mehren, -te, h. ge-t     megszaporít, gyarapít vmit
sich mehren, -te sich, h. sich gemehrt     szaporodik, gyarapodik
mehrerlei     többféle
e Mehrheit, -, -en     többség
mehrmals     többször, ismételten

e Meile, -, -n    mérföld
meilenlang    mérföldnyi
meilenweit    mérföldeken át

meinen, -te, h. ge-t    gondol, vél
e Meinung, -, -en    vélemény, elgondolás

r Meister, -s, -     mester (ffi)
meisterhaft     mesteri
e Meisterin, -, -nen    mester (nő)
meisterlich     mesteri
meistern, -te, h. ge-t     legyőz/leküzd
e Meisterschaft, -, -en    mesteri tudás, bajnokság


melden, -ete, h. ge-t    (be)jelent
e Meldepflicht, -    (be)jelentési kötelezettség
meldepflichtig    (be)jelentésre kötelezett
e Meldung, -, -en    (be)jelentés

melken, -te, h. ge-t    megfej (tehenet)
r Melker, -s, -    fejő (ffi)
e Melkerin, -, -nen    fejőnő

e Melodie, -, …ien (gr-lat.)     melódia, dallam
melodienreich     dallamos
e Melodik, -     melódiatan
melodiös     dallamos
melodisch     dallamos

r Mensch, -en, -en     ember
e Menschheit, -     emberiség
menschlich     emberi, emberséges
e Menschlichkeit, -    emberiesség

merken, -te, h. ge-t     észrevesz, megjegyez
merkbar     észrevehető
merkenswert     megjegyzésre érdemes
s Merkmal, -(e)s, -e    ismertetőjel, ismérv
merksam     figyelmes
merkwürdig     érdekes, figyelemreméltó

s Metall, -s, -e (gr-lat.)     fém
metallartig     fémszerű
r Metaller, -s, -     fémmunkás (ffi)
e Metallerin, -, -nen     fémmunkás (nő)
e Metallisation, -, -en     fémezés
metallisch     fém, érces
metallisieren, -te, h.-t     fémesít
e Metallisierung, -, -en     fémesítés, fémezés

r/s Meteor, -s, -e    meteor
meteorisch    meteorszerű, meteorikus
r Meteorit, -s, -en / -e, -en    meteorit, meteorkő
meteoritisch    meteori

r Meteorologe, -n, -n     meteorológus (ffi)
e Meteorologie, -     meteorológia, időjárástan
e Meteorologin, -,- nen     meteorológus (nő)
meteorologisch     meteorológiai

e Methode, -, -n    módszer, eljárás
e Methodik, -    módszertan
methodisch    módszeres, metódikus


e Miete, -, -n     bérlet, bérleti díj
mieten, -ete,  h. ge-t     kibérel, bérbe vesz
r Mieter, -s, -     bérlő, albérlő (ffi)
e Mieterin, -, -nen    bérlő, albérlő (nő)

r Migrant, -en, -en (lat.)     be-/kivándorló (ffi)
e Migrantin, -, -nen     be-/kivándorló (nő)
e Migration, -, -en     migráció, lakóhely-változtatás
migratorisch     migrációs


e Milch, -, -en    tej
milchen    tejből való
milchen, -te, h. ge-t    tejet ad
r Micher,- s,-    fejő ember (ffi)
e Milcherin, -, -nen    fejő ember (nő)
milchig    tejes, tejszerű

mild    lágy, enyhe, szelíd
e Milde, -    lágyság
mildern, -te, h. ge-t    enyhít, csillapít
sich mildern, -te s., h. s. ge-t    enyhül, csillapodik
mildernd    enyhítő, csillapító
e Milderung,-     enyhítés, mérséklés, csökkentés
mildherzig    jószívű, jótékony, szelíd
e Mildherzigkeit, -    jószívőség, jótékonyság, szelídség
mildtätig    jótékony
e Mildtätigkeit, -    jótékonyság

militant (lat.)     katonai
s Militär, -s     katonaság
militärisch     katonai
militarisieren, -te, h.-t     militarizál, katonásít
miliaristisch     katonai
r Militarismus, -     militarizmus
r Militarist, -en, -en     militarista (ffi)
e Militaristin, -, -nen     militarista (nő)

e Milliarde, -, -n     milliárd
r Milliardär, -s, -e     milliárdos (ffi)
e Milliardärin, -, -nen     milliárdos (nő)

e Million, -, -en     millió
r Millionär, -s, -e     milliomos (ffi)
e Millionärin, -, -nen     milliomos (nő)

minder     kevesebb, csekélyebb
e Minderheit, -, -en     kisebbség
mindern, -te, h. ge-t     csökkent
mindern, -te, i. ge-t     csökken, apad


minimalisieren, -te, h.-t     minimalizál
e Minimalisierung, -, -en    minimalizálás
r Minimalist, -en, -en     minimalista (ffi)
e Minimalistin, -, -nen     minimalista (nő)
minimalistisch     minimalista

r Minister, -s, - (lat-fr.)     miniszter (ffi)
ministerial     miniszteri
ministeriell     miniszteri
e Ministerin, -, -nen     miniszter (nő)   
s Ministerium, -s, …ien     minisztérium

r Ministerpräsident, -en, -en     miniszterelnök (ffi)
e Ministerpräsidentin, -, -nen     miniszterelnök (nő)

missbilligen, -te, h. -t    helytelenít, elítél
e Missbilligung, -    helytelenítés, elítélés

r Missbrauch, -s    bántalmazás, kihasználás
missbrauchen, -te, h.-t    bántalmaz, kihasznál, megerőszakol
missbräuchlich    bántalmazva, kihasználva, megverve

e Missetat, -, -en    gonosztett, vétek
r Missetäter, -s, -    gonosztevő, bűnös (ffi)
e Missetäterin, -, -nen    gonosztevő, bűnös (nő)

misstrauen, -te, h. –t; +D.    nem bízik vkiben/vmiben
s Misstrauen, -s    bizalmatlanság, gyanakvás
misstrau(r)isch    bizalmatlan, gyanakvó

missverstehen, missverstand, h. missverstanden    félreért
missverständlich    félreérthető
s Missverständnis, -ses, -se    félreértés

e Mitarbeit, -     közreműködés, közös munka
mitarbeiten, -ete, h.-et    együtt dolgozik, együttműködik
r Mitarbeiter, -s, -     munkatárs, dolgozó (ffi)
e Mitarbeiterin, -, -nen     munkatárs, dolgozó (nő)
e Mitarbeiterschaft, -     közreműködés, munkatársak (összessége)

mit/fühlen, -te mit, h. mitge-t; mit+D.    együttérez, vele érez
mitfühlend    együttérző
s Mitgefühl, -s    együttérzés

s Mitglied, -es, -er     tag
e Mitgliedschaft, -     tagság

s Mitleid, -(e)s    részvét, együttérzés
mit/leiden, litt mit, h. mitgelitten    együtt érez
mitleidig    részvétet érző
mitleid(s)los    részvét nélküli

s Mittag, -(e)s, -e    dél, délidő
mittägig    délben
mittäglich    minden délben
mittags    délben

mit/teilen, -te mit, h. mitge-t; +D. +A.    közöl vkivel vmit
mitteilsam    közlékeny
e Mitteilsamkeit, -    közlékenység
e Mitteilung, -, -en    közlés, értesítés

mobil     mobilis, mozgékony
mobilisieren, -te, h.-t    mozgósít, mobilizál
e Mobilität, -     mobilitás, mozgékonyság

s Möbel, -s, -    bútor
möblieren, -te, h.-t    bebútoroz
möbliert    bútorzott

s Modell, -s, -e (lat-it.)     modell, minta
r Modelleur, -s, -e     modellező (ffi)
e Modelleurin, -, -nen     modellező (nő)
modellieren, -te, h.-t; +A./mit +D./aus+D.     modellez, mintáz vmit/vmivel/vmiből
r Modellierer, -s, -     modellező (ffi)
e Modelliererin, -, -nen     modellező (nő)
r Modellist, -en, -en     modellező (ffi)
e Modellistin, -, -nen     modellező (nő)
modeln, -te, h. ge-t    modellez

e Moderation, -, -en     műsorvezetés
r Moderator, -s, …oren     műsorvezető (ffi)
e Moderatorin, -, -nen     műsorvezető (nő)
moderieren, -te, h.-t     műsort vezet

modern (lat-fr.)     modern
modernisieren, -te, h.-t     modernizál
e Modernität, -, -en     modernitás

e Modifikation, -, -en     módosítás, változtatás
r Modifikator, -s, …oren     módosító, változtató dolog
modifizieren, -te, h.-t     módosít, változtat


möglich     lehetséges, lehető
s Mögliche, -n     lehetséges dolgok
möglichenfalls     ha lehetséges, esetleg
möglicherweise     esetleg, talán
e Möglichkeit, -, -en     lehetőség

r Moment, -(e)s, -e    pillanat
momentan    pillanatnyilag, most

r Monarch, -en, -en (gr-mlat.)     uralkodó, egyeduralkodó (ffi)
e Monarchie, -, …ien    monarchia, egyeduralom
e Monarchin, -, -nen     uralkodó, egyeduralkodó (nő)
monarchisch     uralkodói, monarchiai

r Monolog, -(e)s, -e (gr-fr.)     monológ, magánbeszéd
monologisch     monológus
monologisieren, -te, h. -t    monologizál
r Monologist, -en, -en     monológiát folytató ember (ffi)
e Monologistin, -, -nen     monológiát folytató ember (nő)

s Monopol, -s, -e (gr-lat.)     monopólium
monopolisieren, -te, h.-t     monopolizál
r Monopolismus, -     monopolizmus
r Monopolist, -en, -en     monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (ffi)
e Monopolistin, -, -nen     monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (nő)
monopolistisch     monopolisztikus

montieren, -te, h.-t    összeszerel
r Monteur, -s, -e    szerelő (ffi)
e Monteurin, -, -nen    szerelő (nő)
e Montierung, -,- en    szerelés

s Moor, -(e)s, -e    láp, mocsár
moorig    lápos, ingoványos

r Mord, -(e)s, -e     gyilkosság
morden, -ete, h. ge-t     meggyilkol
r Mörder, -s, -     gyilkos (ffi)
e Mörderin, -, -nen     gyilkos (nő)
mörderisch     gyilkos

r Morgen, -s, -    reggel
morgen    holnap
morgend    holnapi
morgendlich    reggeli
morgens    reggelente
morgig    holnapi

s Motiv, -s, -e (lat-mlat-fr.)     ok, indíték, motívum
e Motivation, -, -en     motiváció, ösztönzés
motivational     ösztönző
r Motivator, -s, …oren     ösztönző, motiváló dolog/ember (ffi)
e Motivatorin, -, -nen     ösztönző, motiváló dolog/ember (nő)
motivieren, -te, h.-t; mit+D.      motivál, ösztönöz vmivel
e Motivierung, -, -en     motiválás, ösztönzés

r Motor, -s, …toren    motor
…motorig    …motorú
motorisch    motorikus, géppel hajtott
motorisieren, -te, h.-t    motorizál
e Motorisierung, -, -en    motorizálás

s Museum, -s, Museen (gr-lat.)     múzeum
r Museologe, -n, -n     muzeológus (ffi)
e Museologin, -, -nen     muzeológus (nő)
e Museologie, -     muzeológia

e Musik, -, -en (gr-lat-fr.)     zene
musikalisch     zenei
e Musikalität, -     muzikalitás, zenei tehetség
r Musikant, -en, -en     zenész (ffi)
e Musikantin, -, -nen     zenész (nő)
r Musiker, -s, -     zenész, zenekar tagja (ffi)
e Musikerin, -, -nen     zenész, zenekar tagja (nő)
musizieren, -te, h.-t     zenél, muzsikál

r Muskel, -s, -n    izom
muskelig    izmos
muskulär    izmos
e Muskulatur, -, -en    izomzat
muskulös    izmos, erős

r Mut, -(e)s    bátorság
mutig    bátor
mutlos    bátortalan
e Mutlosigkeit, -    bátortalanság

e Mühe, -, -n     fáradság, fáradozás
mühelos     könnyűszerrel, nehézség nélkül
mühevoll     fáradságos, fáradalmas
mühsam     fáradságos, vesződséges
mühselig     fáradságos, fáradalmas

e Mystik, -     misztika
mysteriös     titokzatos, rejtélyes
mystifizieren, -te, h.-t     ámít, félrevezet

r Nachbar, -s/-n, -n     szomszéd (ffi)
e Nachbarin, -, -nen     szomszéd (nő)
nachbarlich    szomszédos
e Nachbarschaft, -     szomszédság

nach/denken,dachte nach, h.nachgedacht    elgondolkozik vmin
über+A.   
nachdenklich    elgondolkoztató
e Nachdenklichkeit, -    gondolkodás, elmélkedés

e Nachfolge,-     követés
nach/folgen, -te nach, i. nachgefolgt; +G.    követ vkit
nachfolgend    következő, követő
r Nachfolger, -s, -    követő, utód (ffi)
e Nachfolgerin, -, -nen    követő, utód (nő)   

e Nachfrage, -, -n    kérdezősködés, tudakozódás
nach/fragen, -te nach, h. nachge-t    kérdezősködik, érdeklődik

r Nachlaß, -asses, -asse/-ässe     elhagyás, otthagyás, hátrahagyás
nach/lassen, liess nach, h. nachgelassen     elenged, elhagy, hátrahagy
e Nachlassenschaft, -     hagyaték
nachlässig     gondatlan, elhanyagolt
e Nachlässigkeit, -    hanyagság, gondatlanság

r Nachmittag, -s, -e     délután
nachmittäglich     minden délután, délutánonként
nachmittags     délutánonként

r Nachteil, -s, -e     kár, hátrány
nachteilig     káros, hátrányos

s Nähen, -s     varrás
nähen, -te, h. ge-t     varr
e Näherei, -, -en     varrás, varroda
e Näherin, -, -nen     varrónő
e Naht, -, Nähte     varrás, varrat
nahtlos     varrás/varrat nélküli

nähren, -te, h. ge-t     táplál, el-/fenntart
nahrhaft     tápláló
e Nahrung, -, -en     táplálék

naiv (lat-fr.)     naív, hiszékeny
e Naivität, -     naivitás, hiszékenység

r Name, -ns, -n     név
namenlos     névtelen, ismeretlen
r/e Namenlose, -n, -n, ein -r     névtelen, ismeretlen (ffi/nő)
namens     név szerint, nevű
namentlich     név szerinti

r Narr, -en, -en     bolond
narren, -te, h. ge-t     bolondít, bolonddá tesz
e Narrheit, -, -en     bolondság
e Närrin, -, -nen     bolond (nő)
närrisch     bolond, bolondos

e Nation, -, -en (lat-fr.)    nemzet
national     nemzeti
s Nationale,-s, - (öst.)     személyes adatok (osztr.)
e Nationalität, -, -en     nemzetiség, állampolgárság

r Nationalismus, -     nacionalizmus
e Nationalisierung, -, -en     nacionalizálás, államosítás
nationalisieren, -te, h.-t     államosít
r Nationalist, -en, -en     nacionalista (ffi)
e Nationalistin, -, -en     nacionalista (nő)
nationalistisch     nacionalista

r Navigator, -s, …oren (lat)     navigátor, irányító (ffi)
e Navigatorin, -, -nen     navigátor, irányító (nő)
r Navigateur, -s, -e     navigátor (ffi)
e Navigation, -     navigáció, irányítás
navigatorisch     navigációs, irányítói
navigieren, -te, h.-t    hajót v. repülőt irányít

r Nebel, -s, -     köd
nebelhaft     ködös, ködszerű
nebelig     ködös
nebeln, -te, h. ge-t     köd van, ködös idő van
neblig     ködös

negativ    negatív
r Negativismus, -    negativizmus, elutasító viselkedés
e Negativität, -     negativitás, elutasító viselkedés
s Negativum, -s, …va     negatívum, kedvezőtlen dolog

r Neid, -(e)     irigység
neiden, -ete, h. ge-t; +D., +A.     irigyel vkitől vmit
r Neider,- s, -    irigy, irigykedő (ffi)
e Neiderin, -, -nen    irigy, irigykedő (nő)
neidisch     irigy
neidlos     irigységtől mentes
neidvoll     irigy

r Nerv, -s/-en, -en     ideg
nerven, -te, h. ge-t;  mit +D.     idegesít vmivel
nervend     idegesítő
nervös     ideges
e Nervosität, -, -en     idegesség

nett    kedves, csinos
netterweise    kedvesen
e Nettigkeit, -, -en    kedvesség

neu     új
neuartig     újszerű
neuerlich     legújabban, újabban
neuern, -te, h. ge-t     újít
e Neuerung, -, -en     újítás
neuestens     legújabban
e Neuheit, -, -en     újdonság, vminek új volta
neulich     múltkor, nemrég

neutral     semleges
neutralisieren, -te, h.-t     semlegesít
e Neutralität, -     semlegesség
e Neutralisierung, -, -en    semlegesítés

niedrig     alacsony
e Niedrigkeit, -, -en     alacsonyság

s Niveau, -s, -s    nívó, színvonal, szint
niveaulos    nívótlan, színvonal nélküli
e Niveaulosigkeit, -    nívótlanság, színvonal nélküliség
niveauvoll    színvonalas

Nord     Észak
r Norden, -s     északi terület
nordisch     északi
nördlich     északi

normal     normális
normalerweise    normál módon
normalisieren, -te, h.-t     normalizál

r Notar, -s, -e (lat.)     jegyző, közjegyző (ffi)
s Notariat, -(e)s, -e     közjegyzői iroda, közjegyzőség
notariell     közjegyzői
e Notarin, -, -nen    jegyző, közjegyző (nő)
notarisch     közjegyzői

r Notfall, -(e)s, Notfälle    kényszerhelyzet, szükségállapot
notfalls    szükség esetén

notieren, -te, h. –t    feljegyez, jegyez
e Notierung, -, -en    feljegyzés, jegyzés

nötig    szükséges
nötigenfalls    szükség esetén

notwendig     szükséges
e Notwendigkeit, -, -en     szükségesség, szükség

e Novelle, -, -n (lat-it.)     novella, kisregény
r Novellist, -en, -en     novellaíró (ffi)
e Novellistik, -     novellisztika, novella irodalom
e Novellistin, -, -nen     novellaíró (nő)
novellistisch     novellaszerű

e Nummer,- , -n    szám, számjegy
nummerieren, -te, h.-t    megszámlál, beszámoz
e Nummerierung, -, -en    számolás, számozás

nutzen, -te, h. ge-t; +D.     használ vkinek/vminek
nutzbar     használható, hasznosítható
e Nutzbarkeit, -, -en    használhatóság, hasznosíthatóság
e Nutzbarmachung, -     hasznosítás
nützlich     hasznos
e Nützlichkeit, -, -en     hasznosság
nutzlos     haszontalan, használhatatlan
e Nutzlosigkeit, -    haszontalanság, használhatatlanság

s Objekt, -(e)s, -e    objektum, tárgy
objektiv    objektív, tárgyilagos

obligat (lat.)     kötelező
e Obligation, -, -en     kötelezettség, felelősség; kötvény
r Obligationär, -s, -e (schw.)     kötvényes (ffi)
e Obligationärin, -, -nen     kötvényes (nő)
obligatorisch     kötelező, kötelmi
s Obligatorium, -s, …ien     kötelezettség
s Obligo, -s, -s     kötelezettség, felelősség

offen     nyílt, nyitott
offenbar     nyilvánvaló
offenbaren, -te, h. (ge)-t     kinyilvánít, kinyilatkoztat
e Offenbarung, -, -en    nyilatkozat, kinyilatkoztatás

offensiv (lat-nlat.)     támadó, offenzív
e Offensive, -, -n     támadás, offenzíva

öffentlich     nyilvános
e Öffentlichkeit, -, -en     nyilvánosság

öffnen, -ete, h. ge-t    nyit
r Öffner,- s, -    nyitó
e Öffnung, -, -en    nyitás

oft        gyakran
oftmalig    gyakori
oftmals    gyakran, sokszor

r Ökologe, -n, -n (gr-nlat.)     ökológus (ffi)
e Ökologie, -     ökológia, környezettan
e Ökologin, -, -nen     ökológus (nő)
ökologisch     ökológiai

r Ökonom, -en, -en (gr-lat.)     közgazdász (ffi)
e Ökonomie, -, …ien     közgazdaságtan
e Ökonomik, -     gazdaságtan
e Ökonomin, -, -nen     közgazdász (nő)
ökonomisch     közgazgasági, gazdasági

s Öl, -(e)s, -e     olaj
ölen, -te, h. ge-t     beolajoz,olajjal be-/megken
ölhaltig     olajtartalmú
ölig     olajos

e Ohnmacht, -, -en    ájulás, kábultság
ohnmächtig     elájult
ohnmächtig werden     elájul

s Olympia, -(s) (gr.)     olimpia
e Olympiade, -, -n     olimpia
r Olympionike, -n, -n     olimpiai játékok győztese
olympisch     olimpiai

e Operation, -, -en (lat.)     operáció
e Operateur, -s, -e     operációt végző orvos (ffi)
e Operateurin, -, -nen     operációt végző orvos (nő
operativ     sebészi, műtéti
operieren, -te, h.-t; an+D.     operál vmit

e Opposition, -, -en (lat-fr.)     ellenzék
oppositär     ellenzéki
oppositionell     ellenzéki
oppositiv     ellenzéki

e Optik, -, -en (gr-lat.)     optika
r Optiker, -s, -     optikus (ffi)
e Optikerin, -, -nen     optikus (nő)

optimieren (lat-nlat.), -te, h.-t     optimalizál, optimumot
meghatároz
e Optimierung, -, -en     optimalizálás, optimum meghatározása

r Optimismus, - (lat-fr.)     optimizmus, pozitív életfelfogás
r Optimist, -en, -en     optimista, életigenlő ember (ffi)
e Optimistin, -, -nen     optimista, életigenlő ember (nő)
optimistisch     optimista

e Option, -, -en    opció, lehetőség
optional    opcionális, választható

s Orchester, -s, - (gr-lat-roman.)     zenekar
orchestral     zenekari
e Orchestration, -, -nen     zenekarra való alkalmazás, hangszerelés
orchestrieren, -te, h. -t     zenekarra alkalmaz, hangszerel
e Orchestrierung, -, -en     hangszerelés, zenekarra való feldolgozás

ordnen, -ete,  h. ge-t    rendez, rendbe hoz
r Ordner, s-, -     (irat/levél-) rendező
e Ordnung, -, -en     rend
ordnungsgemäß     rendes, szabályszerű

s Organ, -s, -e    szerv
organisch    szervi, szerves

e Organisation, -, -en      szervezés
r Organisator, -s, …oren     szervező (ffi)
e Organisatorin, -, -nen     szervező (nő)
organisatorisch     szervezési
organisieren, -te, h.-t     szervez

original     eredeti
s Original, -s, -e     eredeti
e Originalität, -, -en     eredetiség, sajátosság
originell     eredeti, valódi

r Ort, -(e)s, -e    hely, helyszín
örtlich    helyi
e Örtlichkeit, -, -en    hely, helység

packen, -te, h. ge-t    pakol, csomagol
r Packer, -s, -    csomagoló (ffi)
e Packerei, -    csomagolás, pakolás
e Packerin, -, -nen    csomagoló (nő)
s Packerl, -s, -n (öst.)    kis csomag (osztr.)

r Pädagoge, -n, -n (gr-lat.)     pedagógus (ffi)
e Pädagogik, -     pedagógia
e Pädagogin, -, -nen     pedagógus (nő)
pädagogisch     pedagógiai

r Pakt, -(e)s, -e     szerződés, egyezség
paktieren, -te, h.-t; mit+D.     szerződik, megállapodik vkivel

e Panik, -, -en    pánik
panikartig    pánikszerűen

s Parfüm, -s, -e     parfüm, illatszer
e Parfümerie, -, -ien     parfüméria, illatszerbolt
parfümieren, -te, h.-t     parfümöz, illatosít

s Parlament, -(e)s, -e (gr-lat-fr-eng.)     parlament
r Parlamentarier, -s, -     parlamenti képviselő (ffi)
e Parlamentarierin, -, -nen     parlamenti képviselő (nő)
parlamentarisch     parlamenti

e Parodie, -, …ien (gr-lat-fr.)     paródia
parodieren, -te, h.-t    parodizál
parodisch     paródiszerű
r Parodist, -en, -en     parodista (ffi)
e Parodistin, -, -nen     parodista (nő)

e Partei, -, -en    párt
parteigemäß     pártszerű
parteilos     pártonkívüli
r/e Parteilose, -n, -n, ein -r    pártonkívüi (ffi/nő)
e Parteilosigkeit, -, -en     pártonkívüliség

e Passion, -, -en    szenvedély
passioniert     szenvedélyes

passiv     passzív, tétlen
e Passivität, -     passzivitás, tétlenség

e Pasteurisation, -, -en (fr.)     pasztörizálás, tartósítás
pasteurisieren, -te, h.-t     pasztörizál, tartósít
e Pasteurisierung, -, -en     pasztörizálás, tartósítás

e Pension, -, -en (lat-fr.)     nyugdíj
r Pensionär, -s, -e     nyugdíjas (ffi)
e Pensionärin, -, -nen     nyugdíjas (nő)
pensionieren, -te, h.-t    nyugdíjaz
r Pensionist, -en, -en (öst., schw.)     nyugdíjas (ffi)
e Pensionistin, -, -nen (öst.,schw.)     nyugdíjas (nő)

e Periode, -, -n (gr-lat.)     periódus, időszak
periodisch     periodikus, időszaki
periodisieren, -te, h.-t     periodizál, időszakokra oszt
e Periodisierung, -, -en     periodizálás, időszakokra való felosztás
e Periodizität, -     periodikusság

e Person, -, -en    személy
s Personal, -s     személyzet
e Personalität, -, -en    személyiség
e Personifikation, -, -en    megszemélyesítés
personifizieren, -te, h.-t     megszemélyesít
persönlich     személyesen
e Persönlichkeit, -, -en    személyiség

e Perspektive, -, -n     perspektíva, távlat
perspektivisch     távlati

s Pfand, -(e)s, Pfänder    zálog, üvegbetét
pfändbar    zálog alá vehető, lefoglalható
pfänden, -ete, h. ge-t    zálogol, lefoglal
e Pfändung, -, -en    zálogolás, letiltás
pfändungsfrei    nem zálogolható

r Pfeffer, -s    bors
pfefferig    borsos
pfeffern, -te, h. ge-t    borsoz

e Pfeife, -, -n    síp, pipa
pfeifen, pfiff, h. gepfiffen    sípol, fütyül
r Pfeifer, -s, -    sípoló, sípos, dudás (ffi)
e Pfeiferin, -, -nen    sípoló, sípos, dudás (nő)
e Pfeiferei, -, -en    sípolás, fütyülés

e Pflanze, -, -n     növény
pflanzen, -te, h. ge-t     elültet, ültet
pflanzlich     növényi
e Pflanzung, -, -en     ültetés, ültetvény

e Pflege, -, -n     ápolás
pflegen, -te, h. ge-t    ápol, gondoz
r Pfleger, -s, -     ápoló (ffi)
e Pflegerin, -, -nen     ápoló (nő)

e Pflicht, -, -en     kötelesség
pflichtbewußt     kötelességtudó
pflichtgemäß     kötelességszerű
pflichtig     köteles

e Philharmonie, -, …ien (gr.)     filharmonikus zenekar
r Philharmoniker, -s, -     filharmonikus zenekari tag (ffi)
e Philharmonikerin, -, -nen     filharmonikus zenekari tag (nő)
philharmonisch     filharmonikus

r Philosoph, -en, -en (gr-lat.)     filozófus, gondolkodó (ffi)
e Philosophie, -, …ien    filozófia
philosophieren, -te, h.-t    filozofál, bölcselkedik
e Philosophin, -, -nen     filozófus, gondolkodó (nő)
philosophisch     filozófiai

e Physik, - (gr-nlat.)     fizika
physikalisch     fizikai
r Physiker, -s, -     fizikus (ffi)
e Physikerin, -, -nen     fizikus (nő)

s Plakat, -(e)s, -e    plakát, falragasz
plakatieren, -te, h.-t    kiplakátol, kifüggeszt
r Plakatierer, -s, -    kiplakátoló, kifüggesztő (ffi)
e Plakatiererin, -, -nen    kiplakátoló, kifüggesztő (nő)
plakativ    plakátszerű

r Plan, -(e)s, Pläne    terv, tervezet
planbar    tervezhető
e Planbarkeit, -    tervezhetőség
planen, -te, h. ge-t    tervez
e Planung, -, -en    tervezés

r Planet, -en, -en (gr-lat.)    bolygó, planéta
planetarisch     bolygókat érintő, bolygószerű
s Planetarium, -s, …ien     planetárium, csillagvizsgáló

e Poliklinik, -, -en    klinika
poliklinisch    klinikai

e Politik, -, -en (gr-fr.)     politika
r Politiker, -s, -     politikus (ffi)
e Politikerin, -, -nen     politikus (nő)
politisch    politikai
politisieren, -te, h.-t    politizál
e Politisierung, -     politizálás

e Polizei, -, -en (gr-lat-mlat.)     rendőrség
r Polizist, -en, -en     rendőr (ffi)
e Polizistin, -, -nen     rendőr (nő)

populär (lat-fr.)    népszerű, közkedvelt
e Popularität, -     népszerűség, közkedveltség
popularisieren, -te, h.-t     népszerűsít

s Porträt, -(e)s, -e     portré, arckép
porträtieren, -te, h.-t; +A.     portrét fest, arcképet fest vkiről
r Porträtist, -en, -en    arcképfestő (ffi)
e Porträtistin, -, -nen    arcképfestő (nő)

e Position, -, -en (lat.)     pozíció, helyzet
positionieren, -te, h.-t    pozicionál

e Praktik, -, -en (gr-lat-mlat-fr.)    gyakorlat, praktikum
r Praktikant, -en, -en     gyakornok (ffi)
e Praktikantin, -, -nen     gyakornok (nő)
s Praktikum, -s, …ka     gyakorlat, szakmai gyakorlat
praktisch     gyakorlati

e Präsentation, -, -en (lat-mlat.)     prezentáció, bemutatás
r Päsentator, -s, …oren     előadó (ffi)
e Präsentatorin, -, -nen     előadó (nő)
präsentieren, -te, h.-t; +D.    előad, prezentál vkinek
e Präsentierung, -, -en     prezentálás, előadás, bemutatás

s Prinzip, -s, -e/-ien     elv, alapelv
prinzipiell     elvi, elvből
prinzipienlos     elvtelen
prinzipientreu     elvhű

privatisieren, -te, h.-t     privatizál, magánkézbe ad
e Privatisierung, -     privatizálás, magánkézbe adás

s Produkt, -(e)s, -e (lat.)     termék
e Produktion, -, -en      termelés, előállítás
produktionsfähig     termelőképes
e Produktivität, -     termelékenység
r Produzent, -en, -en     termelő (ffi)
e Produzentin, -, -nen     termelő (nő)
produzieren,- te, h.-t     termel, előállít

e  Profession, -, -en (lat-fr.)     hivatás, szakma
professional     hivatásos
professionell     hivatásos
r Professional, -s, -s     professzionális, profi
r Profi, -s, -s     professzionális, profi

s Programm, -s, -e (gr-lat.)     programm
programmieren, -te, h.-t    programmoz
r Programmierer, -s, -     programozó (ffi)
e Programmiererin, -, -nen     programozó (nő)

e Prokura, -, …ren (lat-it.)     cégvezetés
r Prokurator, -s, …oren     ügyvezető, meghatalmazott (ffi)
e Prokuratorin, -, -nen     ügyvezető, meghatalmazott (nő)
r Prokurist, -en, -en     cégvezető, cégvez. meghatalmazott (ffi)
e Prokuristin, -, -nen     cégvezető, cégvez. meghatalmazott (nő)

r Prophet, -en, -en (gr-lat.)     próféta, jós, látnok (ffi)
e Prophetie, -, …ien     prócécia, jóslat, jövendölés
e Prophetin, -, -nen     próféta, jós, látnok (nő)
prophetisch     prófétai, jósló, látnoki

s Protokoll, -s, -e     jegyzőkönyv
r Protokollant, -en, -en    jegyzőkönyvvezető (ffi)
e Protokollantin, -, -nen     jegyzőkönyvvezető (nő)
protokollarisch    jegyzőkönyvi

s Prozent, -(e)s, -e    százalék
…prozentig    … százalékos
prozentual    százalékos
prozentuell    százalékos

prüfen, -te, h. ge-t     vizsgázik
r Prüfer, -s, -     vizsgázó
e Prüfung, -,- en     vizsga

r Prügel, -s, -    verés, testi fenyítés
e Prügelei, -, -en     verekedés
prügeln, -te, h. ge-t    verni, megverni, ütni
sich prügeln, -te s., h. s. ge-t    verekedik

publizieren (lat.), -te, h.-t     kiad, publikál, megjelentet
e Publizierung, -, -en     kiadás, publikálás, megjelentetés
r Publizist, -en, -en     író, újságíró (ffi)
e Publizität, -     publicitás, nyilvánosság

r Punkt, -(e)s, -e    pont
punkten, -te, h. ge-t    kipontoz
punktieren, -te, h.-t    kipontoz, pontoz
punktiert    pöttyös
e Punktierung, -, -en    pontozás

putzen, -te, h. ge-t    takarít, megtisztít
r Putzer, -s, -    takarító (ffi)
e Putzerei, -, -en    takarítás
e Putzerin, -, -nen    takarító (nő)

e Qual, -, -en    kín
quälen, -te, h. ge-t    kínoz, gyötör
sich quälen, -te s., h. s. ge-t    kínlódik, gyötrődik
e Quälerei, -, -en    kínzás
quälerisch    kínzó, gyötrő

e Qualifikation, -, -en (lat-mlat-fr-eng.)     kvalifikáció, képesítés
qualifizieren, -te, h.-t    képesít, minősít
e Qualifizierung, -, -en     kvalifikáció, képesítés

e Qualität, -, -en (lat.)     minőség
qualitativ     minőségi

r Qualm, -(e)s, -e     gomolyag, füst
qualmen, -te, h. ge-t     füstöl
qualmig     füstös, gomolygó

e Quantität, -, -en (lat.)     mennyiség
quantitativ     mennyiségi

r Quark, -(e)s    túró
quarkig    túrós

r Rabatt, -(e)s, -e (lat-it.)     árengedmény, rabatt
rabattieren, -te, h.-t     árengedményt ad
e Rabattierung, -, -en     árengedmény adás

e Rache, -     bosszú, bosszúállás
rächen, -te, h. ge-t     megbosszul, bosszút áll
r Rächer, -s, -    bosszúálló (ffi)
e Rächerin, -, -nen    bosszúálló (nő)
rächerisch     bosszúálló
r Rachgier, -    bosszúvágy
rachgierig    bosszúvágyó

r Rahmen, -s, -    keret
rahmen, -te, h. ge-t    bekeretez, keretez

rank    görbe, hajlékony, karcsú
r Rank, -(e)s, Ränke (oberdt., schw.)    kanyar
e Ranke, -, -n    inda, kacs
ranken, -te., h. ge-t    indát ereszt
rankenartig    indaszerű
rankig    indaszerű, indás

rapid     gyors
e Rapidität, -     gyorsaság, hirtelenség

rar     ritka
e Rarität, -, -en    ritkaság

rasant    gyors
e Rasanz, -    száguldás, iram

e Rast, -, -en     pinehő, szünet, megszakítás
rasten, -ete, h. ge-t     pihen, szünetel
rastlos     szüntelen(ül), fáradhatatlan(ul)

r Rat, -(e)s, …schläge     tanács
raten, riet, h. ge-; +D.    tanácsol vkinek
rätlich     tanácsos, ajánlatos
ratlos     tanácstalan
e Ratlosigkeit, -    tanácstalanság
ratsam     tanácsos

s Rätsel, -s, -     rejtély, talány
rätselhaft     rejtélyes, talányos

r Raub, -(e)s     rablás, rablott holmi
rauben, -te, h. ge-t     rabol
r Räuber, -s, -     rabló, zsivány (ffi)
e Räuberin, -, -nen     rabló, zsivány (nő)
räuberisch    rabló
raubgierig     prédaleső, rabolni vágyó

r Rauch, -(e)s     füst
rauchen, -te, h. ge-t     füstöl, gőzölög, dohányzik
s Rauchen, -     dohányzás
r Raucher, -s, -     dohányzó, dohányos
rauchfrei     füstmentes
rauchig     füstös

reagieren, -te, h.-t; auf+A.     reagál, visszahat vmire
e Reaktion, -, -nen    reakció, reagálás
reaktionär     reakciós

realisieren, -te, h.-t     realizál, megvalósít
e Realität, -, -en     realitás, valóság, valószerűség

r Rebell, -en, -en     lázadó, felkelő (ffi)
e Rebellin, -, -nen    lázadó, felkelő (nő)
rebellieren, -te, h.-t     lázad, felkel
e Rebellion, -, -en     lázadás, felkelés
rebellisch     lázadó, felkelő

rechnen, -ete, h. ge-t; mit+D.     számol vmivel, számításba vesz
s Rechnen, -s     számolás
r Rechner, -s, -    számoló, számológép
e Rechnung, -, -en    számla

s Recht, -es, -e     jog, törvény, igazság
rechten, -ete, h. ge-t; mit+D., um/über+A.     pereskedik, perlekedik vkivel vmiről
rechtlich     jogi, jogos, törvényes, becsületes
e Rechtlichkeit, -    jogosság, törvényesség, becsületesség
rechtlos     jogtalan, jog nélküli
e Rechtlosigkeit, -    jogtalanság, jog nélküliség
rechtsgültig     jogerős, jogérvényese Rede, -, -n     beszéd, szónoki beszéd
reden, -ete, h. ge-t     beszél, szól
s Reden, -s     beszéd, szó
redescheu     szűkszavú, beszédtől idegenkedő
r Redner, -s, -     szónok (ffi)
e Rednerin, -, -nen     szónok (nő)
rednerisch    szónoki

s Referat, -(e)s, -e (lat.)     előadás
r Referent, -en, -en     előadó, referens (ffi)
e Referentin, -, -nen     előadó, referens (nő)
referieren, -te, h.-t     rövid előadást tart, referál

e Referenz, -, -en (lat-fr.)     referencia, ajánlás
referenzieren, -te, h.-t     hivatkozik vmire

r Reflektor, -s, -…oren     reflektor, fényszóró
reflektieren, -te, h.-t     fényt visszaver
reflektorisch     visszaverődéses

e Reform, -, -en (lat-fr.)     reform, megújítás, átalakítás
r Reformer, -s, -     reformáló ember (ffi)
e Reformerin, -, -nen     reformáló ember (nő)
reformerisch     reformi
reformieren, -te, h.-t     reformál, megújít, átalakít
e Reformierung, -, -en     reformálás, megújítás, átalakítás

e Regel, -, -n     szabály, szokás
regelbar     szabályozható
regelhaft     szabályszerű, előírásos
regellos     szabálytalan
regelmäßig     szabályos, szabályszerű, rendszeres
regeln, -te, h. ge-t     szabályoz
regelrecht     szabályos
e Regelung, -, -en    szabályozás
regelwidrig    szabályellenes
e Regelwidrigkeit, -    szabályellenesség
r Regler, -s, -     szabályozó

r Regen, -s, -     eső
regnen, -ete, h. ge-t     esik az eső
regnerisch     esős

regieren, -te, h.-t     kormányoz, irányít, igazgat
e Regierung, -, -en     kormány, uralom

regulär     szabályos
e Regularität, -, -en     szabályosság, rendszeresség
e Regulation, -, -en     szabályozás
regulativ     szabályozó
regulieren, -te, h.-t     szabályoz

reich     gazdag
reichhaltig     gazdag, tartalmas
s Reichtum, -(e)s, -tümer     gazdagság

rein     tiszta
e Reinheit, -     tisztaság
reinigen, -te, h. ge-t     tisztít, tisztogat
reinlich     tiszta

e Reise, -, -n     utazás, út
reisefertig     útra kész
reisen, -te, i./h. ge-t     elutazik, utazik
r/e Reisende, -n, -n, ein -r    utazó, utas (ffi/nő)

reiten, ritt, i./h. geritten     lovagol, lóháton megy
r Reiter, -s, -     lovas (ffi)
e Reiterin, -,- nen     lovas (nő)
e Reiterei,-      lovaglás, lovasság

r Reiz, -es, -e     inger
reizbar     ingerlékeny, ingerelhető
reizen, -te, h. ge-t    (fel)ingerel, izgat
reizend     ingerlő, izgató
reizlos     érdektelen
reizvoll     ingerlő

e Religion, -, -en     vallás
religionslos     vallástalan
religiös     vallásos

e Rente, -, -n     nyugdíj
r Rentner, -s, -     nyugdíjas (ffi)
e Rentnerin, -, -nen      nyugdíjas (nő)

rentieren, -te, h.-t     kamatozik, jövedelmez
rentabel     jövedelmező, rentábilis
e Rentabiliät, -     jövedelmezőség

r Reparateur, -s, -e     szerelő (ffi)
reparabel     szerelhető, javítható
e Reparateurin, -, -nen     szerelő (nő)
e Reparation, -, -en     szerelés, javítás
e Reparatur, -, -en     szerelés, javítás
reparieren, -te, h.-t     szerel, javít
e Reparierung, -, -en     szerelés, javítás

r Report, -(e)s, -e (lat-eng.)     riport
e Reportage, -, -n     riport, tudósítás
r Reporter, -s, -     riporter (ffi)
e Reporterin, -, -nen     riporter (nő)

r Respekt, -(e)s     tisztelet, tekintély, megbecsülés
respektabel     tiszteletreméltó
respektieren, -te, h.-t     tisztel, respektál
respektlos     tiszteletlen
respektvoll     tiszteletteljes

e Restauration, -, -en     restauráció, helyreállítás
r Restaurator, -s, …oren     restaurátor, helyreállítást végző (ffi)
e Restauratorin, -, -nen    restaurátor, helyreállítást végző (nő)
restaurieren, -te, h.-t     restaurál, helyreállít
e Restaurierung, -, -en     restaurálás, helyreállítás

retten, -ete, h. ge-t     ment, megment
rettbar     menthető
r Retter, -s, -     megmentő (ffi)
e Retterin, -, -nen     megmentő (nő)
e Rettung,- , -en     megmentés, menekülés

e Revolution, -, -en (lat-fr.)     forradalom
revolutionär     forradalmi
r Revolutionär, -s, -e     forradalmár (ffi)
e Revolutionärin, -, -nen     forradalmár (nő)
revolutionieren,- te, h.-t     forradalmat csinál

e Rezession, -, -en     gazdasági visszaesés, recesszió
rezessiv     recesszív, visszaeső

s Rheuma, -     reuma
r Rheumatiker, -s, -     reumás beteg (ffi)
e Rheumatikerin, -, -nen     reumás beteg (nő)
rheumatisch     reumás

e Rhythmik, - (gr-lat.)     ritmika
rhythmisch     ritmikus
rhythmisieren, -te, h.-t     ritmizál, ütemez
r Rhythmus, -, …men     ritmus

richtig     helyes, jó, megfelelő
r/e Richtige, -n, -n, ein -r     az igazi (ffi/nő)
s Richtige, -n     a helyes (dolog)
e Richtigkeit, -     helyesség, pontosság

rigoros (lat-mlat.)     szigorú
e Rigorosität, -     szigorúság
s Rigorosum, -s, …sa     szigorlati vizsga

r Ritt, -(e)s, -e     lovaglás
r Ritter, -s, -     lovag
ritterhaft     lovagi, lovagias
ritterlich     lovagi, lovagias
s Rittertum, -(e)s     lvoagság, lovagkor

s Risiko, -s, -s /…ken     kockázat, rizikó
riskant    kockázatos, rizikós
riskieren,- te, h.-t     kockáztat

r Rivale, -n, -n     vetélytárs, rivális (ffi)
e Rivalin, -, -nen     vetélytárs, rivális (nő)
rivalisieren, -te, h.-t; mit+D., um+A.     versenyez, rivalizál vkivel vkin/vmin
e Rivalität, -, -en     vetélkedés, rivalizálás

r Roman, -s, -e (lat-fr.)     regény
romanartig     regényszerű
romanhaft     regényes, terjedelmes, kalandos


e Romantik, - (lat-fr-eng.)     romantika
r Romantiker, -s, -     romantikus (ffi)
e Romantikerin, -, -nen     romantikus (nő)
romantisch     romantikus
romantisieren, -te, h.-t; +A., mit+D.     romantizál vkit vmivel,
idealizált fényben tűntet fel

r Rost, -es, -e     rozsda
rosten, -ete, h./i. ge-et     (meg)rozsdásodik
rostfrei     rozsdamentes
rostig     rozsdás

s Ruder, -s, -     evező
r Ruderer, -s, -     evezős, kormányos
rudern, -te, h./i. ge-t     evez, kormányoz

e Ruhe, -     nyugalom
ruhelos     nyugtalan, nyughatatlan
ruhen, -te, h. ge-t     nyugszik, pihen
ruhevoll     békés, csendes

e Ruine, -, -n     rom
ruinieren, -te, h.-t     tönkretesz, elpusztít

e Sache,-, -n    dolog
sachlich     tárgyi, tárgyilagos
e Sachlichkeit, -     tárgyilagosság

e Saison, -, -s (lat-fr.)     szezon, idény
saisonabhängig     idénytől függő
saisonal     szezonális, időszaki
saisonbedingt     idényhez kötött
r Saison(n)ier, -s, -s (öst.,schw.)     szezonmunkás
saisonsweise    időszakonként, szezononként

r Salut, -(e)s, -e (lat-fr.)     tisztelgés, díszlövés
e Salutation, -, -en     tisztelgés, díszlövés
salutieren, -te, h.-t    tiszteleg, szalutál

s Salz, -es, -e     só
salzen, -te, h. ge-t     sóz, megsóz
salzig     sós

sammeln, -te, h. ge-t     gyűjt
r Sammler, -s, -     gyűjtő
e Sammlung, -, -en     gyűjtemény

r Sand, -(e)s, -e    homok
sanden, -ete, h. ge-t    homokkal beszór
sandig     homokos

sanft    szelíd, enyhe
e Sanftheit, -    szelídség, lágyság
sänftigen, -te, h. ge-t    enyhít, csillapít

r Sang,- (e)s, Sänge    ének
sangbar    énekelhető
e Sangbarkeit, -    énekelhetőség
r Sänger, -s, -    énekes (ffi)
e Sängerin, -, -nen    énekes (nő)
sangelustig    énekelni szerető
sanglos    csendesen, ének nélkül

sanitär (lat-fr.)     egészségügyi
sanitarisch (schw.)     egészségügyi
e Sanität, -     egészségügyi csapat
r Sanitäter, -s, -     mentőorvos (ffi)
e Sanitäterin, -, -nen     mentőorvos (nő)

e Sanktion, -, -en (lat-fr.)     szankció, megtorlás
sanktionieren, -te, h. –t     szankcionál, megtorol
e Sanktionierung, -, -en     szankcionálás, büntetés

sauber    tiszta
e Sauberkeit, -    tisztaság
säuberlich    tiszta
säubern, -te, h. ge-t    tisztít, megtisztít
e Säuberung, -, -en    tisztítás, tisztogatás

sauer     savanyú
säuerlich     savanykás, savanyú, besavanyodott
säuern, -te, h. ge-t     (be)savanyít
säuern, -te, i. ge-t     megsavanyodik

e Säure, -, -n    sav
säurebeständig    saválló
säurefest    saválló
säurefrei    savmentes
säurelöslich    savban oldódóschade     kár
schaden, -ete, h. ge-t; +D.     kárt okoz vminek
r Schaden, -s, Schäden     kár, veszteség
schadhaft     romlott, rongált, károsodott
schadenfroh     kárörvendő
schädigen, -te, h. ge -t     károsít
e Schädigung, -, -en     károsítás
schädlich     káros, ártalmas

schalten, -ete, h. ge –t     kapcsol, bekapcsol
r Schalter, -s, -     kapcsoló (vill.)
e Schaltung, -, -en     kapcsolás (vill.)

r Scham, -     szégyen, szemérem
sich schämen, -te sich, h. sich ge-t; für+A.    szégyelli magát vmi miatt
schamhaft     szégyenlős, szemérmes
schämig     szégyenlős
schamlos     szégyentelen, szemérmetlen

r Schatten, -s, -     árnyék
schatten, -ete, h. ge-t; über+A.    (be)árnyékol, árnyékot vet vmire
schattig     árnyékos, árnyas

r Schaufel, -, -n    lapát
schaufeln, -te, h. ge-t    lapátol

e Schaukel, -, -n    hinta
e Schaukelei, -    hintázás
schaukeln, -te, h. ge-t    hintázik

scheiden, schied, h. geschieden    elválik, házzasságot felbont
e Scheidung, -, -en    válás, házasság felbontása

r Schein, -(e)s, -e    látszat
scheinbar    látszólag
scheinen, schien, h. geschienen; zu+Inf.    tűnik, vhogyan látszik
scheinheilig    álszent
e Scheinheiligkeit, -    álszentség

s Schiff, -(e)s, -e    hajó
schiffbar    hajózható
r Schiffbruch, -(e)s, Schiffbrüche    hajótörés
schiffbrüchig    hajótörött
s Schiffchen, -s, -    hajócska

r Schimpf, -(e)s, -e     szidalom, gúnyolódás
schimpfen, -te, h. ge-t; über+A. / mit+D.     veszekedik vmin/vkivel
schimpflich     csúfos, gyalázatos

schlafen, schlief, h. ge-     alszik
r Schläfer, -s, -     alvó ember
schlaflos     álmatlan
schläfrig     álmos

r Schlag,- (e)s, Schläge    ütés, csapás
schlagartig    hirtelen
schlagbar    üthető
schlagen, schlug, h. geschlagen    üt, ver

r Schlamm, -(e)S, -e     sár, iszap
schlämmen, -te, h. ge-t     iszaptól megtisztít
schlammig     sáros, iszapos

s Schloß, -es, Schlösser     lakat
r Schlosser, -s, -     lakatos
e Schlosserei, -, -en    lakatosmesterség, lakatosműhely

r Schluck, -(e)s, -e    korty, nyelés
schlucken, -te, h. ge-t    lenyel, nyel, kortyol
schlucksen, -te, h. ge-t    csuklik
r Schluckser, -s    csuklás
schluckweise    kortyonként

s Schmalz, -es, -e     zsír, kenőzsír
schmalzen, -te, h. ge-t     (meg)zsíroz, beken
schmalzig     zsíros

e Schmelze, -, -n     olvadás
schmelzbar    olvadékony
schmelzen, -te/schmolz, h. ge-t/ge-     olvaszt, megolvaszt
schmelzen, schmolz, i. geschmolzen     megolvad, olvad

r Schmerz, -es, -en    fájdalom
schmerzen, -te, h. ge-t     fáj
schmerzhaft     fájdalmas
schmerzlich     fájdalmas
schmerzlos     fájdalmatlan
schmerzvoll     fájdalmas

r Schmied, -(e)s, -e     kovács
e Schmiede, -, -n     kovácsműhely
schmieden, -ete, h. ge-t     kovácsol

r Schmuck, -(e)s, -e     dísz, ékesség, ékszer
schmücken, -te, h. ge-t     díszít, ékesít
schmucklos     dísztelen, egyszerű

r Schmuggel, -s    csempészet
schmuggeln, -te, h. ge-t     csempészik
r Schmuggler, -s, -     csempész (ffi)
e Schmugglerin, -, -nen     csempész (nő)

r Schmutz,- es    piszok, kosz
schmutzen, -te, h. ge-t    bepiszkít, beszennyez
schmutzig    piszkos, koszos
e Schmutzigkeit, -    piszkosság, koszosság

r Schnee, -s     hó
es schneit.     esik a hó.
schneebedeckt     hóval fedett
schneeig     havas, hófehér

schneiden, schnitt, h. geschnitten     szab, vág
r Schneider, -s, -     szabó (ffi)
e Schneiderin, -,- nen    szabó (nő)
schneidern, -te, h. ge-t     szab

schnell    gyors
e Schnelligkeit, -, -en    gyorsaság, sebesség

schnitzen, -te, h. ge-t     (fát) farag
r Schnitzer, -s, -     fafaragó, faszobrász
e Schnitzerei, -, -en     fafaragás, faszobrászat

r Schock, -(e)s, -s/-e    sokk
schockieren, -te, h. –t    sokkol, megdöbbent

schonen, -te, h. ge-t     megkímél, kímél
schonend     kímélő, kíméletes
e Schonung, -,-en     kímélés, kímélet
schonungslos     kíméletlen

schön     szép
e Schönheit, -, -en     szépség

schöpfen, -te, h. ge-t    alkot
r Schöpfer, -s, -     alkotó (ffi)
e Schöpferin, -, -nen    alkotó (nő)
schöpferisch    alkotó, kreatív
e Schöpfung, -, -en    alkotás, teremtés

schräg     ferde, rézsútos
e Schräge, -, -n     ferdeség, hajlás
schrägen, -te, h. ge-t     ferdére levág
e Schrägheit, -     ferdeség, hajlás

r Schreck, -(e)s, -e     ijedség, ijedelem, rémület
schrecken, -te, h. ge-t; mit+D.     megijeszt, megrémít vmivel
schrecken, schrak, i. geschrocken     megijed
schreckhaft     ijedős
s Schrecknis, -ses, -se     ijedség, ijedelem, rémület

schreiben, schrieb, h. geschrieben    ír
s Schreiben, -s, -    írás
r Schreiber, -s, -    író (ffi)
e Schreiberei, -, -en (umg.)    írás, irat (közny.)
e Schreiberin, -, -nen    író (nő)

schreien, schrie, h. geschri(e)n     kiabál, ordít, üvölt
r Schreier, -s, -     kiabáló, kiáltozó
e Schreierei, -, -en     kiabálás, kiáltozás

schreiten, schritt, i. geschritten    lép
r Schritt, -(e)s, -e    lépés
schrittweise    lépésenként

e Schrift, -, -en     írás
schriftgemäß     írás szerinti
schriftlich     írásbeli, írott

e Schuld, -, -en    tartozás, adósság, vétek, bűn
schulden, -ete, h. ge-t; +D., +A.     tartozik vkinek vmivel
schuldig     adós, köteles, hibás, bűnös
e Schuldigkeit, -     kötelesség, kötelezettség, tartozás
schuldlos     ártatlan, bűntelen
r Schuldner, -s, -     adós (ffi)
e Schuldnerin, -, -nen    adós (nő)

e Schule, -, -en    iskola
schulen, -te, h. ge-t     tanít, oktat
r Schüler, -s, -     tanuló, diák (ffi)
e Schülerin, -, -nen     tanuló, diák (nő)
schulfrei     tanításmentes, tanítás nélküli
e Schulung, -, -en     képzés, oktatás (csoportban)

r Schutz, -es, -e     védelem
schützen, -te, h. ge-t; vor+D.     véd, óv vkitől/vmitől
r Schützer, -s, -     védelmező, védő
r Schützling, -s, -e     védenc, védett, pártfogolt
schutzlos     védtelen

schwach     gyenge
e Schwäche, -, -n    gyengeség, erőtlenség, betegség
schwächen, -te, h. ge-t     gyengít
e Schwachheit, -, -en     gyengeség
schwächlich     gyenge, gyengécske

r Schwarm, -(e)s, Schwärme    csapat, raj, rajongás
schwärmen, -te, h. ge-t; für+A.    nyüzsög, rajong, lelkesedik vmiért
r Schwärmer, -s, -     rajongó
e Schwärmerei, -, -en     rajongás
schwärmerisch     rajongó

schwarz     fekete
s Schwarz, -(e)s     fekete (szín/festék)
e Schwärze, -, -n     feketeség
schwärzen, -te, h. ge-t     (be-/meg-)feketít
schwärzlich     feketés, sötét

schwatzen, -te, h. ge-t     fecseg, locsog
schwätzen, -te, h. ge-t     fecseg, locsog
r Schwätzer, -s, -     fecsegő ember (ffi)
e Schwätzerin, -, -nen     fecsegő ember (nő)
schwatzhaft     fecsegő, locsogó

e Schwebe, -, -n     lebegés
schweben, -te, h/i. ge-t     lebeg

schweigen, schwieg, h. geschwiegen; über+A.     hallgat, nem szól vmiről
s Schweigen, -s, -     hallgatás
schweigsam     hallgatag, szótlan

e Schweiz, -    Svájc
r Schweizer, -s, -    svájci (ffi)
s Schweizerdeutsch, -/-s    svájci német
schweizerdeutsch    svájci német (nyelv)
e Schweizerin, -, -nen    svájci (nő)
schweizerisch    svájci

schwer      nehéz
schwierig     nehéz, nehézkes, fáradságos
e Schwierigkeit, -, -en     nehézség, akadály, bonyodalom

schwimmen, schwamm, h./i. geschwommen     úszik
r Schwimmer, -s, -     úszó (ffi)
e Schwimmerin, -, -nen     úszó (nő)

r Schwindel, -s, -     szédülés
e Schwindelei, -, -en     szédülés
schwindelhaft     szédítő, szédülést okozó
schwindeln, -te, h. ge-t    szédül
schwindlig     szédítő, szédülést okozó

schwitzen, -te, h. ge-t    izzad
schwitzig (oberdt.)    izzadós

schwül    fülledt, tikkasztó
e Schwüle, -    fülledt meleg, fülledtség

r Schwung, -(e)s, Schwünge    lendület
schwunghaft    lendületes
e Schwungkraft, -    lendület, erő
schwunglos    lendület nélküli
schwungvoll    lendületes

e Seele, -, -n     lélek
seelenlos     lelketlen, lélektelen
seelensgut     jólelkű
seelenvoll     mély érzésű

s Segel, -s, -    vitorla
segelfertig    vitorlázásra kész
segeln, -te, h. ge-t    vitorlázik

r Segen, -s, -    áldás
segenbringend    áldásos
r Segensspruch, -(e)s, Segenssprüche    áldás
segensreich    áldásos, jótékony
segensvoll    áldásos

s Segment, -(e)s, -e (lat.)     szegmens, szelet
segmentär     szegmensekből álló
e Segmentation, -, -en     szegmentálás, szegmentekre osztás
segmentieren, -te, h. –t    szegmentál, szegmensekre oszt
e Segmentierung, -, -en     szegmentálás, szegmentekre osztás

e Seife, -, -n     szappan
seifen, -te, h. ge-t     szappanoz
seifig     szappanos

r Sekretär, -s, -e (lat-mlat-fr.)     titkár (ffi)
s Sekretariat, -(e)s, -e     titkárság
e Sekretärin, -, -nen     titkárnő

selbst     önmaga, saját maga
selbständig     önálló
r/e Selbständige, -n, -n, ein-r    önálló (ffi/nő)
e Selbständigkeit, -     önállóság

r Senat, -(e)s, -e (lat.)     szenátus, tanács
r Senator, -s, …oren     szenátor (ffi)
e Senatorin, -, -nen     szenátor (nő)
senatorisch     szenátusi, tanácsosi

e Sensation, -, -en (lat-mlat-fr.)     szenzáció, feltűnés
sensationell     szenzációs, meghökkentő

sensibel (lat-fr.)     érzékeny
sensibilisieren, -te, h.-t    érzékennyé tesz
e Sensibilität, -     érzékenység
sensitiv     érzékeny
e Sensitivität, -     érzékenység

s Sentiment, -s, -s     érzés
sentimental     szentimentális, érzelmes, érzelgős
e Sentimentalität, -, -en     szentimentalitás, érzelmesség

separat     külön, elkülönített
e Separation, -, -en    elkülönítés
separieren, -te, h.-t; von+D.     elkülönít vkitől/vmitől

e Serie, -, -n (lat.)     sorozat
seriell     sorozatos

sicher     biztos
e Sicherheit, -, -en     biztonság, biztosság, megbízhatóság
sicherlich     biztos(an), bizonyára
sichern, -te, h. ge-t     biztosít,biztonságba helyez
e Sicherung, -, -en     biztosítás, megerősítés

e Sicht, -     kilátás, látás
sichtbar     látható
sichten, -ete, h. ge-et     meglát, észrevesz

siedeln, -te, h. ge-t     letelepít, letelepül
r Siedler, -s, -     települő, telepes
e Siedlung, -, -en     letelepedés, település

r Sieg, -(e)s, -e     győzelem, diadal
siegen, -te, h. ge-t     győz
r Sieger, -s, -     győztes (ffi)
e Siegerin, -, -nen     győztes (nő)
siegreich     győztes, diadalmas

s Signal, -s, -e     jel, jelzés
signalisieren, -te, h. -t     jelez, jelt ad
e Signatur, -, -en     jelzés, jelölés, aláírás
signieren, -te, h.-t     jelez, jelöl, aláír

singen, sang, h. gesungen    énekel
singbar    énekelhető
e Singerei, - (umg.)    énekelgetés (közny.)

r Sinn, -(e)s, -e     érzék, ész, gondolkodás
sinnen, sann, h. gesonnen; auf+A.     elmélkedik, gondolkodik vmiről
sinnfällig     érzékelhető, kézzelfogható
sinnlich     érzékelhető, érzéki
e Sinnlichkeit, -     érzékelhetőség, érzékiség
sinnlos     értelmetlen, képtelen

e Situation, -, -en (lat-mlat-fr.)     szituáció, helyzet
situationell     helyzetnek megfelelő
situativ     helyzetnek megfelelő
situieren, -te, h.-t     szituál, megfelelő helyzetbe hoz

r Skandal, -s, -e (gr-lat-fr.)     lárma, botrány
skandalieren, -te, h.-t     lármáz, zajong
skandalisieren, -te, h.-t    megbotránkoztat
skandalös     botrányos

e Skepsis, - (gr.)     kételkedés, kétkedés
r Skeptiker, -s , -      kételkedő, szkeptikus (ffi)
e Skeptikerin, -, -nen     kételkedő, szkeptikus (nő)
skeptisch     kételkedő, szkeptikus
r Skeptizismus, -     kétkedés, szkepticizmus

e Skizze, -, -n     vázlat, vázlatrajz
skizzenhaft    vázlatos
skizzieren, -te, h.-t     felvázol, vázol

r Sklave, -n, -n (slaw-mgr-mlat.)     rabszolga (ffi)
e Sklaverei, -     rabszolgaság
e Sklavin, -, -nen     rabszolga (nő)
sklavisch    szolgai

r Soldat, -en, -en (lat-it.)     katona (ffi)
e Soldatin, -, -nen     katona (nő)
soldatisch     katonai

e Sonne, -, -n     nap
sonnen, -te, h. ge-t     napoztat, napra kitesz
sonnig     napos

e Sorge, -, -n     gond, aggodalom, aggály
sorgen, -te, h. ge-t; für+A.     aggódik, gondoskodik vkiről/vmiről
sorgenvoll     gondterhelt
e Sorgfalt, -     gondosság
sorgfältig     gondos
sorglos     gondtalan
sorgsam     gondos

sozial (lat-fr.)     szociális, társadalmi
e Sozialisation, -, -en      szocializáció, társadalmi beilleszkedés
sozialisieren, -te, h.-t     szocializálódik, beilleszkedik
e Sozialisierung, -, -en     szocializálódás, beilleszkedés

r Sozialismus, - (lat-fr.)     szocializmus
r Sozialist, -en, -en     szocialista (ffi)
e Sozialistin, -, -nen     szocialista (nő)
sozialistisch     szocialista

spannen, -te, h. ge-t     feszít, megfeszít
spannend     érdekfeszítő
e Spannung, -, -en     feszültség

r Spediteur, -s, -     szállító, szállítmányozó
e Spedition, -, -en     szállítás, fuvarozás

r Spekulant, -en, -en     spekuláns, tőzsdés (ffi)
e Spekulantin, -, -nen     spekuláns, tőzsdés (nő)
e Spekulation, -, -en     spekuláció, nyerészkedés
spekulativ     nyerészkedő
spekulieren, -te, h.-t    tőzsdén nyerészkedik

e Sperre, -, -n     lezárás
sperren, -te, h. ge-t     lezár

e Spezialisation, -, -en (lat-fr.)     specializálódás, szakosodás
sich spezialisieren, -te sich, h. sich –t; auf+A.     specializálódik, szakosodik vmire
e Spezialisierung, -, -en     specializálódás, szakosodás
r Spezialist, -en, -en     specialista, szakember (ffi)
e Spezialistin, -, -nen     specialista, szakember (nő)
e Spezialität, -, -en     specialitás, sajátosság

s Spiel, -(e)s, -e     játék
spielen, -te, h. ge-t     játszik
r Spieler, -s, -     játékos
e Spielerei, -, -en    játszadozás
spielerisch     játékos
spielig     játékos kedvű

r Spion, -s, -e (germ-it.)     kém (ffi)
e Spionage, -, -n     kémkedés
spionieren, -te, h. -t     kémkedik
e Spionin, -, -nen     kém (nő)

spiritual (lat-mlat.)     spirituális, szellemi
e Spiritualien (Pl.)     lelki ügyek
spiritualisieren,- te, h.-t    spiritualizál
e Spiritualität, -     spiritualitás, lelkiség
spirituell     spirituális, lelki, szellemi

r Sponsor, -s, …oren (lat-eng.)     szponzor, támogató (ffi)
e Sponsorin, -, -nen      szponzor, támogató (nő)
s Sponsoring, -s     szponzorálás, támogatás

r Sport, -(e)s, -e     sport, testedzés
sporteln, -te, h. ge-t     sportol
r Sportler, -s, -     sportoló (ffi)
e Sportlerin, -, -nen     sportoló (nő)
sportlerisch     sportos
sportlich     sportos

e Sprache, -, -n     nyelv
sprachlich     nyelvi
sprachlos     megnémult, szótlan

sprechen, sprach, h. gesprochen     beszél
r Sprecher, -s,-     beszélő

e Spur, -, -en    nyom, csapás
spurlos     nyomtalanul

spüren, -te, h. ge-t     érez
spürbar     érezhető

r Staat, -(e)s, -en    állam
staatenlos     hontalan
e Staatenlosigkeit, -    hontalanság
staatlich     állami

stabil (lat.)     stabil, állandó
stabilieren,- te, h.-t      stabilizál, állandósít
stabilisieren, -te, h.-t    stabilizál, állandósít
e Stabilisierung, -, -en     stabilizálás, állandósulás
e Stabilität, -     stabilitás, állandóság

stark     erős
e Stärke, -,- n     erő, erősség
stärken,- te, h. ge-t     erősít, erőssé tesz
e Stärkung, -, -en    erősítés

e Statistik, -, -en    statisztika
r Statistiker, -s, -     statisztikus (ffi)
e Statistikerin, -, -nen     statisztikus (nő)
statistisch     statisztikai

r Staub, -(e)s, -e/Stäube     por
stauben, -te, h. ge-t     porzik
stäuben, -te, h. ge-t     (ki-/le-)porol
staubfrei     pormentes, portalan
staubig    poros

steigen, stieg, h./i. gestiegen     emelkedik, növekedik
steigern, -te, h. ge-t     emel, növel
e Steigerung, -, -en     növelés
e Steigung, -, -en     növekedés

r Stempel, -s, -     bélyegző, pecsét
stempelfrei     bélyegmentes
stempeln, -te, h. ge-t     lebélyegez
stempelpflichtig     bélyegköteles

still     nyugodt, csendes
e Stille,-      nyugalom, csend
stillen, -te, h. ge-t     lecsillapít, enyhít, megnyugtat

e Stimme,- , -n     hang
stimmen, -te, h. ge-t     hangol, vmilyen hangulatba hoz
stimmlich    hangi, hangra vonatkozó
stimmlos     hangtalan

r Stipendiat, -en, -en    ösztöndíjas (ffi)
e Stipendiatin, -, -nen     ösztöndíjas (nő)
r Stipendist, -en, -en (bayr., öst.)     ösztöndíjas (ffi)
e Stipendistin, -en, -en (bayr., öst.)     ösztöndíjas (nő)
s Stipendium, -s, …ien     ösztöndíj

stolz    büszke
r Stolz, -es    büszkeség
stolzgeschwellt    büszkeségtől dagadó

stören, -te, h. ge-t    zavar
störend    zavaró
r Störer, -s, -    zavaró, háborgató (ffi)
e Störerei, -, -en    zavarás, háborgatás
e Störerin, -, -nen    zavaró, háborgató (nő)
störfrei    zavarmentes
e Störung, -, -en    zavar(ás), rendbontás
störungsfrei    zavarmentes

e Strafe, -, -n     büntetés
strafbar    büntethető
e Strafbarkeit, -    büntethetőség
strafen, -te, h. ge-t     büntet, megbüntet
straffrei    nem büntetett
e Straffreiheit, -    büntetlenség
sträflich    büntetendő (cselekmény)
e Sträflichkeit, -    büntethetőség
r Sträfling, -s, -e    elítélt, fogoly, rab
straflos     büntetlen
strafweise     büntetésképpen

r Strahl, -(e)s, -en     sugár, fénysugár
strahlen,- te, h. ge-t     sugároz
strahlend     sugárzó
e Strahlung, -, -en     sugárzás

e Strapaze, -, -n (it.)     vesződés, megpróbáltatás
strapaziös     megterhelő
strapazieren, -te, h.-t     megterhel, fáraszt

streben, -te, h. ge-t; nach+D./zu+D.    törekedik, küzd vmiért
r Streber, -s, -     törekvő, igyekvő
strebsam     törekvő, igyekvő

r Streik, -(e)s, -s/-e     sztrájk
streiken, -te, h. ge-t; für+A./gegen+A.     sztrájkol vmiért/vmi ellen
r/e Streikende, -n, -n, ein -r     sztrájkoló (ffi/nő)

r Streit, -(e)s, -e     veszekedés
streitbar     veszekedős, harcias
streiten, stritt, h. gestritten; mit+D., über+A.     vitázik, veszekedik vkivel vki/vmi miatt
r Streiter, -s, -     vitázó, vitatkozó, harcos
streitig     veszekedő, vitázó

r Stress, -es    stressz
stressen, -te, h. ge-t    stresszel, kimerít
stressig    stresszes, feszültséggel teli
stressvoll    stresszes, feszültséggel teli

e Struktur, -, -en (lat.)     struktúra, szerkezet
struktural     strukturális, szerkezeti
strukturell     strukturális, szerkezeti
strukturieren, -te, h.-t    strukturál
e Strukturierung, -, -en     strukturálás

r Student, -en, -en (lat.)     diák (főiskolás, egyetemista) (ffi)
e Studentin, -, -nen     diák (főiskolás, egyetemista) (nő)
studentisch     diákos
e Studie, -, -n     tanulmány
studieren, -te, h.-t    tanul (főiskolán, egyetemen)
r/e Studierende, -n, -n     főiskolai, egyetemi hallgató (ffi/nő)
s Studium, -s, …ien     tanulmány

r Sturm, -(e)s, Stürme     vihar
stürmen, -te, h. ge-t     viharosan fúj a szél
sturmfest     viharálló
stürmisch     viharos
sturmvoll     viharos

e Suche,- , -n     keresés
suchen, -te, h. ge-t; nach+D.     keres vkit/vmit
r Sucher, -s, -     kereső
e Sucherei, -, -en     keresés, keresgélés

e Summe, -, -n     összeg
summen, -te, h. ge-t     összead, összegez
summieren, -te, h.-t     összead, összegez

e Sünde, -, -n     bűn, vétek
sündhaft     bűnös
sündlos     bűntelen, ártatlan
sündenvoll     bűnös, vétkes
r Sünder, -s, -     bűnös, bűnöző (ffi)
e Sünderin, -, -nen     bűnös, bűnöző (nő)

süß     édes
e Süße, -     édesség, vminek édes volta
e Süßigkeit, -, -en     édesség

s Symbol, -s, -e (gr-lat.)     szimbólum, jel
symbolisch     szimbolikus, jelképes
symbolisieren, -te, h.-t     szimbolizál, jelképez
e Symbolisierung, -, -en     szimbolizálás

e Symmetrie, -, …ien (gr-lat.)     szimmetria, részarányosság
symmetrisch     szimmetrikus

e Sympathie, -, …ien (gr-lat.)     szimpátia; együttérzés
sympathisch     szimpatikus
r Sympathisant, -en, -en    szimpatizáns (ffi)
e Sympathisantin, -, -nen     szimpatizáns (nő)
sympathisieren, -t, h.-t; mit+D.    szimpatizál vkivel/vmivel

s System, -s, -e (gr-lat.)     rendszer
e Systematik, -, -en    szisztematika, tervszerű kialakítás
r Systematiker, -s, -     szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (ffi)
e Systematikerin, -, -nen     szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (nő)
systematisch     szisztematikus, terv szerinti
systematisieren, -te, h.-t     rendszerez

s Szenar, -s, -e (gr-nlat.)     jelenet (film, színház)
s Szenario, -s, -s     jelenetsor, színpadkép
r Szenarist, -en, -en     jelenetsor tervezője (ffi)
e Szenaristin, -, -nen     jelenetsor tervezője (nő)
s Szenarium, -, …ien      jelenetsor, színpadkép

e Tabelle, -, -n (lat.)     táblázat
tabellarisch     táblázatos
tabellarisieren, -te, h.-t    táblázatba foglal
e Tabellarisierung, -, -en     táblázatos formában való feltüntetés
tabellieren, -te, h.-t    táblázatba foglal

r Tadel, -     helytelenítés, intés, hibáztatás
tadelhaft     hibás, kifogásolható
tadellos     hibátlan, kifogástalan
tadeln, -te, h. ge-t     helytelenít, szemrehányást tesz, hibáztat
tadelnswert     hibás, kifogásolható

r Tag, -(e)s, -e     nap
tagen, -te, h. ge-t     ülésezik, ülést tart
nappalodik, virrad
-tägig     -napos, napig tartó
täglich     naponta
tags     nappal
tagsüber     napközben, egész nap
tagtäglich     naponként(i)
e Tagung, -, -en     ülés, gyűlés
tagweise     naponként

r Takt, -(e)s, -e     tapintat
taktlos     tapintatlan
e Taktlosigkeit, -, -en     tapintatlanság
taktvoll     tapintatos

e Taktik, -, -en (gr-fr.)     taktika, eljárásmód
taktieren, -te, h.-t    taktikusan cselekszik
r Taktiker, -s, -     taktikus ember (ffi)
e Taktikerin, -, -nen     taktikus ember (nő)
taktisch     taktikai, taktikus

s Talent, -(e)s, -     tehetség
talentiert     tehetséges
talentlos     tehetségtelen
talentvoll     tehetséges, nagy tehetségű

tanzen, -te, h. ge-t     táncol
tänzeln, -te, h. ge-t     táncolgat, szökdécsel
r Tänzer, -s, -     táncos (ffi)
e Tänzerin, -, -nen     táncos (nő)
tänzerisch     táncos
tanzlustig     táncos kedvű, szívesen táncoló

e Tapete, -, -n (gr-lat-mlat.)     tapéta
r Tapezier, -s, -e (südd.)     tapétázó (ffi)
r Tapezierer, -s, -     tapétázó (ffi)
e Tapeziererin, -, -nen     tapétázó (nő)
tapezieren, -te, h. -t     tapétáz

tapfer     bátor
e Tapferkeit, -     bátorság

r Tarif, -s, -e (arab-it-fr.)     tarifa, díjszabás
tarifär     díjszabás szerinti
tarifarisch     díjszabás szerinti
r Tarifeur, -s, -e     díjat kiszabó ember (ffi)
e Tarifeurin, -, -nen     díjat kiszabó ember (nő)
tarifieren, -te, h. -t     díjat kiszab, árat megállapít
tariflich     tarifa szerint, díjszabás szerint

e Tat, -, -en     tett, cselekedet
tatenbegierig     tettrekész, tettre vágyó
tatenlos     tétlen
r Täter, -s, -     tettes (ffi)
e Täterin, -, -nen     tettes (nő)
tätig     tevékenykedő, cselekvő, dolgos
tätigen, -te, h. ge-t     véghez visz, eszközöl
e Tätigkeit, -, -en     tevékenység, működés
tätlich     tettleges, tevőleges
e Tätlichkeit, -, -en     tettlegesség

e Tatsache,- , -en     tény
tatsächlich     tényleg, ténylegesen

taub     süket
r/e Taube, -n, -n, ein  -r     süket ember (ffi/nő)
e Taubheit, -     süketség
taubstumm     süketnéma
r/e Taubstumme, -n, -n, ein -r     süketnéma ember (ffi/nő)

tauchen, -te, h. ge-t     merít, márt
tauchen, -te, i. ge-t     merül, alábukik, búvárkodik
r Taucher,- s, -     búvár

e Taufe,- , -n     keresztség, keresztelés, keresztelő
taufen, -te, h. ge-t     megkeresztel, keresztel
r Täufer, -s, -     keresztelő
r Täufling, -s, -     keresztelendő

täuschen, -te, h. ge-t; mit+D./durch+A.     ámít, áltat vmivel
täuschend     megtévesztő, csalóka
e Täuschung, -, -en     szemfényvesztés, csalódás, tévedés


e Technik, -, -en (gr-fr.)     technika
r Techniker, -s, -     technikus, mérnök (ffi)
e Technikerin, -, -nen     technikus, mérnök (nő)
technisch     technikai, műszaki
technisieren, -te, h.-t    gépiesít, gépesít

r Technologe, -n, -n     szakember, technológus (ffi)
e Technologie, -, …ien     technológia
e Technologin, -, -nen     szakember, technológus (nő)
technologisch     technológiai

r Teig, -(e)s, -e     tészta
teigartig     tésztaszerű
teigig     tésztás

r Teil, -(e)s, -e     rész, részlet
teilbar     osztható
e Teilbarkeit, -     oszthatóság
s Teilchen, -s, -     részecske
teilen, -te, h. ge-t     (fel-/ketté-/el-)oszt
r Teiler, -s, -     osztó (mat.)
teilhaftig     részes vmiben, részese vminek
-teilig     -részes
e Teilnahme, -     részvétel
teilnahmslos     részvétlen
teils     részben
teilweise     részleges, részenként

s Telefon, -s, -e (gr-nlat.)     telefon
s Telefonat, -(e)s, -e     telefonbeszélgetés
telefonieren, -te, h.-t; mit+D.     telefonál vkivel
telefonisch     telefonos
r Telefonist, -en, -en     telefonkezelő alkalmazott (ffi)
e Telefonistin, -, -nen     telefonkezelő alkalmazott (nő)

r Telegraf /-graph, -en, -en (gr-fr.)     távíró
e Telegrafie /-graphie, -     távírás, táviratozás
telegrafieren /-graphieren, -te, h. –t; +D     táviratot küld vkinek
telegrafisch /-graphisch     távirati

s Temperament, -(e)s, -e     vérmérséklet, temperamentum
temperamentlos     nyugodt, hideg vérmérsékletű
temperamentvoll     élén, heves vérmérsékletű

e Tendenz, -, -en (lat-fr.)     tendencia, irányzat
tendenziell     tendencia alapján, irányzat szerint
tendenziös     tendenciózus, irányzatú
tendieren, -te, h.-t; zu+D.    irányul vmi felé

s Territorium, -s, …ien     territórium, terület
territorial     területi
e Territorialität, -     államterülethez való tartozás

r Terror, -s (lat.)     terror
terrorisieren, -te, h.-t     terrorizál
r Terrorismus, -     terrorizmus
r Terrorist, -en, -en     terrorista (ffi)
e Terroristin, -, -nen     terrorista (nő)
terroristisch     terrorista

r Teufel, -s, -    ördög
s Teufelchen, -s, -s    kis ördög, kópé
e Teufelei, -, -en    gonoszkodás, gonoszság
e Teufelin, -, -nen    ördögi nő

s Theater, -s, -     színház
theaterhaft     színpadias
theatralisch     színházi, színpadi

s Thema, -s, …men     téma
e Thematik, -, -en     tematika, témaválaszték
thematisch     tematikus, témák szerinti
thematisieren, -te, h. –t     témák szerint felbont, tematizál

r Tisch, -es, -e     asztal
r Tischler, -s, -     asztalos
tischlern, -te, h. ge-t     asztalosmunkát végez

r Titel, -s, - (lat.)     cím
e Titelei, -, -en     címlap
titeln, -te, h. ge-t     címmel ellát (pl. újságcikket, filmet)

toben, -te, h. ge-t     tombol, dühöng
e Tobsucht, -     tombolás, örjöngés
tobsüchtig     tomboló, dühöngő

r Tod, -(e)s, -e     halál
todblaß     halálsápadt
todernst     halálosan komoly
tödlich     halálos
todmüde     holtfáradt

e Toleranz, -, -en (lat.)     tolerancia, türelmesség
tolerant     toleráns, elnéző, türelmes
tolerieren, -te, h.-t     tolerál, elnéz

r Topf, -(e)s, Töpfe     fazék, virágcserép
s Töpfchen, -s, -     csupor
r Töpfer, -s, -     fazekas
e Töpferin, -, -nen    fazekas (nő)
e Töpferei, -, -en     fazekasság

r Tourist, -en, -en    turista (ffi)
r Tourismus, - (gr-lat-fr-eng-nlat.)     turizmus, idegenforgalom
r Tourist, -en, -en     turista (ffi)
e Touristik, -     turisztika
e Touristin, -, -nen     turista (nő)
touristisch     turizmusi, turisztikai

e Tradition, -, -en     tradíció, hagyomány
r Traditionalismus, -     hagyományokhoz való ragaszkodás
r Traditionalist, -en, -en     hagyományokhoz ragaszkodó ember (ffi)
e Traditionalistin -, -nen     hagyományokhoz ragaszkodó ember (nő)
traditionell     hagyományos

e Trafik, -, -en (it-fr.) (öst.)     trafik, dohánybolt (osztr.)
r Trafikant, -en, -en (öst.)    trafik tulajdonosa (ffi) (osztr.)
e Trafikantin, -, -nen (öst.)    trafik tulajdonosa (nő) (osztr.)

tragen, trug, h. getragen     hord, visel
tragbar     hordható, viselhető
r Träger, -s, -     hordozó, vivő (ffi)
e Trägerin, -, -nen    hordozó, vivő (nő)
tragfähig     teherbíró, teherképes
e Tragfähigkeit, -     teherbíróság, teherképesség

e Tragik, -     tragédia, tragikum
r Tragiker, -s, -     tragédiaíró, tragikus színész (ffi)
e Tragikerin, -, -nen     tragédiaíró, tragikus színész (nő)
tragisch     tragikus

r Tragöde, -n, -n    tragikus színész (ffi)
e Tragödie, -, -n     tragédia
e Tragödin, -, -nen     tragikus színész (nő)

r Trainer, -s, -s     edző (ffi)
e Trainerin, -, -nen     edző (nő)
trainieren,- te, h.-t; für+A.     edz vmire
s Training,-s, -s     edzés, tréning

r Transport, -(e)s, -e (lat-fr.)     szállítás, szállítmány
transportabel    szállítható
e Transportation, -, -en     szállítás, szállítmány
r Transporteur, -s, -e    szállító, szállítmányozó (ffi)
e Transporteurin, -, -nen     szállító, szállítmányozó (nő)
transportfähig     szállítható, szállítóképes
transportieren, -te, h.-t     szállít, szállítmányoz


r Tratsch, -es     pletyka
tratschen, -te, h. ge-t; über+A.     pletykál, traccsol vkiről/vmiről

e Trauer, -     gyász, bánat
trauern, -te, h. ge-t; um+A./über+A.    bánkódik vki/vmi miatt, gyászol vkit
trauervoll     gyászos

r Traum, -(e)s, Träume     álom
träumen, -te, h. ge-t     álmodik
r Träumer, -s, -     álmodozó, ábrándozó ember (ffi)
e Träumerei, -, -en     álmodozás, ábránd, álomkép
e Träumerin, -, -nen     álmodozó, ábrándozó ember (nő)

treffen, traf,  h. getroffen; +A.     eltalál vmit, találkozik vkivel
s Treffen, -s, -     találkozó, összejövetel
r Treffer, -s, -     (célba) találó, találat

treiben, trieb, h. getrieben     hajt, űz, terel
s Treiben, -s, -     hajtás (vad.)
e Treiber, -s, -     hajtó (vad.)

trennen, -te, h. ge-t; von+D.     el-/szétválaszt vkitől/vmitől
e Trennung,- , -en    elválás, szakítás

treu     hű, hűséges
e Treue, -     hűség
treulich     hűségesen, híven
treulos     hűtlen, áruló

r Triangel, -s     háromszög
triangulär     háromszögű

trocken     száraz
trocknen, -ete, h. ge-t     megszárít, felszárít

e Trommel, -, -n     dob
trommeln, -te, h. ge-t     dobol

e Trompete, -, -n  (germ-fr.)     trombita
trompeten, -ete, h. -t     trombitál
r Trompeter, -s, -     trombitás (ffi)
e Trompeterin, -, -nen     trombitás (nő)

r Tropfen, -s, -     csepp
tropfen, -te, h. ge-t     csepegtet, cseppent
tropfen, -te, h./i. ge-t     csepeg
tropfenförmig     csepp alakú
tropfenweise     cseppenként

r Trost, -es     vigasztalás
trösten, -ete, h. ge-t; mit+D.     vigasztal vmivel
r Tröster, -s, -     megvigasztaló
tröstlich     vigasztaló, megnyugtató
trostlos     vigasztalan, vigasztalhatatlan
e Trostlosigkeit, -     vigasztalhatatlanság
trostreich     vigasztaló

r Trug, -(e)s     csalás, ámítás
trügen, trog, h. getrogen     csal, áltat, ámít
trügerisch     csaló, ámító, csalóka

e Tugend, -, -en     erény, szemérem, erkölcsösség
tugendhaft     erényes, erkölcsös
tugendlos     erénytelen, erkölcstelen


turnen, -te, h. ge-t     tornázik
s Turnen, -s     tornázás
r Turner, -s, -     tornász (ffi)
e Turnerin, -, -nen     tornász (nő)
turnerisch     tornász

r Typ, -s, -e (gr-lat.)     típus
typisch     tipikus, jellegzetes, jellemző
typisieren, -te, h.-t     típusokra oszt, tipizál
e Typisierung, -, -en     típusokra osztás, tipizálás

überbelasten, -ete, h.-t    túlterhel
e Überbelastung, -, -en    túlterhelés

r Überblick, -(e)s, -e    áttekintés
überblicken, -te, h. –t    áttekint

überein/stimmen, -te überein, h. übereinge-t    összhangban van, egyezik
e Übereinstimmung, -, -en    összhang, egyezés

r Ungar, -n, -n     magyar ember (ffi)
e Ungarin, -, -nen     magyar ember (nő)
ungarisch     magyar
s Ungarisch, -(s)     magyar (nyelv)
Ungarn     Magyarország
s Ungartum, -(e)s     magyarság

ungebunden     kötetlen
e Ungebundenheit, -    kötetlenség

e Ungeduld, -     türelmetlenség
ungeduldig     türelmetlen

ungeheuer    nagy, óriási, szörnyű, iszonyatos
s Ungeheuer, -s, -     szörny, szörnyeteg
ungeheuerlich     szörnyű, rémes

ungehorsam     engedetlen, szófogadatlan
r Ungehorsam, -s    engedetlenség, szófogadatlanság

e Uniform, -, -en    egyenruha
uniformieren, -te, h.-t     egyenruhába öltözik
e Uniformierung, -, -en    egyenruhába öltöztet, egységesít
e Uniformität, -, -en    azonosság, hasonlóság

universal (lat-fr.)     egyetemes, általános, univerzális
e Universalität, -     általánosság, univerzalitás
universell     átfogó, általános

unklar     zavaros, homályos, nem világos
e Unklarheit, -, -en    zavarosság, homályosság

r Unmensch, -en, -en     kegyetlen /embertelen ember
unmenschlich     embertelen
e Unmenschlichkeit, -    embertelenség, kegyetlenség

unmöglich     lehetetlen
e Unmöglichkeit, -, -en    lehetetlenség, képtelenség

unrein     piszkos, nem tiszta
e Unreinheit, -, -en     tisztátlanság, piszok
unreinlich     tisztátlan, piszkos
e Unreinlichkeit, -    tisztátlanság, piszkosság

e Unruhe, -, -n     nyugtalanság, izgalom
unruhig     nyugtalan, izgatott

e Unschuld, -     ártatlanság
unschuldig     ártatlan
r/e Unschuldige, -n, -n, ein-r     ártatlan embe r (ffi/nő)

unsicher     nem biztos, bizonytalan
e Unsicherheit, -, -en     bizonytalanság

r Unsinn, -s    esztelenség, badarság
unsinnig     esztelen, ostoba
e Unsinnigkeit, -, -en    esztelenség, értelmetlenség

unsterblich     halhatatlan
r/e Unsterbliche, -n, -n, ein-r     halhatatlan ember (ffi/nő)
e Unsterblichkeit, -, -en    halhatatlanság

unstimmig     nem egybehangzó, nem összeillő
e Unstimmigkeit, -, -en    összhang hiánya, nézeteltérés

unterernähren, -te, h.-t     alultáplál
unterernährt     alultáplált
e Unterernährung, -     alultápláltság, rosszultápláltság

e Unterhaltung, -, -en    beszélgetés, tárgyalás
unterhalten, unterhielt, h. unterhalten    szórakoztat, mulattat
unterhaltsam     szórakoztató

e Untermiete, -, -n     albérlet
r Untermieter, -s, -     albérlő (ffi)
e Untermieterin, -, -nen    albérlő (nő)

unternehmen, unternahm, h. unternommen     vállalkozik, vmibe belekezd
s Unternehmen, -s, -     vállalkozás
r Unternehmer, -s, -     vállalkozó (ffi)
e Unternehmerin, -, -nen    vállalkozó (nő)
unternehmerisch     vállalkozói
e Unternehmung, -, -en    vállalkozás

r Unterschied, -(e)s, -e     különbség, eltérés
unterschiedlich     különféle, többféle
unterschiedslos     különbség nélküli

unterstützen, -te, h.-t; mit+D.     támogat, segít vmivel
r Unterstützer, -s, -     támogató ember (ffi)
e Unterstützerin, -, -nen    támogató ember (nő)
e Unterstützung, -, -en     támogatás

unverantwortlich     felelőtlen
e Unverantwortlichkeit, -, -en    felelőtlenség

unwahr     valótlan, hamis
e Unwahrheit, -, -en    valótlanság
unwahrscheinlich     valószínűtlen

unzufrieden     elégedetlen
e Unzufriedenheit, -    elégedetlenség

unzuverlässig     megbízhatatlan, kétes
e Unzuverlässigkeit, -    megbízhatatlanság

urban (lat.)     városi
e Urbanisation, -, -en     urbanizáció, városiasodás
urbanisieren, -te, h.-t     városiasodik
e Urbanisierung, -, -e    urbanizáció, városiasodás
e Urbanistik, -     urbanisztika, városépítés ill. –fejlesztés

e Urkunde, -, -n     oklevél, okmány
urkundlich     okleveles, okirati

r Urlaub, -(e)s, -e     szabadság
r Urlauber, -s, -     szabadságon levő, nyaraló (ffi)
e Urlauberin, -, -nen     szabadságon levő, nyaraló (nő)

r Ursprung, -(e)s, Ursprünge     eredet, származás
ursprünglich     eredeti, eredetileg

r Urteil, -(e)s, -e     vélemény, megítélés
urteilen, -te, h. ge-t     vélekedik, megítél
urteilsfähig     ítélőképes

über/einstimmen, h.; mit+D.     összhangba hoz, egyez vmivel
e Übereinstimmung, -    összhang, azonosság, egyetértés

überheben, überhob, h. überhoben     felfuvalkodik, nagyképűsködik
überheblich     nagyképű, gőgös
eÜberheblichkeit, -     felfuvalkodottság, nagyképűség

überleben, -te, h.-t     túlél
s Überleben, -s     túlélés
r/e Überlebende, -n, -n, ein -r     túlélő (ffi/nő)

überlegen, -te, h.-t     meggondol, átgondol
e Überlegung, -, -en     meggondolás, átgondolás

e Übermacht, -     túlerő
übermächtig     túlerőben  lévő

r Übermensch, -en, -en     felsőbbrendű ember
übermenschlich     emberfeletti

überprüfen, -te, h.-t     felülvizsgál, ellenőriz
e Überprüfung, -, -en     felülvizsgálat

überraschen, -te, h.-t; mit+D.     meglep vmivel
überraschend     meglepő
e Überraschung, -, -en     meglepetés

überschwemmen, -te, h.-t; mit+D.     eláraszt, elönt vmivel
e Überschwemmung, -, -en     elárasztás, árvíz

e Übersee     tengerentúl
überseeisch     tengerentúli

übersehen, übersah, h. übersehen     áttekint
übersehbar     áttekinthető

übersetzen, -te, h.-t; aus/von+D.; in+A.    lefordít vmiről vmire
r Übersetzer, -s, -     fordító (ffi)
e Übersetzerin, -, -nen    fordító (nő)
e Übersetzung, -, -en     fordítás

e Übersicht, -, -en    áttekintés
übersichtig     messze tekintő, messze látó
übersichtlich     áttekinthető
e Übersichtlichkeit, -    áttekinthetőség

übervölkern, -te, h.-t     túlnépesít
übervölkert     túlnépesedett
e Übervölkerung, -, -en     túlnépesedés

überweisen, überwies, h. überwiesen     átutal
e Überweisung, -, -en     átutalás

überzeugen, -te, h.-t; von+D., durch+A.     meggyőz vmiről vmivel
überzeugend     meggyőző
e Überzeugung, -, -en     meggyőződés

üben, -te, h. ge-t     gyakorol
e Übung, -, -en     gyakorlat

r Vagabund, -en, -en     csavargó
e Vagabundin, -, -en     csavargó élet, cigányélet
vagabundieren, -te, i.-t     csavarog, kószál

variabel (lat-fr.)     változó, változtatható
e Variabilität, -, -en    változtathatóság
e Variante, -, -n     változat
e Variation, -, -en     variáció, változat
e Varietät, -, -en    változat
variieren, -te, h.-t     változtat, variál

r Vater, -s, Väter     apa
s Väterchen,- s, -    apácska
väterlich     apai
vaterlos     apátlan
e Vaterschaft, -     apaság

s Vaterland, -(e)s, -länder     haza
vaterländisch     hazafias

r Vegetarianer, -s, -     vegetáriánus (ffi)
e Vegetarianerin, -, -nen     vegetáriánus (nő)
r Vegetarianismus, -     vegetarianizmus, vegetáriánus étrend
követése

r Vegetarier, -s, -     vegetáriánus (ffi)
e Vegetarierin, -, -nen     vegetáriánus (nő)
vegetarisch     vegetáriánus, növényi
r Vegetarismus, -     vegetáriánus étrend követése

e Vene, -, -n     véna
venös     vénás, gyűjtőeres

Venedig     Velence
r Venezianer, -s, -     velencei ember (ffi)
e Venezianerin, -, -nen     velencei ember (nő)
venezianisch     velencei

verachten, -ete, h.-et     lenéz, megvet
r Verächter, -s, -     lenéző, megvető ember
verächtlich     megvetésre méltó, alávaló, hitvány
verachtungsvoll     megvető, lenéző

verändern, -te, h.-t    változtat
veränderbar    változtatható
e Veränderbarkeit, -    változtathatóság
veränderlich    változó, változékony
e Veränderlichkeit, -    változóság
e Veränderung, -, -en    változás, változtatás

veranstalten, -ete, h.-et     szervez, rendez
r Veranstalter, -s, -     szervező, rendező (ffi)
e Veranstalterin, -, -nen     szervező, rendező (nő)
e Veranstaltung, -, -en     rendezvény

verantworten, -ete, h.-et; für+A.     felelős, felelősséget vállal vmiért
verantwortlich     felelős, felelősségteljes
e Verantwortlichkeit, -    felelősség
e Verantwortung, -, -en     felelősség
verantwortungslos     felelőtlen
verantwortungsvoll     felelősségteljes

verbessern, -te, h.-t     (meg-/ki)javít, kiigazít
e Verbesserung, -, -en     (meg-/ki)javítás, kiigazítás

verbinden, verband, h. verbunden;mit+D     össze-/egybeköt vmivel
verbindlich     kötelező, kényszerítő
e Verbindlichkeit, -, -en     kötelezettség
e Verbindung, -, -en     összeköttetés, kötelék, kapcsolat

verblüffen, -te,  h.-t     megdöbbent, elképeszt
verblüffend     megdöbbentő, elképesztő
e Verblüfftheit, -, -en     megdöbbenés, hüledezés
e Verblüffung, -, -en     meghökkenés, meglepetés, elképedés

verbieten, verbot, h. verboten; +D.     tilt, megtilt vkinek
s Verbot, -(e)s, -e     tilalom, tiltás
verboten     tilos

r Verbrauch, -(e)s     elfogyasztás, fogyasztás
verbrauchbar     elfogyasztható, elhasználható
verbrauchen, -te, h.-t     elhasznál, elfogyaszt
r Verbraucher, -s, -     fogyasztó (ffi)
e Verbraucherin, -, -nen     fogyasztó (nő)


verbreiten, -te, h.-t    terjeszt
r Verbreiter, -s, -     terjesztő (ffi)
e Verbreiterin, -, -nen     terjesztő (nő)

r Verdacht, -(e)s     gyanú
verdächtig     gyanús, kétes
verdächtigen, -te, h.-t; +D.     gyanúsít vmiért
r/e Verdächtigte, -n, -n, ein-r     gyanúsított (ffi/nő)


verdienen, -te, h.-t    megérdemel, érdemel, rászolgál
r Verdiener, -s, -    kereső (ffi)
e Verdienerin, -, -nen    kereső (nő)
r Verdienst, -(e)s, -e    kereset, bér, fizetés
verdienstlich     érdemdús
verdienstvoll    érdemdús, érdemes

verdoppeln, -te, h.-t    megdupláz, megkettőz
sich verdoppeln, -te s., h. s. verdoppelt    megduplázódik, megkettőződik
e Verdopp(e)lung, -, -en    megduplázódás, megkettőződés


vereinbaren, -te, h.-t     megegyezik, megállapodik
e Vereinbarung, -, -en     megegyezés, egyezség, megállapodás

vereinfachen, -te, h.-t    (le)egyszerűsít
e Vereinfachung, -, -en    (le)egyszerűsítés

verengen, -te, h.-t    szűkít, leszűkít
sich verengen, -te s., h. s. verengt    szűkül, leszűkül
e Verengerung, -, -en    szűkülés
e Verengung, -, -en    szűkülés

verfahren, verfuhr, i. verfahren    eljár, cselekszik
s Verfahren, -s, -    eljárás, folyamat

verfassen, -te, h.-t    megfogalmaz, megír
r Verfasser, -s, -    szerző (ffi)
e Verfasserin, -, -nen    szerző (nő)

verfolgen, h.-t     üldöz, kerget
r Verfolger, -s, -     üldöző (ffi)
e Verfolgerin, -, -nen     üldöző (nő)
r/e Verfolgte, -n, -n, ein-r     üldözött (ffi/nő)
e Verfolgung, -, -en    üldözés, követés

verfügen, -te, h.-t; über+A.     rendelkezik vmivel
verfügbar     rendelkezésre álló
e Verfügung, -, -en     rendelkezés


e Vergangenheit, -    múlt
vergänglich    mulandó, múlékony
e Vergänglichkeit, -    mulandóság

vergeben, vergab, h. vergeben; +D., +A.    megbocsát vkinek vmit
e Vergebung, -    megbocsátás, bocsánat


vergessen, vergaß, h. vergessen     elfelejt, felejt
e Vergessenheit, -     felejtés, feledés
vergeßlich    feledékeny

vergiften, -ete, h.-t    megmérgez
e Vergiftung, -, -en    mérgezés

r Vergleich, -(e)s, -e     összehasonlítás
vergleichbar    összehasonlítható
e Vergleichbarkeit, -    összehasonlíthatóság
vergleichen, verglich, h.verglichen; mit+D.     összehasonlít vkivel/vmivel
vergleichsweise     hasonlatképpen, összehasonlításul

s Vergnügen, -s, -     szórakozás, vigalom, mulatság
vergnügen, -te, h.-t     mulattat, szórakoztat
vergnüglich     vidám, szórakoztató
e Vergnügung, -, -en     szórakozás

vergünstigen, -te, h.-t     kedvez vkinek
e Vergünstigung, -, -en     kedvezmény, engedmény

verhaften, -ete, h.-et     letartóztat
r/e Verhaftete, -n, -n, ein-r     letartóztatott (ffi/nő)
e Verhaftung, -, -en     letartóztatás, bebörtönzés

s Verhalten, -s    viselkedés, magatartás
sich verhalten, verhielt s., h.s. verhalten    viselkedik
e Verhaltungsweise, -, -n    viselkedés, magatartás

s Verhältnis, -ses, -se    viszony, kapcsolat
verhältnismäßig    viszonylag, aránylag
e Verhältnismäßigkeit, -    viszonylagosság, arányosság

verhandeln, h.-t; mit+D., über+A.     tárgyal vkivel vmiről
e Verhandlung, -, -en     tárgyalás
verhandlungsbereit     tárgyalásra kész
verhandlungsfähig     tárgyalóképes

verheimlichen, -te, h.-t    eltitkol, titokban tart
e Verheimlichung, -, -en    eltitkolás, titkolás

verheiraten, -ete, h.-et     megházasít
sich verheiraten, -ete sich, h. sich –et; mit+D.     megházasodik vkivel
e Verheiratung, -, -en     házasodás

verhindern, -ete, h.-et     megakadályoz
e Verhinderung, -, -en     (meg)akadályozás

e Verifikation, -, -en (lat-mlat.)     értékelés, hitelesítés
verifizierbar     értékelhető, ellenőrizhető
verifizieren, -te, h.-t    hitelesít, ellenőriz

r Verkauf, -(e)s, Verkäufe     eladás
verkaufen, -te, h.-t    elad
r Verkäufer, -s, -     eladó (ffi)
e Verkäuferin, -, -nen     eladó (nő)
verkäuflich     eladó, eladható

r Verkehr, -(e)s     közlekedés
verkehren, -te, h.-t     közlekedik

verkörpern, -te, h.-t    megtestesít, szimbolizál
sich verkörpern, -te s., h. s. –t    megtestesül
e Verkörperung, -, -en    megtestesítés

verkosten, -ete, h.-t    megkóstol
r Verkoster, -s, -    kóstoló (ffi)
e Verkosterin, -, -nen    kóstoló (nő)
e Verkostung, -, -en    kóstolás

verkürzen, -te, h.-t     lerövidít, lecsökkent
e Verkürzung, -, -en     lerövidítés, lecsökkentés

verlängern, -te, h.-t    meghosszabbít
e Verlängerung, -, -en     meghosszabbítás

r Verlass    bízás
sich verlassen, verließ s., h. s. verlassen    bízik vkiben, hagyatkozik vkire
auf +A.

verlassen, verließ, h. verlassen    elhagy
e Verlassenheit, -    elhagyatottság

verlegen, h.-t     kiad (sajtóterméket)
r Verleger, -s, -     kiadó, terjesztó

r Verleih, -(e)s, -e     kölcsönzés
verleihen, verlieh, h. verliehen; +D.     kölcsönöz, kölcsönad vkinek
r Verleiher, -s, -     kölcsönadó
e Verleihung, -, -en     kölcsönzés

verletzen, -te, h.-t; mit+D.    megsebez, megsért vmivel
verletzbar    könnyen megsérthető, megsebezhető
verletzlich     sértő
e Verletzlichkeit, -    sérthetőség, sebezehtőség
r/e Verletzte, -n, -n, ein-r     sérült, sebesült (ffi/nő)
e Verletzung, -, -en    sérülés, sértés, megsértés

sich verlieben, -te sich, h. sich –t; in+A.     szerelmes lesz vkibe
verliebsam     szerelmes természetű
verliebt     szerelmes
r/e Verliebte, -n, -n, ein-r     szerelmes ember (ffi/nő)
e Verliebtheit, -     szerelmes állapot/kedély

verlieren, verlor, h. verloren    elveszít, veszít
r Verlierer, -s, -    vesztes (ffi)
e Verliererin, -, -nen    vesztes (nő)

verloben, -te, h.-t     eljegyez
r/e Verlobte, -n, -n, ein-r     jegyes, vőlegény, menyasszony (ffi/nő)
e Verlobung, -, -en     eljegyzés

r Verlust, -(e)s, -e     elvesztés, veszteség
verlustig     -vesztes, -vesztett
verlustreich     veszteséges

vermeiden, vermied, h. vermieden     (el-/ki)kerül
vermeidbar     elkerülhető
vermeidlich    elkerülhető
e Vermeidung, -, -en     elkerülés

r Vermerk, -(e)s, -e     megjegyzés (írott)
vermerken, h.-t    feljegyez, megjegyez

vermieten, -ete, h.-et    bérbe ad
vermietbar     bérbeadható
r Vermieter, -s, -     bérbeadó (ffi)
e Vermieterin, -, -nen     bérbeadó (nő)
e Vermietung, -, -en     bérbeadás

vermissen, -te, h.-mißt     nélkülöz, hiányol
r/e Vermisste, -n, -n, ein-r     eltűnt (ffi/nő)

vermitteln, -te, h.-t; +D.     közvetít vkinek
r Vermittler, -s, -     közbenjáró, közvetítő (ffi)
e Vermittlerin, -, -nen     közbenjáró, közvetítő (nő)
e Vermittlung, -, -en    közvetítés

s Vermögen, -s, -    vagyon
vermögend     tehetős, vagyonos
vermögenslos     vagyontalan

vermuten, -ete, h.-et     sejt, gyanít, feltételez
vermutlich    valószínű, feltehető
e Vermutung, -, -en     feltevés, vélekedés, gyanítás

vernichten, -ete, h.-et    megsemmisít, kiírt
r Vernichter, -s, -     megsemmisítő (ffi)
e Vernichterin, -, -nen     megsemmisítő (nő)
e Vernichtung, -, -en    megsemmisítés, kiírtás

e Vernunft, -     ész, értelem, okosság
vernünftig     eszes, értelmes, okos
e Vernünftigkeit, -    értelmesség
vernunftlos     esztelen, oktalan

veröffentlichen, -te, h.-t    nyilvánosságra hoz
e Veröffentlichung, -, -en     nyilvánosságra hozatal

verpflegen, -te, h.-t    ápol, ellát, gondoz
e Verpflegung, -, -en    gondozás, ellátás

verpflichten, -ete, h.-t; zu+D/zu+Inf.     kötelez vmire
e Verpflichtung, -, -en     kötelezettség
r Verpflichteter, -s, -     kötelezett (ffi)
e Verpflichtete, -, -n     kötelezett (nő)

r Verrat, -(e)s    elárulás, árulás
verraten, verriet, h.-en; +D., +A.     elárul vkinek vmit
r Verräter, -s, -     áruló (ffi)
e Verräterei, -, -en    árulás
e Verräterin, -, -nen     áruló (nő)
verräterisch     áruló

versammeln, -te, h.-t     összegyűjt, összehív
sich versammeln, -te sich, h. sich -t     összegyűlik, egybegyűlik
e Versammlung, -, -en     gyűlés, gyülekezet

verschieden    különböző, eltérő
verschiedenartig    különböző eredetű, különféle
e Verschiedenartigkeit, -, -en    különféleség
e Verschiedenheit, -, -en    különbözőség
verschiedentlich    különféleképpen, többféleképpen

verschonen, -te, h.-t; von+D.    megkímél, kímélni vkitől / vmitől
e Verschonung, -, -en     megkímélés, kímélés

verschulden, -ete, h.-et     hibázik, elkövet
s Verschulde , -     hiba, vétek, bűn
e Verschuldung, -, -en     hiba, eladósodás

verschweigen, verschwieg, h. verschwiegen;     elhallgat, eltitkol
+D., +A.    vki elől vmit
e Verschweigung, -, -en     elhallgatás, eltitkolás

verschwenden, -ete, h.-et    eltékozol, elpazarol
r Verschwender, -s, -    tékozló, pazarló (ffi)
e Verschwenderin, -, -nen    tékozló, pazarló (nő)
verschwenderisch     tékozló, pazarló
e Verschwendung, -, -en     tékozlás, pazarlás

verschwören, -te, h.-t; mit+D., gegen+A.    összeesküdik vkivel vki ellen
r Verschwörer, -s, -     összeesküvő (ffi)
e Verschwörerin, -, -nen     összeesküvő (nő)
e Verschwörung, -, -en     összeesküvés

versichern, -te, h.-t    biztosít
r Versicherer, -s, -     biztosító (ffi)
e Versichererin, -, -nen     biztosító (nő)
r/e Versicherte, -n, -n, ein -r     biztosított ember (ffi/nő)
e Versicherung, -, -en     biztosítás

versorgen, -te, h.-t    ellát, gondoskodik
e Versorgung, -    ellátás, gondoskodás
versorgungsberechtigt    ellátásra jogosult
r/e Versorgungsberechtigte, -n, -n, ein-r    ellátásra jogosult (ffi/nő)

verspäten, -ete, h.-et     késleltet, lekési
sich verspäten, -ete sich, h. sich –et     elkésik, késik
e Verspätung, -, -en     késedelem, késés

versprechen, versprach, h.versprochen; +D    ígér, megígér vkinek
s Versprechen, -s, -     ígéret
versprechend     ígéretes
e Versprechung, -, -en     ígéret

r Verstand, -(e)s     értelem, ész, elme
vestandesmäßig     ésszerű
verständig     értelmes, eszes, megértő
verständlich     érthető, értelmes
s Verständnis, -ses     megértés

versteigern, -te, h.-t     elárverez
r Versteigerer, -s, -     árverező, árverést vezető (ffi)
e Versteigererin, -, -nen     árverező, árverést vezető (nő)
e Versteigerung, -, -en     árverezés, aukció

r Versuch, -(e)s, -e    kísérlet, próba, próbálkozás
versuchen, -te, h.-t     próbál, kísérel
r Versucher, -s, -     megkísérlő, próbáló ember (ffi)
e Versucherin, -, -nen     megkísérlő, próbáló ember (nő)

verteidigen, -te, h.-t; +A., vor+D.     védelmez, megvéd vkit vmitől
r Verteidiger, -s, -     védő, védelmező (ffi)
e Verteidigerin, -, -nen     védő, védelmező (nő)
e Verteidigung, -, -en     védelem, védelmezés, megvédés

vertiefen, -te, h.-t    elmélyít
e Vertiefung, -    elmélyítés, mélyítés

r Vertrag, -(e)s, Verträge     szerződés
vertraglich     szerződéses, szerződési
vertraglos    szerződés nélkül(i)
vertragsgemäß    szerződés szerint
vertragswidrig    szerződésnek ellentmondó
e Vertragswidrigkeit,-    szerződésnek ellentmondás   

vertrauen, -te, h.-t; +D.     megbízik, bízik vkiben
s Vertrauen, -s     bizalom
vertraulich     bizalmas
e Vertraulichkeit, -, -en     bizalmasság
r/e Vertraute, -n, -n, ein-r     meghitt/bizalmas barát (ffi/nő)

vertreten, vertrat, h. vertreten     helyettesít, képvisel
r Vertreter, -s, -     helyettes, képviselő (ffi)
e Vertreterin, -, -nen     helyettes, képviselő (nő)
e Vertretung, -, -en     képviselet

verunglücken, -te, i.-t     szerencsétlenül jár, balesetet
szenved
r/e Verunglückte, -n, -n, ein-r     szerencsétlenül járt, balesetet szenvedett
(ffi/nő)

verursachen, -te, h.-t    okoz, előidéz
r Verursacher, -s, -    okozó, előidéző (ffi)
e Verursacherin, -, -nen    okozó, előidéző (nő)
e Verursachung, -    okozás, előidézés

verurteilen, -te, h.-t; +A., zu+D.     elítél vkit vmire
r/e Verurteilte, -n, -n, ein-r     elítélt (ffi/nő)
e Verurteilung, -, -en     elítélés

vervielfachen, -te, h.-t    megsokszoroz
sich vervielfachen, -te s., h.s. –t    megsokszorozódik
e Vervielfachung, -, -en    megsokszorozódás

vervielfältigen, -te, h-t    megsokszoroz
e Vervielfältigung,-,- en    megsokszorozás

verwahren, -te, h.-t     megőriz, őriz
r Verwahrsam, -s, -     megőrzés, őrizet
e Verwahrung, -,  -en     megőrzés, őrizet

verwalten, -ete, h.-t    intéz, kezel, igazgat
r Verwalter, -s, -    intéző, kezelő (ffi)
e Verwalterin, -, -nen    intéző, kezelő (nő)
e Verwaltung, -, -en    intézés, kezelés, ügyintézés

verwandt     rokon, rokonságban lévő
r/e Verwandte, -n, -n, ein-r     rokon (ffi/nő)
e Verwandtschaft, -, -en     rokonság
verwandtschaftlich     rokonsági, rokoni

verwechseln, -te, h.-t; mit+D.     összetéveszt, felcserél vkivel
s Verwechseln, -s     összetévesztés, felcserélés
e Verwechslung, -, -en     összetévesztés, felcserélés

verweigern, -te, h.-t    visszautasít, megtagad
e Verweigerung, -, -en    visszautasítás, megtagadás

verwenden, verwandte, h. verwandt     alkalmaz, (fel)használ
verwendbar     alkalmas, használható
e Verwendbarkeit, -, -en     alkalmasság, használhatóság
e Verwendung, -, -en     alkalmazás, használat

verwirklichen, -te, h.-t     megvalósít
sich verwirklichen, -te sich, h. sich -t     megvalósul
e Verwirklichung, -, -en     megvalósulás

verwirren, -te, h.-t    összekuszál, összezavar
sich verwirren, -te s., h. s.-t    összezavarodik
verwirrend    zavaros, kaotikus
e Verwirrtheit, -    zavarosság, összezavartság
e Verwirrung, -, -en    zavarodottság, zavar

verwöhnen, -te, h.-t     elkényeztet
sich verwöhnen, -te sich, h. sich -t     elkényelmesedik
e Verwöhntheit, -, -en     elkényeztetettség
e Verwöhnung, -, -en     elkényeztetés, kényeztetés

verwunden, -ete, h.-et; durch+A.     megsebesít, megsebez vmivel
verwundbar     sebezhető
e Verwundbarkeit, -, -en     sebezhetőség
r/e Verwundete, -n, -n, ein-r     sebesült, sérült ember (ffi/nő)
e Verwundung, -, -en     megsebesülés, sebesülés, seb

verwundern, -ete, h.-t     csodálatba ejt
verwunderlich     csodálatos, meglepő
e Verwunderung, -, -en     csodálkozás, csodálat

verzeihen, verzieh, h. verziehen; +D.     megbocsát vkinek
verzeihlich     megbocsátható
e Verzeihung, -     bocsánat, megbocsátás

r Verzicht, -(e)s, -e     lemondás
verzichten, -ete, h.-t; auf+A.     lemond vmiről   

e Violine, -, -n     hegedű
r Violinist, -en, -en    hegedűművész (ffi)
e Violinistin, -, -nen     hegedűművész (nő)

r/s Virus, -, Viren     vírus
r Virologe, -n, -n    virológus, víruskutató (ffi)
e Virologie, -     virológia, víruskutatás
e Virologin, -, -nen     virológus, víruskutató (nő)
virologisch     virológiai

e Vision, -, -en (lat.)     vízió, látomás
visionär     víziós, látnoki
r Visionär, -s, -e     látnok (ffi)
e Visionärin, -, -nen     látnok (nő)

vitalisieren, -te, h.-t (lat-nlat.)     vitalizál, életre kelt
e Vitalität, -     vitalitás, életerő

s Vitamin, -s, -e (lat.)     vitamin
vitaminarm     vitaminban szegény
vitaminhaltig     vitamintartalmú
vitaminieren, -te, h.-t     élelmiszert vitaminnal gazdagít
vitaminisieren, -te, h.-t     élelmiszert vitaminnal gazdagít

vollenden, -ete, h.-et     befejez, lezár
vollends     teljesen, egészen
e Vollendung, -     befejezés, lezárás

voraus/setzen, -te voraus, h.-t     feltételez
e Voraussetzung, -, -en     feltételezés, feltétel

vor/bereiten, h.; für+A./zu+D.    előkészít vmire
sich vorbereiten, h.; für+A.    előkészül vmire
e Vorbereitung, -, -en     előkészület, előkészítés

vor/beugen, -te vor, h. vorge-t    megelőz
vorbeugend    megelőző
e Vorbeugung, -, -en    megelőzés

e Vorsicht, -     óvatosság, elővigyázat
vorsichtig     óvatos, elővigyázatos
e Vorsichtigkeit, -, -en     óvatosság, elővigyázatosság

r Vorsitz, -es     elnökség
r/e Vorsitzende, -n,- n, ein-r     elnök (ffi/nő)

r Vorteil, -es, -e     előny
vorteilhaft     előnyös
vorteilig     előnyös

e Vorzeit, -, -en    hajdankor, őskor
vorzeiten     hajdanában, régen
vorzeitig     korai, idő előtti
vorzeitlich     hajdani, őskori

waagerecht    vízszintes(en)
e Waagerechte, -n, -n    vízszintes

wach     ébren lévő, nem alvó
e Wache, -, -n     őrködés, őrség
wachen, -te, h. ge-t     ébren van, őrködik
wachsam     éber
e Wachsamkeit, -     éberség
e Wacht, -, -en     őrség

wachsen, wuchs, i. ge-     nő, növekszik
s Wachsen, -     növés, növekedés
s Wachstum, -(e)s     növés, növekedés

r Wächter, -s, -    őr (ffi)
e Wächterin, -, -nen    őr (nő)

wackeln, -te, h. ge-t    inog, billeg, ingadozik
wackelig    ingó, billegő, ingadozó
wackelnd    billegő, ingadozó

e Waffe, -, -n     fegyver
waffenlos     fegyvertelen
waffnen, -ete, h. ge-t     felfegyverez

e Wahl, -, -en     választás, döntés
wählbar     (meg)választható
e Wählbarkeit, -     (meg)választhatóság
wählen, -te, h. ge-t     választ,  meg-/kiválaszt
r Wähler, -s, -    választó, választópolgár (ffi)
e Wählerin, -, -nen     választó, választópolgár (nő)

r Wahn, -(e)s    őrület, káprázat
wahnhaft    téveszmeszerű
r Wahnsinn, -(e)s    őrület, őrültség
wahnsinnig    őrült, őrületes
r/e Wahnsinnige, -n, -n, ein-r    őrült (ffi/nő)

wahr     igaz, valós
wahrhaft     igaz, őszinte, igazsághoz hű
e Wahrheit, -, -en     igazság, valóság
wahrlich     valóban, bizony

wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen    érzékel, észrevesz, tapasztal
e Wahrnehmung, -, -en    érzékelés, észlelés, tapasztalás

wahrsagen, -te, h. ge-t     jósol
r Wahrsager, -s, -     jós, jövendőmondó (ffi)
e Wahrsagerin, -, -nen     jós, jövendőmondó (nő)
e Wahrsagung, -, -en    jóslás, jóslat

wahrscheinlich    valószínű
e Wahrscheinlichkeit, -    valószínűség

r Walfang,- (e)s, Walfänge    bálnavadászat
r Walfänger, -s, -    bálnavadász

r Wandale, -n, -n    vandál (ffi)
e Wandalin, -, -nen    vandál (nő)
wandalisch    vandál, pusztító
r Wandalismus, -    vandalizmus

r Wandel, -     változás, átalakulás
wandelbar    változtatható, átalakítható
e Wandelbarkeit, -    változtathatóság, átalakíthatóság
wandeln, -te, h. ge-t     változtat, átalakít
sich wandeln, -te sich, h. sich ge-t     változik, átalakul
e Wandelung, -, -en    változtatás, átalakítás
e Wandlung, -, -e     változás, változtatás, átalakítás

wandern, -te, h. ge-t     vándorol, túrázik
r Wanderer, -s, -     vándor, túrázó (ffi)
e Wanderin, -, -nen     vándor, túrázó (nő)
e Wanderung, -, -en     vándorlás, kirándulás, túrázás

r Wankelmut, -(e)s    határozatlanság
wankelmütig    határozatlan, ingatag
e Wankelmütigkeit, -    határozatlanság, ingatagság

warm     meleg
s Warme, -     meleg (dolog)
e Wärme, -     melegség, hőség
wärmen, -te, h. ge-t     meg-/felmelegít, hevít
sich wärmen, -te sich, h. sich ge-t     meg-/felmelegedik
e Warmheit, -     melegség

warnen, -te, h. ge-t; vor+D.     figyelmeztet vmire
e Warnung, -, -en     intés, figyelmeztetés

waschen, wusch, h. ge-     mos
waschbar    mosható
e Wäscherei, -, -en     mosás, mosoda
e Wäscherin, -, -nen     mosónő
e Waschung, -, -en     mosás, lemosás

s Wasser, -s, -    víz
wasserarm    vízszegény
wasserartig    vízszerű
s Wässerchen, -s, -    vizecske
wasserfest    vízálló
wässerig    vizes, híg, felhigított
e Wässerigkeit,-     vizenyősség


r Wechsel, -s, -     változás
wechseln, -te, h. ge-t     változtat, megváltoztat
wechselvoll    változtatos

e Wehmut, -    bánat, szomorúság
wehmütig    bánatos, szomorkás
e Wehmütigkeit, -    bánat, szomorúság
wehmutsvoll    fájdalmasan, bánatosan

s Weib, -(e)s, -     asszony, nő
s Weibchen, -s, -     asszonyka, fiatalasszony
weibisch     nőies
weiblich     női
e Weiblichkeit, -     nőiesség

weich    puha
e Weiche, -, -n     puhaság
weichen, -te, h. ge-t     puhít, lágyít
e Weichheit, -     puhaság, lágyság

e Weihnacht, -    karácsony
weihnachten, -ete, h. ge-t    karácsonyoz, karácsonyi hangulatban van
weihnachtlich    karácsonyi
weihnächtlich (schw.)    karácsonyi
Weihnachts…    karácsony…   

weinen, -te, h. ge-t     sír
s Weinen, -s     sírás
weinerlich     siránkozó, síró

weise     bölcs
r Weise, -n, -n     bölcs
e Weisheit, -, -en     bölcsesség
weislich     bölcsen, okosan

weissagen, -te, h. ge-t     jósol, jövendöl
r Weissager, -s, -    jós, jövendőmondó (ffi)
e Weissagerin, -,- nen     jós, jövendőmondó (nő)
e Weissagung, -, -en     jóslat

wenig     kevés
e Wenigkeit, -, -en     csekélység
wenigstens     legalább

werben, warb,  h. geworben; um+A.     toboroz vmire
r Werber, -s, -     toborzó, hirdető
e Werbung, -, -en     hirdetés, reklám

werfen, warf, h. geworfen    dob, hajít
r Werfer, -s, -    dobó (ffi)
e Werferin, -, -nen    dobó (nő)

werktätig     dolgozó, munkás
r/e Werktätige, -n, -n, ein-r     dolgozó, munkás (ffi/nő)

wert    drága, becses, vmilyen értékű
r Wert, -(e)s, -e    érték
werten, -ete, h. ge-t    értékel
wertfrei    értékmentes
werthaltig    értékálló
e Werthaltigkeit, -    értékállóság
wertlos    értéktelen
e Wertlosigkeit,-    értéktelenség
e Wertung, -, -en    értékelés, becslés
wertvoll    értékes, becses

r Wettbewerb, -(e)s, -e     verseny, versengés
r Wettbewerber, -s, -     versenyző (ffi)
e Wettbewerberin, -,- nen    versenyző (nő)

wichtig     fontos
e Wichtigkeit, -     fontosság
r Wichtigtuer, -s, -    fontoskodó (ffi)
e Wichtigtuerei, -    fontoskodás
e  Wichtigtuerin, -, -nen    fontoskodó (nő)
wichtigtuerisch    fontoskodóan

widerlegen, -te, h.-t     megcáfol
widerlegbar     megcáfolható
e Widerlegung, -, -en     megcáfolás, cáfolat

widerlich    undorító, ellenszenves
e Widerlichkeit, -, -en    undorítóság
r Widerling, -s, -e    undorító ember

widmen, -ete, h. ge-t; +D.    ajánl vkinek, szentel vminek
e Widmung, -, -en    ajánlás, felajánlás, felszentelés

widrig    ellenkező, ellentétes
widrigenfalls    ellenkező esetben
e Widrigkeit, -, -n    gátló tényező, akadály

wiederholen, -te, h.-t    ismétel
wiederholbar    ismételhető
e Wiederholung, -, -en    ismétlés

wild     vad
s Wild, -(e)s     vad, vadhús
e Wilde, -     vadon, vadság
e Wildheit, -, -en     vadság

e Wille, -ns, -n     akarat, szándék
willenslos     akarat nélküli
e Willenlosigkeit, -     akaratnélküliség
willentlich     szándékos

r Wink, -(e)s, -e    integetés, jeladás
winken, -te, h. ge-t; +D., mit+D.    integet vkinek vmivel
r Winker, -s, -     intő, integető

r Winter, -s, -    tél
winterlich     télies
wintern, -te, h. ge-t     áttelel

wirken, -te, h. ge-t; auf+A.     hat vkire/vmire
r Wirker, -s, -     ható, cselekvő, alkotó
wirksam     hatékony
e Wirksamkeit, -, -en    hatékonyság
e Wirkung, -, -en     hatás
wirkungslos     hatástalan
wirkungsvoll     hatásos

wirr     zavaros, kusza
e Wirre, -, -n     zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság
wirren, -te, h. ge-t/geworren     összezavar, összekuszál
e Wirrnis, -, -se     zűrzavar, kavarodás

r Wirt, -es, -e     gazda, házigazda, vendéglátó (ffi)
e Wirtin, -, -nen     gazdasszony, háziasszony
wirtlich     szíves, vendégszerető

e Wirtschaft, -, -en     gazdaság, gazdálkodás
wirtschaften, -ete, h ge-et     gazdálkodik, háztartást vezet
r Wirtschafter, -s, -     gazda (ffi)
e Wirtschafterin, -, -nen     gazda (nő)
wirtschaftlich     gazdasági, gazdaságos, takarékos
e Wirtschaftlichkeit, -     gazdaságosság, takarékosság

s Wissen, -s     tudás, tudomás
e Wissenschaft, -, -en    tudomány
r Wissenschaft(l)er, -s, -     tudós (ffi)
e Wissenschaft(l)erin, -, -nen     tudós (nő)
wissenschaftlich     tudományos

e Witwe, -, -n     özvegyasszony
e Witwenschaft, -     özvegység
s Witwentum, -(e)s     özvegység
r Witwer, -s, -     özvegyember

r Witz, -es, -e    vicc, tréfa
e Witzelei, -, -en    viccelődés
witzeln, -te, h. ge-t    viccelődik
witzig    vicces, tréfás, szellemes
e Witzigkeit, -    szellemesség
r Witzling, -s, -e    tréfacsináló, viccelődő
witzlos    vicc nélküli, tréfamentes

e Wohltat, -, -en    jótett
r Wohltäter,-s, -    jótevő (ffi)
e Wohltäterin, -, -nen    jótevő (nő)
wohltätig    jótékony
e Wohltätigkeit, -    jótékonyság

wohnen, -te, h. ge-t     lakik
wohnhaft     vhol lakó
wohnlich     lakályos, barátságos
e Wohnung, -, -en     lakás

r Wolf, -(e)s, Wölfe    farkas
s Wölfchen, -s, -    kis farkas
e Wölfin, -,- nen    nőstényfarkas

e Wolke, -, -n     felhő
sich wölken, -te sich, h. sich ge-t     felhősödik
wolkenfrei     felhőtlen
wolkenlos     felhőtlen
wolkig     felhős

s Wort, -(e)s, Wörter / Worte    szó
wortarm    szófukar
wortbrüchig    szavát megszegő
s Wörtchen, -s, -    szavacska
wortgetreu    szó szerinti
wortgewaltig    jó beszédkészségű
wortgewandt    bőbeszédű
e Wortgewandtheit, -    bőbeszédűség
wortkarg    szűkszavú
e Wortkargheit,-     szótlanság
wörtlich    szó szerinti
wortlos    szó nélkül
wortwörtlich     szó szerint(i)

s Wunder, -s, -     csoda
wunderbar     csodálatos
wundern, -te, h. ge-t     csodálatba ejt
sich wundern, -te sich, h. sich ge-t; über+A.     csodálkozik, ámul vmin
wundersam     csodálatos
wundervoll     csodálatos

r Wunsch, -(e)s, Wünsche    kívánság, óhaj
wünschbar (schw.)    kívánatos
wünschen, -te, h. ge-t    kíván, óhajt
wünschenswert    kívánatos
wunschgemäß    kívánság szerint
wunschlos    kívánság nélkül

e Würde, -, -n     méltóság
würdelos    méltóság nélkül
e Würdelosigkeit, -    méltóság hiánya
würdevoll     méltóságteljes
würdig    méltó, érdemes
würdigen, -te, h. ge-t; +D.     méltat, méltányol vmiért
e Würdigkeit, -     érdemesség

e Würze, -, -n     fűszer
würzen, -te, h. ge-t     megfűszerez, fűszerez
würzig     fűszeres

wüst    sivár
e Wüste, -, -n    sivatag
e Wüstenei, -, -en    sivatag, pusztaság
wüstenhaft    sivatagszerű

e Wut, -    harag, düh
wuterfüllt    dühös
wüten, -ete, h. ge-t    dühöng
wütend    dühös, mérges
r Wüterich, -s, -e    dühöngő ember

e Zacke, -, -n     csipke, cakk
zacken, -te, h. ge-t    csipkéz, fogaz, cakkoz
zackig     csipkézett, fogazott

e Zahl, -, -en     szám, számjegy
zählbar     megszámlálható
zählen, -te, h. ge-t     megszámol
r Zähler, -s, -     számoló, számláló (ember)
e Zählung, -, -en    számolás, számlálás

zahlen, -te, h. ge-t; für+A.     ki-/megfizet, fizet vmiért
r Zahler,-s, -     fizető, fizetésre kötelezett
e Zahlung, -, -en     fizetés

r Zank, -(e)s, Zänke     civakodás, civódás, veszekedés
zanken, -te, h. ge-t     civakodik, civódik, veszekedik
e Zänkerei, -, -en    civakodás, civódás, veszekedés
zankhaft     civakodó, veszekedő
zänkisch     civakodó, veszekedő

zart     finom, gyengéd, törékeny
e Zärte, -     gyengédség
zärtlich     gyengéd, szeretetteljes
e Zärtlichkeit, -, -en    gyengédség

r Zauber, -     varázslat, bűvölet
e Zauberei, -, -en     varázslat, bűbájosság
r Zauberer, -s, -     varázsló (ffi)
e Zauberin, -, -nen    varázsló (nő)
zauberhaft     varázslatos, bűvös
zaubern, -te, h. ge-t     elvarázsol, varázsol

zehren, -te, h. ge-t     fogyaszt, elkölt
r Zehrer, -s, -     fogyasztó
e Zehrung, -, -en     fogyasztás, étkezés, táplálék

zeichnen, -ete, h. ge-t     rajzol
r Zeichner, -s, -     rajzoló, grafikus (ffi)
e Zeichnerin, -, -nen    rajzoló, grafikus (nő)
e Zeichnung, -, -en    rajz

e Zeit, -, -en    idő, időtartam
zeithaft     korabeli, korszerű
zeitig     jelenlegi, idei
zeitlich     időbeli
zeitlos     időtlen

e Zelle, -, -n     sejt
zellig     sejtekből álló

s Zelt, -(e)s, -e    sátor
zelten, -ete, h. ge-t    sátorozik

zensieren, -te, h.-t     bírál, értékel
r Zensor, -s, -en     bíráló, cenzor (ffi)
e Zensorin, -, -nen    bíráló, cenzor (nő)
zensorisch    cenzori
e Zensur, -, -en    cenzúra, cenzúrálás, bírálat
zensurieren, -te, h.-t    cenzúráz

zentral (gr-lat.)     központi, centrális
e Zentrale, -, -n     központ, középpont
e Zentralisation, -, -en     központosítás, centralizáció
zentralisieren, -te, h.-t    központosít, centralizál
e Zentralisierung, -, -en     központosítás, centralizáció
e Zentralität, -     középpont
zentrisch     középponti, központi, centrikus

zerbrechen, zerbrach, h. zerbrochen    eltör, széttör
zerbrechlich    törékeny
e Zerbrechlichkeit, -    törékenység

e Zeremonie, -, …ien (lat-mlat-fr.)     ceremónia, szertartás
zeremoniell     szertartásos
zeremoniös     szertartásos, formai

zerkleinern, -te, h.-t    apróra vág, felaprít
e Zerkleinerung, -    felaprózás, szétdarabolás

zerreißen, zerriss, h. zerrissen    szétszakít, elszakít
sich zerreißen, zerriss s., h. s. zerrissen    megszakad
zerreißbar    szétszakítható, elszakítható
zerreißfest    tépésbiztos, nem eltéphető
e Zerreißfestigkeit, -    tépési ellenállás
e Zerreißung,- , -en    elszakadás

zerschlagen, zerschlug, h. zerschlagen    szétver, szétzúz
e Zerschlagung, -, -en    szétverés

zerstören, -te, h.-t     szétrombol
zerstörbar     szétrombolható
r Zerstörer, -s, -s     (el)pusztító (ffi)
e Zerstörerin, -, -nen    (el)pusztító (nő)
zerstörerisch    romboló, pusztító
e Zerstörung, -, -en    rombolás, pusztítás

s Zertifikat, -(e)s, -en     bizonyítvány, tanúsítvány
e Zertifikation, -, -en     igazolás, tanusítás
zertifizieren, -te, h.-t     igazol, tanusít
e Zertifizierung, -, -en    igazolás, tanusítás

r/e Zeuge, -n, -n, ein-r     tanú (ffi/nő)
zeugen, -te, h. ge-t; für+A, gegen+A.     tanúskodik vki mellett, vki ellen
e Zeugenschaft, -     tanúskodás, tanúságtétel

s Ziel, -(e)s, -e     cél, célpont
zielbewusst    céltudatos
e Zielbewusstheit, -    céltudatosság
zielen, -te, h. ge-t     céloz
ziellos     céltalan
e Ziellosigkeit, -    céltalanság

e Zier, -    ékesítés, díszítés
e Zierde, -, -n     ék, ékesség, dísz
zieren, -te, h. ge-t     díszít
zierlich     tetszetős

r Zigeuner, -s, -    cigány (ffi)
e Zigeunerin, -, -nen    cigány (nő)
zigeunerisch    cigányos
zigeunern, -te, h.-t (umg.)    csavarog (közny.)

r Zins, -es, -en     kamat
zinsbar     kamatozó, kamatköteles
zinsen, -te, h. ge-t     kamatozik
zinsfrei     kamatmentes
zinstragend     kamatozó

zittern, -te, h. ge-t     remeg, reszket
zitterhaft     remegős, reszketős
zitterig     remegős, reszketős

zivil (lat-fr.)     polgári, nem katonai
r Zivilist, -en, -en    civil, polgári egyén (ffi)
e Zivilistin, -, -nen     civil, polgári egyén(nő)

e Zivilisation, -, -en (lat-fr-eng.)     civilizáció
zivilisatorisch     civilizációs
zivilisieren, -te, h.-t     civilizál

r Zoo, -(s), -s     állatkert
r/e Zoologe, -n, -n, ein-r     zoológus, állattan-tudós (ffi/nő)
e Zoologie, -     zoológia, állattan
zoologisch     zoológiai, állattani

r Zopf, -(e)s, Zöpfe    hajfonat, copf
s Zöpfchen, -s, -    copfocska
zopfig    copfos

r Zorn, -(e)s h    harag, düh
zornig     haragos, dühös, mérges
zornwütig     dühös, dühödt

zu/bereiten, -ete zu, h.-t    elkészít
e Zubereitung, -, -en    elkészítés

r Zufall, -(e)s, Zufälle    véletlen, véletlenség
zufällig    véletlenül
e Zufälligkeit, -    véletlenség

zufrieden     elégedett
e Zufriedenheit, -, -en     elégedettség

r Zugang, -(e)s, Zugänge    hozzáférés
zugängig    járható
zugänglich    megközelíthető
e Zugänglichkeit, -    megközelíthetőség

zu/gehören, -te zu, h. zuge-t; +D.    tartozik vkihez/vmihez
zugehörig    vkihez / vmihez tartozó
e Zugehörigkeit, -    hovatartozás, vkihez/vmihez tartozás

zugreifen, griff zu, h. zugegriffen    megfog, odakap
r Zugriff, -(e)s, -e    hozzáférés, hozzájutás   

zu/hören, h.; +D.     hallgat, (oda)figyel vkire/vmire
r Zuhörer, -s, -     hallgató (ffi)
e Zuhörerin, -, -nen     hallgató (nő)
e Zuhörerschaft, -, -en     hallgatóság

e Zukunft, -     jövő
zukünftig     jövő, jövendő, jövőbeli
zukunftsvoll     nagyjövőjű

zu/muten, -ete zu, h. zuge-t; +D., +A.    feltételez vkiről vmit
zumutbar    feltételezhető
e Zumutbarkeit,     feltételezhetőség, elvárhatóság
e Zumutung, -, -en    rosszindulatú feltételezés

zünden, -ete, h. ge-t     meggyújt, gyújt
r Zünder, -s, -     meggyújtó, gyújtogató
e Zündung, -, -en     meggyújtás, gyújtás

zu/nehmen, nahm zu, h. zugenommen    nő, hízik, gyarapodik
zunehmend    növekvő mértékű/mértékben

zusammen/gehören, -te z., h. zusammengehört    összetartozik, egybetartozik
zusammengehörig    összetartozó, egybetartozó
e Zusammengehörigkeit, -    összetartozás

r Zusammenhalt, -(e)s     összetartás
zusammen/halten, hielt z., h. z.-gehalten    összetart
zusammenhaltend    összetartó


zusammen/schreiben, schrieb z., h. z.geschrieben    összeír
e Zusammenschreibung, -, -en    összeírás

zusammen/stellen, -te z., h. zusammengestellt    összeállít
e Zusammenstellung, -, -en    összeállítás

zu/schauen, h.     néz, szemlél
r Zuschauer, -s, -     néző, szemlélő (ffi)
e Zuschauerin, -, -nen     néző, szemlélő (nő)

r Zuschlag, -(e)s, Zuschläge    pótdíj, pótlék, felár
zuschlagfrei    pótdíjmentes
zuschlagpflichtig    pótdíjköteles

r Zustand, -(e)s, Zustände    állapot, helyzet
zustande bringen, brachte, h. gebracht    létrehoz, véghezvisz, megcsinál
zustande kommen, kam, i. gekommen    létrejön, megvalósul
s Zustandebringen, -s    létrehozás, végrehajtás
s Zustandekommen, -s    létrejövés, létesülés, megvalósulás

zuständig für+A.    illetékes, felelős vmiért
e Zuständigkeit, -    illetékesség, felelősség

zuverlässig    megbízható
e Zuverlässigkeit, -    megbízhatóság


r Zweck, (e)s, -e    cél, értelem
zwecklos     céltalan, értelmetlen
zwecks     céljából, végett


r Zyniker, -s, - (gr-lat.)     cinikus ember (ffi)
e Zynikerin, -, -nen     cinikus ember (nő)
zynisch     cinikus
r Zynismus,-    cinizmus, cinikus beállítódás

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet