Német OKTATÁS

       BUDAPEST - CEGLÉD

                          Mobil: 0670-419-1960                                     

Instant Deutsch

Szerkeszti

www.instantdeutsch.jimdo.com

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.comr Abend, -s, -e este
abendelang egész este, estéken át
abendfüllend egész estét kitöltő
abendlich esti
abends esténkéntaberrant (lat.) normálistól eltérő
aberrieren, -te, h.-t normálistól eltér
e Aberration, -, -en normálistól való eltérés

ab/fahren, fuhr ab, i./h. abgefahren     elindul, elutazik
abfahrend    elindulva
e Abfahrt, -, -en    elindulás

r Abfall, -(e)s, Abfälle    esés
ab/fallen, fiel ab, i. abgefallen    leesik
abfallend    leeső


ab/fassen, -te ab, h.-t    megfogalmaz
e Abfassung, -, -en    fogalmazás

ab/fertigen, -te ab, h.-t    elintéz
e Abfertigung, -, -en    elintézés

ab/finden, fand ab, h. abfunden     kártalanít
e Abfindung, -, -en     kártalanítás, végkielégítés


ab/fordern, -te ab, h.-t +D.    követel vkitől
abfordernd    követelő

e Abfrage, -, -n    kérdés
ab/fragen, -te ab, h.-t    kikérdez
abfragend    kikérdező

e Abgabe, -, -n    adó, illeték, járulék
abgabenfrei    adómentes
abgabepflichtig    adó-, illetékköteles


abgelegen    távoli
e Abgelegenheit, -, -en    vminek távollévő volta

abgeordnet    képviselt
r/e Abgeordnete, -n, -n, ein-r    képviselő (ffi/nő)

abgeschlossen     lezárt, befejezett
e Abgeschlossenheit, -, -en    befejezettség

abgestumpft    érzéketlen
e Abgestumpftheit, -, -en    érzéketlenség, eltompultság

s Abgewöhnen, -s    leszokás
ab/gewöhnen, -te ab, h.-t; jn.    leszoktat vkit
sich ab/gewöhnen, -te s. ab, h. s. –t; +A.    leszokik vmiről
e Abgewöhnung, -, -en    leszokás

r Abgleich, -es, -e     kiegyenlítés
ab/gleichen, glich ab, h. abgeglichen    kiegyenlít

ab/gliedern, -te ab, h. –t    elkülönít, leválaszt
e Abgliederung, -, -en    elkülönülés

ab/grenzen, h.     elhatárol
abgrenzend     elhatárol
r Abgrenzer, -s, -     elhatároló (fn.)
e Abgrenzung, -, -en     elhatárolás
Abgrenzungen (Pl.)     elhatárolások

ab/hängen, hing ab, h. abgehangen von+D.    függ vkitől/vmitől
abhängend von+D.    függve vkitől/vmitől
abhängig von+D.    függő vkitől/vmitől
e Abhängigkeit, -, -en    függőség

ab/heben, hob ab, h. abgehoben    felvesz (telefont)
e Abhebung, -, -en    felvétel, felvevés

ab/holen, h.     elhoz, érte jön
r Abholer, -s, -    elhozó (ffi)
e Abholerin, -, -nen    elhozó (nő)
e Abholung    elhozatal

s Abitur, -s, -e (lat.)     érettségi
r Abiturient, -en, -en    érettségiző (ffi)
e Abiturientin, -, -en     érettségiző (nő)

ab/kühlen, -te ab, h.-t    lehűl, lehűt
abkühlend    lehűtő
e Abkühlung, -, -en    lehülés

ab/kürzen, h.     lerövidít
abkürzend     lerövidítve
r Abkürzer     lerövidítő
e Abkürzung, -, -en    lerövidítésr Ablauf, -(e)s, Abläufe     időbeni lefolyás
ab/laufen, lief ab, i./h. abgelaufen     lejár, elmúlik (idő)
ablaufend     elmúlva
s Ablaufen, -s, -    elmúlás

ab/lehnen, h.     elutasít, visszautasít
ablehnend     elutasító
e Ablehnung, -, -en    elutasítás

ab/leiten, -ete ab, h.-t    levezet, származtat
sich ab/leiten, -ete s. ab, h. s.-t    származ, ered
e Ableitung, -, -en    levezetés, származás

ab/lösen, -te ab, h.-g    felvált, levált
e Ablösung, -, -en    leváltás

ab/machen, -te ab, h.-t; mit+D.    megegyezik, megállapodik vkivel
e Abmachung, -, -en    megegyezés, megállapodás

ab/magern, -te ab, i.-t    lefogy
abmagernd    lefogyva
e Abmagerung, -, -en    lefogyás

r Abmarsch, -(e)s, Abmärsche     elindulás, elvonulás
ab/marschieren, i.     elvonul
abmarschierend     elvonulva
abmarschiert     elvonult

ab/melden, -ete ab, h.-t    lemond, visszavon
sich ab/melden, -ete s. ab, h. s.-t    kijelentkezik
abmeldend    kijelentkezve
e Abmeldung, -, -en    kijelentkezés

e Abnahme, -, -en    fogyás, csökkenés
ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen    lefogy, lecsökken

abnorm    abnormális, szokatlan
abnormal    abnormális, szokatlan, rendhagyó
e Abnormalität, -, -en    abnormalitás, szokatlanság

s Abonnement, -s, -s (fr.)     előfizetés
r Abonnent, -en, -en     előfizető (ffi)
e Abonnentin, -, -en     előfizető (nő)
abonnieren, -te, h.-t     előfizet

ab/rechnen, h.    elszámol, leszámol
abrechnend     leszámolva
e Abrechnung, -, -en     elszámolás, leszámolás

r Abruf, -(e)s    lehívás
abrufbar    lehívható
abrufbereit    lehívásra kész
ab/rufen, -te ab, h. abgerufen    lehív

ab/runden, -ete ab, h.-t    lekerekít
e Abrundung, -, -en    lekerekítés

ab/schaffen, -te ab, h.-t    kikapcsol, megszüntet
abschaffend    megszüntetve
e Abschaffung, -, -en    megszüntetés

ab/schätzen, -te ab, h.-t    megbecsül
abschätzbar    megbecsülhető
e Abschätzung, -, -en    felbecslés


r Abschlag, -(e)s, Abschläge    visszautasítás, megtagadás
ab/schlagen, schlug ab, h. abgeschlagen    visszautasít, megtagad
abschlägig     visszautasító, megtagadó

ab/schlieβen, schloss ab, h. abgeschlossen     lezár, befejez
abschlieβend     lezárólag
abschlieβbar    lezárható
abschliessend     lezáró
r Abschluss,-es, …üsse     befejezés

ab/schneiden, schnitt ab, h. abgeschnitten    levág
r Abschnitt, -(e)s, -e    levágott rész, szelet
abschnittsweise     szakaszonként, részenként

ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben     leír
abschreibend     leírva
abschreibungsfähig     leírható (adóból)
e Abschreibung,-,-en     leírás, értékcsökkenés
r Abschreiber     leíró

e Abschrift, -, -en     másolat

e Absicht, -, -en    szándék, cél
absichtlich    szándékos, célzatos
absichtslos    nem szándékos
absichtsvoll    szándékos

r Absolvent, -en, -en     végzős (ffi)
e Absolventin, -, -en     végzős (nő)
absolvieren, -te, h.-t     abszolvál, tanulmányokkal végez

absonderlich    furcsa, különös
e Absonderlichkeit, -, -en    furcsaság
ab/sondern, -et ab, h.-t    elkülönít
e Absonderung, -, -en    elkülönítés

e Absteige, -, -n    nyomorúságos szállás
ab/steigen, stieg ab, i. abgestiegen    megszáll vhol

ab/stimmen, -te ab, h.-t    megszavaz
abstimmend    szavazva
e Abstimmung, -, -en    szavazás

abstrakt     absztrakt, elvont
abstraktiv     elvont gondolkodású
abstraktifizieren, -te, h.-t     absztrakttá tesz
e Abstrakte, -, -n     kivonat
e Abstraktion, -, en     elvonatkoztatás
s Abstraktum, s, …ta     elvont értelmű szó
e Abstraktheit, -, en    absztraktság

r Absturz, -es, Abstürze    lezuhanás, zuhanás
ab/stürzen, -te ab, h.-t    lezuhan

absurd (lat.)     abszurd, képtelen
e Absurdität, -, -en     abszurditás, képtelenség

s Abteil, -(e)s, -e    szakasz, részleg
ab/teilen, -te ab, h.-t    beoszt, elválaszt
e Abteilung, -, -en    beosztás, szakasz, részleg

ab/wandeln, -te ab, h.-t    változtat
abwandelbar    változtatható
e Abwandlung, -, -en    változtatás, módosítás

ab/wandern, -te ab, i.-t    kivándorol, területet bejár
e Abwanderung, -, -en    elvándorlás

r Abwasch, -(e)s     mosogatás
abwaschbar    lemosható
e Abwaschung, -, -en    mosogatás

ab/wechseln, -te ab, h.-t    felvált
abwechselnd    felváltva
e Abwechslung, -, -en    változatosság
abwechslungslos    változatossági nélküli, egyhangú
abwechslungsreich    változó

r Abweg, -(e)s, -e    mellékút, tévút
abwegig    helytelen, téves, elítélendő
e Abwegigkeit, -, -en    helytelenség

ab/weichen, -te ab, h.-t; von+D.    különbözik, eltér vmitől
abweichend    különböző, eltérő
e Abweichung, -, -en    különbség, eltérés

ab/wenden, -ete ab, h.-t    elfordít
sich ab/wenden, -ete s. ab, h. s.-t    elfordul
abwendig    vkitől/vmitől elfordult

abwesend     távollévő
r/e Abwesende, -n, -n, ein -r    távollévő, hiányzó
e Abwesenheit,-    távollét, hiányzás

r/s Account, -s, -s (eng.)     számla
r Accountant, -s, -s     könyvelő

e Acht, -     figyelem
achten, -ete, h. ge-t     figyel, tisztel
e Achtung, -     figyelem, tisztelet
achtungsvoll     tiszteletteljes, udvarias
achtungslos     figyelmetlen
achtbar     tiszteletreméltó
achtenswert     tiszteletreméltó
achtsam     figyelmes, gondos
e Achtsamkeit,-     vigyázat, körültekintés

adäquat (lat.)    adekvát, megfelelő
e Adäquatheit, -     megfelelés

e Addition, -, -en (lat.)    összeadás
additional    addicionális, kiegészítő, pótlólagos
r Additionswert, -(e)s, -e    összeadandó (érték)
additiv    additív,


e Administration, -, -en      adminisztráció
r Administrator, -s, -en     adminisztrátor (ffi)
e Administratorin, -, -nen     adminisztrátor (nő)
administrieren, -te, h.-t     adminsztrál
administrativ     adminisztratív

adoptieren, -te, h.-t    adoptál, örökbe fogad
e Adoption, -, -en    adoptálás, örökbe fogadás

e Adresse, -, -en     cím
adressieren, -te, h.-t     megcímez
adressiert     címzett
adressierbar     címezhető
e Adressierung, -, -en     címzés
e Adressierbarkeit, -     címezhetőség
r Adressat, -s, -en    címzett
r Adressant, -s, -en    feladó

r Affekt, -(e)s, -en (lat.)     indulat
e Affektation, -, -en     kényeskedés, affektálás
e Affektierheit, -, -en     modorosság
e Affektiertheit, -, -en     affektáltság
affektieren, -te, h.-t     affektál, kényeskedik

r Agent, -en, -en (lat.)     ügynök, képviselő
e Agentie, -, -n     ügynökség, képviselet
e Agentur, -,-en     ügynökség
agentieren, -te, h.-t     ügynökösködik

e Agression, -, -en (lat.)     agresszió, támadás
e Agressivität,-,-en     agresszivitás, erőszakosság
agressiv     agresszív, erőszakos

e Agitation, -, -en (lat.)    agitáció, lázítás
r Agitator, -s, -en     agitátor, lázító (ffi)
e Agitatorin, -, -nen     agitátor, lázító (nő)
agitatorisch     agitáló, lázító
agitieren, -te, h.-t     agitál, lázít

agrar (lat.)     mezőgazdasági
agrarisch     mezőgazdasági, agrár
r Agrarier, -s, -     mezőgazdász, nagybirtokos


ahnden, -ete, h.-t    megbüntet, büntet
e Ahndung, -, -en    büntetés

ahnen, -te, h.-t    sejt, gyanít
ahnend    sejtve, gyanítva
e Ahnung, -, -en    sejtelem
ahnungslos    gyanútlan, mit sem sejtő
e Ahnungslosigkeit, -    gyanútlanság
ahnungsvoll    sejtelmes

ähnlich     hasonló
e Ähnlichkeit, -, -en     hasonlóság
ähneln, -te, h. ge-t     hasonlít

e Akademie, -, -n (gr-lat.)     akadémia
r Akademiker, -s, -     egyetemet végzett (ffi)
e Akademikerin, -, -nen     egyetemet végzett (nő)
akademisch     egyetemi
akademisieren, -te, h.-t     akadémiaszerűen szervez;
állásokat egyetemi végzettségűekkel
tölt be

r Akkord, -(e)s, -e (lat.)     akkord, futószalag
r Akkordant, -en, -en     darabbérben dolgozó
akkordieren, -te, h.-t     darabmunkára szerződtet

s Akkordeon, -s, -s     harmónika
r Akkordeonist,-en, -en     harmonikás (ffi)
e Akkordeonistin,-,-en     harmonikás (nő)
akkordeonistisch     harmonikás

r Akrobat, -en, -en     akrobata (ffi)
e Akrobatin, -, -en     akrobata (nő)
e Akrobatik, -     akrobatika
akrobatisch     akrobatikus

r Akt, -(e)s, -e (lat.)     cselekedet, (cirkuszi)  szám
r Akteur, -s, -en    cselekvő (ffi), színész
e Akteurin, -, -en     cselekvő (nő), színésznő

e Akte, -, -en    akta
e Aktei, -, -en    aktatár, irattár


e Aktie, -, -n (lat.)    részvény
r Aktionär, -s, -en    részvényes (ffi)
e Aktionärin, -, -en     részvényes (nő)

e Aktion, -, -en (lat.)     akció
aktionell     akciós
aktional     akciós

aktiv (lat.)    aktív, tevékeny
aktivieren, -te, h.-t     aktivál
aktiviert     aktivált
Aktiva, e Aktiven    aktívák, eszközök (számv.)
e Aktivität, -, -en     aktivitás
e Aktivierung, -    aktiválás
r Aktivismus     aktivizmus
r Aktivist, -s, -en     aktivista (ffi)
e Aktivistin, -, -nen     aktivista (nő)

aktual (lat.)     aktuális, jelenlegi
aktualisieren, -te, h.-t     aktualizál
e Aktualität, -, -en     aktualitás
e Aktualisierung, -, -en     aktualizálás


r Akzent, -(e)s, -e (lat.)     hangsúly, akcentus
e Akzentuation,-     hangsúlyozás
e Akzentuierung,-     hangsúlyozás
akzentuieren, -te, h.-t     hangsúlyoz
akzentuiert     hangsúlyozott
akzentuell     hangsúlyos

s Akzept, -(e)s, -e  (lat.)     elfogadás
akzeptieren, -te, h.-t    elfogad
akzeptierbar     elfogadható
akzeptabel     elfogadható
e Akzeptabilität,-     elfogadhatóság
r Akzeptant, -en, -en     elfogadó (ffi)
e Akzeptantin, -, -nen    elfogadó (nő)
e Akzeptanz,-     elfogadás
e Akzeptation,-     elfogadás
e Akzeptierung,-     elfogadás
r Akzeptant, -es     elfogadó

e Akzidenz, -, -en (lat.)     véletlen esemény
s Akzidens, -, …denzien     véletlen esemény
akzidentell     véletlenül
akzidentiell     véletlenül

r Alarm, -s, -e     riadó, riasztás
alarmieren, -te, h.-t     riaszt
alarmierend     riasztó, nyugtalanító

r Alkohol, -s, -e (arab.-sp.)     alkohol
e Alkoholika (Pl.)     alkoholtartalmú italok
r Alkoholiker, -s, -     alkoholista (ffi)
e Alkoholikerin, -,-nen     alkoholista (nő)
r Alkoholismus, -     alkoholizmus
alkoholisch     alkohol tartalmú
alkoholisieren, -te, h.-t     alkoholt fogyaszt
alkoholreich     magas alkoholtartalmú
alkoholhaltig    alkohol tartalmú
alkoholarm     alkoholszegény
alkoholfrei     alkoholmentes

e Allergie, -, -n      allergia
r Allergiker, -, -     allergiás (ffi
e Allergikerin, -, -nen     allergiás (nő)
s Allergen, -s, -e     allergiát kiváltó anyag
e Allergisierung, -, -en     allergia kialakulása
allergisch     allergiás

e Allegorie, -, …ien     allegória
allegorisch     allegorikus, jelképes
allegorisieren, -te, h. –t     allegorizál, jelképesen ábrázol

s Alphabet, -(e)s, -e    ábécé
alphabetisch    betűrendes
alphabetisieren, -te, h.-t    betűrendbe szed

e Alpe     Alpok
alpin     alpesi
r Alpinist,-en, -en     alpinista, hegymászó (ffi)
e Alpinistik, -     hegymászás, alpinizmus
e Alpinistin, -, -nen     alpinista, hegymászó (nő)
s Alpinum, -s     alpinum, alpesi kert
r Alpinismus     alpinizmus
s Alpinarium, s, …ien     alpesi természeti vadaspark

s Alphabet, -s     ábécé
alphabetisieren, -te, h.-t     betűz, ábécéberendbe szed
alphabetisch     betűrendes
e Alphabetisierung,-     írás, olvasás tanítása

r Alltag, -(e)s    hétköznap
alltags     mindennapos
alltäglich    hétköznapi
e Alltäglichkeit, -    hétköznapiság

e Ambulanz,- ,-en      ambulancia
s Ambulatorium, -s     ambulancia
ambulant     ambuláns
ambulatorisch     ambuláns


s Amt, -(e)s, Ämter     hivatal, hatáskör
amten, -ete, h. ge-t     hivatalban van, működik
amtieren, -te, h.-t     hivatalban van, működik
amtlich     hivatalos
amts     hivatalos

amüsant     szórakoztató
s Amüsement, -s, -s    szórakozás, időtöltés
amüsieren, -te, h. -t.     szórakoztat
sich amüsieren, -te sich, h. sich -t.     szórakoz

e Analyse, -, -en (gr.)     analízis, vizsgálat
r Analysator, -s, -s     elemző, analizátor
e Analysis, -, -     analízis, elemzés
r Analyst, -s, -s     tőzsdei elemző (ffi)
e Analystin, -, -nen    tőzsdei elemző (nő)
analysieren, -te, h.-t     elemez, analizál
analysierbar     analizálható, vizsgálható

e Analytik,- (gr.)     analitika, elemzés
r Analytiker, -s, -     analitikus (ffi)
e Analytikerin,-, -nen     analitikus (nő)
analytisch     analitikus

e Anarchie, -, -n (gr.)     anarchia, zűrzavar
r Anarchismus, -     anarchizmus
r Anarchist, -en, -en     anarchista (ffi)
e Anarchistin, -, -nen     anarchista (nő)
r Anarcho, -s, -s     anarchista
anarchisch     anarchisztikus, zűrzavaros
anarchistisch     anarchista

r Anfang, Anfänge     kezdet, kezdés
an/fangen, fing an, h. angefangen     elkezd, kezd
r Anfänger, -s, -     kezdő
anfangs     kezdetben, először

e Anfrage, -, -n     kérdezősködés, megkeresés, érdeklődés
an/fragen, h.     érdeklődik, tudakozódik, kérdést intéz

an/gehören, h.     hozzátartozik, odatartozik
r/e Angehörige, -n, -n, ein -r     hozzátartozó (ffi/nő)
e Angehörigkeit, -, -en     hovatartozás, állampolgárság

r/e Angestellte, -n, -n, ein -r    alkalmazott (ffi/nő)
an/stellen, -te an, h. -t     alkalmaz

an/gleichen, glich an, h. angeglichen    kiegyenlít, hasonlóvá tesz
e Angleichung, -, -en    hasonulás, hasonlóvá válás

r Angreifer, -s, -     támadó (ffi)
angreifbar    támadható
e Angreiferin, -, -nen     támadó (nő)
an/greifen, griff an, h. angegriffen     támad
angreifend     támadó, ellenséges
r Angriff, -(e)s, -e    támadás

e Angst, -, Ängste     félelem, szorongás
angstvoll     félelelmmel teli, aggodalmas
ängstig     félénk
ängstigen, -te, h. ge-t.     rémiszt, ijeszt
ängstlich     félénk, aggódó

r Anhänger, -s, -     híve, követője vkinek/vminek (ffi)
e Anhängerin, -, -nen     híve, követője vkinek/vminek (nő)
an/hängen, hing an, i./h. angehangen     ragaszkodik vkihez/vmihez
e Anhängerschaft, -     követők, hívek
anhängig     hozzátartozó, velejáró
anhänglich     ragaszkodó, hűséges

r Ankauf, -(e)s, Ankäufe    vásárlás, megvétel
an/kaufen, -te an, h.-t    megvesz, felvásárol

e Anklage, -, -n     vád, panasz, megvádolás
an/klagen, h.      megvádol, bepanaszol vkit
r Ankläger, -s, -     vádló (ffi)
e Anklägerin, -, -nen     vádló (nő)
r/e Angeklagte, -n, -n, ein -r     vádlott (ffi/nő)

an/merken, -te an, h.-t    megjelöl, megjegyezik
e Anmerkung, -, -en    megjegyzés

e Anmut, -    elvarázsol, elbűvöl
an/muten, -ete an, h.-t    tűnik, tetszik
anmutig    bájos, kedves, kecses
anmutsvoll    kedves, kecses
e Anmutung, -, -en    vmilyennek tetszik, vmilyennek érez

an/nehmen, nahm an, h. angenommen    elfogad
annehmbar    elfogadható
annehmlich    elfogadható
e Annehmlichkeit, -, -en    elfogadhatóság

anonym (gr.-lat.)     névtelen, ismeretlen
anonymisch     névtelen
anonymisieren, -te, h.-t     névtelenít
e Anonymität, -     névtelenség, anonimitás
r Anonymus, -, -     névtelen személy

e Anrede, -, -n     megszólítás, (ünnepi) beszéd
an/reden, h.     megszólít

r Anreiz, Anreize     csábítás, ösztönzés
an/reizen, h.     csábít, ösztönöz

an/regen, -te an, h.-t    ösztönöz, bíztat, javasol
anregend    ösztönző, bíztató
e Anregung, -, -en    ösztönzés, bíztatás, javaslat

r Anruf, -(e)s, -e    hívás, telefonhívás
r Anrufer, -s, -    hívó (ffi)
e Anruferin, -, -en    hívó (nő)

e Ansage, -, -n    bemondás, bejelentés
an/sagen, -te an, h.-t    bemond
r Ansager, -s, -    bemondó (ffi)
e Ansagerin, -, -en    bemondó (nő)

an/sammeln, -te an, h.-t    összegyűjt, felhalmoz
e Ansammlung, -, -en    gyűlés

an/schauen, -te an, h.-t    megnéz, ránéz
anschaulich    szemléletes, szemléltető
e Anschaulichkeit, -    szemléletesség
e Anschauung, -, -en    nézet, szemlélet

an/schließen, schloss an, h. angeschlossen    illeszkedik, hozzácsatol
sich an/schließen, schloss sich an,    csatlakozik, felzárkózik
h. sich angeschlossen
anschließend    vmit követően, azt követően
anschließlich    kapcsolatban vmivel
r Anschluss, -es, Anschlüsse    csatolás, csatlakozás

an/siedeln, h.     (le)telepít
sich an/siedeln, h.     le-/megtelepedik, letelepül
r Ansiedler, -s, -     telepes, betelepülő
e Ansiedlung, -, -en     letelepedés, letelepülés

r Anspruch, -s, -Ansprüche     igény, követelés
anspruchslos     igénytelen
anspruchsvoll     igényes

r Anstand, -(e)s, Anstände     illem, tisztességtudás, illendőség
anständig    tisztelettudó
e Anständigkeit, -    tisztesség

an/stellen, -te an, h.-t    alkalmaz vkit
e Anstellung, -, -en    állás, alkalmazás

antik (lat.-fr.)     antik
e Antike, -, -n     régiség, antik tárgy, ókor
antikisch     antikizáló, ókorutánzó
antikisieren, -te, h.-t     antikizál, ókort utánoz

r Antiquar, -s, -e     antikvárius, régiségkereskedő
s Antiquariat, -(e)s, -e     antikvárium
antiquarisch     régi, antik
e Antiquität, -, -en     régiség, antikvitás

r Antrag, -(e)s, Anträge    kérelem, javaslat, indítvány
an/tragen, trug an, h. angetragen    javasol
r Antragende, -en, -en    kérelmező, indítványozó
r Antragsteller, -s, -    kérelmező, indítványozó

e Antwort, -, -en    válasz
antworten, -ete, h.-t; auf+A.    válaszol vmire
antwortlich    válaszként, válaszolva
beantworten, -ete, h.-t    megválaszol

r Anwalt, -(e)s, Anwälte     ügyvéd, ügyész (ffi)
e Anwaltin, -, -nen     ügyvéd, ügyész (nő)
anwaltlich     ügyvédi, ügyészi

an/wenden, wandte an, h. angewandt    alkalmaz
anwendbar    alkalmazható
e Anwendbarkeit, -    alkalmazhatóság
r Anwender, -s, -    alkalmazó, felhasználó (ffi)
e Anwenderin, -, -nen    alkalmazó, felhasználó (nő)
e Anwendung, -, -en    alkalmazás, felhasználás

an/zünden, -ete an, h.-t    felgyújt, meggyújt
r Anzünder, -s, -    öngyújtó

an/zweifeln, -te an, h.-t    kétségbe von, gyanít
e Anzweiflung, -, -en    kételkedés

e Apotheke, -, -n (gr.-lat.)     gyógyszertár
r Apotheker, -s, -     gyógyszerész (ffi)
e Apothekerin, -, -nen     gyógyszertáros (nő)

r Appetit, -(e)s, -e     étvágy
appetitlich     étvágygerjesztő
appetitlos     étvágytalan

e Applaus, -es    taps, tetszés
applaudieren, -te, h.-t     tapsol


e Arbeit, -, -en     munka
s Arbeiten, -s     működés
r Arbeiter, -s, -     munkás (ffi)
e Arbeiterin, -, nen     munkás (nő)
r Arbeitgeber, -s, -    munkaadó (ffi)
e Arbeitgeberin, -, -nen    munkaadó (nő)
r Arbeitnehmer, -s, -    munkavállaló (ffi)
e Arbeitnehmerin, -, -nen    munkavállaló (nő)
arbeitsam     dolgos, szorgalmas
arbeitsscheu    munkakerülő


r Architekt, -en, -en (gr.)     építész (ffi)
e Architektin, -, -nen     építész (nő)
e Architektonik, -, -en     építészet, építéstudomány
e Architektur, -, -en     építészet, építőművészet
architektonisch     építészeti

s Archiv, -s, -e     levéltár
e Archivalien (Pl.)     levéltári darabok
r Archivar, -s, -e    levéltáros (ffi)
e Archivarin, -, -nen     levéltáros (nő)
e Archivierung, -, -en     archiválás
e Archivistik, -     levéltári tudomány
archivalisch     okiratilag
archivarisch     levéltári
archivieren, -te, h.-t    archivál

s Argument, -(e)s, -e (lat.)     érv
e Argumentation, -, -en     érvelés
r Argumentierende    érvelő
argumentativ     érvekkel bizonyítható
argumentieren, -te, h.-t    érvel

r Aristokrat, -en, -en     arisztokrata, főnemes (ffi)
e Aristokratie, -, -ien     arisztokrácia
e Aristokratin, -, -nen    arisztokrata, főnemes (nő)
aristokratisch     arisztokrata, főnemesi

arm     szegény, vagyontalan
r/e Arme, -n, -n     szegény ember
e Armut,-     szegénység
armsehlig     szegényes, nyomorúságos
armselig     szegényes
e Armseligkeit, -    szegényesség

s Aroma, -s, …-men (gr.-lat.)     aroma, zamat, íz
aromatisch     aromás, zamatos
aromatisieren, -te, h.-t    aromatizál, ízesít

r Arrest, -(e)s, -e (lat.)     fogság, bezárás
r Arrestant, -en, -en     fogva tartott, fogoly (ffi)
e Arrestantin, -, -nen     fogva tartott, fogoly (nő)
r Arrestat, -en, -en     fogoly (ffi) (rég.)
e Arrestatin, -, -nen     fogoly (nő) (rég.)
e Arrestation, -, -en     fogva tartás (rég.)
arretieren, -te, h.-t    elfog, bezár (rég.)

arrogant    arrogáns
e Arroganz, -    arrogancia

e Art, -, -en     mód, jelleg, viselkedés
artig     jólnevelt, illedelmes
e Artigkeit, -     jó viselkedés

r Artist, -en, -en (lat.)    artista, előadóművész (ffi)
e Artistin, -, -nen     artista (nő)
artistisch     artista

r Arzt, -(e)s, Ärzte     orvos (ffi)
e Ärztin, -, -nen     orvos (nő)
ärztlich     orvosi

r Asiat, -en, -en     ázsiai (ffi)
e Asiatin, -, -nen     ázsiai (nő)
s Asiatikum, -s, …ka     Ázsiáról szóló mű
asiatisch     ázsiai

e Askese, - (gr.)     aszkézis
r Asket, -en, -en     aszkéta (ffi)
e Asketik, -     aszkétika
e Asketin, -, -nen     aszkéta (nő)
r Asketismus, -     aszkétizmus
asketisch     aszkéta

r Asphalt, -s, -e (gr-lat-fr.)     aszfalt
asphaltieren, -te, h.-t     aszfaltozik
asphaltiert     aszfaltozott
asphaltisch     aszfaltos

r Assistent, -en, -en (lat.)     asszisztens, munkatárs
e Assistentin, -, -nen     asszisztens (nő)
e Assistenz, -, -en     segítség
assistieren, -te, h.-t; +D.     asszisztál, segít vkinek

e Assoziation, -, -en (lat-fr.)     kapcsolat, asszociáció
e Assoziativität, -     asszociativitás
e Assoziierung, -     asszociálás, összekapcsolás
assoziativ     asszociatív, társító
assoziative     kapcsolatos
assoziieren, -te, h.-t; mit+D     asszociál, társít vmivel

s Asthma, -s (gr.-lat.)     asztma
r Asthmatiker, -s, -     asztmás (ffi)
e Asthmatikerin, -, -nen     asztmás (nő)
asthmatisch     asztmás

r Astrograf /-ph, -en, -en     asztrográf, lencsés távcső
e Astorgrafie/-phie, -, -n    asztrográfia, csillagleírás
astrografisch/-phisch     asztrografikus

r Astrologe, -n, -n (gr-lat.)     asztrológus, csillagjós (ffi)
e Astrologie, -     asztrológia, csillagjóslás
e Astrologin, -, -nen     asztrológus (nő)
astrologisch     asztrológikus

r Astronaut, -en, -en (gr.)     űrhajós, asztronauta (ffi)
e Astronautik, -    űrhajózás
e Astronautin, -,-nen     űrhajós, asztronauta (nő)
astronautisch     asztronautikai

r Astronom, -en, -en (gr-lat.)    csillagász (ffi)
e Astronomie, -    csillagászat, asztronómia
e Astronomin, -, -nen     csillagász (nő)
astronomisch     asztronómikus
astronomisches     csillagászati, óriási

e Astrophysik, -      asztrofizika, csillagászati  fizika
r Astrophysiker, -s, -     asztrofizikus (ffi)
e Astrophysikerin, -, -nen     asztrofizikus (nő)
astrophysikalisch     asztrofizikai

s Asyl, -s, -e (gr-lat.)     menedék
r Asylant, -en, -en     menekült (ffi)
e Asylantin, -, -nen     menekült (nő)
e Asylierung, -, -en     menedékhelyen való elhelyezés

e Asymmetrie, -, -n (gr.)     asszimetria
asymmetrisch     aszimmetrikus

e Asymptote, -, -n (gr.)     érintő
asymtotisch     érintőleges

r Athlet, -en, -en (gr.)     atléta, sportoló (ffi)
e Athletik, -     atlétika
e Athletin, -, -nen     atléta, sportoló (nő)
athletisch     atlétikai, erős

e Atmosphäre, -, -n     atmoszféra, légkör
atmosphärisch     légköri

s Atom, -s, -e (gr-lat.)     atom
atomar     atomokra vonatkozó
e Atomistik, -     atomisztika, atomelmélet
atomisch     atomos
atomisieren, -te, h.-t     atomizál, elporlaszt
atomistisch     atomelmélet szerinti

s Attentat, -(e)s, -e (fr-lat.)     merénylet
r Attentäter, -s, -s     merénylő (ffi)
e Attentäterin, -, -nen     merénylő (nő)

attraktiv (fr.)     attraktív, vonzó
e Attraktion, -, -en     vonzerő, csábító dolog
e Attraktivität, -    vonzerő

r Aufbau, -(e)s, -ten    felépítés, építés
auf/bauen, -te auf, h.-t    felépít

auf/bewahren, -te auf, h.-t    megőriz vmit
e Aufbewahrung, -, -en    megőrzés

auf/lösen, -te auf, h.-t    felold, felbont
auflösbar    feloldható, felbontható
e Auflösbarkeit, -    feloldhatóság, felbonthatóság
e Auflösung, -, -en    feloldás, felbontás

auf/merken, h.; auf+A.    felfigyel, odafigyel vkire/vmire
aufmerksam     figyelmes
e Aufmerksamkeit, -, -en    figyelem, figyelmesség

e Aufnahme, -, -n     felvétel
aufnahmefähig     felvevőképes, befogadóképes
auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen     felvesz, felemel, felszed

e Aufregung, -, -en     izgalom, nyugtalanság, izgatottság
auf/regen, h.    felizgat, felzaklat, felidegesít
aufregend     izgatott, zaklatott

r Aufruf, -(e)s, -e    felhívás, felszólítás, kihívás
auf/rufen, -te auf, h.-t    felszólít, kihív

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen    felemelkedik, felszáll

s Aufsteigen, -s, -    felemelkedés
r Aufsteiger, -s, -    felemelkedő (pl: rangban, gazdagságban
sportban)
r Aufstieg, -(e)s, -e    felemelkedés

r Auftrag, -(e)s, Aufträge    megbízás, megrendelés
auftragen, trug auf, h. aufgetragen    megbíz
r Auftraggeber, -s, -    megbízó (ffi)
e Auftraggeberin, -, -nen    megbízó (nő)
r Auftragnehmer, -s, -    megbízott (ffi)
e Auftragnehmerin, -, -nen    megbízott (nő)
auftragsgemäß    megbízás/megrendelés szerint

e Auktion, -, -en (lat.)     aukció, árverés
r Auktionator, -s, -en    árverést vezető (ffi)
e Auktionatorin, -, -nen     árverést vezető (nő)
auktionieren, -te, h.-t    elárverez


e Ausdauer, -     kitartás, állhatatosság
aus/dauern, h.     kitart, elvisel
ausdauernd     kitartó

aus/dehnen, h.    kiterjeszt, kibővít
sich aus/dehnen, h.     terjeszkedik, kibővül
e Ausdehnung, -, -en     terjeszkedés, bővülés

r Ausflug, -es, Ausflüge     kirándulás
r Ausflüger, -s, -     kiránduló

ausgiebig    kiadós, bőséges
e Ausgiebigkeit, -    kiadósság, bőségesség


s Ausland, -(e)s    külföld
r Ausländer, -s, -     külföldi (ffi)
e Ausländerin, -, -nen     külföldi (nő)
ausländisch    külföldi, idegen

aus/liefern, -te aus, h. ausgeliefert    kiszállít, kiad, kiszolgáltat
e Auslieferung, -, -en    kiszállítás, kiadás, kiadatás

aus/löschen, -te aus, h.-t    kitöröl, megsemmisít
e Auslöschung, -, -en    kitörlés, megsemmisítés

aus/lösen, -te aus, h.-t    kivált
r Auslöser, -s, -    kiváltó

e Ausnahme, -, -n     kivétel
ausnahmslos     kivétel nélkül(i)
ausnahmsweise     kivételesen
aus/nehmen, nahm aus, h. ausgenommen     kivételt tesz, kivételez
ausnehmend     kivételes

r Auβenminister, -s, -     külügyminiszter (ffi)
e Auβenministerin, -, -nen    külügyminiszter (nő)
s Auβenministerium, -s, …ien     külügyminisztérium

e Auβenpolitik, -, -en     külpolitika
auβenpolitisch     külpolitikai

aus/nutzen, -te aus, h.-t    kihasznál
e Ausnutzung, -    kihasználás

aus/nützen, -te aus, h.-t    kihasznál
e Ausnützung, -    kihasználás

e Ausrede, -, -n    kifogás, mentség
aus/reden, -ete aus, h. ausgeredet    végigmond
sich aus/reden, -ete sich aus, h. sich ausge-t    mentegetőzik

e Aussage, -, -n    állítás, kijelentés
aussagbar    kimondható
aus/sagen, -te aus, h.-t    állít, kijelent

aus/schließen, schloss aus, h. ausgeschlossen    kizár
ausschließlich    kizárólag
e Ausschließlichkeit, -    kizárólagosság
e Ausschließung, -, -en    kizárás

e Aussicht, -, -en     kilátás, remény
aussichtslos     kilátástalan
e Aussichtslosigkeit, -    kilátástalanság

e Aussprache, -, -n    kiejtés, kifejezésmód
aussprechbar    kiejthető
aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen    kiejt, kimond

aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen    kiszáll
r Aussteiger, -s, -    abbahagyó, kiszálló,
szakmájából kiszálló (ffi)
e Aussteigerin, -, -nen    abbahagyó, kiszálló
szakmájából kiszálló (nő)

aus/strahlen, -te aus, h. ausgestrahlt    kisugároz, sugároz
e Ausstrahlung, -    kisugárzás

Australien, -     Ausztrália
r Australier, -s, -     ausztrál (ffi)
e Australierin, -, -nen     ausztrál (nő)
australisch    ausztráliai

aus/üben, -te aus, h. ausgeübt    (be)gyakorol
e Ausübung, -    gyakorlás, gyakorlat

r Ausverkauf, -(e)s, Ausverkäufe    kiárusítás
aus/verkaufen, -te aus, h. ausverkauft    kiárusít

e Auswahl, -    kiválasztás, választék
aus/wählen, -te aus, h. ausgewählt    kiválaszt

aus/wandern, -te aus, i. ausgewandert    kivándorol
r Auswanderer, -s, -    kivándorló (ffi)
e Auswandererin, -, -nen    kivándorló (nő)
e Auswanderung, -, -en    kivándorlás

r Ausweg, -(e)s, -e    kiút
ausweglos    kilátástalan
e Ausweglosigkeit, -    kilátástalanság

r Ausweis, -es, -e    igazolás, igazolvány
sich aus/weisen, wies s.aus, h.s. ausgewiesen    igazol magát
ausweislich    igazolható
e Ausweisung, -, -en    igazolás

aus/wirken, h.     kihat, következményekkel jár
e Auswirkung, -, -en    kihatás, következmény

autark     önálló, független
e Autarkie, -     önellátás, függetlenség
autarkisch     önálló, önellátó, autark

e Authentie, - (gr-lat.)     hitelesség, megbízhatóság
e Authentizität, -     hitelesség
authentifizieren     hitelesít
authentisch     eredeti
authentisieren, -te, h.-t     eredetiséget igazol

r Autismus, - (gr.)     autizmus
r Autist, -en, -en     autista (ffi)
e Autistin, -, -nen     autista (nő)
autistisch     autista

r Autodidakt, -en, -en (gr.)     autodidakta, önképző (ffi)
e Autodidaktin, -, -nen     autodidakta, önképző (nő)
autodidaktisch     autodidakta, öntanító

r Autokrat, -en, -en (gr.)    autokrata, diktátor (ffi)
e Autokratie, -, -n     önkényuralom
e Autokratin, -, -nen     diktátor (nő)
autokratisch     önkényes

r Automat, -en, -en (gr-lat-fr.)     automata
e Automatik, -     automata, automatika
e Automation, -     automatizálás, gépiesítés
e Automatisation, -     automatizálás, gépiesítés
e Automatisierung, -     automatizálás, gépiesítés
automatisch     automata, önműködő
automatisieren, -te, h.-t    automatizál

autonom (gr.)     független, autonóm
e Autonomie, -     függetlenség, autonómia
r Autonomist, -en, -en     autonomista, függetlenséget akaró (ffi)
e Autonomistin, -, -nen     autonomista, függetlenséget akaró (nő)

r Autor, -s, -en     szerző (ffi)
e Autorin, -, -nen     szerző (nő)

e Autorität, -, -en (lat.)     tekintély
autoriativ     tekintélyes, mérvadó
autoritär     tekintélyelvű, tekintélyen alapuló

r Bäcker, -s, -     pék, cukrász (ffi)
e Bäckerei, -, -en     pékség, sütöde, pékárubolt
e Bäckerin, -, -nen     pék, cukrász (nő)

e Bagatelle, -, -n (fr.-it.)     kicsinység, jelentéktelen dolog
bagatellisieren, -te, h.-t    bagatellizál, kicsinyít

e Baisse, -, n (lat-fr.)     ár(folyam)csökkenés, bessz
r Baissier, -s, -s     csökkenésre spekuláló tőzsdei spekuláns

e Bakterie, -, -n (gr.-lat.)     baktérium
bakteriell     bakteriális, baktériumos
r Bakteriolog, -n, -n     bakteriológus (ffi)
e Bakteriologie, -     baktériumkutatás
e Bakteriologin, -, -nen     bakteriológus (nő)
s Bakterium,- s, …-ien     baktérium
s Bakterizid, -s, -e     baktériumölő
bakteriologisch     bakteorológiai
bakterizid     baktérium ellenes

r Balkan     balkán
balkanisieren, -te, h.-t    balkanizál, balkánosít
e Balkanisierung, -     balkánosítás
e Balkanistik, -     balkanisztika
e Balkanologie, -     balkanisztika
r Balkanologe, -n, - n     balkanológus (ffi.)
e Balkanologin, -     balkanológus (nő)
e Balkanologie, -     balkanológia

e Ballade, -, -n (gr-lat-it-fr-eng.)     ballada
balladenhaft     balladaszerű
balladesk     balladai, balladaszerű

s Ballett, -(e)s, -e     balett
e Balletteuse, -, -n     balett táncosnő
e Ballerina/-ine, -, …nen      balerina, szóló balett táncosnő
r Ballerino, -s, -s     szóló balett táncos (ffi)

r Balsam, -s, -e (hebr-gr-lat.)     balzsam
e Balsamierung, -     bebalzsamozás
balsamieren, -te, h.-t; mit+D.    balzsamoz vmivel
balsamisch     balzsamos

e Bank, -, -en     bank, pénzintézet
r Banker, -s, -s     bankár, bankszakember
r Bankier, -s, -s     bankár, tőzsdeügynök
s Banking, -s, -s     banki ügyletek, banki forgalom

r Bankrott, -(e)s, -e     csőd, csődbejutás
bankrott     csődbe jutott, tönkrement
r Bankrotteur, -s, -e     csődbejutott személy (ffi)
e Bankrotteurin, -, -nen     csődbejutott személy (nő)
bankrottieren, -te, h.-t     csődbe megy, tönkremegy

r Barbar, -en, -en (gr-lat.)     barbár (ffi)
e Barbarei, -, -en     barbárság
e Barbarin, -, -nen     barbár (nő)
barbarisch     barbár

r/s Barock, -(s)     barokk művészeti stílus
barock     barokk stílusú
barockal     barokk stílusnak megfelelő
barockisieren, -te, h.-t     barokk stílust utánoz

r Bauer, -n/-s, -n     paraszt (ffi)
e Bäuerin, -, -nen     parasztasszony
bäuerlich     parasztos, paraszti

beachten, -te, h. –t    figyel, figyelembe vesz
beachtenswert     figyelemre méltó
e Beachtung, -, -en    figyelembevétel

r Beamter, -s, -    hivatalnok, tisztviselő (ffi)
e Beamterin, -, -nen    hivatalnok, tisztviselő (nő)
e Beamtenschaft, -, -en    hivatalnokok, tisztviselők összessége
s Beamtentum, -s    hivatalnokság

s Bearbeiten, -s     feldolgozás
r Bearbeiter, -s, -     feldolgozó, ügyintéző (ffi)
e Bearbeiterin, -, -nen     feldolgozó, ügyintéző (nő)
e Bearbeitung, -     feldolgozás
bearbeiten, -ete, h.-et    feldolgoz, elintéz

r Bedacht, -(e)s    óvatosság, körültekintés
bedächtig     óvatos, megfontolt
e Bedächtigkeit, -    óvatosság, megfontoltság
bedachtsam     óvatos, megfontolt

s Bedauern, -s     részvét, sajnálkozás
bedauerlich     sajnálatos
bedauerlicherweise     sajnálatos módon
bedauern, -te, h.-t    sajnál
bedauernswert     sajnálatos, sajnálatra méltó

bedecken, -te, h.-t    befed, beborít
bedeckt    fedett, borult
e Bedeckung, -, -en    fedés, borítás

s Bedenken, -s, -     meggondolás, megfontolás, aggály
(sich) bedenken, bedachte, h. bedacht    meggondol, megfontol
e Bedenklichkeit, -     aggály, fenntartás
bedenkenswert     megfontolandó
bedenklich     kétes, aggasztó

bedeuten, -ete, h. -et     jelent, jelentőséggel bír
bedeutend     jelentős
bedeutsam     jelentős, fontos
e Bedeutsamkeit, -     jelentőség
e Bedeutung, -, -en     jelentés

bedienen, -te, h.-t    kiszolgál, felszolgál
r Bediener, -s, -     ki-/felszolgáló (ffi)
e Bedienerin, -, -nen     ki-/felszolgáló (nő)
e Bedienung, -, -en     kiszolgálás

bedingen, -te, h. –t    feltételez
e Bedingung, -, -en     feltétel
bedingungslos     feltétel nélküli, feltétlen


s Bedürfnis, -ses, -se     szükséglet, igény, vágy
bedürfen, bedurfte, h. bedurft; +G.    szüksége van vmire
bedürfnislos     igénytelen
bedürftig     szüksége van vmire, rászorult
r/e Bedürftige, -en, -en, ein-r     rászoruló (ffi/nő)
e Bedürftigkeit, -, -en     rászorultság

e Beeinflussung, -, -en     befolyásolás, ráhatás
e Beeinflussbarkeit, -     befolyásolhatóság
beeinflussbar     befolyásolható
beeinflussen, -te, h. –t; mit+D.    befolyásol vkivel/vmivel

beenden, -ete, h. –et    befejez, abbahagy
beendigen, -te, h. –t    befejez, abbahagy
e Beendigung, -    befejezés
e Beendung, -     befejezés

r Befehl, -(e)s, -e     parancs, utasítás
befehlen, befahl, h. befohlen; jn. zu+D/an+A.    parancsol vkit vmire/vhová
befehlerisch     akaratos, parancsoló
befehligen, -te, h. -t    vezényel, parancsnokol, vezet

befinden, befand, h. befunden    vmilyennek talál; vhol tartózkodik
s Befinden, -s     hogylét, állapot
befindlich     lévő, található

befördern, -te, h.-t    támogat
r Beförderer, -s, -    támogató
e Beförderung, -, -en    támogatás

befragen, -te, h.-t    (meg)kérdez
e Befragung, -, -en    (meg)kérdezés, kikérdezés

befreien, -te, h. –t    meg-/felszabadít, kiszabadít
vkit/vmit
r Befreier, -s, -     felszabadító, megmentő
e Befreiung, -, -en     meg-/felszabadítás, megmentés

begaben, -te, h.-t     megajándékoz
begabt     tehetséges
e Begabung, -, -en     tehetség, képesség

begegnen, -ete, h.-et; +D.    találkozik vkivel (véletlenül)
e Begegnung, -, -en    találkozás

begehen    bejár
begehbar    bejárható
e Begehbarkeit, -    bejárhatóság

s Begehr, -s, -e     kívánság, vágy, óhaj
begehren, -te, h.-t    kíván, óhajta, kér
s Begehren, -s, -     kívánalom, óhaj
begehrenswert     kívánatos
begehrlich     kívánatos

begeistern, -te, h.-t    lelkesít
r/e Begeisterte, -n, -n, ein-r     vmiért lelkesedő (ffi/nő)
e Begeisterung, -     lelkesedés
sich begeistern, -te sich, h. sich -t.     lelkesedik

begleiten, -ete, h.-et    elkísér, kísér
r Begleiter, -s, -     kísérő (ffi)
e Begleiterin, -, -nen     kísérő (nő)
e Begleitung, -, -en     kíséret

begreifen, begriff, h. begriffen     felölel, magába foglal, megért
begreifbar     felfogható, érthető
begreiflich     felfogható, érthető
begreiflicherweise     érthető módon
e Begreiflichkeit, -, -en     felfoghatóság, érthetőség

begründen, -ete, h.-et    megalapoz, megalapít
r Begründer, -s, -     alapító (ffi)
e Begründerin, -, -nen     alapító (nő)
begründet     megalapozott, indokolt
e Begründung, -, -en     igazolás, indoklás, alapozás

begrüßen, -te, h.-t    köszönt, üdvözöl
e Begrüßung, -, -en    köszönés, üdvözlés

begünstigen, -te, h.-t    támogat, elősegít, kedvezményez
begünstigend    kedvező
e Begünstigte, -, -n    kedvezményezett
r Begünstigter, -s, -    kedvezményezett
e Begünstigung, -, -en    kedvezmény, előnyben részesítés

behandeln, -te, h.-t; +A.    kezel vkit, bánik vkivel
e Behandlung, -, -en    kezelés, bánásmód

e Behauptung, -, -en     állítás, kijelentés
behaupten, -ete, h.-t    állít, kijelent

beherrschen, -te, h.-t     uralkodik, (tökéletesen) tud
sich beherrschen, -te sich, h. sich -t    uralkodik magán
r Beherrscher, -s, -     uralkodó
e Beherrschung, -, -en     uralkodás, tudás

behindern, -te, h.-t    megakadályoz, gátol
behindert     gátolt, fogyatékos, akadályozott
r/e Behinderte,-n, -n, ein -r     fogyatékkal élő, fogyatékos
e Behinderung, -, -en    akadály, akadályozás

e Behörde, -, -n     hatóság
behördlich     hatósági
behördlicherseits     hatóságilag, hatóságok részéről

bei/fügen, -te bei, h. beigefügt    mellékel, csatol
e Beifügung, -, -en    mellékelés, függelék

s Beispiel, -s, -e     példa
beispielgebend    példaadó, példamutató
beispielhaft     példás, példaszerű
beispiellos     példátlan
beispielsweise     például

bekämpfen, -te, h.-t; +A.    harcol, küzd, legyőz vkit/vmit
r Bekämpfer, -s, -     ellenség, ellenző
e Bekämpfung, -, -en     leküzdés

bekannt     ismert, ismeretes
r/e Bekannte, -n, -n, ein-r     ismerős (ffi/nő)
e Bekanntheit, -, -en     ismertség
bekanntlich     tudvalevően, mint ismeretes
e Bekanntschaft, -, -en     ismeretség

bekennen, bekannte, h. bekannt    bevall, beismer
s Bekenntnis, –ses, -sse    vallomás, beismerés, hitvallás
bekenntnismäßig    vallomásnak/hitvallásnak megfelelő

beklagen, -te, h.-t    sajnál, fájlal
sich beklagen; bei+D., über+A.    panaszkodik vkinek vmiről
beklagenswert    siralmas, panaszos, szánalmas
r/e Beklagte, -en, -en    alperes

bekräftigen, -te, h.-t    megerősít
e Bekräftigung, -, -en    megerősítés

bekümmern, -te, h.-t    bánkódik, búsul, elszomorít
e Bekümmernis, -, -sse    aggodalom, szomorúság, gond

belasten, -ete, h.-et    (meg)terhel, sújta
belastbar     terhelhető
e Belastbarkeit, -, -en     terhelhetőség
belastend     terhelő
e Belastung, -, -en     terhelés

r Beleg, -(e)s, -e    nyugta, bizonylat
belegbar    bizonyítható
belegen, -te, h.-t    bizonyít, alátámaszt
e Belegenheit, -, -en    bizonyítás, alátámasztás

beleidigen, -te, h.-t; +D. + durch+A.    (meg)sért, megbánt, sérteget
vkit vmivel
beleidigend     sértő, bántó
r Beleidiger, -s, -s    sértő, megbántó fél
e Beleidigung, -, -en     sértés, megbántás, becsületsértés

belieben, -te, h.-t    kíván, óhajt
s Belieben, -s, -s     kedv, tetszés, óhaj
beliebig     tetszés szerint
e Beliebtheit, -, -en    kedveltség, népszerűség

beliefern, -te, h.-t    szállít, áruval ellát
e Belieferung, -    szállítás

belohnen, -te, h.-t; mit+D.    megdícsér, megjutalmaz vmivel
e Belohnung, -, -en     dicséret, jutalom

belüften, -ete, h.-t    szellőztet
e Belüftung, -    szellőztetés, szellőzés

s Bemerken, -s, -s     észrevétel
bemerken, -te, h.-t    észrevesz, megjegyez
bemerkbar     észrevehető
bemerklich     észrevehető
e Bemerkung, -, -en     észrevétel, megjegyzés

bemühen, -te, h.-t    fáradozik, terhel
sich bemühen, -te s., h. s.-t    igyekszik, fárad vmivel
e Bemühung, -, -en    fáradozás, törekvés, erőfeszítés

benachrichtigen, -te, h.-t    informál
e Benachrichtigung, -, -en    informálás, értesítés

sich benehmen, benahm s., h.s. benommen    viselkedik
s Benehmen, -s    magatartás, viselkedés

benutzen, -te, h.-t    használ
benutzbar     használható
e Benutzbarkeit, -, -en     használhatóság
r Benutzer, -s, -     használó, felhasználó (ffi)
e Benutzerin, -, -nen     használó, felhasználó (nő)
e Benutzung, -, -en     használat, alkalmazás, felhasználás

beobachten, -te, h.-t    megfigyel, figyelemmel kísér
beobachtbar     megfigyelhető
e Beobachtbarkeit, -, -en     megfigyelhetőség
r Beobachter, -s, -     megfigyelő, szemlélő (ffi)
e Beobachterin, -, -nen     megfigyelő, szemlélő (nő)
e Beobachtung, -, -en     megfigyelés

bequem     kényelmes, kellemes
e Bequemheit, -, -en     kényelem, kényelmesség
bequemlich     kényelmes, kényelemszerető
e Bequemlichkeit, -, -en     kényelem, kényelmesség

beraten, beriet, h. beraten     tanácsol, tanácsot ad
r Berater, -s, -     tanácsadó (ffi)
e Beraterin, -, -nen     tanácsadó (nő)
e Beratung, -, -en    tanácsadás

berechtigen, -te, h.-t; +A, zu+D.    feljogosít, felhatalmaz vkit vmire
r/e Berechtigte, -n, -n, ein -r     jogosult (ffi/nő)
e Berechtigung, -, -en     jogosultság

bereinigen, -te, h.-t    kitisztít, tisztít
e Bereinigung, -    kitisztítás, tisztítás

bereit     kész, készenlétben lévő
bereiten, -ete, h.-t    elkészít, megcsinál
e Bereitschaft, -, -en     készenlét

r Berg, -(e)s, -e    hegy
bergab    hegyről lefelé, völgymenetben
bergabwärts    hegyről lefelé, völgymenetben
bergan    hegynek felfelé
bergauf    hegynek felfelé
bergaufwärts    hegynek felfelé

r Bericht, -(e)s, -e     beszámoló, tudósítás, jelentés
berichten, -ete, h.-et; über+A.    értesít, jelent, tudósít vmiről

r Beruf, -s, -e     hivatás, foglalkozás, szakma
beuflich     hivatalos, szakmai
berufsgemäß     hivatásszerű, hivatásos
berufslos     állástalan, foglalkozás nélküli

beruhen, -te, h.-t    nyugszik, alapul
sich beruhen, -te s., h.s.-t; auf+A.    nyugszik, alapul vmin
beruhigen, -te, h.-t    megnyugtat
sich beruhigen, -te s., h. s.-t    megnyugszik
e Beruhigung, -    megnyugtatás

berücksichtigen, -te, h.-t    figyelembe vesz
e Berücksichtigung, -    figyelembevétel

berühmt    híres, ismert
e Berühmtheit, -, -en    híresség, ismert személy

berühren, -te, h.-t    megérint
e Berührung, -, -en    érintkezés, érintés

beschäftigen, -te, h.-t     foglalkoztat, dolgoztat
sich beschäftigen, -te sich, h. sich -t     foglalkozik, dolgozik
e Beschäftigung, -, -en     foglalkozás
beschäftigungslos     foglalkozás nélküli

beschleunigen, -te, h.-t    gyorsít, siettet
sich beschleunigen, -te s., h.s.-t    felgyorsul, gyorsul
e  Beschleunigung, -, -en    gyorsulás, gyorsítás, siettetés

beschließen, beschloss, h. beschlossen    határoz, eldönt
r Beschließer, -s, -    elhatározó (ffi)
e Beschließerin, -, -nen    elhatározó (nő)
r Beschluss, -es, Beschlüsse    határozat
beschlussfähig    határozatképes
e Beschlussfähigkeit, -    határozatképesség

beschränken, -te, h.-t    korlátoz, megszorít
sich beschränken, -te sich, h.s.-t    korlátozódik, szorítkozik
beschränkt    korlátozott, korlátolt
e Beschräcktheit, -    korlátoltság
e Beschränkung, -, -en    korlátozás, megszorítás, megkötés

beschreiben, beschrieb, h. beschrieben    leír
beschreibbar    leírható
e Beschreibbarkeit,- , -en    leírhatóság
e Beschreibung, -, -en    leírás

beschuldigen, -te, h.-t; +G.    megvádol, vádol, gyanusít vmivel
r Beschuldiger, -s, -s     vádló
r/e Beschuldigte, -n, -n, ein -r     vádlott, gyanusított (ffi/nő)
e Beschuldigung, -, -en     vád, gyanúsítás

e Beschwerde, -, -n    panasz, teher, reklamáció
beschwerdefrei    panaszmentes
e Bescherden (Pl.)    panaszok, panaszkodások, reklamációk

r Besitz,-es    tulajdon, birtoklás
besitzen, besaß, h. besessen    birtokol
r Besitzer, -s, -    tulajdonos (ffi)
e Besitzerin, -, -nen    tulajdonos (nő)
besitzerlich    tulajdonosi, birtokosi
besitzlos    vagyontalan
s Besitztum, -(e)s, Besitztümer    birtok

besonder(er/e/es)    különös, sajátos, szokatlan
e Besonderheit, -, -en    különlegesség, sajátosság
besonders    különösen

r Bestand, -es, Bestände     fennmaradás, állandóság, állomány
beständig     tartós, állandó
e Beständigkeit, -, -en     tartósság, állandóság
bestandlos     múló

bestätigen, -te, h.-t     igazol, bizonyít
r Bestätiger, -s, -s     igazoló
e Bestätigung, -, -en     igazolás, állítás, bizonyítás

bestellen, -te, h.-t     megrendel, rendel
r Besteller, -s, -     megrendelő (ffi)
e Bestellerin, -, -nen    megrendelő (nő)
e Bestellung, -, -en     rendelés, megrendelés

besteuern, -te, h.-t    megadóztat
besteuerbar    adóztatható
e Besteuerung, -    adóztatás, megadóztatás

bestimmen, -te, h.-t    meghatároz, megállapít
bestimmbar    meghatározható
e Bestimmbarkeit, -    meghatározhatóság
bestimmt    határozott, meghatározott
e Bestimmtheit, -, -en     határozottság, bizonyosság
e Bestimmung, -, -en     meghatározás, elhatározás

bestrafen, -te, h.-t    megbüntet
e Bestrafung, -, -en    büntetés

bestrahlen, -te, h.-t    sugároz, besugároz
e Bestrahlung, -, -en    besugárzás, kisugárzás

s Bestreben, -s    törekvés
sich bestreben, -te s., h.s.-t    törekszik, igyekszik, küzd
e Bestrebung, -, -en    törekvés, célkitűzés

r Besuch, -(e)s, -e     látogatás, meglátogatás
besuchen, -te, h.-t    látogat, meglátogat
r Besucher, -s, -     látogató (ffi)
e Besucherin, -, -nen     látogató (nő)

beteiligen, -te, h.-t    részesedik, részesít
sich beteiligen, -te s., h.s.-t;  an+D.    részesedik, részt vesz vmiben
r/e Beteiligte, -n, -n, ein-r    részes, résztvevő
e Beteiligung, -, -en    részesedés, érdekeltség

r Betracht, -(e)s     figyelembe vétel
betrachten, -ete, h.-et    figyelembe vesz, megszemlél
r Betrachter, -s, -     néző, szemlélő (ffi)
e Betrachterin, -, -nen     néző, szemlélő (nő)
e Betrachtung, -, -en     megtekintés, (meg)vizsgálás
beträchtlich     jelentős, jelentékeny, figyelemreméltó

r Betreff, -(e)s, -e    tárgy, téma
betreffen, betraf, h. betroffen    érint
betreffend    illetőleg, illetve
r/e Betreffende, -n, -n, ein-r    illető
betreffs +G.    illetően

r Betrieb, -(e)s, -e    üzem, vállalat, gyár
betrieblich    üzemi, vállalati
betriebsam    tevékeny, serény
e Betriebsamkeit, -    serénykedés
betriebsbereit    működőképes, működtethető
betriebsfähig    üzemképes, működőképes
e Betriebsfähigkeit, -    üzemképesség, működőképesség

betreffen, betraf, h. betroffen    érint
betroffen    érintett
r/e Betroffene, -n, -n, ein-r    érintett

r Betrug, -s, -e     csalás
berügen, betrog, h. betrogen; +A. /+ mit+D.    becsap vkit, (meg)csal vkit vkivel
r Betrüger, -s, -     csaló (ffi)
e Betrügerin, -, -nen     csaló (nő)
e Betrügerei, -, -en     csalás, szélhámoskodás
betrügerisch     csalárd, csalóka

betrunken    ittas
r/e Betrunkene, -n, -n, ein-r    iszákos, részeges ember
e Betrunkenheit, -    részegség

beurteilen, -te, h.-t     megítél, bírál
r Beurteiler, -s, -     megítélő, bíráló ember
e Beurteilung, -, -en     ítélet, bírálat

bevölkern, -te, h.-t    benépesít, betelepít
e Bevölkerung, -, -en     népesség, lakosság, benépesítés

bevollmächtigen, -te, h.-t    meg-/felhatalmaz
r/e Bevollmächtigte, -n, -n, ein -r     meghatalmazott (ffi/nő)
e Bevollmächtigung, -, -en     meghatalmazás, felhatalmazás

bewegen, -te, h.-t     mozgat
sich bewegen, -te sich, h. sich -t    mozog
bewegbar     mozgatható
beweglich     mozgatható, mozgó, mozgékony
e Beweglichkeit, -, -en    mozgékonyság, flexibilitás
e Bewegung, -, -en     mozgás
bewegungslos     mozdulatlan

r Beweis, -es, -e    bizonyíték, bizonyítás
beweisbar    bizonyítható
e Bewesibarkeit, -    bizonyíthatóság
beweisen, bewies, h. bewiesen    bebizonyít, bizonyít

bewerben, bewarb, h. beworben    pályázik, versenyez
sich bewerben, bewarb s,h.s.beworben um+A.    pályázik, jelentkezik vmire
r Bewerber, -s, -    pályázó (ffi)
e Bewerberin, -, -nen    pályázó (nő)
e Bewerbung, -, -en    pályázat

bewilligen, -te, h.-t    engedélyez
e Bewilligung, -, -en    engedély, engedélyezés

bewohnen, -te, h.-t; +A.    lakik vmit
bewohnbar    lakható
e Bewohnbarkeit, -    lakhatóság
r Bewohner, -s, -    lakó (ffi)
e Bewohnerin, -, -nen    lakó (nő)
e Bewohnerschaft, -    lakosság

bewusst    tudatos, öntudatos, szándékos
e Bewusstheit, -    tudatosság
bewusstlos    ájult, eszméletlen
e Bewusstlosigkeit, -    eszméletlenség
s Bewusstsein, -s    tudat

bezaubern, -te, h.-t    elvarázsol, elbűvöl
bezaubernd    elbűvölő
e Bezauberung, -    elbűvölés

r Bibliograf, -en, -en (gr.)     életrajzíró (ffi)
e Bibliografie, -, -n     bibliográfia, könyvészet
bibliografieren, -te, h.-t     életrajzot ír
e Bibliografin, -, -nen     életrajzíró (nő)

 

e Bibliothek, -, -en (gr-lat.)    könyvtár
e Bibliothekar, -s, -e     könyvtáros (ffi)
e Bibliothekarin, -, -nen     könyvtáros (nő)
bibliothekarisch     könytárosi

e Biege, -, -n     hajlat, görbület
biegen, bog, h. gebogen    (meg)hajlít, görbít
sich biegen, bog s., h. sich gebogen     hajlik, görbül
biegsam     hajlékony, görbül
e Biegsamkeit, -     hajlékonyság
e Biegung, -, -en    hajlat, görbület, kanyarulat

e Bilanz, -, -en (lat-it.)     mérleg
bilanzieren, -te, h.-t    mérleget készít
e  Bilanzierung, -, -en     mérlegkészítés

billig    olcsó
e Billigkeit, -    olcsóság

e Biochemie, -     biokémia
r Biochemiker, -s, -     biokémikus (ffi)
e Biochemikerin, -, -nen     biokémikus (nő)
biochemisch     biokémiai

e Biologie, - (gr-lat.)    biológia
r Biologe, -n, -n     biológus (ffi)
e Biologin, -, -nen     biológus (nő)
biologisch     biológiai

r Bischof, -(e)s, Bischöfe     püspök
bischöflich     püspöki
e Bischofsamt     püspöki hivatal/méltóság

bitter     keserű
r Bitter, -     keserű pálinka, gyomorkeserű
e Bitterkeit, -, -en     keserűség
bitterlich     kesernyés, keserves
e Bitternis, -, -se     keserűség

blind     vak
r/e Blinde, -n, -n, ein -r     vak ember (ffi/nő)
e Blindheit, -     vakság
blindlings     vakon, vaktában

blöd     hülye, buta, bamba
e Blödheit, -    hülyeség, butaság
r Blödsinn, -(e)s     hülyeség
blödsinnig     bárgyú, bamba, gyengeelméjű

e Blockade, -, -n     blokád, ostromzár
blockieren, -te, h.-t     elzár, blokkol
e Blockierung, -     eltorlaszolás, elzárás

s Blut, -(e)s     vér
blutarm     vérszegény
bluten, -ete, h. ge-t     vérzik
r Bluter, -s, -     vérzékeny ember (ffi)
e Bluterin, -, -nen     vérzékeny ember (nő)
blutig     véres
-blütig     -vérű
e Blutung, -, -en     vérzés

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.)    bomba
s Bombardement, -s, -s (öst-schw.)     bombázás
e Bombardierung, -     bombázás
bombardieren, -te, h.-t    bombáz
bomben, -te, h. ge-t    bombáz
bombenfest     bombabiztos
r Bomber, -s, -     bombázó repülőgép

e Botanik (gr.-lat.)    botanika
r Botaniker, -s, -    botanikus (ffi)
e Botanikerin, -en    botanikus (nő)
botanisch     botanikus, növénytani
botanisieren, -te, h.-t     botanizál, növényt gyűjt

e Botschaft, -, -en    nagykövetség
r Botschafter, -s, -     nagykövet (ffi)
e Botschafterin, -, -nen     nagykövet (nő)

s Boxen, -s     ökölvívás, bokszolás
boxen, -te, h. ge-t    bokszol
r Boxer, -s, -     ökölvívó, bokszoló (ffi)
r Boxerin, -, -nen     ökölvívó, bokszoló (nő)
boxerisch     ökölvívást érintő

r Boykott, -(e)s, -s (eng.)     bojkott, kizárás
r Boykotteur, -s, -e     bojkottáló (ffi)
e Boykotteurin, -, -nen     bojkottáló (nő)
boykottieren, -te, h -t    bojkottál, kizár
e Boykottierung, -     bojkottálás, kizárás

e Börse, -, -n     tőzsde
börsenartig     tőzsdei
börsenfähig     tőzsdeképes
r Börsianer, -s, -     tőzsdés, tőzsdei spekuláns

s Brasilien     Brazília
r Brasilianer, -s, -    brazil (ffi)
e Brasilianerin, -, -nen     brazil  (nő)
brasilianisch     brazíliai, brazil

r Bruder, -s, Brüder     fiútestvér
s Brüderchen, -s, -     (fiú) testvérke, kistestvér
brüderlich     testvéries, testvériesen
e Brüderlichkeit, -     testvériség, testvériesség

brutal (lat.)    brutális
brutalisieren, -te, h.-t     brutalizál
e Brutalität, -, -en     brutalitás


s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.)     költségvetés
budgetieren, -te, h.-t     költségvetést készít

s Büro, -s, -s (lat-fr.)     hivatal, iroda
r Bürokrat, -en, -en    bürokrata, hivatalnok (ffi)
e Bürokratie, -, -n     bürokrácia
e Bürokratin, -, -nen     bürokrata, hivatalnok (nő)
bürokratisch     bürokratikus
bürokratisieren, -te, h.-t    bürokrata módon intéz
r Bürokratismus, -     bürokratizmus

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.)     kávézó, kávéház
e Cafeteria, -, -s / …ien     kávéház
r Cafetier, -s, -s     kávéház tulajdonos (ffi)
e Cafetiere, -, -n     kávéház tulajdonos (nő)

s Cello, -s, -s/-li     cselló, gordonka
r Cellist, -en, -en     csellista, gordonkás (ffi)
e Cellistin, -, -nen     csellista, gordonkás (nő)

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.)     bajnok
s Championat, -(e)s, -e     bajnokság
e Championship, -, -s     bajnokság

s Chaos, -     káosz, zűrzavar
chaotisch     kaotikus, zűrzavaros

r Charakter (gr.-lat.)     karakter, jellem
charakterisieren, -te, h.-t    karakterizál, jellemez
charakteristisch    jellemző, jellegzetes
charakterlich     jellem-, jellembeli
e Charakteristik, -, -en     jellemző vonások
s Charakteristikum -,-ka    jellemzők
e Charakterologie     jellemtan
r Charakterologe, -n, -n     karakterológus (ffi)
e Charakterologie, -     karakterológia
e Charakterologin, -, -nen     karakterológus (nő)
charakterologisch     karakterológiai

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.)     sofőr (ffi)
e Chauffeurin, -, -nen     sofőr (nő)
e Chauffeuse, -,- n (schweiz.)     sofőr (nő)
chauffieren, -te, h. -t     tehergépkocsit vezet


r Chirurg, -en, -en (gr-lat.)     sebész (ffi)
e Chirurgie, -, -n     sebészet
e Chirurgin, -,- nen     sebész (nő)
chirurgisch     sebészeti

r Choreograf /-ph (gr.-lat.)     koreográfus (ffi)
e Choreografie, -, -en    koreográfia
e Choreografin, -, -en     koreográfus (nő)
choreografieren, -te, h.-t    koreografál
choreografisch     koreográfiai

s Christentum, (e)s     kereszténység
christianisieren, -te, h.-t    keresztény hitre térít
christlich    keresztény(i)

e Chronik, -, -en (gr-lat.)     krónika
chronikalisch     krónka formájában megírt
r Chronist, -en, -en     krónikás (ffi)
e Chronistik, -     krónika írás
e Chronistin, -,- nen     krónikás (nő)

darstellen, stellte dar, h. dargestellt    bemutat, ábrázol, alakít
darstellbar    bemutatható
e Darstellbarkeit, -    bemutathatóság
r Darsteller, -s, -    szereplő, alakító (ffi)
e Darstellerin, -, -nen    szereplő, alakító (nő)
darstellerisch    alakító, ábrázoló
e Darstellung, -, -en    alakítás, ábrázolás

s Debüt, -s, - s     első fellépés, első szereplés
r Debütant, -en, -en     először fellépő (ffi)
e Debütantin, -, -nen     először fellépő (nő)
debütieren, -te, h. -t     először fellép, debütál

e Deduktion, -, -nen (lat)     levonás
deduktiv     levezető
deduzierbar     csökkenthető
deduzieren, -te, h. -t     csökkent, levon

e Deflation, -, -en (lat)      defláció, árszínvonal csökkenése
deflationär     deflációs, pénzforgalmat csökkentő
deflationieren, -te, h. -t     pénzforgalmat csökkent
deflationistisch     deflációs
deflatorisch     deflációs

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.)     dekoráció
r Dekorateur, -s, -e     dekoratőr
e Dekorateurin, -, -nen     dekoratőr (nő)
e Dekoration, -, -en    dekoráció
dekorativ     dekoratív
dekorieren, -te, h. –t    dekorál
e Dekorierung, -, -en     dekorálás

r Delegat, -en, en (lat.)     delegátus
e Delegation, -, -en     delegáció
delegieren, -te, h. -t    delegál, hatáskört átruház
r/e Delegierte, -n, -n     delegált, küldött (ffi/nő)
e Delegierung, -, -en     delegálás

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.)     demokrata (ffi)
e Demokratie, -, -n    demokrácia
e Demokratin, -, -nen     demokrata (nő)
demokratisch     demokratikus
demokratisieren, -te, h. -t     demokratizál
r Demokratismus, -     demokratizmus

r Demonstrant, -en, -en (lat.)     demonstráló, tüntető (ffi)
e Demonstrantin, -, -nen     demonstráló, tüntető (nő)
e Demonstration, -, -en     demonstráció, tüntetés
demonstrativ     tüntető
r Demonstrator, -s, -en     tüntető (ffi)
e Demonstratorin, -, -nen     tüntető (nő)
demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A.     demonstrál, tüntet vmiért; vmi ellen

e Demut, -    alázat, alázatosság
demutsvoll    alázatos
demütig    alázatos
demütigen, -te, h.-t    megaláz
e Demütigung, -, -en    megalázás, lealacsonyítás

e Depression, -, -nen     depresszió, lehangoltság
depressiv     depresszív, lehangoló
e Depressivität, -     depresszivitás, lehangoltság
deprimieren, -te, h. –t    lehangol, elkedvetlenít
deprimierend     lehangoló

s Detail, -s, -s    részlet
detaillieren, -te, h.-t    részletez
detailliert    részletes, kimerítő
e Details (Pl.)    aprólékos részletek

r Detektiv, -s, -e     detektív, nyomozó (ffi)
e Detektei, -, -en     detektíviroda, nyomozóiroda
e Detektivin, -, -nen     detektív, nyomozó (nő)
detektivisch     nyomozói

e Detonation, -, -en (lat-fr.)     robbanás, detonáció
r Detonator, -s, -en     detonátor, robbantó
detonieren, -te, i.-t     felrobban, robban

r Diabetes, - (gr-lat.)     cukorbetegség
r Diabetiker, -s, -     cukorbeteg (ffi)
e Diabetikerin, -, -nen     cukorbeteg (nő)
diabetisch     cukorbeteg, diabetikus    

e Diagnose, -, -n (gr-fr.)     diagnózis
r Diagnostiker, -s, -    diagnózist felállító orvos
e Diagnostik, -     diagnózis
diagnostizieren, -te, h.-t      diagnózist felállít

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.)     dialektus, nyelvjárás
dialektal     dialektusban, népiesen
dialektisch     dialektusban, népiesen
r Dialektologe, -n, -n     dialektológus, nyelvjáráskutató
e Dialektologie, -     nyelvjáráskutatás, dialektológia
dialektologisch     dialektológiai

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.)     párbeszéd, dialógus
dialogisch     párbeszédes
dialogisieren, -te, h.-t     párbeszédessé tesz

e Diät, - (gr.)     fogyókúra, diéta
e Diätetik, -, -en     diatetika, táplálkozástudomány
s Diätetikum, -s, …ka     diétának megfelelő táplálék
diätetisch     diétás

r Dichter, -s, -     költő (ffi)
dichten, -ete, h. ge-t     verset költ, versel
e Dichterin, -, -nen     költő (nő)
dichterisch     költői

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.)     didaktika, oktatástan
r Didaktiker, -s, -     didaktikus (ffi)
e Didaktikerin, -, -nen     didaktikus (nő)
didaktisch     didaktikus
e Didaktisierung, -, -en     didaktizálás

e Differenz, -, -en (lat.)     különbség, nézeteltérés
different     különböző
differenzieren, -te, h.-t; von+D.    megkülönböztet, különválaszt vmitől
e Differenzierung, -, -en     különbségtétel, megkülönböztetés

r Diktator, -s, -en (lat.)     diktátor (ffi)
diktatorial     diktátori
e Diktatorin, -, -nen     diktátor (nő)
diktatorisch     diktatorikus
e Diktatur, -, -en     diktatúra, önkényuralom

e Dimension, -, -en     dimenzió
dimensional     dimenziós
dimensionieren, -te, h.-t     dimenzionál
e Dimensionierung, -, -en     dimenzionálás

s Diplom, -s, -e (gr-lat.)     diploma
r Diplomand, -en, -en     diplomázó (ffi)
e Diplomandin, -, -nen     diplomázó (nő)
diplomiert / dipl.    okleveles / okl.

r Diplomat, -en, -en (gr-lat-fr.)     diplomata (ffi)
e Diplomatie, -     diplomácia, diplomáciai testület
e Diplomatik, -     diplomatika
e Diplomatin, -, -nen     diplomata (nő)
diplomatisch     diplomáciai

r Direktor, -s, -en (lat.)     igazgató (ffi)
e Direktion, -, -en     igazgatóság
s Direktorat, -(e)s, -e      igazgatóság
direktorial     igazgatói
e Direktorin, -, -nen     igazgató (nő)
s Direktorium, -s, …ien     igazgatóság, ügyvezetés

r Dirigent, -en, -en     karmester (ffi)
e Dirigentin, -, -nen     karmester (nő)
dirigieren, -te, h.-t     irányít, vezényel

diskret     diszkrét, tapintatos
e Diskretion, -, -en     diszkréció, tapintatosság

e Diskussion, -, -en (lat.)     társalgás, vita
diskutabel     vitatható
r Diskutant, -en, -en     vitatkozó (ffi)
e Diskutantin, -, -nen     vitatkozó (nő)
diskutieren, -te, h.-t; über+A.    vitatkozik, tárgyal vmiről

e Disziplin, -, -en (lat.)     fegyelmezettség, tudományág
disziplinarisch     szigorú, fegyelemmel kapcsolatos
disziplinell     fegyelmi
disziplinieren, -te, h.-t     fegyelmez
disziplinär     fegyelmi
e Disziplinierung, -, -en     fegyelmezés

r Dividend, -en, -en    osztó szám
dividieren, -te, h.-t    eloszt, oszt

r Doktor, -s, -en (lat)     doktor, orvos
r Doktorand, -en, -en    doktorandusz, orvostanhallgató (ffi)
e Doktorandin, -, -nen     doktorandusz, orvostanhallgató  (nő)
s Doktorat, -(e)s, -e     doktorátus
doktorieren, -te, h.-t     doktorál

s Dokument, -(e)s, -e     dokumentum
e Dokumentation, -, -en     dokumentáció
dokumentieren, -te, h.-t     dokumentál

r Dolmetscher, -s, -     tolmács (ffi)
dolmetschen, -te, h. ge-t     tolmácsol
e Dolmetscherin, -, -nen     tolmács (nő)
e Dolmetschung, -, -en     tolmácsolás

s Dorf, -(e)s, Dörfer    falu
s Dörfchen, -s, -    falucska, kicsi falu
dörfisch    falusi
r Dörfler, -s, -    falusi ember (ffi)
e Dörflerin, -, -nen    falusi ember (nő)
dörflich    falusi   

s Drama, -s, …men (gr-lat.)     dráma
e Dramatik, -     dráma   
dramatisch     drámai
dramatisieren, -te, h.-t     dramatizál
r Dramaturg, -en, -en     dramaturg (ffi)
e Dramaturgie, -, -n     dramaturgia
e Dramaturgin, -, -nen     dramaturg (nő)
dramaturgisch     dramaturgiai

dringend     sürgős
dringlich     sürgős
e Dringlichkeit, -, -en    sürgősség

r Duft, -(e)s, Düfte     illat
duften, -ete, h. ge-et; nach+D.    illatozik
duftig     illatos

dunkel    sötét
s Dunkel, -s    sötétség
e Dunkelheit, -    sötétség

e Durchreise, -, -en     átutazás
durch/reisen, reiste durch, i. durchgereist    átutazik
r/e Durchreisende, -en, -en, ein -r     átutazó (ffi/nő)

r Durst, -es    szomjúság
dürsten, -ete, h. ge-et     szomjazik
durstig     szomjas
e Durstigkeit, -, -en    szomjúság
durstlöschend     szomjúságcsillapító   


echt     igazi, valódi, eredeti
e Echtheit, -, -en     valódiság, eredetiség

e Ecke, -, -n     sarok, szöglet
eckig     szögletes, sarkos
e Eckigkeit, -, -en     sarkosság, összeférhetetlenség

e Edition, -, -en     kiadó, (könyv-/zenemű) kiadás
editieren, -te, h.-t     kiad, szerkeszt
r Editor, -s, …oren    (könyv) kiadó
editorisch     kiadói

r Effekt, -(e)s, -e (lat.)     hatás
effektiv     hatásos
effektivieren, -te, h.-t     hatékonnyá tesz
e Effektivität, -    hatékonyság
e Effekten (Pl.)    értékpapírok   


r Ego, -, s (lat.)    ego
r Egoismus, -, …men     egoizmus
r Egoist, -en, -en     egoista (ffi)
e Egoistin, -, -nen     egoista (nő)
egoistisch     egoista

e Egozentrik,-     önzőség
r Egozentriker, -s, -     önző (ffi)
e Egozentrikerin, -, -nen     önző (nő)
egozentrisch     egoista, egocentrikus
e Egozentrizität, -     önzőség

ehrlich     becsületes, tisztességes, őszinte
e Ehrlichkeit, -, -en     becsületesség, őszinteség

eigen     saját, különleges
e Eigenart, -, -en     sajátság, sajátosság
eigenartig     sajátos, különös
e Eigenheit, -, -en     sajátosság, különlegesség, jellegzetesség
eigens     külön, különösen

s Eigentum, -s, Eigentümer     birtok, tulajdon
r Eigentümer, -s, -     tulajdonos (ffi)
e Eigentümerin, -, -nen     tulajdonos (nő)

sich eignen, -ete s., h. s. geeignet für+A., zu+D.    alkalmas vmire
e Eignung, -, -en    alkalmasság

ein/berufen, berief ein, h. einberufen    behív
e Einberufung, -, -en    katonának behív
r Einberufene, -n, -n    katonai szolgálatra behívott

ein/brechen, brach ein, h. eingebrochen; in+A.    betör vhová
r Einbrecher, -s, -     betörő (ffi)
e Einbrecherin, -,- nen     betörő (nő)

einfach    egyszerű
e Einfachheit, -    egyszerűség

ein/fahren, fuhr ein, i. eingefahren    (jármű) behajt
e Einfahrt, -, -en    behajtás, bejárás

r Einfall, -(e)s, Einfälle    ötlet
ein/fallen, fiel ein, i. eingefallen +D.    vkinek az eszébe jut
einfallslos    ötlettelen, fantáziátlan
e Einfallslosigkeit, -    ötlettelenség
einfallsreich    ötletes
r Einfallsreichtum, -s    ötletesség, ötletgazdagság

e Einheit, -, -en     egység, azonosság
einheitlich     egységes
e Einheitlichkeit, -, -en     egységesség

ein/holen, holte ein, h. eingeholt    pótol, utolér
e Einholung, -    pótlás, utolérés

sich einigen, -te sich, h. sich ge-t     megegyezik
e Einigkeit, -, -en     egyetértés, megegyezés
e Einigung, -, -en     egyetértés, megegyezés

r Einkauf, -s, Einkäufe     bevásárlás, vásárlás
ein/kaufen, h.    bevásárol
r Einkäufer, -s, -     bevásárló, vásárló

ein/richten, h.     berendez, felszerel
e Einrichtung, -, -en     berendezés, felszerelés

ein/wandern, -te ein, i. eingewandert    bevándorol
r Einwanderer, -s, -    bevándorló (ffi)
e Einwandererin, -, -nen    bevándorló (nő)
e Einwanderung, -, -en    bevándorlás

ein/wohnen, -te ein, h. eingewohnt    lakik
r Einwohner, -s -    lakos (ffi)
e Einwohnerin, -, -nen    lakos (nő)

r Eislauf, -s, Eisläufe     korcsolyázás
r Eisläufer, -s, -     korcsolyázó (ffi)
e Eisläuferin, -, -nen     korcsolyázó (nő)

r Eklektiker, -s, - (gr.)     eklektikus, több stílusból önállót alkotó
gondolkodó (ffi)
e Eklektikerin, -, -nen     eklektikus, több stílusból önállót alkotó
gondolkodó (nő)
eklektisch     eklektikus, több stílusú
r Eklektizismus, -     eklektikusság
eklektizistisch     eklektikus    

s Elastik, -s, -s          rugalmasság
elastisch     rugalmas, elasztikus
e Elastizität, -     rugalmasság, visszapattanás

elegant (lat-fr.)     elegáns, divatos
r Elegant, -s, -s     feltűnően divatosan öltözött férfi
e Eleganz, -     elegancia

e Elektrifikation, -, -en (gr-nlat) (schw.)     elektromosítás, villamosítás
elektrifizieren, -te, h.-t    elektromosít, villamosít
e Elektrifizierung, -, -en     elektromosítás, villamosítás
e Elektrik, -     elektromosság
r Elektriker, -s, -     villanyszerelő (ffi)
e Elektrikerin, -, -nen     villanyszerelő (nő)
elektrisch     elektromos
elektrisieren, -te, h.-t    villamosít
e Elektrizität, -, -en    elektromosság, villamosság

e Elektronik (gr.)     elektronika
r Elektroniker     elektronikus
elektronisch     elektronikus

e Ellipse, -, -n (gr-lat.)     ellipszis
ellipsoid     ellipszishez hasonló
s Ellipsoid, -(e)s, -e     ellipszoid
elliptisch     elliptikus
e Elliptizität, -     elliptikusság


r Emigrant, -en, -en (lat.)     emigráns, kivándorló (ffi)
e Emigrantin, -, -nen     emigráns, kivándorló (nő)
e Emigration, -, -en     emigráció, kivándorlás
emigrieren, -te, i.-t     emigrál, kivándorol

e Emotion, -, -en (lat.)     emóció, lelki rezdülés
emotional     emocionális, érzelmi, érzelmes
r Emotionalismus,-     emocionalizmus
e Emotionalität, -     érzelmes viselkedés
emotionell     érzelmi, érzelmes
emotiv     érzelmi, érzelmes

e Empathie, - (gr-eng.)     empátia, beleérzési képesség
empathisch     empatikus

r Empfang, -(e)s, Empfänge    átvétel, fogadás
empfangen, empfing, h. empfangen     fogad, átvesz
r Empfänger, -s, -     átvevő, fogadó (ffi)
e Empfängerin, -, -nen     átvevő, fogadó (nő)
empfänglich     fogékony

empfehlen, empfahl, h. empfohlen; +D.     ajánl vkinek
empfehlbar     ajánlható
empfehlenswert     ajánlatos
e Empfehlung, -, -en     ajánlat

empfinden, empfand, h. empfunden    érez
empfindlich    érzékeny
e Empfindlichkeit, -    érzékenység
empfindsam    érzékeny, érzelmes
e Empfindsamkeit, -    érzékenység, érzelmesség
e Empfindung, -, -en    érzés
empfindungslos    érzéketlen
e Empfindungslosigkeit, -    érzéketlenség

empirisch (gr-lat.)     empirikus, tapasztalati
r Empirismus, -     empirizmus, tapasztalati ismeretszerzés
r Empirist, -en, -en     tapasztalati ismeretszerző (ffi)
e Empiristin, -, -en     tapasztalati ismeretszerző (nő)
empiristisch     empirikus

e Energie, -, …ien (gr-lat-fr.)     energia
energiearm     energiaszegény, gyenge
energiegeladen     energiával telített
energieintensiv     energiaigényes
energielos     gyenge
energiereich     energiában gazdag
energiesparend    energiatakarékos
energisch     energikus

s Engagement, -s, -s     alkalmazás, szerződtetés
engagieren, -te, h.-t     alkalmaz, szerződtet


enorm    óriási, roppant nagy
e Enormität, -, -en    nagyság

entdecken, -te, h.-t     felfedez
r Entdecker, -s, -     felfedező
e Entdeckung, -, -en    felfedezés

entfernen, -te, h.-t    eltávolít
sich entfernen, -te s., h.s.-t    eltávolodik
e Entfernung, -, -en    távolodás, távolság

entschädigen, -te, h.-t     kárpótol, kártalanít
e Entschädigung, -, -en     kárpótlás, kártértés

entscheiden, entschied, h. entschieden;    dönt, határoz
für +A.; gegen+A.    vmi mellett; vmi ellen
entscheidend     döntő
e Entscheidung, -, -en     döntés, határozás

entwerten, -ete, h.-t     értéktelenít, jegyet érvényesít
e Entwertung, -, -en     értéktelenedés, jegyérvényesítés

entwickeln, -te, h.-t     (ki-)fejleszt, kidolgoz
sich entwickeln, -te sich, h. sich –t     fejlődik, kifejlődik
r Entwickler, -s, -     fejlesztő (ffi)
e Entwicklerin, -, -nen     fejlesztő (nő)
e Entwicklung, -, -en     fejlődés, fejlesztés

entzünden, -ete, h.-t    meggyújt
entzündbar    gyúlékony
e Entzündbarkeit, -    gyúlékonyság, tűzveszélyesség
entzündlich    gyúlékony
e Entzündung, -, -en    gyújtás, gyulladás

e Epidemie, -, -ien     járvány
epidemisch     járványos

sich ereignen, -ete sich, h. sich ereignet     (meg-)történik, előfordul
s Ereignis, -ses, -se     esemény
ereignislos     eseménytelen
ereignisvoll     eseményekben gazdag, eseménydús

erfahren, erfuhr, h. erfahren    megtapasztal, megtud
e Erfahrung, -, -en     tapasztalat, tapasztalás
erfahrungsgemäß     tapasztalat szerinti

erfinden, erfand, h. erfunden    feltalál, kitalál
r Erfinder, -s, -     feltaláló (ffi)
e Erfinderin, -, -nen     feltaláló (nő)
erfinderisch     találékony
e Erfindung, -, -en     találmány, feltalálás

r Erfolg, -(e)s, -e     siker, eredmény
erfolglos     eredménytelen
e Erfolglosigkeit, -, -en     eredménytelenség
erfolgreich     sikeres, eredményes
erfolgsorientiert     sikerorientált

erfordern, -te, h.-t    megkövetel
erforderlich    megkívánt, szükséges
e Erforderlichkeit, -     szükségesség
s Erfordernis, -ses, -se     követelmény, előfeltétel
e Erforderung, -, -en    követelmény

erfrieren, erfror, i. erfroren    megfagy, elfagy
e Erfrierung, -, -en    fagyás

erfrischen, h.-t     felfrissít, felpezsdít
sich erfrischen, h. sich -t    felfrissül, felpezsdül
e Erfrischung, -, -en     felfrissülés

erfüllen, -te, h.-t     teljesít, bevált   
erfüllbar     teljesíthető
e Erfüllbarkeit, -    teljesíthetőség
e Erfüllung, -, -en    teljesülés, teljesítés

ergänzen, -te, h.-t; mit+D.     kiegészít, pótol vmivel
e Ergänzung, -, -en     kiegészítés, pótlás

erhöhen, -te, h.-t    felemel, magasít
sich erhöhen, -te s., h.s.-t    emelkedik
e Erhöhung, -, -en    emelés, növelés

erinnern, -te, h.-t;  an+A.    emlékeztet vmire/vkire
sich erinnern, -te sich, h. sich -t; an+A.    emlékezik vmire/vkire
erinnerlich     emlékezete
e Erinnerung, -, -en     emlékezet, emlékezés, emlék

erkennen, erkannte, h. erkannt    felismer
erkennbar    felismerhető
e Erkennbarkeit, -    felismerhetőség

erklären, -te, h.-t     megmagyaráz, magyaráz, kijelent
erklärbar     megmagyarázható
e Erklärbarkeit, -, -en     magyarázhatóság
erklärlich     megmagyarázható
e Erklärung, -, -en     magyarázat, kijelentés

erkunden, -ete, h.-t    felderít, kikutat
r Erkunder, -s, -     felderítő
sich erkundigen, -te sich, h. sich –t; nach+D.    tudakozódik, érdeklődik vmiről
e Erkundigung, -, -en     érdeklődés, tudakozódás
e Erkundung, -, -en     felderítés

erlauben, -te, h.-t    megenged, engedélyez
e Erlaubnis, -    engedély

erledigen, -te, h.-t     elintéz
e Erledigung, -, -en    elintézés

ernähren, -te, h.-t    táplál, etet
sich ernähren, -te s., h.s.-t    táplálkozik
e Ernährung, -, -en    táplálkozás

erobern, -te, h.-t     meghódít, elfoglal
r Eroberer, -s, -     hódító
e Eroberin, -, -nen    hódító
e Eroberung, -, -en     hódítás, elfoglalás

eröffnen, -ete, h.-t    megnyit
e Eröffnung, -, -en    megnyitás, nyitás, megnyitó

ersetzen, -te, h.-t    helyettesít, pótol
ersetzbar    pótolható, helyettesíthető
e Ersetzung, -, -en    helyettesítés, pótlás


erwachsen, erwuchs, i. erwachsen     felnő, megnő
r/e Erwachsene, -n, -n, ein -r    felnőtt (ffi/nő)
s Erwachsensein, -s, -s     felnőttkor

erwarten, -ete, h.-t    elvár
e Erwartung, -, -en    elvárás, várakozás
erwartungsvoll    várakozásteljes

erzählen, -te, h.-t    mesél, elbeszél
r Erzähler,-s, -    mesélő, elbeszélő
e Erzählerin, -, -nen    mesélő, elbeszélő
e Erzählung, -, -en    elbeszélés

erzeugen, -te, h.-t     létrehoz, termel, gyárt
s Erzeugen, -s, -     gyártmány, alkotás
r Erzeuger, -s, -     előállító, gyártó
s Erzeugnis, -ses, -se     gyártmány, készítmény, termék


r/s Essay, -s, -s (lat-fr-eng.)     esszé, elbeszélés
r Essayismus, -     esszéizmus
r Essayist, -en, -en     esszéíró (ffi)
e Essayistin, -, -nen     esszéíró (nő)
essayistisch      esszéisztikus

e Ethnie, -, …ien (gr-nlat.)     etnikum
s Etnikum, -s, …ka     etnikum
ethnisch     nemzetiségi, etnikai

e Evolution, -, -en     evolúció, fejlődés
evolutionär     evolucionalista
r Evolutionismus, -     evolucionizmus, evolúcióban lévő hit
r Evolutionist, -en, -en     evolúcióban hívő (ffi)
e Evolutionistin, -, -nen     evolúcióban hívő (nő
evolutionistisch     evolúciós

explodieren, -te     felrobban, robban
explosibel     robbanó
e Explosion, -, -en     robbanás
explosionsartig     robbanásszerű
explosiv     robbanékony
explosionsgeschützt     robbanásbiztos   
explosionssicher     robbanástól védett
e Explosivität, -     robbanékonyság

r Export, -(e)s, -e (lat-eng.)     export, kivitel
e Exporten (Pl.)     exportcikkek
r Exporteur, -s, -e     exportőr (ffi)
e Exporteurin, -, -nen     exportőr (nő)
exportieren, -te, h.-t     exportál, kivisz

e Extension, -, -en (lat.)     kiterjedés, kitágulás
e Extensität, -     kiterjedés
e Extensivität, -     kiterjedés
extensiv     kiterjedt

e Fabel, -, -n    mese
fabelhaft    mesés, nagyszerű, klassz
fabeln, -te, h. ge-t    mesél

e Fabrik, -, -en (lat-fr.)     gyár
r Fabrikant, -en, -en     gyártó, gyártulajdonos (ffi)
e Fabrikantin, -, -nen     gyártó, gyártulajdonos (nő)
s Fabrikat, -(e)s, -e     gyártmány
e Fabrikation, -, -en     gyártás
fabrikatorisch     gyártási

fahren, fuhr, i/h. gefahren    utazik, vezet
s Fahren, -s     utazás
r Fahrer, -s, -     (gépkocsi)vezető, sofőr (ffi)
e Fahrerin, -, -nen     (gépkocsi)vezető, sofőr (nő)
e Fahrt, -, -en    utazás, út

fähig    képes
e Fähigkeit, -, -en    képesség

r/s Fakt, -(e)s, -en    tény
faktisch    tényleges, valóságos
s Faktum, -s, …ten    tény

r Fall, -(e)s, Fälle    esés
fallen, fiel, i. gefallen    esik
fällen, -te, h.ge-t    ejt

fällig    esedékes
e Fälligkeit, -    esedékesség

falsch     hamis, nem valódi
fälschen, -te, h. ge-t     hamisít
r Fälscher, -s, -     hamisító, pénzhamisító (ffi)
e Fälscherin, -, -nen     hamisító, pénzhamisító (nő)   

e Fantasie, -, …ien  (gr-lat.)     fantázia
r Fantast / Phantast, -en, -en    fantáziáló (ember)
e Fantastin / Phantastin, -, -nen     fantáziáló (nő)
e Fantasterei /Phantasterei, -, -en     fantáziálás, álmodozás
e Fantastik / Phantastik, -     fantasztikus (dolog)
fantastisch / phantastisch     fantasztikus

faul    lusta
faulen, -te, i.ge-t    lustálkodik
faulenzen, -te, h. gefaulenzt    lustálkodik, henyél
r Faulenzer, -s, -    lustálkodó
e Faulenzerei, -    lustálkodás, lézengés
e Faulenzerin, -, -nen    lustálkodó
e Faulheit, -    lustaság

feudal (germ-mlat.)    feudális, hűbéri
r Feudalismus, -     feudalizmus, hűbériség
feudalistisch     feudalista
e Feudalität, -     hűbéri viszony, nemesi uralom

fehlen, -te, h. ge-t     hiányozik, hibázik
r Fehler, -s, -     hiba, hiányosság
fehlerlos     hibátlan
fehlerhaft     hibás

e Feier, -, -n     megünneplés, ünneplés, ünnepség
feierlich     ünnepélyes
feiern, -te, h. ge-t     ünnepel

feind     ellenséges
r Feind, -(e)s, -e     ellenség (ffi)
e Feindin, -, -nen     ellenség (nő)
feindlich     ellenséges
e Feindlichkeit, -, -en     ellenségesség
e Feindschaft, -, -en    ellenségeskedés
feindselig     ellenséges
e Feindseligkeit, -, -en     ellenségeskedés

fern/sehen, sah fern, h. ferngesehen     tv-t néz, tévéz
s Fernsehen     televíziózás
r Fernseher, -s, -     televízió, tévé

fertig     kész
fertigen, -te, h. ge-t     elkészít
e Fertigkeit, -, -en     készség, jártasság
e Fertigung, -, -en     elkészítés

s Fest, -(e)s, -e    ünnep
festlich    ünnepi, ünnepélyes
e Festlichkeit, -, -en    ünnep, vidámság

fest/setzen, -te fest, h. festgesetzt    megállapít
e Festsetzung, -, -en    megállapítás

 

fett     zsíros, kövér
s Fett, -(e)s, -e     zsír, háj
fettarm     zsírszegény
e Fette, -     zsírosság
fetten, -ete, h. ge-t     megzsíroz, megken
fettig     zsíros
fettlos     zsírtalan

feucht     nedves
e Feuchte, -, -n     nedvesség
feuchten, -ete, h. ge-t    nedvesít
e Feuchtigkeit, -, -en     nedvesség

s Feuer, -s, -     tűz
feuerfest     tűzálló
feuerig     tüzes, izzó, lángoló
feuern, -te, h. ge-t     fűt, tüzel, tüzet rak
e Feuerung, -, -en     tüzelés

s Fieber, -s, -     láz
fieberfrei     láztalan, lázmentes
fieberhaft     lázas
fiebrig     lázas
r/e Fieberkranke, -n, -n, ein -r     lázas beteg (ffi/nő)

e Figur, -, -en (lat-fr.)     figura, alak
e Figura, -     figura
figural     figurális, művészi
e Figuralität, -     figuralitás, formálás
e Figuration, -, -en     megformálás
figurativ    figuratív, képletes
figurieren, -te, h.-t     ábrázol

e Finanz, - (lat.)     pénzügy
finanziell     pénzügyi, anyagi
r Finanzier, -s, -     finanszírozó
finanzieren, -te, h.-t    finanszíroz
e Finanzierung, -     finanszírozás

r Fisch, -es, -e     hal
fischen, -te, h. ge-t     halászik
r Fischer, -s, -     halász (ffi)
e Fischerei, -, -en     halászat
e Fischerin, -, -nen     halász (nő)
fischig     halszerű

r Fiskal, -s, -e     államügyész
fiskalisch     kincstárnoki, kincstári
r Fiskus, -, -/-ken     kincstár

e Flagge, -, -n    zászló
flaggen, -te, h. ge-t    zászlót felhúz

s Fleisch, -es, -e     hús
r Fleischer, -s, -     hentes, mészáros
e Fleischerei, -, -en     hentesbolt
fleischig     húsos

flicken, -te, h. ge-t     megfoltoz, foltoz
r Flicker, -s, -     foltozó iparos (ffi)
e Flickerei, -, -en     foltozás, javítás
e Flickerin, -, -nen     foltozó iparos (nő)

e Flucht, -, -en     menekülés, megfutamodás
flüchten, -ete, h. ge-t    megment
sich flüchten, -ete sich, h. sich ge-t     megmenekül
flüchtig     menekülő, szökevény
e Flüchtigkeit, -    szökés
r Flüchtling, -s, -e     szökevény, menekülő, menekült

flüssig    folyékony
e Flüssigkeit, -, -en    folyadék

e Folge, -, -n     következmény
folgen, -te, i. ge-t; +G.     követ vkit/vmit
folgend     következő
folgenlos     következmények nélküli
folgern, -te, h. ge-t;  aus+D.    következtet vmiből
e Folgerung, -, -en     következmény
folglich     következésképpen


fordern, -te h. ge-t    követel
e Forderung, -, -en    követelés

e Form, -, -en     alak, forma, formaság
formal     alaki, formális
e Formation, -, -en     alakulat, képződmény
formbar     alakítható
formen, -te, h. ge-t     formáz, alakít, mintáz
r Former, -s, -    alakító, formázó
e Formerei, -, -en     alakozás, mintázás
formieren, -te, h.-t    megformál, alakít


s Format, -(e)s, -e     formátum, alak
formatieren, -te, h. –t    megformáz (inform.)
e Formatierung, -     megformázás (inform.)

forschen, -te, h. ge-t; nach+D.    kutat vmi után
r Forscher, -s, -     kutató (ffi)
e Forscherin, -, -nen     kutató (nő)
forscherisch     kutató
e Forschung, -, -en     kutatás

r Forst, -es, -e     erdő
r Förster, -s, -     erdész (ffi)
e Försterei, -, -en     erdészház, erdészlak
e Försterin, -, -nen     erdész (nő)

s Foto, -s, -s (gr.)     fénykép
r Fotograf /-graph, -en, -en     fényképész (ffi)
e Fotografie/-graphie, -, …ien     fényképészet
fotografieren, -te, h.-t    lefényképez
e Fotografin/-graphin, -en, -en     fényképész (nő)
fotogen    fotogén

föderal     szövetségi, szövetséges, föderális
r Föderalismus, -     föderalizmus
föderalistisch     föderalista, szövetségi
e Föderation, -, -en     szövetség, föderáció
föderativ     szövetséges, szövetségi

fördern, -te, h. ge-t    támogat
r Förderer, -s, -    támogató
e Förderin, -, -nen    támogató
e Förderung, -, -en    támogatás   

e Fracht, -, -en     teherfuvar, szállítmány, fuvardíj
frachtbar     szállítható, szállítandó
frachten, -ete, h. ge-et    fuvaroz, szállít

e Frage, -, -n     kérdés
fragen, -te, h. ge-t; nach+D    kérdez vkiről/vmiről
fragend     kérdő
r Frager, -s, -     kérdő, kérdezősködő ember
e Fragerei, -, -en     kérdezősködés
fraglich     kérdéses
fragwürdig     kérdéses, kétséges

r Franzose, -n, -n     francia ember (ffi)
e Französin, -, -nen     francia ember (nő)
französisch     francia
s Frazösisch, -(e)s     francia nyelv

frei    szabad
e Freiheit, -, -en    szabadság
freiheitlich    szabadságszerető, -párti

freiwillig    önként(es), önszántából
r/e Freiwillige, -n, -n, ein-r    önkéntes
e Freiwilligkeit, -    önkéntesség

fremd     idegen, ismeretlen, külföldi
fremdartig     idegenszerű, különös
r/e Fremde, -n, -n, ein -r    idegen, külföldi (ffi/nő)
r Fremdling, -s, -e     idegen, jövevény, betolakodó

e Freude, -, -n     boldogság, öröm
freudig     örvendetes, jókedvű, örvendező
e Freudigkeit, -     örvendetesség
freudlos     örömtelen, sivár
freudenreich     örömteli

r Freund, -(e)s, -e     barát (ffi)
e Freundin, -,- nen     barátnő
freundlich     barátságos
e Freundlichkeit, -, -en     barátságosság
e Freundschaft, -, -en     barátság
freundschaftlich     barátságos, baráti

r Friseur, -s, -e     fodrász (ffi)
e Friseurin, -, -nen     fodrász (nő)
frisieren, -te, h. -t    megfésül, frizurát készít

froh    boldog, vidám
fröhlich    vidám, víg
e Fröhlichkeit, -    vidámság

e Frucht, -, Früchte    gyümölcs, magzat
fruchtbar    termékeny
e Fruchtbarkeit, -    termékenység
fruchten, -ete, h. ge-t    gyümölcsözik
fruchtig    gyümölcsös, gyümölcsízű

e Funktion, -, -en (lat.)     funkció, működés
funktional     működőképes
funktionalisieren, -te, h.-t     működtet
funktionell     funkcionális, működési

e Furcht, -    félelem
furchtbar    félelmetes, szörnyű
e Furchtbarkeit, -    félelmetes, rettentő dolog
furchtlos    rettenthetetlen, félelem nélküli
e Furchtlosigkeit, -    bátorság
furchtsam    félénk
e Furchtsamkeit, -    félénkség
sich fürchten, -ete s., h. ge-t; vor+D.    fél vkitől/vmitől

fühlen, -te, h. ge-t    érez
sich fühlen, -te s., h.s. ge-t    érzi magát
fühlbar    érezhető
fühlsam    érzékeny
e Fühlung, -    érzés, érintkezés, kapcsolat

ganz     egész, teljes
s Ganze, -n, -n     egész
e Gänze, -     teljesség
e Ganzheit, -, -en     egység, teljesség, egész
gänzlich     teljesen, egészen

e Garantie, -, -ien     garancia, jótállás
garantieren, -te, h.-t     garantál, szavatol

r Garten, -s, Gärten     kert
r Gärtner, -s, -    kertész (ffi)
e Gärtnerei, -, -en     kertészet, kertészkedés
e Gärtnerin, -,- nen     kertész (nő)
gärtnerisch     kertészeti, kertészi

r Gast, -es, Gäste     vendég
gastieren, -te, h.-t     vendégszerepel
gastlich     vendégszerető, szíves
e Gastlichkeit, -     vendégszeretet, szíves vendéglátás

r Gebrauch, -(e)s, Gebräuche    szokás, használat, alkalmazás
gebrauchen, -te, h. ge-t    használ, alkalmaz
gebräuchlich    használatos, szokásos   

e Gebühr, -, -en     illeték, díj
gebühren, h.-t; +D.     megillet vkit, kijár vkinek
gebührend    illő, illendő
gebührenfrei     illetékmentes, díjmentes

r Gedanke, -ns, -n    gondolat
gedankenarm    gondolatszegény
gedankenleer    gondolatszegény
gedankenlos    meggondolatlan
e Gedankenlosigkeit, -    meggondolatlanság
gedankenreich    gondolatokban gazdag
gedankenvoll    gondolatokkal teli
gedanklich    gondolatbeli

e Geduld, -    türelem
sich gedulden, -ete s., h. s. geduldet    türelemmel van
geduldig    türelmes

e Gefahr, -, -en    veszély
gefährden, -ete, h.-t     veszélyeztet, kockáztat
gefährlich     veszélyes
e Gefährlichkeit, -     veszélyesség, veszedelmesség
gefahrlos     veszélytelen
e Gefahrlosigkeit, -     veszélytelenség

gefangen    bebörtönzött
r/e Gefangene, -n, -n, ein-r    fogoly, rab
e Gefangenschaft, -    fogság

s Gefühl, -(e)s, -e     érzés, érzet
gefühllos     érzéstelen, érzéketlen
e Gefühllosigkeit, -, -en     érzéketlenség

r Gegensatz, -es, Gegensätze    ellentét
gegensätzlich    ellentétes, ellenkező
e Gegensätzlichkeit, -    ellentétes / ellenkező oldalon állás

e Gegenseite, -, -n    ellenkező oldal, másik oldal
gegenseitig    kölcsönös, viszonos
e Gegenseitigkeit, -    kölcsönösség, viszonosság

r Gegenstand, -(e)s, Gegenstände    tárgy
gegenstandslos    tárgytalan
e Gegenstandslosigkeit, -    tárgytalanság   

e Gegenwart, -    jelen
gegenwärtig    jelen, jelenlegi
gegenwartsnah(e)    időszerű

r Gegner, -s, -    ellenfél, ellenség
e Gegnerin, -, -nen    ellenfél, ellenség
gegnerisch    ellenséges
e Gegnerschaft, -    ellenségeskedés

geheim    titkos
s Geheimnis, -sses, -sse    titok
geheimnisvoll    titokzatos

e Geige, -, -n     hegedű
geigen, -te, h. ge-t     hegedül
r Geiger, -s, -     hegedűs (ffi)
e Geigerin, -, -nen     hegedűs (nő)

r Geist, -es, -er     szellem, kísértet
geisterhaft     kísérteties
geistern, -te, h. ge-t     kísért

r/e Gelehrte, -n, -n, ein-r     tudós, tanult ember (ffi/nő)
gelehrig     tanulékony
e Gelehrigkeit, -     tanulékonyság
e Gelehrsamkeit, -     tanulékonyság
e Gelehrtheit, -     tanultság, tudomány(osság)

gelten, galt, h. gegolten    érvényben van vmi
gelten, galt, h. gegolten; als+A.    számít vmilyennek
geltend    érvényes, hatályos
e Geltung, -    érvényesség, hatály

s Gemüt, - (e)s, -er     kedély
e Gemütlichkeit,-    kedélyesség, meghittség     gemütlich     kedélyes
gemüt(s)voll     kedélyes
gemütsarm     kedélytelen
gemütlos     kedélytelen

genau    pontos, pontosan
e Genauigkeit, -    pontosság

genehmigen, -te, h.-t    jóváhagy, engedélyez
e Genehmigung, -, -en    jóváhagyás, engedélyezés

e Genetik, - (gr-nlat.)     genetika, származástan
r Genetiker, -s, -     genetikus kutató (ffi)
e Genetikerin, -, -nen     genetikus kutató (nő)
genetisch     genetikai

genießen, genoss, h. genossen    élvez
genießbar    élvezhető
e Genießbarkeit,-     élvezhetőség
r Genießer, -s, -    élvező, élvhajhász, ínyenc
e Genießerin, -, -nen    élvező, élvhajhász, ínyenc
genießlich     élvezetes

e Geometrie, -, -ien     geometria, mértan
geometrisch     geometriai, mértani

e Geophysik, -     geofizika
geophysikalisch     geofizikai
r Geophysiker, -s, -     geofizikus (ffi)
e Geophysikerin, -, -nen     geofizikus (nő)

gerecht    igazságos, jogos, becsületes
e Gerechtigkeit, -    igazság, jogosság, becsület

s Gericht, -(e)s, -e     bíróság
gerichtlich     bírósági
e Gerichtsbarkeit, -, -en    bíráskodás, igazságszolgáltatás

gering    csekély, kevés, kicsit
geringfügig    csekély, jelentéktelen
e Geringfügigkeit, -, -en    csekélység, jelentéktelenség


r Geruch, -(e)s, Gerüche    szag, illat
geruchlos    szagtalan
e Geruchlosigkeit, -    szagtalanság
geruchsfrei    szagtalan, illattalan

gesamt     összes, egész
e Gesamtheit, -, -en     összesség, teljesség

gesandt    küldött
r Gesandte, -n, -n    küldött, követ
e Gesandtin, -, -nen    küldött, követ
e Gesandtschaft, -, -en    küldöttség, követség
gesandtschaftlich    küldöttségi, követségi

s Geschäft, -(e)s, -e     ügy, dolog, üzlet
geschäftig     dolgos, szorgos
e Geschäftigkeit, -     dolgosság, szorgalom
geschäftlich     üzleti

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcke(r)     íz, ízlés, ízlelés
geschmacklos     ízetlen, íztelen, ízléstelen
e Geschmacklosigkeit, -     íztelenség, ízetlenség, ízléstelenség
geschmackvoll     ízletes, ízléses

geschwind    gyors, sebes
e Geschwindigkeit, -, -en    gyorsaság, sebesség


s Gesetz, -es, -e    törvény, szabály, jogrend
r Gesetzgeber, -s, -    törvényhozó
e Gesetzgebung, -, -en    törvényhozás
gesetzlich    törvényes
e Gesetzlichkeit, -    törvényesség
gesetzlos    törvénytelen, törvénnyel szembeni
e Gesetzlosigkeit, -    törvényellenesség, jogtalanság
gesetzwidrig    törvényellenes, törvénybe ütköző
e Gesetzwidrigkeit, -    törvényellenesség, törvénytelenség

s Gespräch, -(e)s, -e     beszélgetés, társalgás
gesprächig     beszédes, bőbeszédű
e Gesprächigkeit, -     beszédesség, bőbeszédűség

gesund     egészséges
e Gesundheit, -     egészség
gesundheitlich     egészségi, egészségügyi

getreu    hűséges, hű
getreulich    hűségesen, hűen

e Gewalt, -, -en    hatalom, erőszak
gewaltig    hatalmas, erős, roppant nagy
gewaltsam    erőszakos

e Gewerkschaft, -, -en    szakszervezet
r Gewerkschaftler, -s, -    szakszervezeti tag (ffi)
e Gewerkschaftlerin, -, -nen     szakszervezeti tag (nő)
gewerkschaftlich     szakszervezeti

gewinnen, gewann, h. gewonnen     nyer
r Gewinner, -s, -     nyertes, nyerő (ffi)
e Gewinnerin, -, -nen     nyertes, nyerő (nő)

s Gewissen, -s, -     lelkiismeret
gewissenhaft     lelkiismeretes
e Gewissenhaftigkeit, -     lelkiismeretesség
gewissenlos     lelkiismeretlen
e Gewissenlosigkeit, -     lelkiismeretlenség

e Gewohnheit, -, -en    szokás
gewohnheitsgemäß    szokás szerint
gewohnt    szokott, szokásos

gewöhnen, -te, h.-t    rászoktat
sich gewöhnen, -te s., h.s. gewöhnt; an+A.    rászokik vmire
gewöhnlich    megszokott
e Gewöhnlichkeit, -    megszokottság, mindennapiság
e Gewöhnung, -    hozzászoktatás

s Gift, -(e)s, -e    méreg
giften, -ete, h. ge-t; mit+D.     mérgez, mérgesít vmivel
giftig     mérges, mérgező
e Giftigkeit, -     mérgező hatás, mérgesség

r Gigant, -en, -en     óriás
gigantisch     óriási, gigantikus

r Glanz, -es, -e     fény, fényesség, csillogás
glanzerfüllt    fényben úszó, ragyogó
glänzen, -te, h. ge-t     fénylik, csillog, ragyog
glänzend    fénylő, csillogó, ragyogó
glanzlos     fénytelen
glanzvoll     fényes, ragyogó

r Glaube, -ns, -n     hit, hiedelem, vallás
glauben, -te, h. ge-t;  an+A.    hisz vkiben/vmiben
glaubhaft     hihető, hiteles, szavahihető
e Glaubenhaftigkeit, -     hihetőség, hitelesség
gläubig     vallási, vallásos
r/e Gläubige, -n, -n, ein -r     hívő (ffi/nő)

gleichberechtigt     egyenjogú
e Gleichberechtigung, -, -en    egyenjogúság

global (lat.)     globális
globalisieren, -te, h.-t     globalizál
e Globalisierung, -, -en     globalizáció

s Glück, -(e)s    szerencse, boldogság
glücken, -te, h/i. ge-t     sikerül
glücklich     sikeres
glücklicherweise     szerencsére
glücklos    szerencsétlen

e Gotik, - (fr.)     gótika
gotisch     gótikus
s Gotisch, -(s)     gót (nyelv, írás)
s Gotische, -n     gótikus jelleg
r Gotizismus, -, …men     góticizmus
gotizistisch     góticista

s Gott, -(e)s, Götter     Isten
e Gottheit, -, -en     istenség
e Göttin, -, -nen     istennő
göttlich     isteni
gottlos     istentelen, istentagadó

r Graf, -en, -en     gróf (ffi)
grafen, -te, h. ge-t     grófi rangra emel
e Grafin, -, -nen     grófnő
gräflich     grófi
e Grafschaft, -, -en     grófság

e Grafik/-phik, -, -en (gr-lat.)     grafika
r Grafiker/-phiker, -s, -     grafikus (ffi)
e Grafikerin/-phikerin, -, -nen     grafikus (nő)
grafisch     grafikus

r Grafologe/-phologe, -n, -n     grafológus, írásszakértő (ffi)
e Grafologie/-phologie, -     grafológia
e Grafologin/-phologin, -, -nen     grafológus, írásszakértő (nő)
grafologisch/-phologisch     grafológiai

e Grammatik, -, -en (gr-lat.)     nyelvtan
grammatikalisch     nyelvtani
r Grammatiker, -s, -     nyelvtannal foglalkozó (ffi)
e Grammatikerin, -, -nen     nyelvtannal foglalkozó (nő)
grammatisch     nyelvtani

r Gratulant, -en, -en     gratuláló (ffi)
e Gratulantin, -, -nen     gratuláló (nő)
e Gratulation, -, -en     gratuláció
gratulieren, -te, h.-t; +D + zu+D.    gratulál vkinek vmiért

r Graus,- es, -e     iszonyat, irtózat
graus     iszonyatos, borzalmas
grausam     kegyetlen, irtózatos
e Grausamkeit, -, -en     kegyetlenség
grausen, -te, -h. ge-t     irtózik, retteg
grausig     iszonyatos, irtózatos, borzalmas

e Grenze, -, -n     határ
grenzen, -te, h. ge-t ; an+A.    határos, érintkezik vmivel
grenzend     határos
grenzenlos     határtalan
e Grenzenlosigkeit, -, -en    határtalanság

grob     durva, goromba
e Grobheit, -, -en     durvaság, gorombaság
r Grobian, -(e)s, -e    durva ember
gröblich     durva, nyers

e Gruppe, -, -n     csoport
gruppenweise     csoportosan
gruppieren, -te, h.-t     csoportosít, tömörít
sich gruppieren, -te sich, h. sich -t     csoportosul, tömörül
e Gruppierung, -, -en     csoportosulás, tömörülés

gründen, -ete, h. ge-t     alapoz, alapít, megalapoz
r Gründer, -s, -     alapító (ffi)
e Gründerin, -,- nen     alapító (nő)
gründlich     alapos
e Gründlichkeit, -     alaposság

gut     jó
s Gute, -n     jó dolog
gütig     jóságos, szíves
gütlich     jóságos, barátságos
gutmütig     jólelkű, jó természetű    

gültig     érvényes, hatályos
e Gültigkeit, -     érvényesség    

r Gymnast, -en, -en (gr.)     tornatanár (ffi)
e Gymnastik, -     torna, gimanisztika
r Gymnastiker, -s, -     tornász (ffi)
e Gymnastikerin, -, -nen     tornász (nő)
e Gymnastin, -, -nen     tornatanár (nő)
gymnastisch     gimnasztikai

s Haar, -(e)s, -e     haj, szőr(zet)
haaren, -te, h. ge-t     megkopaszt
haarig     hajas, szőrös
haarlos     kopasz, szőrtelen

e Hand, -, Hände     kéz
handbreit     tenyérnyi
händevoll     teli kézzel

r Handel, -     kereskedelem, üzlet, ügylet
handelbar     alkudható
handeln, -te, h. ge-t     tárgyal, értekezik
handelsmäßig     üzletszerű, üzleti
r Händler, -s, -     kereskedő (ff)
e Händlerin, -, -nen    kereskedő (nő)

s Handwerk, -s, -e     kézműipar, mesterség
r Handwerker, -s, -     mesterember, kézműves (ffi)
e Handwerkerin, -, -nen     kézműves (nő)
handwerklich     kézműves, kézműipari, szakszerű    

e Harmonie, -, …ien (gr-lat.)     harmónia
harmonieren, -te, -h.-t; mit+D.     harmonizál vmivel
harmonisch     harmonikus

s Haus, -es, Häuser     ház, otthon
s Häuschen, -s, -     házikó
hausen, -te, h.ge-t     lakik, tanyázik

r Haushalt, -es, -e    háztartás
haus/halten, hielt haus, h. hausgehalten     háztartást vezet, gazdálkodik
r Haushalter/-hälter, -s, -     családfő (ffi)
e Haushälterin, -, -nen     gazd(a)asszony, hátartás vezetője

heftig    heves, erős
e Heftigkeit, -, -en    hevesség, erősség

heilen, -te, h. ge-t    gyógyít, orvosol
heilen, -te, i. ge-t     gyógyul
heilbar     gyógyítható
r Heiler, -s, -     gyógyító (ffi)
e Heilerin, -, -nen     gyógyító (nő)
e Heilung, -, -en     gyógyulás, gyógyítás

heilig    szent
heiligen, -te, h. ge-t     szentel, megszentel
r/e Heilige, -n, -n, ein-r     szent (ffi/nő)
e Heiligkeit, -, -en     szentség

heimlich    titkos, rejtett
e Heimlichkeit, -, -en    titkolt dolog, titok

s Heim, -(e)s, -e     otthon, lakás
e Heimat, -, -en     haza, szülőföld
heimatlich     hazai, otthoni, honi
heimatlos     hazátlan, hontalan
heimelig     otthonos, meghitt
heimisch     hazai, otthoni
heimlos     otthontalan

heizen, -te, h. ge-t    fűt
e Heizung, -, -en    fűtés

e Hektik, - (gr-lat.)     idegeskedés
r Hektiker, -s, -     ideges ember (ffi)
e Hektikerin, -, -nen     ideges ember (nő)
hektisch     ideges, kapkodó, sietős

r Held, -en, -en     hős
heldenhaft     hősies
r Heldenmut, -s     hősiesség
e Heldin, -, -nen     hősnő

hemmen, -te, h. ge-t     megakadályoz, akadályoz
s Hemmnis, -ses, -se     akadály(ozás), gát(lás)
e Hemmung, -, -en     akadály(ozás), gát(lás)
hemmungslos     gátlástalan

r Herr, -(e)n, -en     úr, uralkodó, gazda, tulajdonos
herrenlos     gazdátlan
e Herrin, -, -nen     úrnő
herrisch     parancsoló, büszke, uras
e Herrschaft, -, -en     uralom, uralkodás
herrschen, -te, h. ge-t     uralkodik
r Herrscher, -s, -     uralkodó (ffi)
e Herrscherin, -, -nen     uralkodó (nő)

s Herz, -ens, -en     szív
herzlich     szíves, szívélyes
herzlos     szívtelen

r Herzog, -(e)s, -e/Herzöge     herceg (ffi)
e Herzogin, -,- nen     hercegnő (nő)
herzoglich     hercegi
s Herzogtum, -(e)s, Herzogtümer     hercegség

heraus/fordern, -te heraus, h. herausgefordert    kihív, provokál
r Herausforderer, -s, -    kihívó
e Herausforderin, -, -nen    kihívó
herausfordernd    kihívó
e Herausforderung, -, -en    kihívás

heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben    kiad, kiszolgáltat
e Herausgabe, -, -n    kiadás
r Herausgeber, -s, -    kiadó
e Herausgeberin, -, -nen    kiadó

r Herzog, -(e)s, Herzöge    herceg
e Herzogin, -, -nen    hercegnő
herzoglich    hercegi
s Herzogtum, -s, Herzogtümer    hercegség

e Hexe, -, -n     boszorkány
hexen, -te, h. ge-t     varázsol, boszorkánykodik
hexenartig     boszorkányos
e Hexerei, -, -en     boszorkányság, varázslat

e Hilfe, -, -n     segély, segítségnyújtás
hilfreich     segítő
hilfsbedürftig     segítségre szoruló
hilfsweise     segítségképpen

r Hintergrund, -es, Hintergründe     háttér
hintergründig     rejtett, titkos

r Hirt, -en, -en    pásztor (ffi)
s Hirtentum, -(e)s     pásztorkodás, pásztorság
e Hirtin, -, -nen     pásztor (nő)

e Historie, -, -n     történet, történelem
e Historik, -     történettudomány
r Historiker, -s, -     történész (ffi)
e Historikerin, -, -nen    történész (nő)
historisch     történelmi, történeti

e Hitze, -     hőség
hitzen, -te, h. ge-t     izzít, melegít, hevít
hitzig     forró, égető

r Hof, -(e)s, Höfe     udvar
höfisch     udvari
höflich     udvarias, lovagias
e Höflichkeit, -, -en     udvariasság

hoffen, -te, h. ge-t; auf+A.; zu+Inf.     remél vmit
hoffentlich     remélhetőleg
e Hoffnung, -, -en     remény, reménység
hoffnungslos     reménytelen
e Hoffnunglosigkeit, -, -en     reménytelenség
hoffnungsvoll     reményteljes, nagyreményű

s Holz, -es, Hölzer     fa(anyag)
holzen, -te, h. ge-t    fát kivág, erdőt irt
hölzern     fából való
holzfrei     famentes
holzig     fás

s Hotel, -s, -s     szálloda, hotel
r Hotelier, -s, -s     szállodavezető, szállodatulajdonos
e Hotellerie, -, -n    szállodaipar    

humanisieren, -te, h.-t (lat.)     humanizál, emberiessé tesz
e Humanisierung, -, -en     humanizálás, emberiessé tétel
r Humanismus, -     humanizmus
r Humanist, -en, -en     humanista (ffi)
e Humanistin, -, -nen     humanista (nő)
humanistisch     humanista
humanitär     emberbaráti
e Humanität, -     humanitás, emberbarátiság

r Humor, -s, -e (lat-fr-eng.)     humor
humorig     humoros
r Humorist, -en, -en    humorista (ffi)
e Humoristin, -, -nen     humorista (nő)
humoristisch     humoros, mulatságos

r Hunger, -s     éhség
hungern, -te, h. ge-t     éhezik, koplal
hungrig     éhes

e Hygiene, -     higiénia
hygienisch     higiénikus, egészséges

e Hypothese, -, -n (gr-lat.)     hipotézis, feltevés
hypothetisch     hipotetikus

e Hysterie, -, …ien (gr-nlat.)     hisztéria
r Hysteriker, -s, -     hisztérikus (ffi)
e Hysterikerin, -, -nen     hisztérikus (nő)
hysterisch     hisztérikus

ideal (gr-lat.)    eszményi, ideális
s Ideal, -s, -e     eszmény, ideál
idealisch     ideálnak megfelelő

r Idealismus, - (gr-lat-nlat.)     idealizmus
r Idealist, -en, -en     idealista (ffi)
e Idealistin, -, -nen     idealista (nő)
idealistisch     idelaista
e Idealität, -     idealitás

e Idee, -, -n    ötlet
ideell    eszmei, gondolati
ideenarm    ötletszegény
e Ideenarmut, -    ötletszegénység
ideenreich    ötletes, ötletgazdag
s Ideenreichtum, -s    ötletesség, ötletgazdagság

e Identifikation, -, -en (lat-nlat.)     azonosítás
identifizerbar     azonosítható
identifizieren, -te, h.-t     azonosít
e Identifizierung, -, -en     azonosítás
identisch     azonos
e Identität, -, -en     azonosság, azonosítás

r Ideologe, -n, -n     ideológus (ffi)
e Ideologie, -, …ien     ideológia
e Ideologin, -, -nen     ideológus (nő)
ideologisch     ideológiai
ideologisieren, -te, h.-t    ideologizál

s Idyll, -(e)s, -e     idill
idyllisch     idilli, idillikus

illegal (lat.)     illegális, törvényellenes
e Illegalität, -, -ne     illegalitás, törvényellenesség

e Illusion, -, -en (lat-fr.)     illúzió, érzékcsalódás
illusionär     illuzionista
r Illusionist, -en, -en     illúzionista (ffi)
e Illusionistin, -, -nen     illúzionista (nő)

e Illustration, -, -en (lat.)     illusztráció, ábra
illustrativ     illusztratív, illusztráló
r Illustrator, -s, …oren     illusztrátor (ffi)
e Illustratorin, -, -nen     illusztrátor (nő)
illustrieren, -te, -h.-t     illusztrál

s Imitat, -(e)s, -e (lat.)     imitáció, utánzat
e Imitation, -, -en     imitáció, utánzat
imitativ     imitatív, utánzó
r Imitator, -s, …oren     imitátor, utánzó (ffi)
e Imitatorin, -, -nen     imitátor, utánzó (nő)
imitatorisch     utánzó
imitieren, -te, h.-t     imitál, utánoz

immun (lat.)     immunis, ellenálló
immunisieren, -te, h.-t; gegen+A.     immunissá tesz, ellenállóvá tesz
vmi ellen
e Immunisierung, -, -en     immunizálás
e Immunität, -, -en     immunitás, ellenállóképesség
r Immunologe, -n, -n     immunologús szakorvos (ffi)
e Immunologie, -     immunológia
e Immunologin, -, -nen     immunológus szakorvos (nő)
immunologisch     immunológiai

r Import, -(e)s, -e     import, bevitel
r Importeur, -s, -e     importőr, importáló
importieren, -te, h.-t    importál, behoz

inaktiv (lat.)     inaktív, passzív
e Inaktivität, -     inaktivitás, passzivitás
inaktivieren, -te, h.-t    inaktivizál

r Indianer, -s, - (lat.)     indián (ffi)
e Indianerin, -, -nen     indián (nő)
indianisch     indián
r Indianist, -en, -en     indián nyelvet és kultúrát kutató (ffi)
e Indianistik, -     indiánokról szóló tan
e Indianistin, -, -nen     indián nyelvet és kultúrát kutató (nő)

e Industrie, -, -ien     ipar
industrialisieren, -te, h.-t     iparosít
industriell     ipari

e Infektion, -, -en     fertőzés
infektiös     fertőző
infizieren, -te, h.-t; mit+D.     fertőz vmivel

e Inflation, -, -en     infláció
inflationär    inflációs
inflationistisch     inflációs, inflációt előidéző

e Informatik, - (lat.)     informatika
r Informatiker, -s, -     informatikus (ffi)
e Informatikerin, -, -nen     informatikus (nő)

e Information, -, -en (lat.)     információ
informationell     információs, információt érintő
informativ     informatív, tájékoztató
r Informator, -s, …oren     informátor (ffi)
e Informatorin, -, -nen     informátor (nő)
informatorisch     információs
informieren, -te, h.-t; über+A.     informál vmiről

e Infrastruktur, -, -en (lat.)     infrastruktúra
infrastrukturell     infrastrukturális

r Inhalt, -(e)s, -e     tartalom
inhaltlich     tartalmi
inhaltslos     tartalmatlan
inhaltsreich     tartalmas

r Initiant, -en, -en     kezdeményező (ffi)
e Initiantin, -, -nen     kezdeményező (nő)
e Initiation, -, -en     kezdeményezés
initiativ     javasló, kezdeményező
e Initiative, -, -n     kezdeményezés
r Initiator, -s, …oren     kezdeményező (ffi)
e Initiatorin, -,- nen    kezdeményező (nő)
initiatorisch     kezdeményező

s Inland, -(e)s     belföld
r Inländer, -s, -     belföldi ember
inländisch     belföldi, hazai

r Innenminister, -s, -     belügyminiszter (ffi)
e Innenministerin, -, -nen     belügyminiszter (nő)
s Innenministerium, -s, …ien     belügyminisztérium

e Innenpolitik, -     belpolitika
r Innenpolitiker, -s, -     belpolitikus (ffi)
e Innenpolitikerin, -, -nen     belpolitikus (nő)
innenpolitisch     belpolitikai

s Inserat, -(e)s, -e     apróhirdetés, hirdetés
r Inserent, -en, -en    hirdető
e Inserentin, -, -nen    hirdető
inserieren, -te, h.-t     hirdet, újságban közzétesz

r Inspekteur, -s, -e     felügyelő (ffi)
e Inspekteurin, -,- nen     felügyelő (nő)
e Inspektion, -, -en     felügyelet, ügyelet
r Inspektor, -s, -en     felügyelő, ellenőr (ffi)
e Inspektorin, -, -nen     felügyelő, ellenőr (nő)

r Instinkt, -(e)s, -e (lat.)     ösztön
instinktiv     ösztönösen
instinkthaft     ösztönös
instinktuell     ösztönös

s Institut, -(e)s, -e    intézmény, intézet
e Institution, -, -en     intézmény
institutionalisieren, -te, h.-t     intézménnyé formál
e Institutionalisierung, -     intézménnyé formálás
institutionell     intézményi

r Instrukteur, -s, -e (lat-fr.)     utasításokat adó (ffi)
e Instrukteurin, -, -nen     utasításokat adó (nő)
e Instruktion, -, -en     instrukció, utasítás

s Instrument, -(e)s, -e (lat.)     hangszer
instrumental     instrumentális, hangszerekre írt (zene)
instrumentalisieren, -te, h.-t     hangszerel
r Instrumentalist, -en, -en     hangszeren játszani tudó (ffi)
e Instrumentalistin, -, -nen     hangszeren játszani tudó (nő)
e Instrumentation, -, -en     hangszerelés
r Instrumentator, -s, …oren     hangszerelést végző (ffi)
e Instrumentatorin, -, -nen     hangszerelést végző (nő)
instrumentatorisch     hangszerelési

r Inszenator, -s, -en (lat-gr-fr.)     rendező (ffi)
e Inszenatorin, -, -nen     rendező (nő)
inszenatorisch     rendezői
inszenieren, -te, h.-t     rendez
e Inszenierung, -, -en     rendezés

e Integration, -, -en (lat.)     integráció, csatlakozás
integrieren, -te, h.-t; in+A    integrál vhová
integrierend     integrálandó

r Intellekt, -(e)s (lat.)     értelem, szellem
intellektual     intellektuális, értelmi
r Intellektualismus, -     intellektualizmus
intellektualistisch     intellektuális
e Intellektualität, -     intellektualitás
intellektuell     intellektuális, értelmi
r/e Intellektuelle, -n, -n, ein -r     intellektuális ember (ffi/nő)

e Intelligenz, -, -en    intelligencia, értelmesség
intelligent     intelligens, értelmes

intensiv    intenzív, erős
intensivieren, -te, h.-t    felerősít, intenzívebbé tesz
e Intensivierung, -    intenzívebbé tétel
e Intensivität, -    intenzivitás

s Interesse, -s, -n     érdeklődés, érdekeltség
interessant     érdekes
r Interssent, -en, -en    érdeklődő (ffi)
e Interessentin, -, -nen     érdeklődő (nő)
sich interessieren, -te sich, h. s.-t; für+A.     érdeklődik vmi iránt
e Interessiertheit, -     érdekeltség

international (lat.-nlat.)     nemzetközi
internationalisieren, -te, h.-t     nemzetközivé tesz
e Internationalisierung, -, -en     nemzetköziesítés
r Internationalismus, -, …men     internacionalizmus, nemzetköziség
r Internationalist, -en, -en     internacionalista (ffi)
e Internationalistin, -, -nen     internacionalista (nő)
e Internationalität, -     internacionalitás

s Interview, -s, -s (lat-fr-eng.)     interjú
interviewen, -te, h.-t; +A.    interjút készít valakivel
r Interviewer, -s, -     interjút készítő (ffi)
e Interviewerin, -, -nen     interjút készítő (nő)

e Intuition, -, -en (lat.)     intuíció, előérzet
r Intuitionismus, -     intuicionizmus
intuitiv     intuitív

s Inventar, -(e)s, -e     leltár
inventarisieren, -te, h.-t     leltároz
e Inventur, -, -en     leltározás, raktárállomány

investieren (lat.), -te, h.-t; in+A.     invesztál, befektet vmibe
e Investierung, -, -en     befektetés
r Investigator, -s, -en     befektető (ffi)
e Investigatorin, -, -nen     befektető (nő)
e Investition, -, -en     befektetés
investiv     befektetés szempontjából előnyös
s Investment, -s, -s     befektetés

e Ironie, -, …ien     irónia, gúny
r Ironiker, -s, -     ironizáló (ffi)
e Ironikerin, -, -nen     ironizáló (nő)
ironisch     ironikus, gúnyos
ironisieren, -te, h.-t     ironizál, kigúnyol

r Irrtum, -(e)s, Irrtümer     tévedés
irrtümlich     téves, helytelen
irrtümlicherweise     tévesen, helytelenül

e Jagd, -, -en    hajsza, vadászat
jagdbar    vadászható
e Jagdbarkeit, -    vadászhatóság

s Jagen, -s -    vadászat
jagen, -te, h.ge-t    vadászik
r Jäger, -s, -    vadász (ffi)
e Jägerei, -    vadászat
e Jägerin, -, -nen    vadász (nő)

r Jammer, -     jajgatás, siránkozás
jämmerlich     nyomorúságos, siralmas
jammern, -te, h. ge-t; über+A.    jajgat, siránkozik vmin
jammervoll     nyomorúságos

s Journal, -s, -e     újság
r Journalismus, -     újságírás
r Journalist, -en, -en     újságíró (ffi)
e Journalistik, -     újságírás
e Journalistin, -, -nen     újságíró (nő)
journalistisch     újságírói

r Jubel, -s    ujjongás
jubeln, -te, h. ge-t    ujjong, örvendezik

r Jubilar, -s, -e (hebr-lat.)     jubilált, ünnepelt (ffi)
e Jubilarin, -, -nen     jubilált, ünnepelt (nő)
s Jubiläum, -s, …äen     jubileum, évforduló
jubilieren, -te, h.-t    jubilál, évfordulót ünnepel
jubilierend    ujjongó, örvendező

e Jugend, -     ifjúkor, fiatalkor, ifjúság
jugendhaft     fiatalos
jugendlich     fiatalos

e Justiz, -     igazságszolgáltatás
justiziabel/-tiabel     jogilag orvosolható
r Justiziar/-tiar, -s, -e     jogász, jogtanácsos (ffi)
e Justiziarin/-tiarin, -, -nen     jogász, jogtanácsos (nő)
justiziell/-tiell     jogilag
s Justiziariat/-tiariat, -(e)s, -e     jogtanácsosi hivatal

s Juwel, -s, -en    ékszer
r Juwelier, -s, -e     ékszerész (ffi)
e Juwelierin, -, -nen     ékszerész (nő)

s Kabarett, -s, -s     kabaré
r Kabarettier, -s, -s     kabaré műsorvezetője
r Kabarettist, -en, -en     kabarészínész (ffi)
e Kabarettistin, -, -nen     kabarészínész (nő)
kabarettistisch     kabaréi

r Kaiser, -s, -     császár (ffi)
e Kaiserin, -, -nen     császár (nő)
kaiserlich     császári
s Kaisertum, -(e)s     császárság

r Kalk, -(e)s, -e     mész
kalken, -te, h. ge-t     meszel
kalkhaltig     mésztartalmú
kalkig     meszes

r Kamm, -(e)s, Kämme    fésű
s Kämmchen,- s, -    fésűcske
sich kämmen, -te s., h.s. ge-t    fésülködik
kämmen, -te, h. ge-t    fésül

r Kampf, -(e)s, Kämpfe    harc, küzdelem
kampflos    harc nélkül
kampflustig    harcias
kampfunfähig    harcképtelen   
kämpfen, -te, h. ge-t    harcol
r Kämpfer, -s, -    harcos
kämpferisch    harcias

r Kanal, -s, …äle (semit-gr-lat-it.)     csatorna
e Kanalisation, -, -en     csatornázás
kanalisieren, -te, h.-t     csatornázik
e Kanalisierung, -, -en     csatornázás

r Kandidat, -en, -en (lat.)     jelölt, pályázó (ffi)
e Kandidatin, -, -nen     jelölt, pályázó (nő)
e Kandidatur, -, -en     jelöltség, kandidatúra
kandidieren, -te, h.-t; für+A.    jelentkezik, pályáz vmire

r Kandis, - (arab-it.)     kandiscukor
kandieren, -te, h. –t     kandíroz
e Kanditen (Pl.) (öst.)    kandírozott gyümölcsök

e Kanone, -, -n    ágyú
e Kanonade, -, -n     ágyúzás
r Kanonier, -s, -e     tüzér

r Kantor, -s, -en (lat.)     kántor, templomi énekkar vezetője
s Kantorat, -(e)s, -e     kántori hivatal
e Kantorei, -, -en     kántori hivatal
e Kantorin, -, -nen     kántor (nő)

e Kanzlei, -, -en (lat.)     hivatal, kancellária
r Kanzler, -s, -     kancellár (ffi)
e Kanzlerin, -, -nen     kancellár (nő)

e Kapazität, -, -en     kapacitás
kapazitativ     kapacitív
kapazitiv     kapacitív


r Kapitulant, -en, -en (lat.)     kapituláns (ffi)
e Kapitulantin, -, -nen     kapituláns (nő)
e Kapitulation, -, -en     kapituláció, fegyverletétel
kapitulieren, -te, h.-t     kapitulál, megadja magát

r Karamell, -s     karamella
karamell     karamell színű
e Karamelle, -, -n (Pl.)     karamellbonbon
karamellieren, -te, h.-t     karamellizálódik
karamellisieren, -te, h.-t     karamellizál

e Karikatur, -, -en (it.)     karikatúra
karikaturartig     karikatúraszerű
karikaturesk     karikatúraszerű
r Karikaturist, -en, -en     karikaturista (ffi)
e Karikaturistin, -, -nen     karikaturista (nő)
karikaturistisch     karikatúraszerű
karikieren, -te, h.-t; +A.     karikatúrát készít vkiről

r Karneval, -s, -e/-s (it.)     karnevál
karnevalesk     karneváli
r Karnevalist, -en, -en     karneválozó (ffi)
e Karnevalistin, -, -nen     karneválozó (nő)
karnevalistisch     karneváli

e Karriere, - (gall-lat-fr.)     karrier, pályafutás
r Karrierismus, -     karrierizmus
r Karrierist, -en, -en     karrierista (ffi)
e Karrieristin, -, -nen     karrierista (nő)
karrieristisch     karrierista

e Kasse, -, -n     pénztár, kassza
r Kassierer, -s, -     pénztáros (ffi)
e Kassiererin, -, -nen    pénztáros (nő)

e Katastrophe, -, -n (gr-lat.)     katasztrófa
katastrophal     katasztrofális
katastrophisch     katasztrofális

e Kategorie, -, -n (gr-lat.)     kategória
kategorial     kategorikus
kategoriell     kategorikus
kategorisieren, -te, h.-t     kategorizál
e Kategorisierung, -, -en     kategorizálás

r Katholik, -en, -en (gr-mlat.)     katolikus ember (ffi)
e Katholikin, -, -nen     katolikus ember (nő)
katholisch     katolikus
r Katholizismus, -     katolicizmus
e Katolizität, -     katolicitás

r Kauf, -(e)s, Käufe     vásárlás, vétel
kaufen, -te, h. ge-t     vásárol, vesz
r Käufer, -s, -     vásárló, vevő (ffi)
e Käuferin, -, -nen     vásárló, vevő (nő)
käuflich     eladó, megvehető

r Kellner, -s, -     pincér (ffi)
e Kellnerin, -, -nen     pincér (nő)
kellnern, -te, h. ge-t     kiszolgál, pincérkedik

kennen, kannte, h. gekannt     ismer, tud
kennbar    megismerhető, felismerhető
kenntlich    megismerhető, felismerhető
e Kenntnis, -, -se     tudomás, ismeret

e Keramik, -, -en (gr-fr.)     kerámia
r Keramiker, -s, -     keramikus (ffi)
e Keramikerin, -, -nen     keramikus (nő)
keramisch     kerámiai

s Kind, -(e)s, -er     gyerek
e Kinderei, -, -en     gyerekesség
e Kindheit, -     gyermekkor
kindisch     gyerekes
kindlich     gyermeki


e Klage, -,- n     panasz
klagbar     panaszolható, perelhető
klagen, -te, h. ge-t; +D. + gegen+A.    panaszkodik vkire vkinél
klagen, -te, h. ge-t; über+A., wegen+G.    panaszkodik vkire vmi miatt
r Kläger, -s, -     felperes (ffi)
e Klägerin, -, -nen     felperes (nő)
klägerisch     felperesi

r Klang, -(e)s, Klänge    hangzás, hang, rezgés
klanglich    hangzásbeli
klanglos    hangtalan
klangreich    hangzatos
klangvoll    dallamos

r Klaps, -es, -e    pofon
klapsen, -te, h. ge-t    pofoz

klar    tiszta, világos
e Klarheit,-     vminek a tiszta, világos volta
klären, -te, h. ge-t    tisztáz

e Klarinette, -, -n (lat-it)     klarinét
r Klarinettist, -en, -en     klarinétos (ffi)
e Klarinettistin, -, -nen     klarinétos (nő)

e Klassik, -    klasszikus (időszak)
r Klassiker, -s, -    klasszikus (ffi)
e Klassikerin, -, -nen    klasszikus (nő)
klassisch    klasszikus

r Klatsch, -(e)s, -e    csattanás
klatschen, -te, h. ge-t    csattan

s Kleid, -(e)s, -er    ruha
s Kleidchen, -s, -    ruhácska
kleiden, -ete, h. ge-t    felöltöztet
sich kleiden, -ete s., h.s. ge-t    felöltözik

klein    kicsi, apró
e Kleinigkeit, -, -en    apróság, csekélység
kleinlich    kicsinyes
e Kleinlichkeit, -    kicsinyesség
kleinmütig    kishitű, csüggedt
e Kleinmütigkeit, -    kishitűség, bátortalanság

e Kleinstadt, -, Kleinstädte     kisváros
r Kleinstädter, -s, -    kisvárosi ember (ffi)
e Kleinstädterin, -,- nen    kisvárosi ember (nő)
kleinstädtisch     kisvárosi

s Klima, -s, -e    klíma
klimatisch    klimatikus, éghajlati
klimatisieren, -te, h.-t    klimatizál

e Klingel, -, -n    csengő
klingeln, -te, h. ge-t    csenget

e Klinik, -, -en      klinika
r Kliniker, -s, -     klinikán dolgozó orvos (ffi)
e Klinikerin, -, -nen     klinikán dolgozó orvos (nő)
klinisch     klinikai

klug     okos
klugerweise     okosan, bölcsen
e Klugheit, -     okosság, eszesség
klüglich     okosan

r Knochen, -s, -     csont
knöcherig     csontos
knochig     csontos
e Knochigkeit, -, -en     csontosság


r Koch, -(e)s, Köche     szakács (ffi)
e Köchin, -, -nen     szakács (nő)
kochen, -te, h. ge-t     főz
e Kocherei, -, -en     főzőcske
kochfertig     konyhakész

kokett (fr.)     kacérkodó, flörtölős
e Kokette, -, -n     kacér (nő)
e Koketterie, -, …ien     kacérkodás, kacérság
kokettieren, -te, h.-t; mit+D.    kacérkodik vkivel

r Kollege, -n, -n     kolléga, munkatás (ffi)
kollegial     kollegiális
e Kollegialität, -     kollegialitás
e Kollegin, -, -nen     kolléga, munkatárs (nő)

e Komik, - (gr-lat-fr.)     komikum
r Komiker, -s, -     komikus (ffi)
e Komikerin, -, -nen     komikus (nő)
komisch     komikus

r Kommandant, -en, -en (lat-fr.)     parancsnok (ffi)
e Kommandantin, -, -nen     parancsnok (nő)
e Kommandantur, -, -en     parancsnokság
r Kommandeur, -s, -e     parancsnok (ffi)
e Kommandeurin, -, -nen     parancsnok (nő)
kommandieren, -te, h.-t     parancsol, vezényel

r Kommanditär, -s, -e (lat-it-fr.) (schw.)     saját vagyonával felelős üzlettárs (ffi)
e Kommanditärin, -, -nen (schw.)     saját vagyonával felelős üzlettárs (nő)
r Kommanditist, -en, -en     betéti társasági kültagja (ffi)
e Kommanditistin, -, -nen     betéti társaság kültagja (nő)

r Kommentar, -s, -e (lat.)     kommentár, magyarázat
kommentarisch     kommentári
r Kommentator, -s, -en     kommentátor (ffi)
e Kommentatorin, -, -nen     kommentátor (nő)
kommentieren, -te, h.-t     kommentál, magyaráz

r Kommerz, -es     kereskedelem, üzlet
kommerzialisieren, -te, h.-t     elüzletesít, elüzletiesít
e Kommerzialisierung, -     elüzletiesítés, üzleti alapokra helyezés
s Kommerzialisieren, -s     elüzletiesítés
kommerziell     üzleti, gazdasági, kereskedelmi


e Kommunikation,-    kommunikáció
r Kommunikant, -en, -en     kommunikációban résztvevő (ffi)
e Kommunikantin, -, -nen     kommunikációban résztvevő (nő)
kommunikativ     kommunikatív, közlékeny
kommunizieren, -te, h.-t; mit+D.     kommunikál, beszél vkivel

r Kommunismus, - (lat-eng-fr.)     kommunizmus
r Kommunist, -en, -en     kommunista (ffi)
e Kommunistin, -, -nen     kommunista (nő)
kommunistisch     kommunista

r Komödiant, -en, -en (gr-lat-it-eng.)     komikus, vígjátékszínész (ffi)
e Komödiantin, -, -nen     komikus, vígjátékszínész (nő)
komödiantisch     komikusi, színészi
e Komödie, -, -n     komédia, vígjáték
komödiantenhaft     komédiás, komédiázó, színészkedő

e Komparation, -, -en (lat)     összehasonlítás
komparabel     összehasonlítható
e Komparabilität, -     összehasonlíthatóság
komparativ     összehasonlítandó

kompatibel (lat-fr-eng.)     összeférhető, kompatibilis
e Kompatibilität, -, -en     összeférhetőség, kompatibilitás
kompatible     összeférhető, összeegyeztethető

e Kompensation, -, -en     kompenzáció, kárpótlás, beszámítás
r Kompensator, -s, -en     kompenzáló elem
kompensieren, -te, h.-t; durch+A.     kompenzál vmivel

komplex (lat.)     komplex, összetett
r Komplex, -es, -e     összetett, komplex dolog
e Komplexität, -, -en     komplexitás, összetettség

e Komplikation, -, -en     bonyodalom, komplikáció
komplizieren, -te, h.-t     bonyolít, komplikál

r Komponist, -en, -en (lat-nlat.)     zeneszerző (ffi)
e Komponistin, -, -nen     zeneszerző (nő)
komponieren, -te, h.-t    komponál, zenét szerez

r Kompromiss, -es, -e (lat.)     kompromisszum, kiegyezés
r Kompromissler, -s, -e     kompromisszumra képes ember (ffi)
e Kompromisslerin, -, -nen     kompromisszumra képes ember (nő)
kompromisslos     nem megalkuvó, komromisszum nélküli
e Kompromisslosigkeit, -     kompromisszum nélküliség

kompromittieren, -te, h.-t     kompromittál
e Kompromittierung, -, -en     kompromittálás

e Kondition, -, -en (lat.)     kondíció, feltétel
konditional     feltételes
konditionell     feltételes
e Konditionierung, -, -en     feltételhez kötés, kondícionálás

r Konditor, -s, -en (lat.)     cukrász (ffi)
e Kontditorei, -, -en     cukrászda
e Konditorin, -, -nen     cukrász (nő)

r Konflikt, -(e)s, -e     konfliktus, összetűzés
konfliktär     konfliktussal teli
konfliktfrei     konfliktusmentes
konfliktlos     ellentétmentes
konfliktscheu     konfliktuskerülő

e Konfrontation, -, -en (lat-nlat.)     konfrontáció, összeütközés
konfrontieren, -te, h.-t; mit+D.     konfrontál, szembeszál vkivel/vmivel
e Konfrontierung, -     összeütközés, szembeállás

konkret (lat.)     konkrét, valós, reális    
e Konkretion, -     konkréttá válás
konkretisieren, -te, h.-t    konkretizál, valóssá tesz
e Konkretisierung, -, -en     konkretizálás
s Konkretum, -s, …ta (lat.)     konkrétum

r Konkurrent, -en, -en (lat.)     konkurrens, versenytárs (ffi)
e Konkurrentin, -, -nen     konkurrens, versenytárs (nő)
e Konkurrenz, -, -en     konkurencia, verseny
konkurrenzfähig     versenyképes
konkurrenzlos     konkurrencia nélküli
konkurrieren, -te, h.-t; mit+D.    konkurrál, versenyez vkivel/vmivel

r Konsul, -s, -n (lat.)     konzul (ffi)
konsularisch     konzuli
s Konsulat, -(e)s, -e     konzuli hivatal
e Konsulin, -, -nen     konzul (nő)

r Konsum, -s (lat-it.)     fogyasztás
e Konsumation, -, -en (öst.,schw.)     fogyasztás
r Konsument, -en, -en     fogyasztó (ffi)
e Konsumentin, -, -nen     fogyasztó (nő)
konsumieren, -te, h.-t    fogyaszt
e Konsumierung, -     fogyasztás

e Kontrolle, -, -n (lat-fr.)     kontroll, ellenőrzés
r Kontroller, -s, -e    ellenőr (ffi)
r Kontrolleur, -s, -e     ellenőr (ffi)
e Kontroleurin, -, -nen     ellenőr (nő)
kontrollieren, -te, h.-t     ellenőriz

e Konversion, -, -en     konverzió, át-/beváltás (pénz.)
e Konvertibilität, -, -en     konvertibilitás, átválthatóság
konvertierbar     konvertálható, át-/beváltható
konvertieren, -te, h.-t;  in+A.     konvertál, át-/bevált vmire
e Konvertierung, -, -en     kovertálás, átváltás

e Konzept, -(e)s, -e    koncepció, elképzelés, terv   
e Konzeption, -, -en    koncepció, elképzelés, terv
konzeptionell     koncepció szerint, terv szerint
konzeptionieren, -te, h.-t     koncepciót / tervet készít
e Konzeptionierung, -     koncepció-, tervkészítés

s Konzert, -(e)s, -e (lat-it.)     koncert, hangverseny
konzertant     koncertszerű
konzertieren, -te, h.-t     hangversenyt ad


e Koordination, -, -en      koordináció, összehangolás
r Koordinator, -s, -en     koordinátor, szervező (ffi)
e Koordinatorin, -, -nen     koordinátor, szervező (nő)
koordinieren, -te, h.-t     koordinál, szervez
e Koordinierung, -, -en    koordinálás, összehangolás

korrekt (lat.)     korrekt, helyes
e Korrektheit, -     korrektség, pontosság, helyesség
korrektionieren, -te, h.-t (schw.)     korrigál, javít
korrektiv     javító
e Korrektur, -, -en     javítás

e Korrespondenz, -, -en     levelezés
korrespondieren, -te, h.-t; mit+D.     levelez vkivel

korrupt     korrupt
korrumpieren, -te, h.-t     (erkölcsileg) megront
e Korruption, -    korrupció

e Kosmetik, - (gr-fr.)     kozmetika
r Kosmetiker, -s, -e     kozmetikus (ffi)
e Kosmetikerin, -, -nen     kozmetikus (nő)
s Kosmetikum, -s, …ka     kozmetikum
kosmetisch     kozmetikai
r Kosmetologe, -n, -n     kozmetológus (ffi)
e Kosmetologin, -, -nen     kozmetológus (nő)
e Kosmetologie, -     kozmetológia

r König, -(e)s, -e     király (ffi)
e Königin, -n, -nen     királynő, királyné
königlich     királyi
s Königreich, -s, -e     királyság
s Königtum, -(e)s, Königtümer     királyság

e Kraft, -, Kräfte     erő
kraftlos     erőtlen
kraftvoll     erőteljes
kräftig     erős, hathatós
kräftigen, -te, h. ge-t     erősít, megerősít

r Krampf, -(e)s, Krämpfe     görcs
krampfhaft     görcsös
krampfig     görcsös

krank     beteg
r/e Kranke, -n, -n, ein-r     beteg ember (ffi/nő)
kranken, -te, h. ge-t     betegeskedik
e Kränkelei, -, -en     betegeskedés
krankhaft    beteges
e Krankheit, -, -en    betegség

kreativ (lat-nlat.)     kreatív
e Kreativität, -     kreativitás

r Kredit, -(e)s, -e (lat-it-fr.)     hitel
kreditär     hitellel kapcsolatos
kreditfähig     hitelképes
kreditieren, -te, h.-t     hitelez
r Kreditnehmer, -s, -     hitel felvevője
r Kreditor, -s, -en     hitel adója
kreditwürdig     hitelképes
e Kreditwürdigkeit, -     hitelképesség

r Krieg, (e)s, -e     háború
r Krieger, -s, -     harcos
kriegerisch     harcias, háborús, hadi
kriegführend     hadviselő
kriegsbereit     háborúra kész    

r Krimi, -s, -s     krimi
kriminal     bűnügyi, büntető
r Kriminale, -n, -n     nyomozó (ffi)
r Kriminaler, -s, -     nyomozó (ffi)
kriminalisieren, -te, h.-t     bűnösként kezel
e Kriminalisierung, -, -en     bűnösként való kezelés
r Kriminalist, -en, -en     bűnügyi nyomozó (ffi)
e Kriminalistik, - n    kriminalisztika
e Kriminalistin, -, -nen     bűnügyi nyomozó (nő)
kriminalistisch     kriminalisztikai
e Kriminalität, -     bűnözés, bűnösség
kriminell     büntetendő, bűnös
r/e Kriminelle, -n, -n, ein -r     bűnöző

e Krise, -, -n     válság, krízis
kriseln, -te, h. ge-t (es krieselt)    válság fenyeget
krisenfest     válságmentes, szilárd
krisenhaft     válságos
krisenlos     válságmentes

e Kritik, -, -en (gr-lat-fr.)     kritika
kritikabel     kritizálható
e Kritikalität, -, -en     kritikusság
r Kritiker, -s, -     kritikus, bíráló (ffi)
e Kritikerin, -, -nen     kritikus, bíráló (nő)       
kritisch     kritikus
kritisieren, -te, h.-t    kritizál

e Kugel, -, -n     golyó, gömb
kugelfest     golyóálló
kugelförmig     golyó alakú, gömb alakú
kugeln, -te, h. ge-t     gurít, gördít

r Kult, -(e)s, -e    kultusz, tisztelet
kultisch    kultikus

e Kultur, -, -en (lat.)     kultúra
kultural     kulturális
kulturell     kulturális

r Kummer, -s     bánat, aggodalom
kümmerlich     nyomorúságos
kummerlos     gondtalan
kummervoll     bánatos

e Kunst, -, Künste     művészet
kunstgemäß     művészi, művészeti
r Künstler, -s, -     művész (ffi)
e Künstlerin, -, -nen     művész (nő)
künstlerisch     művészi

e Kurve, -, -n     kanyar
kurven, -te, i. ge-t    kanyarodik
kurvig     kanyargó

e Kutsche, -, -n     kocsi, hintó
r Kutscher, -s, -     kocsis
kutschieren, -te, h.-t     kocsit hajt

labil (lat.)    labilis
labilisieren,- te, h.-t    labilissá tesz
e Labilisierung, -     labilissá való tétel
e Labilität, -, -en    labilitás


s Labyrinth, -(e)s, -e (gr-lat.)     labirintus, útvesztő
labyrinthisch     zűrzavaros, bonyolult, útvesztőszerű

lachen, -te, h. ge-t    nevet
s Lachen, -s, -    nevetés
lachend     nevető
r Lacher, -s, -    nevető (ffi)
e Lacherin, -, -nen    nevető (nő)
lachhaft     nevetséges

r Lack, -(e)s, -e     lakk
lackieren, -te, h.-t     lakkoz
r Lackierer, -s, -     lakkozó (ffi)
e Lackiererei, -, -en     lakkozó üzem

s Lächeln, -s, -     mosoly
lächeln, -te, h.ge-t; über+A.    mosolyog vmin
lächelnd     mosolygó
lächerlich    nevetséges

e Länge, -, -n    hossz, hosszúság
längelang     teljes hosszában
längen, -te, h. ge-t     hosszabbít, kinyújt
länger     hosszabb
längerfristig     hosszabb távon
länglich     hosszúkás
längs     hosszirányban
längsseits     hosszában

r Lärm, -(e)s     lárma, zaj
lärmen, -te, h. ge-t     lármáz, zajong
lärmend     zajos
lärmig     zajos, zajosan

s Lager, -s, -     raktár
lagerbar     raktározható
lagerfähig     tárolható
r Lagerist, -en, -en     raktári alkalmazott (ffi)
e Lageristin, -, -nen     raktári alkalmazott (nő)
lagern, -te, h. ge-t     raktároz
e Lagerung, -, -en    raktározás

lahm     béna, sánta
lahmen, -te, h/i. ge-t    sántít
e Lahmheit,-     bénaság, sántaság
lahmlegen, legte lahm, h. lahmgelegt    megbénít

r Landesverrat, -(e)s, -     hűtlenség, hazaárulás
r Landesverräter, -s, -     hazaáruló (ffi)
e Landesverräterin, -, -nen     hazaáruló (nő)
landesverräterisch     hazaáruló

r Landstreicher, -s, -     csavargó (ffi)
e Landstreicherei, -, -en     csavargás
e Landstreicherin, -, -nen     csavargó (nő)

r Landwirt     gazda, vidéki ember (ffi)
e Landwirtin, -, -nen     gazda, vidéki ember (nő)
e Landwirtschaft, -      mezőgazdaság, gazdálkodás
landwirtschaftlich     mezőgazdasági

e Langmut     elnézés, türelem
langmütig     elnéző, türelem
e Langmütigkeit,-      elnézés, türelmesség

langsam     lassú, lassan
e Langsamkeit, -     lassúság

e Langstrecke     hosszú táv
r Langstreckler     távfutó, hosszútávú sportoló

e Langweile, -     unalom
langweilen, -te, h. ge-t     untat
sich langweilen, -te sich, h. sich ge-t    unatkozik
r Langweiler, -s, -     unalmas ember (ffi)
langweilig    unalmas
e Langweiligkeit, -    unalmasság

e Lappin, -, -nen     lapp (nő)
lappisch     lapp
r Lappländer, -s, -     lappföldi, lapp (ffi)
lappländisch     lappföldi
s Lappland     Lappföld

e Last, -, -en    teher
lasten, -ete, h. ge-t    terhel, megterhel

r Laster , -s, -    vétek, bűn
lasterhaft     zülött, feslett, bűnös
e Lasterhaftigkeit, -, -en     feslett élet, kicsapongás

e Latsche, -, -n     régi cipő
latschen, -te, h. ge-t     csoszog
latschig     csoszogó

r Lauf, -(e)s     futás
laufen, lief, i/h. ge-    fut, szalad
s Laufen, -s     futás
laufend     futó, szaladó
e Lauferei, -, -en     futkosás


r Lärm, -(e)s    lárma, zaj
lärmen, -te, h. ge-t    lármáz, zajong
lärmig    lármás, zajos

Leben, -s, -    élet
leben, -te, h. ge-t    él
lebend    élő
lebendig    élő, élénk
e Lebendigkeit, -     gyorsaság, fürgeség

r Lebenspartner, -s, -    élettárs, partner (ffi)
e Lebenspartnerin, -, -nen     élettárs, partner (nő)
e Lebenspartnerschaft, -     élettársi kapcsolat

lecker    ízletes, finom
r Lecker,- s, -     ínyenc
e Leckerei, -     torkosság, ínyencség
leckerhaft     finom, ínyenc, ízletes
e Leckerheit, -, -en     finomság

s Leder,- s, -     bőr
lederartig     bőrszerű
r Lederer, -s, -    tímár
lederig     bőrszerű
ledern     bőrből való
ledrig    bőrszerű

leer    üres
e Leere, -, -n    üresség
leeren, -te, h. ge-t    ürít
sich leeren, -te sich, h. sich ge-t    ürül
e Leerheit, -    üresség
e Leerung, -, -en    ürítés

legal (lat.)    legális, törvényes
e Legalisation, -, -en     hitelesítés, legalizálás
legalisieren, -te, h. –t     hitelesít, legalizál
e Legalisierung, -, -en     hitelesítés, törvényesítés
r Legalismus, -    legalizmus
e Legalität, -    legalitás, tövényesség

e Legende, -, -n     legenda, monda
s Legendar, -s, -s     legendák gyűjteménye
legendarisch     legendás
legendär     legendás
legendenhaft     legendaszerű

e Legion, -, -en (lat.)     légió, hadtest
legionär     légiós
r Legionär, -s, -e     légionárius (ffi)
r Legionar, -s, -e    légionárius (ffi)


legitim (lat.)    jogszerű, legitim
e Legitimation, -, -en     legitimáció, feljogosítás
legitimieren,- te, h.-t     legitimál, feljogosít
e Legitimierung, -, -en    legitimáció, feljogosítás
r Legitimist, -en, -en     legitimista (ffi)
e Legitimistin, -, -en     legitimista (nő)
legitimistisch     legitimista
e Legitimität, -    jogszerűség, legitimitás

e Lehre, -, -n     oktatás, tanítás
lehrbar     tanítható
lehren, -te, h. ge-t    oktat, tanít
r Lehrer, -s, -     tanító, oktató (ffi)
e Lehrerin, -, - nen     tanító, oktató (nő)
lehrhaft    tanulságos
r Lehrling, -s, -e     tanítvány
lehrreich     tanulságos
lehrsam     tanulékony

leicht     könnyű, könnyedén
e Leichte, -    könnyűség
e Leichtigkeit, -     könnyedség
leichtin    könnyen, könnyedén
leichtich     könnyűszerrel

s Leid, -(e)s     sértés, szomorúság
leiden, litt, h. gelitten; an+D./unter+D.     elvisel, elszenved vmiben
s Leiden, -s, -     bánat, szenvedés
leidend     szenvedő

e Leidenschaft, -, -en     szenvedély
leidenschaftlich     szenvedélyes
e Leidenschaftlichkeit, -     szenvedélyesség
leidenschaftlos     szenvedélymentes
leidenschaftslos     szenvtelen, tárgyilagos
e Leidenschaftslosigkeit, -     szenvtelenség, szenvedélynélküliség

leisten, -te, h. ge-t     teljesít, nyújt
e Leistung, -, -en     teljesítmény
leistungsfähig     teljesítőképes
leistungsgerecht     teljesítmény szerint alakuló
leistungsorientiert     teljesítményorientált
leistungsstark     nagy teljesítményű
leistungsschwach     gyange teljesítményű

leiten, -te, h. ge-t    vezet
r Leiter, -s, -     vezető (ffi)
e Leiterin, -, -nen    vezető (nő)

r Lektor, -s, …oren (lat.)     lektor (ffi)
s Lektorat, -(e)s, -e     lektorátus
lektorieren, -te, h.-t    lektorál, átnéz
e Lektorin, -, -nen     lektor (nő)

lenken, -te, h. ge-t    hajt, kormányoz
r Lenker, -s, -s    irányító, kormányos (ffi)
lenksam     irányítható
e Lenksamkeit, -     irányíthatóság, kormányozhatóság
e Lenkung, -    irányítás, kormányzás

lernen, -te, h. ge-t     tanul, megtanul
lernbar     tanulható, megtanulható
s Lernen, -s     tanulás
lernfähig     tanulásra képes
lernsam     tanulékony

lesen, las, h. ge-    olvas
lesbar     olvasható
e Lesbarkeit, -    olvashatóság
s Lesen, -s     olvasás
lesenswert    olvasható, olvasmányos
r Leser, -s, -     olvasó (ffi)
e Leserin, -, -nen    olvasó (nő)
leserlich     olvasható
e Leserlichkeit, -     olvashatóság

e Leuchte, -, -n     lámpa
leuchten, -te, h. ge-t    világít
leuchtend    ragyogó
r Leuchter, -s, -     csillár

leugnen, -ete, h. ge-et    tagad
r Leugner, -s, -    tagadó
e Leugnung, -, -en    tagadás

s Lexikon, -s, …ka (gr.)     lexikon
lexikalisch     lexikális
r Lexikologe, -n, -n     lexikológus, szókincskutató (ff)
e Lexikologie,-     szókincskutatás
e Lexikoligin, -, -nen    lexikológus, szókincskutató (nő)
lexikologisch     lexikológiai

s Lexikon, -s, …ka (gr.)    szótár   
r Lexikograf/-ph, -en, -en     lexikográfus, szótáríró (ffi)
e Lexikografin/-phin, -, -nen    lexikográfus, szótáríró (nő)
e Lexikografie/-phie , -    lexikográfia, szótárírás
lexikographisch     lexikográfiai

r Libanon, -s     Libanon
libanenisch     libanoni
r Libanese, -n, -n     Libanoni (ffi)
e Libanesin, -, -nen     Libanoni (nő)

liberal (lat-fr.)     liberális
r/e Liberale, -n, -n, ein -r    liberális (ffi/nő)
liberalisieren, -te, h.-t    liberalizál
e Liberalisierung, -     liberalizáció
r Liberalismus,-     liberalizmus
r Libaralist, -en, -en     liberalista (ffi)
e Liberalistin, -,- nen     liberalista (nő)
liberalistisch     liberalisztikus
e Liberalität,-     liberalitás

e Liebe, -, -n    szeretet, szerelem
lieben, -te, h. ge-t    szeret
liebend    szerető
r/e Liebende, -n, -n, ein -r    szerető, szerelmes ember (ffi/nő)
liebenswert     kedves, szeretetre méltó
liebenswürdig     szeretetre méltó, barátságos
e Liebenswürdigkeit, -, -en     szeretetreméltóság

liefern, -te, h. ge-t    szállít
r Lieferant, -en, -en    szállító (ffi)
e Lieferantin, -, -nen     szállító (nő)
lieferbar    szállítható
r Lieferer, -s, -     szállító
lieferfähig     szállítható
e Lieferung, -, -en     szállítás, szállítmányozás

s Limit, -s, -s/-e (lat-fr-eng.)     limit, árhatár
e Limitation, -, -en     határolás
limitativ     határoló, limitáló
limitierbar     limitálható, behatárolható
limitieren, -te, h. –t    limitál, korlátoz
e Limitierung, -, -en     limitálás, korlátozás

linear (lat.)    lineáris
linearisieren, -te, h. -t     linearizál
e Linearität, -    linearitás

r Linguist, -en, -en (lat-nlat.)     nyelvész (ffi)
e Linguistik, -     nyelvészet
e Linguistin, -, -nen     nyelvész (nő)
linguistisch     nyelvi

liquidieren, -te, h.-t     felszámol, likvidál
e Liquidation, -, -en     felszámolás, likvidáció
r Liquidator, -s, …oren     felszámoló, likvidátor (ffi)
e Liquidatorin, -, -nen     felszámoló, likvidátor (nő)
e Liquidierung, -, - en     feloszlatás

liquid     fizetőképes, likvid
e Liquidität, -     likviditás, fizetőképesség

r Literat, -en, -en     író (ffi)
e Literatin, -, -nen     író (nő)
e Literatur, -, -en     irodalom
literarisch     irodalmi
literarisieren, -te, h. –t     irodalmilag feldolgoz

r Liturg, -en, -en (gr-mlat.)     liturgiát vezető pap
r Liturge, -n, -n     liturgiát vezető pap
e Liturgie, -, -…ien     liturgia
e Liturgik, -     liturgia elmélete és története
liturgisch     liturgikus

e Lizenz, -, -en (lat.)     engedély, licensz
lizenzieren, -te, h.-t     engedélyez, licenszíroz
e Lizenzierung, -, -en     engedélyezés, licenszírozás
lizenziös     engedélyezett

r Lizitant, -en, -en (lat.)     licitáló (ffi)
e Lizitantin, -, -nen     licitáló (nő)
e Lizitation, -, -en     licitálás, árverés

e Lobby, -, -s (germ-mlat-eng.)     lobby, érdekcsoport
s Lobbying, -s, -s     lobbizás, befolyásolás
r Lobbyismus, -s     lobbizás
r Lobbyst, -en, -en    lobbista, lobbizó (ffi)
e Lobbystin, -, -nen     lobbista, lobbizó (nő)

locker     laza
e Lockerheit,-     lazaság, könnyelműség
lockern, -te, h. ge-t     meglazít
e Lockerung, -, -en    lazítás

e Logistik, - (gr-lat-fr-eng.)     logisztika
r Logistiker, -s, -     logisztikus (ffi)
e Logistikerin, -, -nen     logisztikus (nő)
logistisch     logisztikai

r Logopäde, -n, -n    logopéd tanár (ffi)
e Logopädie, -     logopédia, beszédfejlesztés
e Logopädin, -, -nen     logopéd tanár (nő)
logopädisch     logopédiai


löschen, -te, h. ge-t    olt, töröl
löschbar    oltható, törölhető
e Löschung, -    törlés   

lösen, -te, h. ge-t    megold
lösbar    megoldható
e Lösbarkeit, -    megoldhatóság
e Lösung, -, -en    megoldás

e Luft, -, Lüfte    levegő, lég, légtér
luftdicht    légmentes
luftig    levegős, szellős
luftlos    levegőtlen
lüften, -ete, h. ge-t    levegőztet, kiszellőztet
e Lüftung, -    levegőztetés, szellőztetés

e Lüge, -, -n    hazugság
lügen, log,  h. gelogen    hazudik
lügenhaft    hazudós
e Lügenhaftigkeit, -    hazudósság
r Lügner, -s, -    hazug (ffi)
e Lügnerin, -, -nen    hazug (nő)
lügnerisch    hazudós


e Macht, -, Mächte     hatalom
machtlos     erőtlen, hatalom nélküli
e Machtlosigkeit, -    erőtlenség, hatalom-nélküliség
mächtig     hatalmas
e Mächtigkeit, -     hatalmasság

mager    sovány
e Magerkeit, -    soványság

e Magie, -    mágia, varázslat
r Magier, -s, -    varázsló (ffi)
e Magierin, -, -nen    varázsló (nő)
magisch    mágikus, bűvös

s Magma, -s, …men (gr-lat.)     magma, láva
magmatisch     magmai

r Magnet, -en/-(e)s, -e     mágnes
e Magnetik, -     magnetika, mágneses jelenségekkel
foglalkozó fizikai ág
magnetisch     mágneses
r Magnetiseur, -s, -e     mágnesező (ffi)
e Magnetiseurin, -, -nen     mágnesező (nő)
magnetisieren, -te, h.-t    mágnesessé tesz

mahnen, -te, h. ge-t; zu+D./zu+Inf.    figyelmeztet vmire
r Mahner, -s, -    fizetésre figyelmeztető (ffi)
e Mahnerin, -, -nen    fizetésre figyelmeztető (nő)
e Mahnung, -, -en    figyelmeztetés

e Majestät, -, -en    fejedelem, fenség
majestätisch    fejedelmi

r Makel, -s, -    szeplő, szégyenfolt
makellos    makulátlan
e Makellosigkeit, -    makulátlanság, szeplőtlenség

malen, -te, h. ge-t     fest
r Maler, -s, -     festő (ffi)
e Malerei, -, -en     festészet, festés
e Malerin, -, -nen     festő (nő)
malerisch     festői

s Management, -s, -s (lat-it-eng.)     menedzsment
managen, -te, h. ge-t    menedzsel, vezet
r Manager, -s, -     menedzser (ffi)
e Managerin, -, -nen     menedzser (nő)

r Mangel, -s, Mängel     hiány, szükség
mangelhaft     hiányos
mangeln, -te, h. ge-t; +D. + an+D.     szűkölködik vki vmiben
(Es mangelt ihm/ihr an etwas)
mangelnd     hiányos, hiányzó
mangels     hiányában

r Manipulant, -en, -en (lat-fr.)     manipuláló ember (ffi)
e Manipulantin, -, -nen     manipuláló ember (nő)
e Manipulation, -, -en     manipuláció, manipulálás
manipulativ     manipuláló
r Manipulator, -s, …oren     manipuláló ember (ffi)
e Manipulatorin, -, -nen     manipuláló ember (nő)
manipulatorisch     manipuláló, befolyásoló
manipulierbar     manipulálható, befolyásolható
manipulieren, -te,  h.-t     manipulál, befolyásol
r Manipulierer, -, -     manipuláló, befolyásoló ember (ffi)
e Manipuliererin, -, -en     manipuláló, befolyásoló ember (nő)
e Manipulierung, -, -en     manipuláció, befolyásolás

r Mann, -(e)s, Männer     férfi
mannhaft     férfias
männlich     férfias, férfihez illő
e Männlichkeit, -, -en     férfiasság

s Manöver, -s, -    manőver, hadművelet
manöv(r)ieren, -te, h.-t    manőverez
manövrierfähig    manőverezésre képes
e Manövrierfähigkeit, -    manőverezőképesség   

e Manufaktur, -, -en (lat-fr-eng.)     manufaktúra
r Manufakturist, -en, -en    előállító; manufaktúra-vezető

s Märchen, -s, -    mese
märchenhaft    mesés

markieren, -te, h.-t    ki-/be-/megjelöl, kihangsúlyoz
e Markierung, -, -en    jelölés, hangsúlyozás

r Marmor, -s, -e (gr-lat.)     márvány
marmorartig     márványszerű
marmorieren, -te, h.-t     márványossá tesz/fest
marmorn     márvány-, márványból való

r Marsch, -es, Märsche     menet, menetelés, vonulás
marschbereit     útrakész, menetkész
marschieren, -te, h.-t     menetel, masíroz
marschunfähig     menetképtelen

e Maschine, -, -en (gr-lat-fr.)     gép, eszköz, készülék
maschinell     gépi
e Maschinerie, -, …ien     gépezet, berendezés

e Maske, -, -n (it-fr.)     maszk, álarc
e Maskerade, -, -n     jelmez, álarcos bál
maskieren, -te, h.-t    álcáz, beöltözik vminek
e Maskierung, -, -en     álruhába öltöztet, álarcot tesz

e Massage, -, -n     masszázs
r Masseur, -s, -e (arab-fr.)     masszőr (ffi)
e Masseurin, -, -nen     masszőr (nő)
e Masseuse, -, -n     masszőr (nő)
massieren, -te, h.-t     masszíroz

material (lat.)     anyagszerű
s Material, -s, …ien     anyag
materialintensiv     anyagigényes
e Materialisation, -, -en     anyaggá alakítás
materialisieren, -te, h.-t    anyaggá alakít
e Materie, -, -n     anyag
materiell     anyagi

r Materialismus, -     materializmus
r Materialist, -en, -en     materialista (ffi)
e Materialistin, -, -nen     materialista (nő)
materialistisch     materializmusi

e Mathematik, - (gr-lat.)     matematika
r Mathematiker, -s, -     matematikus (ffi)
e Mathematikerin, -, -nen     matematikus (nő)
mathematisch     matematikai

matt    bágyadt, fakó
e Mattheit, -    bágyadtság, fakóság
mattieren, -te, h.-t    elhomályosít, fakóvá tesz
e Mattigkeit, -    bágyadtság, lankadtság

e Matur, - (lat.) (schw.)     érettségi (svájci)
e Matura, - (öst.)     érettségi (osztr.)
r Maturant, -en, -en (öst.)     érettségiző, érettségizett (ffi)
e Maturantin, -, -nen (öst.)     érettségiző, érettségizett (nő)
maturieren (öst., schw.), -te, h. -t     érettségizik

maximal (lat-nlat.)     maximális
maximalisieren, -te, h.-t     maximalizál
r Maximalist, -en, -en     maximalista (ffi)
e Maximalistin, -, -nen     maximalista (nő)
maximieren, -te, h. –t    maximalizál
e Maximierung, -, -en     maximalizálás
s  Maximum, -s, …ma     maximum

e Mechanik, -, -en (gr-lat.)     mechanika, gépezet
r Mechaniker, -s, -     műszerész, szerelő (ffi)
e Mechanikerin, -, -nen     műszerész, szerelő (nő)
mechanisch     mechanikai, gépi
mechanisieren, -te, h. –t    mechanizál, gépesít

e Meditation, -, -en (lat.)     meditáció
meditativ     meditatív, meditációs
meditieren, -te, h. –t; über+A.     meditál vmin

e Medizin, -, -en (lat.)     orvostudomány, gyógyszer
medizinal     orvostudományi
r Mediziner, -s, -     orvostanhallgató (ffi)
e Medizinerin, -, -nen     orvostanhallgató (nő)
medizinisch     orvotudományi, gyógyszerészeti

s Mehl, -(e)s, -e    liszt
mehlig    lisztes

mehr     több
s Mehr, -     többlet, felesleg
mehren, -te, h. ge-t     megszaporít, gyarapít vmit
sich mehren, -te sich, h. sich gemehrt     szaporodik, gyarapodik
mehrerlei     többféle
e Mehrheit, -, -en     többség
mehrmals     többször, ismételten

e Meile, -, -n    mérföld
meilenlang    mérföldnyi
meilenweit    mérföldeken át

meinen, -te, h. ge-t    gondol, vél
e Meinung, -, -en    vélemény, elgondolás

r Meister, -s, -     mester (ffi)
meisterhaft     mesteri
e Meisterin, -, -nen    mester (nő)
meisterlich     mesteri
meistern, -te, h. ge-t     legyőz/leküzd
e Meisterschaft, -, -en    mesteri tudás, bajnokság


melden, -ete, h. ge-t    (be)jelent
e Meldepflicht, -    (be)jelentési kötelezettség
meldepflichtig    (be)jelentésre kötelezett
e Meldung, -, -en    (be)jelentés

melken, -te, h. ge-t    megfej (tehenet)
r Melker, -s, -    fejő (ffi)
e Melkerin, -, -nen    fejőnő

e Melodie, -, …ien (gr-lat.)     melódia, dallam
melodienreich     dallamos
e Melodik, -     melódiatan
melodiös     dallamos
melodisch     dallamos

r Mensch, -en, -en     ember
e Menschheit, -     emberiség
menschlich     emberi, emberséges
e Menschlichkeit, -    emberiesség

merken, -te, h. ge-t     észrevesz, megjegyez
merkbar     észrevehető
merkenswert     megjegyzésre érdemes
s Merkmal, -(e)s, -e    ismertetőjel, ismérv
merksam     figyelmes
merkwürdig     érdekes, figyelemreméltó

s Metall, -s, -e (gr-lat.)     fém
metallartig     fémszerű
r Metaller, -s, -     fémmunkás (ffi)
e Metallerin, -, -nen     fémmunkás (nő)
e Metallisation, -, -en     fémezés
metallisch     fém, érces
metallisieren, -te, h.-t     fémesít
e Metallisierung, -, -en     fémesítés, fémezés

r/s Meteor, -s, -e    meteor
meteorisch    meteorszerű, meteorikus
r Meteorit, -s, -en / -e, -en    meteorit, meteorkő
meteoritisch    meteori

r Meteorologe, -n, -n     meteorológus (ffi)
e Meteorologie, -     meteorológia, időjárástan
e Meteorologin, -,- nen     meteorológus (nő)
meteorologisch     meteorológiai

e Methode, -, -n    módszer, eljárás
e Methodik, -    módszertan
methodisch    módszeres, metódikus


e Miete, -, -n     bérlet, bérleti díj
mieten, -ete,  h. ge-t     kibérel, bérbe vesz
r Mieter, -s, -     bérlő, albérlő (ffi)
e Mieterin, -, -nen    bérlő, albérlő (nő)

r Migrant, -en, -en (lat.)     be-/kivándorló (ffi)
e Migrantin, -, -nen     be-/kivándorló (nő)
e Migration, -, -en     migráció, lakóhely-változtatás
migratorisch     migrációs


e Milch, -, -en    tej
milchen    tejből való
milchen, -te, h. ge-t    tejet ad
r Micher,- s,-    fejő ember (ffi)
e Milcherin, -, -nen    fejő ember (nő)
milchig    tejes, tejszerű

mild    lágy, enyhe, szelíd
e Milde, -    lágyság
mildern, -te, h. ge-t    enyhít, csillapít
sich mildern, -te s., h. s. ge-t    enyhül, csillapodik
mildernd    enyhítő, csillapító
e Milderung,-     enyhítés, mérséklés, csökkentés
mildherzig    jószívű, jótékony, szelíd
e Mildherzigkeit, -    jószívőség, jótékonyság, szelídség
mildtätig    jótékony
e Mildtätigkeit, -    jótékonyság

militant (lat.)     katonai
s Militär, -s     katonaság
militärisch     katonai
militarisieren, -te, h.-t     militarizál, katonásít
miliaristisch     katonai
r Militarismus, -     militarizmus
r Militarist, -en, -en     militarista (ffi)
e Militaristin, -, -nen     militarista (nő)

e Milliarde, -, -n     milliárd
r Milliardär, -s, -e     milliárdos (ffi)
e Milliardärin, -, -nen     milliárdos (nő)

e Million, -, -en     millió
r Millionär, -s, -e     milliomos (ffi)
e Millionärin, -, -nen     milliomos (nő)

minder     kevesebb, csekélyebb
e Minderheit, -, -en     kisebbség
mindern, -te, h. ge-t     csökkent
mindern, -te, i. ge-t     csökken, apad


minimalisieren, -te, h.-t     minimalizál
e Minimalisierung, -, -en    minimalizálás
r Minimalist, -en, -en     minimalista (ffi)
e Minimalistin, -, -nen     minimalista (nő)
minimalistisch     minimalista

r Minister, -s, - (lat-fr.)     miniszter (ffi)
ministerial     miniszteri
ministeriell     miniszteri
e Ministerin, -, -nen     miniszter (nő)   
s Ministerium, -s, …ien     minisztérium

r Ministerpräsident, -en, -en     miniszterelnök (ffi)
e Ministerpräsidentin, -, -nen     miniszterelnök (nő)

missbilligen, -te, h. -t    helytelenít, elítél
e Missbilligung, -    helytelenítés, elítélés

r Missbrauch, -s    bántalmazás, kihasználás
missbrauchen, -te, h.-t    bántalmaz, kihasznál, megerőszakol
missbräuchlich    bántalmazva, kihasználva, megverve

e Missetat, -, -en    gonosztett, vétek
r Missetäter, -s, -    gonosztevő, bűnös (ffi)
e Missetäterin, -, -nen    gonosztevő, bűnös (nő)

misstrauen, -te, h. –t; +D.    nem bízik vkiben/vmiben
s Misstrauen, -s    bizalmatlanság, gyanakvás
misstrau(r)isch    bizalmatlan, gyanakvó

missverstehen, missverstand, h. missverstanden    félreért
missverständlich    félreérthető
s Missverständnis, -ses, -se    félreértés

e Mitarbeit, -     közreműködés, közös munka
mitarbeiten, -ete, h.-et    együtt dolgozik, együttműködik
r Mitarbeiter, -s, -     munkatárs, dolgozó (ffi)
e Mitarbeiterin, -, -nen     munkatárs, dolgozó (nő)
e Mitarbeiterschaft, -     közreműködés, munkatársak (összessége)

mit/fühlen, -te mit, h. mitge-t; mit+D.    együttérez, vele érez
mitfühlend    együttérző
s Mitgefühl, -s    együttérzés

s Mitglied, -es, -er     tag
e Mitgliedschaft, -     tagság

s Mitleid, -(e)s    részvét, együttérzés
mit/leiden, litt mit, h. mitgelitten    együtt érez
mitleidig    részvétet érző
mitleid(s)los    részvét nélküli

s Mittag, -(e)s, -e    dél, délidő
mittägig    délben
mittäglich    minden délben
mittags    délben

mit/teilen, -te mit, h. mitge-t; +D. +A.    közöl vkivel vmit
mitteilsam    közlékeny
e Mitteilsamkeit, -    közlékenység
e Mitteilung, -, -en    közlés, értesítés

mobil     mobilis, mozgékony
mobilisieren, -te, h.-t    mozgósít, mobilizál
e Mobilität, -     mobilitás, mozgékonyság

s Möbel, -s, -    bútor
möblieren, -te, h.-t    bebútoroz
möbliert    bútorzott

s Modell, -s, -e (lat-it.)     modell, minta
r Modelleur, -s, -e     modellező (ffi)
e Modelleurin, -, -nen     modellező (nő)
modellieren, -te, h.-t; +A./mit +D./aus+D.     modellez, mintáz vmit/vmivel/vmiből
r Modellierer, -s, -     modellező (ffi)
e Modelliererin, -, -nen     modellező (nő)
r Modellist, -en, -en     modellező (ffi)
e Modellistin, -, -nen     modellező (nő)
modeln, -te, h. ge-t    modellez

e Moderation, -, -en     műsorvezetés
r Moderator, -s, …oren     műsorvezető (ffi)
e Moderatorin, -, -nen     műsorvezető (nő)
moderieren, -te, h.-t     műsort vezet

modern (lat-fr.)     modern
modernisieren, -te, h.-t     modernizál
e Modernität, -, -en     modernitás

e Modifikation, -, -en     módosítás, változtatás
r Modifikator, -s, …oren     módosító, változtató dolog
modifizieren, -te, h.-t     módosít, változtat


möglich     lehetséges, lehető
s Mögliche, -n     lehetséges dolgok
möglichenfalls     ha lehetséges, esetleg
möglicherweise     esetleg, talán
e Möglichkeit, -, -en     lehetőség

r Moment, -(e)s, -e    pillanat
momentan    pillanatnyilag, most

r Monarch, -en, -en (gr-mlat.)     uralkodó, egyeduralkodó (ffi)
e Monarchie, -, …ien    monarchia, egyeduralom
e Monarchin, -, -nen     uralkodó, egyeduralkodó (nő)
monarchisch     uralkodói, monarchiai

r Monolog, -(e)s, -e (gr-fr.)     monológ, magánbeszéd
monologisch     monológus
monologisieren, -te, h. -t    monologizál
r Monologist, -en, -en     monológiát folytató ember (ffi)
e Monologistin, -, -nen     monológiát folytató ember (nő)

s Monopol, -s, -e (gr-lat.)     monopólium
monopolisieren, -te, h.-t     monopolizál
r Monopolismus, -     monopolizmus
r Monopolist, -en, -en     monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (ffi)
e Monopolistin, -, -nen     monopolista, monopolista vállalkozás
tulajdonosa (nő)
monopolistisch     monopolisztikus

montieren, -te, h.-t    összeszerel
r Monteur, -s, -e    szerelő (ffi)
e Monteurin, -, -nen    szerelő (nő)
e Montierung, -,- en    szerelés

s Moor, -(e)s, -e    láp, mocsár
moorig    lápos, ingoványos

r Mord, -(e)s, -e     gyilkosság
morden, -ete, h. ge-t     meggyilkol
r Mörder, -s, -     gyilkos (ffi)
e Mörderin, -, -nen     gyilkos (nő)
mörderisch     gyilkos

r Morgen, -s, -    reggel
morgen    holnap
morgend    holnapi
morgendlich    reggeli
morgens    reggelente
morgig    holnapi

s Motiv, -s, -e (lat-mlat-fr.)     ok, indíték, motívum
e Motivation, -, -en     motiváció, ösztönzés
motivational     ösztönző
r Motivator, -s, …oren     ösztönző, motiváló dolog/ember (ffi)
e Motivatorin, -, -nen     ösztönző, motiváló dolog/ember (nő)
motivieren, -te, h.-t; mit+D.      motivál, ösztönöz vmivel
e Motivierung, -, -en     motiválás, ösztönzés

r Motor, -s, …toren    motor
…motorig    …motorú
motorisch    motorikus, géppel hajtott
motorisieren, -te, h.-t    motorizál
e Motorisierung, -, -en    motorizálás

s Museum, -s, Museen (gr-lat.)     múzeum
r Museologe, -n, -n     muzeológus (ffi)
e Museologin, -, -nen     muzeológus (nő)
e Museologie, -     muzeológia

e Musik, -, -en (gr-lat-fr.)     zene
musikalisch     zenei
e Musikalität, -     muzikalitás, zenei tehetség
r Musikant, -en, -en     zenész (ffi)
e Musikantin, -, -nen     zenész (nő)
r Musiker, -s, -     zenész, zenekar tagja (ffi)
e Musikerin, -, -nen     zenész, zenekar tagja (nő)
musizieren, -te, h.-t     zenél, muzsikál

r Muskel, -s, -n    izom
muskelig    izmos
muskulär    izmos
e Muskulatur, -, -en    izomzat
muskulös    izmos, erős

r Mut, -(e)s    bátorság
mutig    bátor
mutlos    bátortalan
e Mutlosigkeit, -    bátortalanság

e Mühe, -, -n     fáradság, fáradozás
mühelos     könnyűszerrel, nehézség nélkül
mühevoll     fáradságos, fáradalmas
mühsam     fáradságos, vesződséges
mühselig     fáradságos, fáradalmas

e Mystik, -     misztika
mysteriös     titokzatos, rejtélyes
mystifizieren, -te, h.-t     ámít, félrevezet

r Nachbar, -s/-n, -n     szomszéd (ffi)
e Nachbarin, -, -nen     szomszéd (nő)
nachbarlich    szomszédos
e Nachbarschaft, -     szomszédság

nach/denken,dachte nach, h.nachgedacht    elgondolkozik vmin
über+A.   
nachdenklich    elgondolkoztató
e Nachdenklichkeit, -    gondolkodás, elmélkedés

e Nachfolge,-     követés
nach/folgen, -te nach, i. nachgefolgt; +G.    követ vkit
nachfolgend    következő, követő
r Nachfolger, -s, -    követő, utód (ffi)
e Nachfolgerin, -, -nen    követő, utód (nő)   

e Nachfrage, -, -n    kérdezősködés, tudakozódás
nach/fragen, -te nach, h. nachge-t    kérdezősködik, érdeklődik

r Nachlaß, -asses, -asse/-ässe     elhagyás, otthagyás, hátrahagyás
nach/lassen, liess nach, h. nachgelassen     elenged, elhagy, hátrahagy
e Nachlassenschaft, -     hagyaték
nachlässig     gondatlan, elhanyagolt
e Nachlässigkeit, -    hanyagság, gondatlanság

r Nachmittag, -s, -e     délután
nachmittäglich     minden délután, délutánonként
nachmittags     délutánonként

r Nachteil, -s, -e     kár, hátrány
nachteilig     káros, hátrányos

s Nähen, -s     varrás
nähen, -te, h. ge-t     varr
e Näherei, -, -en     varrás, varroda
e Näherin, -, -nen     varrónő
e Naht, -, Nähte     varrás, varrat
nahtlos     varrás/varrat nélküli

nähren, -te, h. ge-t     táplál, el-/fenntart
nahrhaft     tápláló
e Nahrung, -, -en     táplálék

naiv (lat-fr.)     naív, hiszékeny
e Naivität, -     naivitás, hiszékenység

r Name, -ns, -n     név
namenlos     névtelen, ismeretlen
r/e Namenlose, -n, -n, ein -r     névtelen, ismeretlen (ffi/nő)
namens     név szerint, nevű
namentlich     név szerinti

r Narr, -en, -en     bolond
narren, -te, h. ge-t     bolondít, bolonddá tesz
e Narrheit, -, -en     bolondság
e Närrin, -, -nen     bolond (nő)
närrisch     bolond, bolondos

e Nation, -, -en (lat-fr.)    nemzet
national     nemzeti
s Nationale,-s, - (öst.)     személyes adatok (osztr.)
e Nationalität, -, -en     nemzetiség, állampolgárság

r Nationalismus, -     nacionalizmus
e Nationalisierung, -, -en     nacionalizálás, államosítás
nationalisieren, -te, h.-t     államosít
r Nationalist, -en, -en     nacionalista (ffi)
e Nationalistin, -, -en     nacionalista (nő)
nationalistisch     nacionalista

r Navigator, -s, …oren (lat)     navigátor, irányító (ffi)
e Navigatorin, -, -nen     navigátor, irányító (nő)
r Navigateur, -s, -e     navigátor (ffi)
e Navigation, -     navigáció, irányítás
navigatorisch     navigációs, irányítói
navigieren, -te, h.-t    hajót v. repülőt irányít

r Nebel, -s, -     köd
nebelhaft     ködös, ködszerű
nebelig     ködös
nebeln, -te, h. ge-t     köd van, ködös idő van
neblig     ködös

negativ    negatív
r Negativismus, -    negativizmus, elutasító viselkedés
e Negativität, -     negativitás, elutasító viselkedés
s Negativum, -s, …va     negatívum, kedvezőtlen dolog

r Neid, -(e)     irigység
neiden, -ete, h. ge-t; +D., +A.     irigyel vkitől vmit
r Neider,- s, -    irigy, irigykedő (ffi)
e Neiderin, -, -nen    irigy, irigykedő (nő)
neidisch     irigy
neidlos     irigységtől mentes
neidvoll     irigy

r Nerv, -s/-en, -en     ideg
nerven, -te, h. ge-t;  mit +D.     idegesít vmivel
nervend     idegesítő
nervös     ideges
e Nervosität, -, -en     idegesség

nett    kedves, csinos
netterweise    kedvesen
e Nettigkeit, -, -en    kedvesség

neu     új
neuartig     újszerű
neuerlich     legújabban, újabban
neuern, -te, h. ge-t     újít
e Neuerung, -, -en     újítás
neuestens     legújabban
e Neuheit, -, -en     újdonság, vminek új volta
neulich     múltkor, nemrég

neutral     semleges
neutralisieren, -te, h.-t     semlegesít
e Neutralität, -     semlegesség
e Neutralisierung, -, -en    semlegesítés

niedrig     alacsony
e Niedrigkeit, -, -en     alacsonyság

s Niveau, -s, -s    nívó, színvonal, szint
niveaulos    nívótlan, színvonal nélküli
e Niveaulosigkeit, -    nívótlanság, színvonal nélküliség
niveauvoll    színvonalas

Nord     Észak
r Norden, -s     északi terület
nordisch     északi
nördlich     északi

normal     normális
normalerweise    normál módon
normalisieren, -te, h.-t     normalizál

r Notar, -s, -e (lat.)     jegyző, közjegyző (ffi)
s Notariat, -(e)s, -e     közjegyzői iroda, közjegyzőség
notariell     közjegyzői
e Notarin, -, -nen    jegyző, közjegyző (nő)
notarisch     közjegyzői

r Notfall, -(e)s, Notfälle    kényszerhelyzet, szükségállapot
notfalls    szükség esetén

notieren, -te, h. –t    feljegyez, jegyez
e Notierung, -, -en    feljegyzés, jegyzés

nötig    szükséges
nötigenfalls    szükség esetén

notwendig     szükséges
e Notwendigkeit, -, -en     szükségesség, szükség

e Novelle, -, -n (lat-it.)     novella, kisregény
r Novellist, -en, -en     novellaíró (ffi)
e Novellistik, -     novellisztika, novella irodalom
e Novellistin, -, -nen     novellaíró (nő)
novellistisch     novellaszerű

e Nummer,- , -n    szám, számjegy
nummerieren, -te, h.-t    megszámlál, beszámoz
e Nummerierung, -, -en    számolás, számozás

nutzen, -te, h. ge-t; +D.     használ vkinek/vminek
nutzbar     használható, hasznosítható
e Nutzbarkeit, -, -en    használhatóság, hasznosíthatóság
e Nutzbarmachung, -     hasznosítás
nützlich     hasznos
e Nützlichkeit, -, -en     hasznosság
nutzlos     haszontalan, használhatatlan
e Nutzlosigkeit, -    haszontalanság, használhatatlanság

s Objekt, -(e)s, -e    objektum, tárgy
objektiv    objektív, tárgyilagos

obligat (lat.)     kötelező
e Obligation, -, -en     kötelezettség, felelősség; kötvény
r Obligationär, -s, -e (schw.)     kötvényes (ffi)
e Obligationärin, -, -nen     kötvényes (nő)
obligatorisch     kötelező, kötelmi
s Obligatorium, -s, …ien     kötelezettség
s Obligo, -s, -s     kötelezettség, felelősség

offen     nyílt, nyitott
offenbar     nyilvánvaló
offenbaren, -te, h. (ge)-t     kinyilvánít, kinyilatkoztat
e Offenbarung, -, -en    nyilatkozat, kinyilatkoztatás

offensiv (lat-nlat.)     támadó, offenzív
e Offensive, -, -n     támadás, offenzíva

öffentlich     nyilvános
e Öffentlichkeit, -, -en     nyilvánosság

öffnen, -ete, h. ge-t    nyit
r Öffner,- s, -    nyitó
e Öffnung, -, -en    nyitás

oft        gyakran
oftmalig    gyakori
oftmals    gyakran, sokszor

r Ökologe, -n, -n (gr-nlat.)     ökológus (ffi)
e Ökologie, -     ökológia, környezettan
e Ökologin, -, -nen     ökológus (nő)
ökologisch     ökológiai

r Ökonom, -en, -en (gr-lat.)     közgazdász (ffi)
e Ökonomie, -, …ien     közgazdaságtan
e Ökonomik, -     gazdaságtan
e Ökonomin, -, -nen     közgazdász (nő)
ökonomisch     közgazgasági, gazdasági

s Öl, -(e)s, -e     olaj
ölen, -te, h. ge-t     beolajoz,olajjal be-/megken
ölhaltig     olajtartalmú
ölig     olajos

e Ohnmacht, -, -en    ájulás, kábultság
ohnmächtig     elájult
ohnmächtig werden     elájul

s Olympia, -(s) (gr.)     olimpia
e Olympiade, -, -n     olimpia
r Olympionike, -n, -n     olimpiai játékok győztese
olympisch     olimpiai

e Operation, -, -en (lat.)     operáció
e Operateur, -s, -e     operációt végző orvos (ffi)
e Operateurin, -, -nen     operációt végző orvos (nő
operativ     sebészi, műtéti
operieren, -te, h.-t; an+D.     operál vmit

e Opposition, -, -en (lat-fr.)     ellenzék
oppositär     ellenzéki
oppositionell     ellenzéki
oppositiv     ellenzéki

e Optik, -, -en (gr-lat.)     optika
r Optiker, -s, -     optikus (ffi)
e Optikerin, -, -nen     optikus (nő)

optimieren (lat-nlat.), -te, h.-t     optimalizál, optimumot
meghatároz
e Optimierung, -, -en     optimalizálás, optimum meghatározása

r Optimismus, - (lat-fr.)     optimizmus, pozitív életfelfogás
r Optimist, -en, -en     optimista, életigenlő ember (ffi)
e Optimistin, -, -nen     optimista, életigenlő ember (nő)
optimistisch     optimista

e Option, -, -en    opció, lehetőség
optional    opcionális, választható

s Orchester, -s, - (gr-lat-roman.)     zenekar
orchestral     zenekari
e Orchestration, -, -nen     zenekarra való alkalmazás, hangszerelés
orchestrieren, -te, h. -t     zenekarra alkalmaz, hangszerel
e Orchestrierung, -, -en     hangszerelés, zenekarra való feldolgozás

ordnen, -ete,  h. ge-t    rendez, rendbe hoz
r Ordner, s-, -     (irat/levél-) rendező
e Ordnung, -, -en     rend
ordnungsgemäß     rendes, szabályszerű

s Organ, -s, -e    szerv
organisch    szervi, szerves

e Organisation, -, -en      szervezés
r Organisator, -s, …oren     szervező (ffi)
e Organisatorin, -, -nen     szervező (nő)
organisatorisch     szervezési
organisieren, -te, h.-t     szervez

original     eredeti
s Original, -s, -e     eredeti
e Originalität, -, -en     eredetiség, sajátosság
originell     eredeti, valódi

r Ort, -(e)s, -e    hely, helyszín
örtlich    helyi
e Örtlichkeit, -, -en    hely, helység

packen, -te, h. ge-t    pakol, csomagol
r Packer, -s, -    csomagoló (ffi)
e Packerei, -    csomagolás, pakolás
e Packerin, -, -nen    csomagoló (nő)
s Packerl, -s, -n (öst.)    kis csomag (osztr.)

r Pädagoge, -n, -n (gr-lat.)     pedagógus (ffi)
e Pädagogik, -     pedagógia
e Pädagogin, -, -nen     pedagógus (nő)
pädagogisch     pedagógiai

r Pakt, -(e)s, -e     szerződés, egyezség
paktieren, -te, h.-t; mit+D.     szerződik, megállapodik vkivel

e Panik, -, -en    pánik
panikartig    pánikszerűen

s Parfüm, -s, -e     parfüm, illatszer
e Parfümerie, -, -ien     parfüméria, illatszerbolt
parfümieren, -te, h.-t     parfümöz, illatosít

s Parlament, -(e)s, -e (gr-lat-fr-eng.)     parlament
r Parlamentarier, -s, -     parlamenti képviselő (ffi)
e Parlamentarierin, -, -nen     parlamenti képviselő (nő)
parlamentarisch     parlamenti

e Parodie, -, …ien (gr-lat-fr.)     paródia
parodieren, -te, h.-t    parodizál
parodisch     paródiszerű
r Parodist, -en, -en     parodista (ffi)
e Parodistin, -, -nen     parodista (nő)

e Partei, -, -en    párt
parteigemäß     pártszerű
parteilos     pártonkívüli
r/e Parteilose, -n, -n, ein -r    pártonkívüi (ffi/nő)
e Parteilosigkeit, -, -en     pártonkívüliség

e Passion, -, -en    szenvedély
passioniert     szenvedélyes

passiv     passzív, tétlen
e Passivität, -     passzivitás, tétlenség

e Pasteurisation, -, -en (fr.)     pasztörizálás, tartósítás
pasteurisieren, -te, h.-t     pasztörizál, tartósít
e Pasteurisierung, -, -en     pasztörizálás, tartósítás

e Pension, -, -en (lat-fr.)     nyugdíj
r Pensionär, -s, -e     nyugdíjas (ffi)
e Pensionärin, -, -nen     nyugdíjas (nő)
pensionieren, -te, h.-t    nyugdíjaz
r Pensionist, -en, -en (öst., schw.)     nyugdíjas (ffi)
e Pensionistin, -, -nen (öst.,schw.)     nyugdíjas (nő)

e Periode, -, -n (gr-lat.)     periódus, időszak
periodisch     periodikus, időszaki
periodisieren, -te, h.-t     periodizál, időszakokra oszt
e Periodisierung, -, -en     periodizálás, időszakokra való felosztás
e Periodizität, -     periodikusság

e Person, -, -en    személy
s Personal, -s     személyzet
e Personalität, -, -en    személyiség
e Personifikation, -, -en    megszemélyesítés
personifizieren, -te, h.-t     megszemélyesít
persönlich     személyesen
e Persönlichkeit, -, -en    személyiség

e Perspektive, -, -n     perspektíva, távlat
perspektivisch     távlati

s Pfand, -(e)s, Pfänder    zálog, üvegbetét
pfändbar    zálog alá vehető, lefoglalható
pfänden, -ete, h. ge-t    zálogol, lefoglal
e Pfändung, -, -en    zálogolás, letiltás
pfändungsfrei    nem zálogolható

r Pfeffer, -s    bors
pfefferig    borsos
pfeffern, -te, h. ge-t    borsoz

e Pfeife, -, -n    síp, pipa
pfeifen, pfiff, h. gepfiffen    sípol, fütyül
r Pfeifer, -s, -    sípoló, sípos, dudás (ffi)
e Pfeiferin, -, -nen    sípoló, sípos, dudás (nő)
e Pfeiferei, -, -en    sípolás, fütyülés

e Pflanze, -, -n     növény
pflanzen, -te, h. ge-t     elültet, ültet
pflanzlich     növényi
e Pflanzung, -, -en     ültetés, ültetvény

e Pflege, -, -n     ápolás
pflegen, -te, h. ge-t    ápol, gondoz
r Pfleger, -s, -     ápoló (ffi)
e Pflegerin, -, -nen     ápoló (nő)

e Pflicht, -, -en     kötelesség
pflichtbewußt     kötelességtudó
pflichtgemäß     kötelességszerű
pflichtig     köteles

e Philharmonie, -, …ien (gr.)     filharmonikus zenekar
r Philharmoniker, -s, -     filharmonikus zenekari tag (ffi)
e Philharmonikerin, -, -nen     filharmonikus zenekari tag (nő)
philharmonisch     filharmonikus

r Philosoph, -en, -en (gr-lat.)     filozófus, gondolkodó (ffi)
e Philosophie, -, …ien    filozófia
philosophieren, -te, h.-t    filozofál, bölcselkedik
e Philosophin, -, -nen     filozófus, gondolkodó (nő)
philosophisch     filozófiai

e Physik, - (gr-nlat.)     fizika
physikalisch     fizikai
r Physiker, -s, -     fizikus (ffi)
e Physikerin, -, -nen     fizikus (nő)

s Plakat, -(e)s, -e    plakát, falragasz
plakatieren, -te, h.-t    kiplakátol, kifüggeszt
r Plakatierer, -s, -    kiplakátoló, kifüggesztő (ffi)
e Plakatiererin, -, -nen    kiplakátoló, kifüggesztő (nő)
plakativ    plakátszerű

r Plan, -(e)s, Pläne    terv, tervezet
planbar    tervezhető
e Planbarkeit, -    tervezhetőség
planen, -te, h. ge-t    tervez
e Planung, -, -en    tervezés

r Planet, -en, -en (gr-lat.)    bolygó, planéta
planetarisch     bolygókat érintő, bolygószerű
s Planetarium, -s, …ien     planetárium, csillagvizsgáló

e Poliklinik, -, -en    klinika
poliklinisch    klinikai

e Politik, -, -en (gr-fr.)     politika
r Politiker, -s, -     politikus (ffi)
e Politikerin, -, -nen     politikus (nő)
politisch    politikai
politisieren, -te, h.-t    politizál
e Politisierung, -     politizálás

e Polizei, -, -en (gr-lat-mlat.)     rendőrség
r Polizist, -en, -en     rendőr (ffi)
e Polizistin, -, -nen     rendőr (nő)

populär (lat-fr.)    népszerű, közkedvelt
e Popularität, -     népszerűség, közkedveltség
popularisieren, -te, h.-t     népszerűsít

s Porträt, -(e)s, -e     portré, arckép
porträtieren, -te, h.-t; +A.     portrét fest, arcképet fest vkiről
r Porträtist, -en, -en    arcképfestő (ffi)
e Porträtistin, -, -nen    arcképfestő (nő)

e Position, -, -en (lat.)     pozíció, helyzet
positionieren, -te, h.-t    pozicionál

e Praktik, -, -en (gr-lat-mlat-fr.)    gyakorlat, praktikum
r Praktikant, -en, -en     gyakornok (ffi)
e Praktikantin, -, -nen     gyakornok (nő)
s Praktikum, -s, …ka     gyakorlat, szakmai gyakorlat
praktisch     gyakorlati

e Präsentation, -, -en (lat-mlat.)     prezentáció, bemutatás
r Päsentator, -s, …oren     előadó (ffi)
e Präsentatorin, -, -nen     előadó (nő)
präsentieren, -te, h.-t; +D.    előad, prezentál vkinek
e Präsentierung, -, -en     prezentálás, előadás, bemutatás

s Prinzip, -s, -e/-ien     elv, alapelv
prinzipiell     elvi, elvből
prinzipienlos     elvtelen
prinzipientreu     elvhű

privatisieren, -te, h.-t     privatizál, magánkézbe ad
e Privatisierung, -     privatizálás, magánkézbe adás

s Produkt, -(e)s, -e (lat.)     termék
e Produktion, -, -en      termelés, előállítás
produktionsfähig     termelőképes
e Produktivität, -     termelékenység
r Produzent, -en, -en     termelő (ffi)
e Produzentin, -, -nen     termelő (nő)
produzieren,- te, h.-t     termel, előállít

e  Profession, -, -en (lat-fr.)     hivatás, szakma
professional     hivatásos
professionell     hivatásos
r Professional, -s, -s     professzionális, profi
r Profi, -s, -s     professzionális, profi

s Programm, -s, -e (gr-lat.)     programm
programmieren, -te, h.-t    programmoz
r Programmierer, -s, -     programozó (ffi)
e Programmiererin, -, -nen     programozó (nő)

e Prokura, -, …ren (lat-it.)     cégvezetés
r Prokurator, -s, …oren     ügyvezető, meghatalmazott (ffi)
e Prokuratorin, -, -nen     ügyvezető, meghatalmazott (nő)
r Prokurist, -en, -en     cégvezető, cégvez. meghatalmazott (ffi)
e Prokuristin, -, -nen     cégvezető, cégvez. meghatalmazott (nő)

r Prophet, -en, -en (gr-lat.)     próféta, jós, látnok (ffi)
e Prophetie, -, …ien     prócécia, jóslat, jövendölés
e Prophetin, -, -nen     próféta, jós, látnok (nő)
prophetisch     prófétai, jósló, látnoki

s Protokoll, -s, -e     jegyzőkönyv
r Protokollant, -en, -en    jegyzőkönyvvezető (ffi)
e Protokollantin, -, -nen     jegyzőkönyvvezető (nő)
protokollarisch    jegyzőkönyvi

s Prozent, -(e)s, -e    százalék
…prozentig    … százalékos
prozentual    százalékos
prozentuell    százalékos

prüfen, -te, h. ge-t     vizsgázik
r Prüfer, -s, -     vizsgázó
e Prüfung, -,- en     vizsga

r Prügel, -s, -    verés, testi fenyítés
e Prügelei, -, -en     verekedés
prügeln, -te, h. ge-t    verni, megverni, ütni
sich prügeln, -te s., h. s. ge-t    verekedik

publizieren (lat.), -te, h.-t     kiad, publikál, megjelentet
e Publizierung, -, -en     kiadás, publikálás, megjelentetés
r Publizist, -en, -en     író, újságíró (ffi)
e Publizität, -     publicitás, nyilvánosság

r Punkt, -(e)s, -e    pont
punkten, -te, h. ge-t    kipontoz
punktieren, -te, h.-t    kipontoz, pontoz
punktiert    pöttyös
e Punktierung, -, -en    pontozás

putzen, -te, h. ge-t    takarít, megtisztít
r Putzer, -s, -    takarító (ffi)
e Putzerei, -, -en    takarítás
e Putzerin, -, -nen    takarító (nő)

e Qual, -, -en    kín
quälen, -te, h. ge-t    kínoz, gyötör
sich quälen, -te s., h. s. ge-t    kínlódik, gyötrődik
e Quälerei, -, -en    kínzás
quälerisch    kínzó, gyötrő

e Qualifikation, -, -en (lat-mlat-fr-eng.)     kvalifikáció, képesítés
qualifizieren, -te, h.-t    képesít, minősít
e Qualifizierung, -, -en     kvalifikáció, képesítés

e Qualität, -, -en (lat.)     minőség
qualitativ     minőségi

r Qualm, -(e)s, -e     gomolyag, füst
qualmen, -te, h. ge-t     füstöl
qualmig     füstös, gomolygó

e Quantität, -, -en (lat.)     mennyiség
quantitativ     mennyiségi

r Quark, -(e)s    túró
quarkig    túrós

r Rabatt, -(e)s, -e (lat-it.)     árengedmény, rabatt
rabattieren, -te, h.-t     árengedményt ad
e Rabattierung, -, -en     árengedmény adás

e Rache, -     bosszú, bosszúállás
rächen, -te, h. ge-t     megbosszul, bosszút áll
r Rächer, -s, -    bosszúálló (ffi)
e Rächerin, -, -nen    bosszúálló (nő)
rächerisch     bosszúálló
r Rachgier, -    bosszúvágy
rachgierig    bosszúvágyó

r Rahmen, -s, -    keret
rahmen, -te, h. ge-t    bekeretez, keretez

rank    görbe, hajlékony, karcsú
r Rank, -(e)s, Ränke (oberdt., schw.)    kanyar
e Ranke, -, -n    inda, kacs
ranken, -te., h. ge-t    indát ereszt
rankenartig    indaszerű
rankig    indaszerű, indás

rapid     gyors
e Rapidität, -     gyorsaság, hirtelenség

rar     ritka
e Rarität, -, -en    ritkaság

rasant    gyors
e Rasanz, -    száguldás, iram

e Rast, -, -en     pinehő, szünet, megszakítás
rasten, -ete, h. ge-t     pihen, szünetel
rastlos     szüntelen(ül), fáradhatatlan(ul)

r Rat, -(e)s, …schläge     tanács
raten, riet, h. ge-; +D.    tanácsol vkinek
rätlich     tanácsos, ajánlatos
ratlos     tanácstalan
e Ratlosigkeit, -    tanácstalanság
ratsam     tanácsos

s Rätsel, -s, -     rejtély, talány
rätselhaft     rejtélyes, talányos

r Raub, -(e)s     rablás, rablott holmi
rauben, -te, h. ge-t     rabol
r Räuber, -s, -     rabló, zsivány (ffi)
e Räuberin, -, -nen     rabló, zsivány (nő)
räuberisch    rabló
raubgierig     prédaleső, rabolni vágyó

r Rauch, -(e)s     füst
rauchen, -te, h. ge-t     füstöl, gőzölög, dohányzik
s Rauchen, -     dohányzás
r Raucher, -s, -     dohányzó, dohányos
rauchfrei     füstmentes
rauchig     füstös

reagieren, -te, h.-t; auf+A.     reagál, visszahat vmire
e Reaktion, -, -nen    reakció, reagálás
reaktionär     reakciós

realisieren, -te, h.-t     realizál, megvalósít
e Realität, -, -en     realitás, valóság, valószerűség

r Rebell, -en, -en     lázadó, felkelő (ffi)
e Rebellin, -, -nen    lázadó, felkelő (nő)
rebellieren, -te, h.-t     lázad, felkel
e Rebellion, -, -en     lázadás, felkelés
rebellisch     lázadó, felkelő

rechnen, -ete, h. ge-t; mit+D.     számol vmivel, számításba vesz
s Rechnen, -s     számolás
r Rechner, -s, -    számoló, számológép
e Rechnung, -, -en    számla

s Recht, -es, -e     jog, törvény, igazság
rechten, -ete, h. ge-t; mit+D., um/über+A.     pereskedik, perlekedik vkivel vmiről
rechtlich     jogi, jogos, törvényes, becsületes
e Rechtlichkeit, -    jogosság, törvényesség, becsületesség
rechtlos     jogtalan, jog nélküli
e Rechtlosigkeit, -    jogtalanság, jog nélküliség
rechtsgültig     jogerős, jogérvényese Rede, -, -n     beszéd, szónoki beszéd
reden, -ete, h. ge-t     beszél, szól
s Reden, -s     beszéd, szó
redescheu     szűkszavú, beszédtől idegenkedő
r Redner, -s, -     szónok (ffi)
e Rednerin, -, -nen     szónok (nő)
rednerisch    szónoki

s Referat, -(e)s, -e (lat.)     előadás
r Referent, -en, -en     előadó, referens (ffi)
e Referentin, -, -nen     előadó, referens (nő)
referieren, -te, h.-t     rövid előadást tart, referál

e Referenz, -, -en (lat-fr.)     referencia, ajánlás
referenzieren, -te, h.-t     hivatkozik vmire

r Reflektor, -s, -…oren     reflektor, fényszóró
reflektieren, -te, h.-t     fényt visszaver
reflektorisch     visszaverődéses

e Reform, -, -en (lat-fr.)     reform, megújítás, átalakítás
r Reformer, -s, -     reformáló ember (ffi)
e Reformerin, -, -nen     reformáló ember (nő)
reformerisch     reformi
reformieren, -te, h.-t     reformál, megújít, átalakít
e Reformierung, -, -en     reformálás, megújítás, átalakítás

e Regel, -, -n     szabály, szokás
regelbar     szabályozható
regelhaft     szabályszerű, előírásos
regellos     szabálytalan
regelmäßig     szabályos, szabályszerű, rendszeres
regeln, -te, h. ge-t     szabályoz
regelrecht     szabályos
e Regelung, -, -en    szabályozás
regelwidrig    szabályellenes
e Regelwidrigkeit, -    szabályellenesség
r Regler, -s, -     szabályozó

r Regen, -s, -     eső
regnen, -ete, h. ge-t     esik az eső
regnerisch     esős

regieren, -te, h.-t     kormányoz, irányít, igazgat
e Regierung, -, -en     kormány, uralom

regulär     szabályos
e Regularität, -, -en     szabályosság, rendszeresség
e Regulation, -, -en     szabályozás
regulativ     szabályozó
regulieren, -te, h.-t     szabályoz

reich     gazdag
reichhaltig     gazdag, tartalmas
s Reichtum, -(e)s, -tümer     gazdagság

rein     tiszta
e Reinheit, -     tisztaság
reinigen, -te, h. ge-t     tisztít, tisztogat
reinlich     tiszta

e Reise, -, -n     utazás, út
reisefertig     útra kész
reisen, -te, i./h. ge-t     elutazik, utazik
r/e Reisende, -n, -n, ein -r    utazó, utas (ffi/nő)

reiten, ritt, i./h. geritten     lovagol, lóháton megy
r Reiter, -s, -     lovas (ffi)
e Reiterin, -,- nen     lovas (nő)
e Reiterei,-      lovaglás, lovasság

r Reiz, -es, -e     inger
reizbar     ingerlékeny, ingerelhető
reizen, -te, h. ge-t    (fel)ingerel, izgat
reizend     ingerlő, izgató
reizlos     érdektelen
reizvoll     ingerlő

e Religion, -, -en     vallás
religionslos     vallástalan
religiös     vallásos

e Rente, -, -n     nyugdíj
r Rentner, -s, -     nyugdíjas (ffi)
e Rentnerin, -, -nen      nyugdíjas (nő)

rentieren, -te, h.-t     kamatozik, jövedelmez
rentabel     jövedelmező, rentábilis
e Rentabiliät, -     jövedelmezőség

r Reparateur, -s, -e     szerelő (ffi)
reparabel     szerelhető, javítható
e Reparateurin, -, -nen     szerelő (nő)
e Reparation, -, -en     szerelés, javítás
e Reparatur, -, -en     szerelés, javítás
reparieren, -te, h.-t     szerel, javít
e Reparierung, -, -en     szerelés, javítás

r Report, -(e)s, -e (lat-eng.)     riport
e Reportage, -, -n     riport, tudósítás
r Reporter, -s, -     riporter (ffi)
e Reporterin, -, -nen     riporter (nő)

r Respekt, -(e)s     tisztelet, tekintély, megbecsülés
respektabel     tiszteletreméltó
respektieren, -te, h.-t     tisztel, respektál
respektlos     tiszteletlen
respektvoll     tiszteletteljes

e Restauration, -, -en     restauráció, helyreállítás
r Restaurator, -s, …oren     restaurátor, helyreállítást végző (ffi)
e Restauratorin, -, -nen    restaurátor, helyreállítást végző (nő)
restaurieren, -te, h.-t     restaurál, helyreállít
e Restaurierung, -, -en     restaurálás, helyreállítás

retten, -ete, h. ge-t     ment, megment
rettbar     menthető
r Retter, -s, -     megmentő (ffi)
e Retterin, -, -nen     megmentő (nő)
e Rettung,- , -en     megmentés, menekülés

e Revolution, -, -en (lat-fr.)     forradalom
revolutionär     forradalmi
r Revolutionär, -s, -e     forradalmár (ffi)
e Revolutionärin, -, -nen     forradalmár (nő)
revolutionieren,- te, h.-t     forradalmat csinál

e Rezession, -, -en     gazdasági visszaesés, recesszió
rezessiv     recesszív, visszaeső

s Rheuma, -     reuma
r Rheumatiker, -s, -     reumás beteg (ffi)
e Rheumatikerin, -, -nen     reumás beteg (nő)
rheumatisch     reumás

e Rhythmik, - (gr-lat.)     ritmika
rhythmisch     ritmikus
rhythmisieren, -te, h.-t     ritmizál, ütemez
r Rhythmus, -, …men     ritmus

richtig     helyes, jó, megfelelő
r/e Richtige, -n, -n, ein -r     az igazi (ffi/nő)
s Richtige, -n     a helyes (dolog)
e Richtigkeit, -     helyesség, pontosság

rigoros (lat-mlat.)     szigorú
e Rigorosität, -     szigorúság
s Rigorosum, -s, …sa     szigorlati vizsga

r Ritt, -(e)s, -e     lovaglás
r Ritter, -s, -     lovag
ritterhaft     lovagi, lovagias
ritterlich     lovagi, lovagias
s Rittertum, -(e)s     lvoagság, lovagkor

s Risiko, -s, -s /…ken     kockázat, rizikó
riskant    kockázatos, rizikós
riskieren,- te, h.-t     kockáztat

r Rivale, -n, -n     vetélytárs, rivális (ffi)
e Rivalin, -, -nen     vetélytárs, rivális (nő)
rivalisieren, -te, h.-t; mit+D., um+A.     versenyez, rivalizál vkivel vkin/vmin
e Rivalität, -, -en     vetélkedés, rivalizálás

r Roman, -s, -e (lat-fr.)     regény
romanartig     regényszerű
romanhaft     regényes, terjedelmes, kalandos


e Romantik, - (lat-fr-eng.)     romantika
r Romantiker, -s, -     romantikus (ffi)
e Romantikerin, -, -nen     romantikus (nő)
romantisch     romantikus
romantisieren, -te, h.-t; +A., mit+D.     romantizál vkit vmivel,
idealizált fényben tűntet fel

r Rost, -es, -e     rozsda
rosten, -ete, h./i. ge-et     (meg)rozsdásodik
rostfrei     rozsdamentes
rostig     rozsdás

s Ruder, -s, -     evező
r Ruderer, -s, -     evezős, kormányos
rudern, -te, h./i. ge-t     evez, kormányoz

e Ruhe, -     nyugalom
ruhelos     nyugtalan, nyughatatlan
ruhen, -te, h. ge-t     nyugszik, pihen
ruhevoll     békés, csendes

e Ruine, -, -n     rom
ruinieren, -te, h.-t     tönkretesz, elpusztít

e Sache,-, -n    dolog
sachlich     tárgyi, tárgyilagos
e Sachlichkeit, -     tárgyilagosság

e Saison, -, -s (lat-fr.)     szezon, idény
saisonabhängig     idénytől függő
saisonal     szezonális, időszaki
saisonbedingt     idényhez kötött
r Saison(n)ier, -s, -s (öst.,schw.)     szezonmunkás
saisonsweise    időszakonként, szezononként

r Salut, -(e)s, -e (lat-fr.)     tisztelgés, díszlövés
e Salutation, -, -en     tisztelgés, díszlövés
salutieren, -te, h.-t    tiszteleg, szalutál

s Salz, -es, -e     só
salzen, -te, h. ge-t     sóz, megsóz
salzig     sós

sammeln, -te, h. ge-t     gyűjt
r Sammler, -s, -     gyűjtő
e Sammlung, -, -en     gyűjtemény

r Sand, -(e)s, -e    homok
sanden, -ete, h. ge-t    homokkal beszór
sandig     homokos

sanft    szelíd, enyhe
e Sanftheit, -    szelídség, lágyság
sänftigen, -te, h. ge-t    enyhít, csillapít

r Sang,- (e)s, Sänge    ének
sangbar    énekelhető
e Sangbarkeit, -    énekelhetőség
r Sänger, -s, -    énekes (ffi)
e Sängerin, -, -nen    énekes (nő)
sangelustig    énekelni szerető
sanglos    csendesen, ének nélkül

sanitär (lat-fr.)     egészségügyi
sanitarisch (schw.)     egészségügyi
e Sanität, -     egészségügyi csapat
r Sanitäter, -s, -     mentőorvos (ffi)
e Sanitäterin, -, -nen     mentőorvos (nő)

e Sanktion, -, -en (lat-fr.)     szankció, megtorlás
sanktionieren, -te, h. –t     szankcionál, megtorol
e Sanktionierung, -, -en     szankcionálás, büntetés

sauber    tiszta
e Sauberkeit, -    tisztaság
säuberlich    tiszta
säubern, -te, h. ge-t    tisztít, megtisztít
e Säuberung, -, -en    tisztítás, tisztogatás

sauer     savanyú
säuerlich     savanykás, savanyú, besavanyodott
säuern, -te, h. ge-t     (be)savanyít
säuern, -te, i. ge-t     megsavanyodik

e Säure, -, -n    sav
säurebeständig    saválló
säurefest    saválló
säurefrei    savmentes
säurelöslich    savban oldódóschade     kár
schaden, -ete, h. ge-t; +D.     kárt okoz vminek
r Schaden, -s, Schäden     kár, veszteség
schadhaft     romlott, rongált, károsodott
schadenfroh     kárörvendő
schädigen, -te, h. ge -t     károsít
e Schädigung, -, -en     károsítás
schädlich     káros, ártalmas

schalten, -ete, h. ge –t     kapcsol, bekapcsol
r Schalter, -s, -     kapcsoló (vill.)
e Schaltung, -, -en     kapcsolás (vill.)

r Scham, -     szégyen, szemérem
sich schämen, -te sich, h. sich ge-t; für+A.    szégyelli magát vmi miatt
schamhaft     szégyenlős, szemérmes
schämig     szégyenlős
schamlos     szégyentelen, szemérmetlen

r Schatten, -s, -     árnyék
schatten, -ete, h. ge-t; über+A.    (be)árnyékol, árnyékot vet vmire
schattig     árnyékos, árnyas

r Schaufel, -, -n    lapát
schaufeln, -te, h. ge-t    lapátol

e Schaukel, -, -n    hinta
e Schaukelei, -    hintázás
schaukeln, -te, h. ge-t    hintázik

scheiden, schied, h. geschieden    elválik, házzasságot felbont
e Scheidung, -, -en    válás, házasság felbontása

r Schein, -(e)s, -e    látszat
scheinbar    látszólag
scheinen, schien, h. geschienen; zu+Inf.    tűnik, vhogyan látszik
scheinheilig    álszent
e Scheinheiligkeit, -    álszentség

s Schiff, -(e)s, -e    hajó
schiffbar    hajózható
r Schiffbruch, -(e)s, Schiffbrüche    hajótörés
schiffbrüchig    hajótörött
s Schiffchen, -s, -    hajócska

r Schimpf, -(e)s, -e     szidalom, gúnyolódás
schimpfen, -te, h. ge-t; über+A. / mit+D.     veszekedik vmin/vkivel
schimpflich     csúfos, gyalázatos

schlafen, schlief, h. ge-     alszik
r Schläfer, -s, -     alvó ember
schlaflos     álmatlan
schläfrig     álmos

r Schlag,- (e)s, Schläge    ütés, csapás
schlagartig    hirtelen
schlagbar    üthető
schlagen, schlug, h. geschlagen    üt, ver

r Schlamm, -(e)S, -e     sár, iszap
schlämmen, -te, h. ge-t     iszaptól megtisztít
schlammig     sáros, iszapos

s Schloß, -es, Schlösser     lakat
r Schlosser, -s, -     lakatos
e Schlosserei, -, -en    lakatosmesterség, lakatosműhely

r Schluck, -(e)s, -e    korty, nyelés
schlucken, -te, h. ge-t    lenyel, nyel, kortyol
schlucksen, -te, h. ge-t    csuklik
r Schluckser, -s    csuklás
schluckweise    kortyonként

s Schmalz, -es, -e     zsír, kenőzsír
schmalzen, -te, h. ge-t     (meg)zsíroz, beken
schmalzig     zsíros

e Schmelze, -, -n     olvadás
schmelzbar    olvadékony
schmelzen, -te/schmolz, h. ge-t/ge-     olvaszt, megolvaszt
schmelzen, schmolz, i. geschmolzen     megolvad, olvad

r Schmerz, -es, -en    fájdalom
schmerzen, -te, h. ge-t     fáj
schmerzhaft     fájdalmas
schmerzlich     fájdalmas
schmerzlos     fájdalmatlan
schmerzvoll     fájdalmas

r Schmied, -(e)s, -e     kovács
e Schmiede, -, -n     kovácsműhely
schmieden, -ete, h. ge-t     kovácsol

r Schmuck, -(e)s, -e     dísz, ékesség, ékszer
schmücken, -te, h. ge-t     díszít, ékesít
schmucklos     dísztelen, egyszerű

r Schmuggel, -s    csempészet
schmuggeln, -te, h. ge-t     csempészik
r Schmuggler, -s, -     csempész (ffi)
e Schmugglerin, -, -nen     csempész (nő)

r Schmutz,- es    piszok, kosz
schmutzen, -te, h. ge-t    bepiszkít, beszennyez
schmutzig    piszkos, koszos
e Schmutzigkeit, -    piszkosság, koszosság

r Schnee, -s     hó
es schneit.     esik a hó.
schneebedeckt     hóval fedett
schneeig     havas, hófehér

schneiden, schnitt, h. geschnitten     szab, vág
r Schneider, -s, -     szabó (ffi)
e Schneiderin, -,- nen    szabó (nő)
schneidern, -te, h. ge-t     szab

schnell    gyors
e Schnelligkeit, -, -en    gyorsaság, sebesség

schnitzen, -te, h. ge-t     (fát) farag
r Schnitzer, -s, -     fafaragó, faszobrász
e Schnitzerei, -, -en     fafaragás, faszobrászat

r Schock, -(e)s, -s/-e    sokk
schockieren, -te, h. –t    sokkol, megdöbbent

schonen, -te, h. ge-t     megkímél, kímél
schonend     kímélő, kíméletes
e Schonung, -,-en     kímélés, kímélet
schonungslos     kíméletlen

schön     szép
e Schönheit, -, -en     szépség

schöpfen, -te, h. ge-t    alkot
r Schöpfer, -s, -     alkotó (ffi)
e Schöpferin, -, -nen    alkotó (nő)
schöpferisch    alkotó, kreatív
e Schöpfung, -, -en    alkotás, teremtés

schräg     ferde, rézsútos
e Schräge, -, -n     ferdeség, hajlás
schrägen, -te, h. ge-t     ferdére levág
e Schrägheit, -     ferdeség, hajlás

r Schreck, -(e)s, -e     ijedség, ijedelem, rémület
schrecken, -te, h. ge-t; mit+D.     megijeszt, megrémít vmivel
schrecken, schrak, i. geschrocken     megijed
schreckhaft     ijedős
s Schrecknis, -ses, -se     ijedség, ijedelem, rémület

schreiben, schrieb, h. geschrieben    ír
s Schreiben, -s, -    írás
r Schreiber, -s, -    író (ffi)
e Schreiberei, -, -en (umg.)    írás, irat (közny.)
e Schreiberin, -, -nen    író (nő)

schreien, schrie, h. geschri(e)n     kiabál, ordít, üvölt
r Schreier, -s, -     kiabáló, kiáltozó
e Schreierei, -, -en     kiabálás, kiáltozás

schreiten, schritt, i. geschritten    lép
r Schritt, -(e)s, -e    lépés
schrittweise    lépésenként

e Schrift, -, -en     írás
schriftgemäß     írás szerinti
schriftlich     írásbeli, írott

e Schuld, -, -en    tartozás, adósság, vétek, bűn
schulden, -ete, h. ge-t; +D., +A.     tartozik vkinek vmivel
schuldig     adós, köteles, hibás, bűnös
e Schuldigkeit, -     kötelesség, kötelezettség, tartozás
schuldlos     ártatlan, bűntelen
r Schuldner, -s, -     adós (ffi)
e Schuldnerin, -, -nen    adós (nő)

e Schule, -, -en    iskola
schulen, -te, h. ge-t     tanít, oktat
r Schüler, -s, -     tanuló, diák (ffi)
e Schülerin, -, -nen     tanuló, diák (nő)
schulfrei     tanításmentes, tanítás nélküli
e Schulung, -, -en     képzés, oktatás (csoportban)

r Schutz, -es, -e     védelem
schützen, -te, h. ge-t; vor+D.     véd, óv vkitől/vmitől
r Schützer, -s, -     védelmező, védő
r Schützling, -s, -e     védenc, védett, pártfogolt
schutzlos     védtelen

schwach     gyenge
e Schwäche, -, -n    gyengeség, erőtlenség, betegség
schwächen, -te, h. ge-t     gyengít
e Schwachheit, -, -en     gyengeség
schwächlich     gyenge, gyengécske

r Schwarm, -(e)s, Schwärme    csapat, raj, rajongás
schwärmen, -te, h. ge-t; für+A.    nyüzsög, rajong, lelkesedik vmiért
r Schwärmer, -s, -     rajongó
e Schwärmerei, -, -en     rajongás
schwärmerisch     rajongó

schwarz     fekete
s Schwarz, -(e)s     fekete (szín/festék)
e Schwärze, -, -n     feketeség
schwärzen, -te, h. ge-t     (be-/meg-)feketít
schwärzlich     feketés, sötét

schwatzen, -te, h. ge-t     fecseg, locsog
schwätzen, -te, h. ge-t     fecseg, locsog
r Schwätzer, -s, -     fecsegő ember (ffi)
e Schwätzerin, -, -nen     fecsegő ember (nő)
schwatzhaft     fecsegő, locsogó

e Schwebe, -, -n     lebegés
schweben, -te, h/i. ge-t     lebeg

schweigen, schwieg, h. geschwiegen; über+A.     hallgat, nem szól vmiről
s Schweigen, -s, -     hallgatás
schweigsam     hallgatag, szótlan

e Schweiz, -    Svájc
r Schweizer, -s, -    svájci (ffi)
s Schweizerdeutsch, -/-s    svájci német
schweizerdeutsch    svájci német (nyelv)
e Schweizerin, -, -nen    svájci (nő)
schweizerisch    svájci

schwer      nehéz
schwierig     nehéz, nehézkes, fáradságos
e Schwierigkeit, -, -en     nehézség, akadály, bonyodalom

schwimmen, schwamm, h./i. geschwommen     úszik
r Schwimmer, -s, -     úszó (ffi)
e Schwimmerin, -, -nen     úszó (nő)

r Schwindel, -s, -     szédülés
e Schwindelei, -, -en     szédülés
schwindelhaft     szédítő, szédülést okozó
schwindeln, -te, h. ge-t    szédül
schwindlig     szédítő, szédülést okozó

schwitzen, -te, h. ge-t    izzad
schwitzig (oberdt.)    izzadós

schwül    fülledt, tikkasztó
e Schwüle, -    fülledt meleg, fülledtség

r Schwung, -(e)s, Schwünge    lendület
schwunghaft    lendületes
e Schwungkraft, -    lendület, erő
schwunglos    lendület nélküli
schwungvoll    lendületes

e Seele, -, -n     lélek
seelenlos     lelketlen, lélektelen
seelensgut     jólelkű
seelenvoll     mély érzésű

s Segel, -s, -    vitorla
segelfertig    vitorlázásra kész
segeln, -te, h. ge-t    vitorlázik

r Segen, -s, -    áldás
segenbringend    áldásos
r Segensspruch, -(e)s, Segenssprüche    áldás
segensreich    áldásos, jótékony
segensvoll    áldásos

s Segment, -(e)s, -e (lat.)     szegmens, szelet
segmentär     szegmensekből álló
e Segmentation, -, -en     szegmentálás, szegmentekre osztás
segmentieren, -te, h. –t    szegmentál, szegmensekre oszt
e Segmentierung, -, -en     szegmentálás, szegmentekre osztás

e Seife, -, -n     szappan
seifen, -te, h. ge-t     szappanoz
seifig     szappanos

r Sekretär, -s, -e (lat-mlat-fr.)     titkár (ffi)
s Sekretariat, -(e)s, -e     titkárság
e Sekretärin, -, -nen     titkárnő

selbst     önmaga, saját maga
selbständig     önálló
r/e Selbständige, -n, -n, ein-r    önálló (ffi/nő)
e Selbständigkeit, -     önállóság

r Senat, -(e)s, -e (lat.)     szenátus, tanács
r Senator, -s, …oren     szenátor (ffi)
e Senatorin, -, -nen     szenátor (nő)
senatorisch     szenátusi, tanácsosi

e Sensation, -, -en (lat-mlat-fr.)     szenzáció, feltűnés
sensationell     szenzációs, meghökkentő

sensibel (lat-fr.)     érzékeny
sensibilisieren, -te, h.-t    érzékennyé tesz
e Sensibilität, -     érzékenység
sensitiv     érzékeny
e Sensitivität, -     érzékenység

s Sentiment, -s, -s     érzés
sentimental     szentimentális, érzelmes, érzelgős
e Sentimentalität, -, -en     szentimentalitás, érzelmesség

separat     külön, elkülönített
e Separation, -, -en    elkülönítés
separieren, -te, h.-t; von+D.     elkülönít vkitől/vmitől

e Serie, -, -n (lat.)     sorozat
seriell     sorozatos

sicher     biztos
e Sicherheit, -, -en     biztonság, biztosság, megbízhatóság
sicherlich     biztos(an), bizonyára
sichern, -te, h. ge-t     biztosít,biztonságba helyez
e Sicherung, -, -en     biztosítás, megerősítés

e Sicht, -     kilátás, látás
sichtbar     látható
sichten, -ete, h. ge-et     meglát, észrevesz

siedeln, -te, h. ge-t     letelepít, letelepül
r Siedler, -s, -     települő, telepes
e Siedlung, -, -en     letelepedés, település

r Sieg, -(e)s, -e     győzelem, diadal
siegen, -te, h. ge-t     győz
r Sieger, -s, -     győztes (ffi)
e Siegerin, -, -nen     győztes (nő)
siegreich     győztes, diadalmas

s Signal, -s, -e     jel, jelzés
signalisieren, -te, h. -t     jelez, jelt ad
e Signatur, -, -en     jelzés, jelölés, aláírás
signieren, -te, h.-t     jelez, jelöl, aláír

singen, sang, h. gesungen    énekel
singbar    énekelhető
e Singerei, - (umg.)    énekelgetés (közny.)

r Sinn, -(e)s, -e     érzék, ész, gondolkodás
sinnen, sann, h. gesonnen; auf+A.     elmélkedik, gondolkodik vmiről
sinnfällig     érzékelhető, kézzelfogható
sinnlich     érzékelhető, érzéki
e Sinnlichkeit, -     érzékelhetőség, érzékiség
sinnlos     értelmetlen, képtelen

e Situation, -, -en (lat-mlat-fr.)     szituáció, helyzet
situationell     helyzetnek megfelelő
situativ     helyzetnek megfelelő
situieren, -te, h.-t     szituál, megfelelő helyzetbe hoz

r Skandal, -s, -e (gr-lat-fr.)     lárma, botrány
skandalieren, -te, h.-t     lármáz, zajong
skandalisieren, -te, h.-t    megbotránkoztat
skandalös     botrányos

e Skepsis, - (gr.)     kételkedés, kétkedés
r Skeptiker, -s , -      kételkedő, szkeptikus (ffi)
e Skeptikerin, -, -nen     kételkedő, szkeptikus (nő)
skeptisch     kételkedő, szkeptikus
r Skeptizismus, -     kétkedés, szkepticizmus

e Skizze, -, -n     vázlat, vázlatrajz
skizzenhaft    vázlatos
skizzieren, -te, h.-t     felvázol, vázol

r Sklave, -n, -n (slaw-mgr-mlat.)     rabszolga (ffi)
e Sklaverei, -     rabszolgaság
e Sklavin, -, -nen     rabszolga (nő)
sklavisch    szolgai

r Soldat, -en, -en (lat-it.)     katona (ffi)
e Soldatin, -, -nen     katona (nő)
soldatisch     katonai

e Sonne, -, -n     nap
sonnen, -te, h. ge-t     napoztat, napra kitesz
sonnig     napos

e Sorge, -, -n     gond, aggodalom, aggály
sorgen, -te, h. ge-t; für+A.     aggódik, gondoskodik vkiről/vmiről
sorgenvoll     gondterhelt
e Sorgfalt, -     gondosság
sorgfältig     gondos
sorglos     gondtalan
sorgsam     gondos

sozial (lat-fr.)     szociális, társadalmi
e Sozialisation, -, -en      szocializáció, társadalmi beilleszkedés
sozialisieren, -te, h.-t     szocializálódik, beilleszkedik
e Sozialisierung, -, -en     szocializálódás, beilleszkedés

r Sozialismus, - (lat-fr.)     szocializmus
r Sozialist, -en, -en     szocialista (ffi)
e Sozialistin, -, -nen     szocialista (nő)
sozialistisch     szocialista

spannen, -te, h. ge-t     feszít, megfeszít
spannend     érdekfeszítő
e Spannung, -, -en     feszültség

r Spediteur, -s, -     szállító, szállítmányozó
e Spedition, -, -en     szállítás, fuvarozás

r Spekulant, -en, -en     spekuláns, tőzsdés (ffi)
e Spekulantin, -, -nen     spekuláns, tőzsdés (nő)
e Spekulation, -, -en     spekuláció, nyerészkedés
spekulativ     nyerészkedő
spekulieren, -te, h.-t    tőzsdén nyerészkedik

e Sperre, -, -n     lezárás
sperren, -te, h. ge-t     lezár

e Spezialisation, -, -en (lat-fr.)     specializálódás, szakosodás
sich spezialisieren, -te sich, h. sich –t; auf+A.     specializálódik, szakosodik vmire
e Spezialisierung, -, -en     specializálódás, szakosodás
r Spezialist, -en, -en     specialista, szakember (ffi)
e Spezialistin, -, -nen     specialista, szakember (nő)
e Spezialität, -, -en     specialitás, sajátosság

s Spiel, -(e)s, -e     játék
spielen, -te, h. ge-t     játszik
r Spieler, -s, -     játékos
e Spielerei, -, -en    játszadozás
spielerisch     játékos
spielig     játékos kedvű

r Spion, -s, -e (germ-it.)     kém (ffi)
e Spionage, -, -n     kémkedés
spionieren, -te, h. -t     kémkedik
e Spionin, -, -nen     kém (nő)

spiritual (lat-mlat.)     spirituális, szellemi
e Spiritualien (Pl.)     lelki ügyek
spiritualisieren,- te, h.-t    spiritualizál
e Spiritualität, -     spiritualitás, lelkiség
spirituell     spirituális, lelki, szellemi

r Sponsor, -s, …oren (lat-eng.)     szponzor, támogató (ffi)
e Sponsorin, -, -nen      szponzor, támogató (nő)
s Sponsoring, -s     szponzorálás, támogatás

r Sport, -(e)s, -e     sport, testedzés
sporteln, -te, h. ge-t     sportol
r Sportler, -s, -     sportoló (ffi)
e Sportlerin, -, -nen     sportoló (nő)
sportlerisch     sportos
sportlich     sportos

e Sprache, -, -n     nyelv
sprachlich     nyelvi
sprachlos     megnémult, szótlan

sprechen, sprach, h. gesprochen     beszél
r Sprecher, -s,-     beszélő

e Spur, -, -en    nyom, csapás
spurlos     nyomtalanul

spüren, -te, h. ge-t     érez
spürbar     érezhető

r Staat, -(e)s, -en    állam
staatenlos     hontalan
e Staatenlosigkeit, -    hontalanság
staatlich     állami

stabil (lat.)     stabil, állandó
stabilieren,- te, h.-t      stabilizál, állandósít
stabilisieren, -te, h.-t    stabilizál, állandósít
e Stabilisierung, -, -en     stabilizálás, állandósulás
e Stabilität, -     stabilitás, állandóság

stark     erős
e Stärke, -,- n     erő, erősség
stärken,- te, h. ge-t     erősít, erőssé tesz
e Stärkung, -, -en    erősítés

e Statistik, -, -en    statisztika
r Statistiker, -s, -     statisztikus (ffi)
e Statistikerin, -, -nen     statisztikus (nő)
statistisch     statisztikai

r Staub, -(e)s, -e/Stäube     por
stauben, -te, h. ge-t     porzik
stäuben, -te, h. ge-t     (ki-/le-)porol
staubfrei     pormentes, portalan
staubig    poros

steigen, stieg, h./i. gestiegen     emelkedik, növekedik
steigern, -te, h. ge-t     emel, növel
e Steigerung, -, -en     növelés
e Steigung, -, -en     növekedés

r Stempel, -s, -     bélyegző, pecsét
stempelfrei     bélyegmentes
stempeln, -te, h. ge-t     lebélyegez
stempelpflichtig     bélyegköteles

still     nyugodt, csendes
e Stille,-      nyugalom, csend
stillen, -te, h. ge-t     lecsillapít, enyhít, megnyugtat

e Stimme,- , -n     hang
stimmen, -te, h. ge-t     hangol, vmilyen hangulatba hoz
stimmlich    hangi, hangra vonatkozó
stimmlos     hangtalan

r Stipendiat, -en, -en    ösztöndíjas (ffi)
e Stipendiatin, -, -nen     ösztöndíjas (nő)
r Stipendist, -en, -en (bayr., öst.)     ösztöndíjas (ffi)
e Stipendistin, -en, -en (bayr., öst.)     ösztöndíjas (nő)
s Stipendium, -s, …ien     ösztöndíj

stolz    büszke
r Stolz, -es    büszkeség
stolzgeschwellt    büszkeségtől dagadó

stören, -te, h. ge-t    zavar
störend    zavaró
r Störer, -s, -    zavaró, háborgató (ffi)
e Störerei, -, -en    zavarás, háborgatás
e Störerin, -, -nen    zavaró, háborgató (nő)
störfrei    zavarmentes
e Störung, -, -en    zavar(ás), rendbontás
störungsfrei    zavarmentes

e Strafe, -, -n     büntetés
strafbar    büntethető
e Strafbarkeit, -    büntethetőség
strafen, -te, h. ge-t     büntet, megbüntet
straffrei    nem büntetett
e Straffreiheit, -    büntetlenség
sträflich    büntetendő (cselekmény)
e Sträflichkeit, -    büntethetőség
r Sträfling, -s, -e    elítélt, fogoly, rab
straflos     büntetlen
strafweise     büntetésképpen

r Strahl, -(e)s, -en     sugár, fénysugár
strahlen,- te, h. ge-t     sugároz
strahlend     sugárzó
e Strahlung, -, -en     sugárzás

e Strapaze, -, -n (it.)     vesződés, megpróbáltatás
strapaziös     megterhelő
strapazieren, -te, h.-t     megterhel, fáraszt

streben, -te, h. ge-t; nach+D./zu+D.    törekedik, küzd vmiért
r Streber, -s, -     törekvő, igyekvő
strebsam     törekvő, igyekvő

r Streik, -(e)s, -s/-e     sztrájk
streiken, -te, h. ge-t; für+A./gegen+A.     sztrájkol vmiért/vmi ellen
r/e Streikende, -n, -n, ein -r     sztrájkoló (ffi/nő)

r Streit, -(e)s, -e     veszekedés
streitbar     veszekedős, harcias
streiten, stritt, h. gestritten; mit+D., über+A.     vitázik, veszekedik vkivel vki/vmi miatt
r Streiter, -s, -     vitázó, vitatkozó, harcos
streitig     veszekedő, vitázó

r Stress, -es    stressz
stressen, -te, h. ge-t    stresszel, kimerít
stressig    stresszes, feszültséggel teli
stressvoll    stresszes, feszültséggel teli

e Struktur, -, -en (lat.)     struktúra, szerkezet
struktural     strukturális, szerkezeti
strukturell     strukturális, szerkezeti
strukturieren, -te, h.-t    strukturál
e Strukturierung, -, -en     strukturálás

r Student, -en, -en (lat.)     diák (főiskolás, egyetemista) (ffi)
e Studentin, -, -nen     diák (főiskolás, egyetemista) (nő)
studentisch     diákos
e Studie, -, -n     tanulmány
studieren, -te, h.-t    tanul (főiskolán, egyetemen)
r/e Studierende, -n, -n     főiskolai, egyetemi hallgató (ffi/nő)
s Studium, -s, …ien     tanulmány

r Sturm, -(e)s, Stürme     vihar
stürmen, -te, h. ge-t     viharosan fúj a szél
sturmfest     viharálló
stürmisch     viharos
sturmvoll     viharos

e Suche,- , -n     keresés
suchen, -te, h. ge-t; nach+D.     keres vkit/vmit
r Sucher, -s, -     kereső
e Sucherei, -, -en     keresés, keresgélés

e Summe, -, -n     összeg
summen, -te, h. ge-t     összead, összegez
summieren, -te, h.-t     összead, összegez

e Sünde, -, -n     bűn, vétek
sündhaft     bűnös
sündlos     bűntelen, ártatlan
sündenvoll     bűnös, vétkes
r Sünder, -s, -     bűnös, bűnöző (ffi)
e Sünderin, -, -nen     bűnös, bűnöző (nő)

süß     édes
e Süße, -     édesség, vminek édes volta
e Süßigkeit, -, -en     édesség

s Symbol, -s, -e (gr-lat.)     szimbólum, jel
symbolisch     szimbolikus, jelképes
symbolisieren, -te, h.-t     szimbolizál, jelképez
e Symbolisierung, -, -en     szimbolizálás

e Symmetrie, -, …ien (gr-lat.)     szimmetria, részarányosság
symmetrisch     szimmetrikus

e Sympathie, -, …ien (gr-lat.)     szimpátia; együttérzés
sympathisch     szimpatikus
r Sympathisant, -en, -en    szimpatizáns (ffi)
e Sympathisantin, -, -nen     szimpatizáns (nő)
sympathisieren, -t, h.-t; mit+D.    szimpatizál vkivel/vmivel

s System, -s, -e (gr-lat.)     rendszer
e Systematik, -, -en    szisztematika, tervszerű kialakítás
r Systematiker, -s, -     szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (ffi)
e Systematikerin, -, -nen     szisztematikus, tervszerűen
cselekvő ember (nő)
systematisch     szisztematikus, terv szerinti
systematisieren, -te, h.-t     rendszerez

s Szenar, -s, -e (gr-nlat.)     jelenet (film, színház)
s Szenario, -s, -s     jelenetsor, színpadkép
r Szenarist, -en, -en     jelenetsor tervezője (ffi)
e Szenaristin, -, -nen     jelenetsor tervezője (nő)
s Szenarium, -, …ien      jelenetsor, színpadkép

e Tabelle, -, -n (lat.)     táblázat
tabellarisch     táblázatos
tabellarisieren, -te, h.-t    táblázatba foglal
e Tabellarisierung, -, -en     táblázatos formában való feltüntetés
tabellieren, -te, h.-t    táblázatba foglal

r Tadel, -     helytelenítés, intés, hibáztatás
tadelhaft     hibás, kifogásolható
tadellos     hibátlan, kifogástalan
tadeln, -te, h. ge-t     helytelenít, szemrehányást tesz, hibáztat
tadelnswert     hibás, kifogásolható

r Tag, -(e)s, -e     nap
tagen, -te, h. ge-t     ülésezik, ülést tart
nappalodik, virrad
-tägig     -napos, napig tartó
täglich     naponta
tags     nappal
tagsüber     napközben, egész nap
tagtäglich     naponként(i)
e Tagung, -, -en     ülés, gyűlés
tagweise     naponként

r Takt, -(e)s, -e     tapintat
taktlos     tapintatlan
e Taktlosigkeit, -, -en     tapintatlanság
taktvoll     tapintatos

e Taktik, -, -en (gr-fr.)     taktika, eljárásmód
taktieren, -te, h.-t    taktikusan cselekszik
r Taktiker, -s, -     taktikus ember (ffi)
e Taktikerin, -, -nen     taktikus ember (nő)
taktisch     taktikai, taktikus

s Talent, -(e)s, -     tehetség
talentiert     tehetséges
talentlos     tehetségtelen
talentvoll     tehetséges, nagy tehetségű

tanzen, -te, h. ge-t     táncol
tänzeln, -te, h. ge-t     táncolgat, szökdécsel
r Tänzer, -s, -     táncos (ffi)
e Tänzerin, -, -nen     táncos (nő)
tänzerisch     táncos
tanzlustig     táncos kedvű, szívesen táncoló

e Tapete, -, -n (gr-lat-mlat.)     tapéta
r Tapezier, -s, -e (südd.)     tapétázó (ffi)
r Tapezierer, -s, -     tapétázó (ffi)
e Tapeziererin, -, -nen     tapétázó (nő)
tapezieren, -te, h. -t     tapétáz

tapfer     bátor
e Tapferkeit, -     bátorság

r Tarif, -s, -e (arab-it-fr.)     tarifa, díjszabás
tarifär     díjszabás szerinti
tarifarisch     díjszabás szerinti
r Tarifeur, -s, -e     díjat kiszabó ember (ffi)
e Tarifeurin, -, -nen     díjat kiszabó ember (nő)
tarifieren, -te, h. -t     díjat kiszab, árat megállapít
tariflich     tarifa szerint, díjszabás szerint

e Tat, -, -en     tett, cselekedet
tatenbegierig     tettrekész, tettre vágyó
tatenlos     tétlen
r Täter, -s, -     tettes (ffi)
e Täterin, -, -nen     tettes (nő)
tätig     tevékenykedő, cselekvő, dolgos
tätigen, -te, h. ge-t     véghez visz, eszközöl
e Tätigkeit, -, -en     tevékenység, működés
tätlich     tettleges, tevőleges
e Tätlichkeit, -, -en     tettlegesség

e Tatsache,- , -en     tény
tatsächlich     tényleg, ténylegesen

taub     süket
r/e Taube, -n, -n, ein  -r     süket ember (ffi/nő)
e Taubheit, -     süketség
taubstumm     süketnéma
r/e Taubstumme, -n, -n, ein -r     süketnéma ember (ffi/nő)

tauchen, -te, h. ge-t     merít, márt
tauchen, -te, i. ge-t     merül, alábukik, búvárkodik
r Taucher,- s, -     búvár

e Taufe,- , -n     keresztség, keresztelés, keresztelő
taufen, -te, h. ge-t     megkeresztel, keresztel
r Täufer, -s, -     keresztelő
r Täufling, -s, -     keresztelendő

täuschen, -te, h. ge-t; mit+D./durch+A.     ámít, áltat vmivel
täuschend     megtévesztő, csalóka
e Täuschung, -, -en     szemfényvesztés, csalódás, tévedés


e Technik, -, -en (gr-fr.)     technika
r Techniker, -s, -     technikus, mérnök (ffi)
e Technikerin, -, -nen     technikus, mérnök (nő)
technisch     technikai, műszaki
technisieren, -te, h.-t    gépiesít, gépesít

r Technologe, -n, -n     szakember, technológus (ffi)
e Technologie, -, …ien     technológia
e Technologin, -, -nen     szakember, technológus (nő)
technologisch     technológiai

r Teig, -(e)s, -e     tészta
teigartig     tésztaszerű
teigig     tésztás

r Teil, -(e)s, -e     rész, részlet
teilbar     osztható
e Teilbarkeit, -     oszthatóság
s Teilchen, -s, -     részecske
teilen, -te, h. ge-t     (fel-/ketté-/el-)oszt
r Teiler, -s, -     osztó (mat.)
teilhaftig     részes vmiben, részese vminek
-teilig     -részes
e Teilnahme, -     részvétel
teilnahmslos     részvétlen
teils     részben
teilweise     részleges, részenként

s Telefon, -s, -e (gr-nlat.)     telefon
s Telefonat, -(e)s, -e     telefonbeszélgetés
telefonieren, -te, h.-t; mit+D.     telefonál vkivel
telefonisch     telefonos
r Telefonist, -en, -en     telefonkezelő alkalmazott (ffi)
e Telefonistin, -, -nen     telefonkezelő alkalmazott (nő)

r Telegraf /-graph, -en, -en (gr-fr.)     távíró
e Telegrafie /-graphie, -     távírás, táviratozás
telegrafieren /-graphieren, -te, h. –t; +D     táviratot küld vkinek
telegrafisch /-graphisch     távirati

s Temperament, -(e)s, -e     vérmérséklet, temperamentum
temperamentlos     nyugodt, hideg vérmérsékletű
temperamentvoll     élén, heves vérmérsékletű

e Tendenz, -, -en (lat-fr.)     tendencia, irányzat
tendenziell     tendencia alapján, irányzat szerint
tendenziös     tendenciózus, irányzatú
tendieren, -te, h.-t; zu+D.    irányul vmi felé

s Territorium, -s, …ien     territórium, terület
territorial     területi
e Territorialität, -     államterülethez való tartozás

r Terror, -s (lat.)     terror
terrorisieren, -te, h.-t     terrorizál
r Terrorismus, -     terrorizmus
r Terrorist, -en, -en     terrorista (ffi)
e Terroristin, -, -nen     terrorista (nő)
terroristisch     terrorista

r Teufel, -s, -    ördög
s Teufelchen, -s, -s    kis ördög, kópé
e Teufelei, -, -en    gonoszkodás, gonoszság
e Teufelin, -, -nen    ördögi nő

s Theater, -s, -     színház
theaterhaft     színpadias
theatralisch     színházi, színpadi

s Thema, -s, …men     téma
e Thematik, -, -en     tematika, témaválaszték
thematisch     tematikus, témák szerinti
thematisieren, -te, h. –t     témák szerint felbont, tematizál

r Tisch, -es, -e     asztal
r Tischler, -s, -     asztalos
tischlern, -te, h. ge-t     asztalosmunkát végez

r Titel, -s, - (lat.)     cím
e Titelei, -, -en     címlap
titeln, -te, h. ge-t     címmel ellát (pl. újságcikket, filmet)

toben, -te, h. ge-t     tombol, dühöng
e Tobsucht, -     tombolás, örjöngés
tobsüchtig     tomboló, dühöngő

r Tod, -(e)s, -e     halál
todblaß     halálsápadt
todernst     halálosan komoly
tödlich     halálos
todmüde     holtfáradt

e Toleranz, -, -en (lat.)     tolerancia, türelmesség
tolerant     toleráns, elnéző, türelmes
tolerieren, -te, h.-t     tolerál, elnéz

r Topf, -(e)s, Töpfe     fazék, virágcserép
s Töpfchen, -s, -     csupor
r Töpfer, -s, -     fazekas
e Töpferin, -, -nen    fazekas (nő)
e Töpferei, -, -en     fazekasság

r Tourist, -en, -en    turista (ffi)
r Tourismus, - (gr-lat-fr-eng-nlat.)     turizmus, idegenforgalom
r Tourist, -en, -en     turista (ffi)
e Touristik, -     turisztika
e Touristin, -, -nen     turista (nő)
touristisch     turizmusi, turisztikai

e Tradition, -, -en     tradíció, hagyomány
r Traditionalismus, -     hagyományokhoz való ragaszkodás
r Traditionalist, -en, -en     hagyományokhoz ragaszkodó ember (ffi)
e Traditionalistin -, -nen     hagyományokhoz ragaszkodó ember (nő)
traditionell     hagyományos

e Trafik, -, -en (it-fr.) (öst.)     trafik, dohánybolt (osztr.)
r Trafikant, -en, -en (öst.)    trafik tulajdonosa (ffi) (osztr.)
e Trafikantin, -, -nen (öst.)    trafik tulajdonosa (nő) (osztr.)

tragen, trug, h. getragen     hord, visel
tragbar     hordható, viselhető
r Träger, -s, -     hordozó, vivő (ffi)
e Trägerin, -, -nen    hordozó, vivő (nő)
tragfähig     teherbíró, teherképes
e Tragfähigkeit, -     teherbíróság, teherképesség

e Tragik, -     tragédia, tragikum
r Tragiker, -s, -     tragédiaíró, tragikus színész (ffi)
e Tragikerin, -, -nen     tragédiaíró, tragikus színész (nő)
tragisch     tragikus

r Tragöde, -n, -n    tragikus színész (ffi)
e Tragödie, -, -n     tragédia
e Tragödin, -, -nen     tragikus színész (nő)

r Trainer, -s, -s     edző (ffi)
e Trainerin, -, -nen     edző (nő)
trainieren,- te, h.-t; für+A.     edz vmire
s Training,-s, -s     edzés, tréning

r Transport, -(e)s, -e (lat-fr.)     szállítás, szállítmány
transportabel    szállítható
e Transportation, -, -en     szállítás, szállítmány
r Transporteur, -s, -e    szállító, szállítmányozó (ffi)
e Transporteurin, -, -nen     szállító, szállítmányozó (nő)
transportfähig     szállítható, szállítóképes
transportieren, -te, h.-t     szállít, szállítmányoz


r Tratsch, -es     pletyka
tratschen, -te, h. ge-t; über+A.     pletykál, traccsol vkiről/vmiről

e Trauer, -     gyász, bánat
trauern, -te, h. ge-t; um+A./über+A.    bánkódik vki/vmi miatt, gyászol vkit
trauervoll     gyászos

r Traum, -(e)s, Träume     álom
träumen, -te, h. ge-t     álmodik
r Träumer, -s, -     álmodozó, ábrándozó ember (ffi)
e Träumerei, -, -en     álmodozás, ábránd, álomkép
e Träumerin, -, -nen     álmodozó, ábrándozó ember (nő)

treffen, traf,  h. getroffen; +A.     eltalál vmit, találkozik vkivel
s Treffen, -s, -     találkozó, összejövetel
r Treffer, -s, -     (célba) találó, találat

treiben, trieb, h. getrieben     hajt, űz, terel
s Treiben, -s, -     hajtás (vad.)
e Treiber, -s, -     hajtó (vad.)

trennen, -te, h. ge-t; von+D.     el-/szétválaszt vkitől/vmitől
e Trennung,- , -en    elválás, szakítás

treu     hű, hűséges
e Treue, -     hűség
treulich     hűségesen, híven
treulos     hűtlen, áruló

r Triangel, -s     háromszög
triangulär     háromszögű

trocken     száraz
trocknen, -ete, h. ge-t     megszárít, felszárít

e Trommel, -, -n     dob
trommeln, -te, h. ge-t     dobol

e Trompete, -, -n  (germ-fr.)     trombita
trompeten, -ete, h. -t     trombitál
r Trompeter, -s, -     trombitás (ffi)
e Trompeterin, -, -nen     trombitás (nő)

r Tropfen, -s, -     csepp
tropfen, -te, h. ge-t     csepegtet, cseppent
tropfen, -te, h./i. ge-t     csepeg
tropfenförmig     csepp alakú
tropfenweise     cseppenként

r Trost, -es     vigasztalás
trösten, -ete, h. ge-t; mit+D.     vigasztal vmivel
r Tröster, -s, -     megvigasztaló
tröstlich     vigasztaló, megnyugtató
trostlos     vigasztalan, vigasztalhatatlan
e Trostlosigkeit, -     vigasztalhatatlanság
trostreich     vigasztaló

r Trug, -(e)s     csalás, ámítás
trügen, trog, h. getrogen     csal, áltat, ámít
trügerisch     csaló, ámító, csalóka

e Tugend, -, -en     erény, szemérem, erkölcsösség
tugendhaft     erényes, erkölcsös
tugendlos     erénytelen, erkölcstelen


turnen, -te, h. ge-t     tornázik
s Turnen, -s     tornázás
r Turner, -s, -     tornász (ffi)
e Turnerin, -, -nen     tornász (nő)
turnerisch     tornász

r Typ, -s, -e (gr-lat.)     típus
typisch     tipikus, jellegzetes, jellemző
typisieren, -te, h.-t     típusokra oszt, tipizál
e Typisierung, -, -en     típusokra osztás, tipizálás

überbelasten, -ete, h.-t    túlterhel
e Überbelastung, -, -en    túlterhelés

r Überblick, -(e)s, -e    áttekintés
überblicken, -te, h. –t    áttekint

überein/stimmen, -te überein, h. übereinge-t    összhangban van, egyezik
e Übereinstimmung, -, -en    összhang, egyezés

r Ungar, -n, -n     magyar ember (ffi)
e Ungarin, -, -nen     magyar ember (nő)
ungarisch     magyar
s Ungarisch, -(s)     magyar (nyelv)
Ungarn     Magyarország
s Ungartum, -(e)s     magyarság

ungebunden     kötetlen
e Ungebundenheit, -    kötetlenség

e Ungeduld, -     türelmetlenség
ungeduldig     türelmetlen

ungeheuer    nagy, óriási, szörnyű, iszonyatos
s Ungeheuer, -s, -     szörny, szörnyeteg
ungeheuerlich     szörnyű, rémes

ungehorsam     engedetlen, szófogadatlan
r Ungehorsam, -s    engedetlenség, szófogadatlanság

e Uniform, -, -en    egyenruha
uniformieren, -te, h.-t     egyenruhába öltözik
e Uniformierung, -, -en    egyenruhába öltöztet, egységesít
e Uniformität, -, -en    azonosság, hasonlóság

universal (lat-fr.)     egyetemes, általános, univerzális
e Universalität, -     általánosság, univerzalitás
universell     átfogó, általános

unklar     zavaros, homályos, nem világos
e Unklarheit, -, -en    zavarosság, homályosság

r Unmensch, -en, -en     kegyetlen /embertelen ember
unmenschlich     embertelen
e Unmenschlichkeit, -    embertelenség, kegyetlenség

unmöglich     lehetetlen
e Unmöglichkeit, -, -en    lehetetlenség, képtelenség

unrein     piszkos, nem tiszta
e Unreinheit, -, -en     tisztátlanság, piszok
unreinlich     tisztátlan, piszkos
e Unreinlichkeit, -    tisztátlanság, piszkosság

e Unruhe, -, -n     nyugtalanság, izgalom
unruhig     nyugtalan, izgatott

e Unschuld, -     ártatlanság
unschuldig     ártatlan
r/e Unschuldige, -n, -n, ein-r     ártatlan embe r (ffi/nő)

unsicher     nem biztos, bizonytalan
e Unsicherheit, -, -en     bizonytalanság

r Unsinn, -s    esztelenség, badarság
unsinnig     esztelen, ostoba
e Unsinnigkeit, -, -en    esztelenség, értelmetlenség

unsterblich     halhatatlan
r/e Unsterbliche, -n, -n, ein-r     halhatatlan ember (ffi/nő)
e Unsterblichkeit, -, -en    halhatatlanság

unstimmig     nem egybehangzó, nem összeillő
e Unstimmigkeit, -, -en    összhang hiánya, nézeteltérés

unterernähren, -te, h.-t     alultáplál
unterernährt     alultáplált
e Unterernährung, -     alultápláltság, rosszultápláltság

e Unterhaltung, -, -en    beszélgetés, tárgyalás
unterhalten, unterhielt, h. unterhalten    szórakoztat, mulattat
unterhaltsam     szórakoztató

e Untermiete, -, -n     albérlet
r Untermieter, -s, -     albérlő (ffi)
e Untermieterin, -, -nen    albérlő (nő)

unternehmen, unternahm, h. unternommen     vállalkozik, vmibe belekezd
s Unternehmen, -s, -     vállalkozás
r Unternehmer, -s, -     vállalkozó (ffi)
e Unternehmerin, -, -nen    vállalkozó (nő)
unternehmerisch     vállalkozói
e Unternehmung, -, -en    vállalkozás

r Unterschied, -(e)s, -e     különbség, eltérés
unterschiedlich     különféle, többféle
unterschiedslos     különbség nélküli

unterstützen, -te, h.-t; mit+D.     támogat, segít vmivel
r Unterstützer, -s, -     támogató ember (ffi)
e Unterstützerin, -, -nen    támogató ember (nő)
e Unterstützung, -, -en     támogatás

unverantwortlich     felelőtlen
e Unverantwortlichkeit, -, -en    felelőtlenség

unwahr     valótlan, hamis
e Unwahrheit, -, -en    valótlanság
unwahrscheinlich     valószínűtlen

unzufrieden     elégedetlen
e Unzufriedenheit, -    elégedetlenség

unzuverlässig     megbízhatatlan, kétes
e Unzuverlässigkeit, -    megbízhatatlanság

urban (lat.)     városi
e Urbanisation, -, -en     urbanizáció, városiasodás
urbanisieren, -te, h.-t     városiasodik
e Urbanisierung, -, -e    urbanizáció, városiasodás
e Urbanistik, -     urbanisztika, városépítés ill. –fejlesztés

e Urkunde, -, -n     oklevél, okmány
urkundlich     okleveles, okirati

r Urlaub, -(e)s, -e     szabadság
r Urlauber, -s, -     szabadságon levő, nyaraló (ffi)
e Urlauberin, -, -nen     szabadságon levő, nyaraló (nő)

r Ursprung, -(e)s, Ursprünge     eredet, származás
ursprünglich     eredeti, eredetileg

r Urteil, -(e)s, -e     vélemény, megítélés
urteilen, -te, h. ge-t     vélekedik, megítél
urteilsfähig     ítélőképes

über/einstimmen, h.; mit+D.     összhangba hoz, egyez vmivel
e Übereinstimmung, -    összhang, azonosság, egyetértés

überheben, überhob, h. überhoben     felfuvalkodik, nagyképűsködik
überheblich     nagyképű, gőgös
eÜberheblichkeit, -     felfuvalkodottság, nagyképűség

überleben, -te, h.-t     túlél
s Überleben, -s     túlélés
r/e Überlebende, -n, -n, ein -r     túlélő (ffi/nő)

überlegen, -te, h.-t     meggondol, átgondol
e Überlegung, -, -en     meggondolás, átgondolás

e Übermacht, -     túlerő
übermächtig     túlerőben  lévő

r Übermensch, -en, -en     felsőbbrendű ember
übermenschlich     emberfeletti

überprüfen, -te, h.-t     felülvizsgál, ellenőriz
e Überprüfung, -, -en     felülvizsgálat

überraschen, -te, h.-t; mit+D.     meglep vmivel
überraschend     meglepő
e Überraschung, -, -en     meglepetés

überschwemmen, -te, h.-t; mit+D.     eláraszt, elönt vmivel
e Überschwemmung, -, -en     elárasztás, árvíz

e Übersee     tengerentúl
überseeisch     tengerentúli

übersehen, übersah, h. übersehen     áttekint
übersehbar     áttekinthető

übersetzen, -te, h.-t; aus/von+D.; in+A.    lefordít vmiről vmire
r Übersetzer, -s, -     fordító (ffi)
e Übersetzerin, -, -nen    fordító (nő)
e Übersetzung, -, -en     fordítás

e Übersicht, -, -en    áttekintés
übersichtig     messze tekintő, messze látó
übersichtlich     áttekinthető
e Übersichtlichkeit, -    áttekinthetőség

übervölkern, -te, h.-t     túlnépesít
übervölkert     túlnépesedett
e Übervölkerung, -, -en     túlnépesedés

überweisen, überwies, h. überwiesen     átutal
e Überweisung, -, -en     átutalás

überzeugen, -te, h.-t; von+D., durch+A.     meggyőz vmiről vmivel
überzeugend     meggyőző
e Überzeugung, -, -en     meggyőződés

üben, -te, h. ge-t     gyakorol
e Übung, -, -en     gyakorlat

r Vagabund, -en, -en     csavargó
e Vagabundin, -, -en     csavargó élet, cigányélet
vagabundieren, -te, i.-t     csavarog, kószál

variabel (lat-fr.)     változó, változtatható
e Variabilität, -, -en    változtathatóság
e Variante, -, -n     változat
e Variation, -, -en     variáció, változat
e Varietät, -, -en    változat
variieren, -te, h.-t     változtat, variál

r Vater, -s, Väter     apa
s Väterchen,- s, -    apácska
väterlich     apai
vaterlos     apátlan
e Vaterschaft, -     apaság

s Vaterland, -(e)s, -länder     haza
vaterländisch     hazafias

r Vegetarianer, -s, -     vegetáriánus (ffi)
e Vegetarianerin, -, -nen     vegetáriánus (nő)
r Vegetarianismus, -     vegetarianizmus, vegetáriánus étrend
követése

r Vegetarier, -s, -     vegetáriánus (ffi)
e Vegetarierin, -, -nen     vegetáriánus (nő)
vegetarisch     vegetáriánus, növényi
r Vegetarismus, -     vegetáriánus étrend követése

e Vene, -, -n     véna
venös     vénás, gyűjtőeres

Venedig     Velence
r Venezianer, -s, -     velencei ember (ffi)
e Venezianerin, -, -nen     velencei ember (nő)
venezianisch     velencei

verachten, -ete, h.-et     lenéz, megvet
r Verächter, -s, -     lenéző, megvető ember
verächtlich     megvetésre méltó, alávaló, hitvány
verachtungsvoll     megvető, lenéző

verändern, -te, h.-t    változtat
veränderbar    változtatható
e Veränderbarkeit, -    változtathatóság
veränderlich    változó, változékony
e Veränderlichkeit, -    változóság
e Veränderung, -, -en    változás, változtatás

veranstalten, -ete, h.-et     szervez, rendez
r Veranstalter, -s, -     szervező, rendező (ffi)
e Veranstalterin, -, -nen     szervező, rendező (nő)
e Veranstaltung, -, -en     rendezvény

verantworten, -ete, h.-et; für+A.     felelős, felelősséget vállal vmiért
verantwortlich     felelős, felelősségteljes
e Verantwortlichkeit, -    felelősség
e Verantwortung, -, -en     felelősség
verantwortungslos     felelőtlen
verantwortungsvoll     felelősségteljes

verbessern, -te, h.-t     (meg-/ki)javít, kiigazít
e Verbesserung, -, -en     (meg-/ki)javítás, kiigazítás

verbinden, verband, h. verbunden;mit+D     össze-/egybeköt vmivel
verbindlich     kötelező, kényszerítő
e Verbindlichkeit, -, -en     kötelezettség
e Verbindung, -, -en     összeköttetés, kötelék, kapcsolat

verblüffen, -te,  h.-t     megdöbbent, elképeszt
verblüffend     megdöbbentő, elképesztő
e Verblüfftheit, -, -en     megdöbbenés, hüledezés
e Verblüffung, -, -en     meghökkenés, meglepetés, elképedés

verbieten, verbot, h. verboten; +D.     tilt, megtilt vkinek
s Verbot, -(e)s, -e     tilalom, tiltás
verboten     tilos

r Verbrauch, -(e)s     elfogyasztás, fogyasztás
verbrauchbar     elfogyasztható, elhasználható
verbrauchen, -te, h.-t     elhasznál, elfogyaszt
r Verbraucher, -s, -     fogyasztó (ffi)
e Verbraucherin, -, -nen     fogyasztó (nő)


verbreiten, -te, h.-t    terjeszt
r Verbreiter, -s, -     terjesztő (ffi)
e Verbreiterin, -, -nen     terjesztő (nő)

r Verdacht, -(e)s     gyanú
verdächtig     gyanús, kétes
verdächtigen, -te, h.-t; +D.     gyanúsít vmiért
r/e Verdächtigte, -n, -n, ein-r     gyanúsított (ffi/nő)


verdienen, -te, h.-t    megérdemel, érdemel, rászolgál
r Verdiener, -s, -    kereső (ffi)
e Verdienerin, -, -nen    kereső (nő)
r Verdienst, -(e)s, -e    kereset, bér, fizetés
verdienstlich     érdemdús
verdienstvoll    érdemdús, érdemes

verdoppeln, -te, h.-t    megdupláz, megkettőz
sich verdoppeln, -te s., h. s. verdoppelt    megduplázódik, megkettőződik
e Verdopp(e)lung, -, -en    megduplázódás, megkettőződés


vereinbaren, -te, h.-t     megegyezik, megállapodik
e Vereinbarung, -, -en     megegyezés, egyezség, megállapodás

vereinfachen, -te, h.-t    (le)egyszerűsít
e Vereinfachung, -, -en    (le)egyszerűsítés

verengen, -te, h.-t    szűkít, leszűkít
sich verengen, -te s., h. s. verengt    szűkül, leszűkül
e Verengerung, -, -en    szűkülés
e Verengung, -, -en    szűkülés

verfahren, verfuhr, i. verfahren    eljár, cselekszik
s Verfahren, -s, -    eljárás, folyamat

verfassen, -te, h.-t    megfogalmaz, megír
r Verfasser, -s, -    szerző (ffi)
e Verfasserin, -, -nen    szerző (nő)

verfolgen, h.-t     üldöz, kerget
r Verfolger, -s, -     üldöző (ffi)
e Verfolgerin, -, -nen     üldöző (nő)
r/e Verfolgte, -n, -n, ein-r     üldözött (ffi/nő)
e Verfolgung, -, -en    üldözés, követés

verfügen, -te, h.-t; über+A.     rendelkezik vmivel
verfügbar     rendelkezésre álló
e Verfügung, -, -en     rendelkezés


e Vergangenheit, -    múlt
vergänglich    mulandó, múlékony
e Vergänglichkeit, -    mulandóság

vergeben, vergab, h. vergeben; +D., +A.    megbocsát vkinek vmit
e Vergebung, -    megbocsátás, bocsánat


vergessen, vergaß, h. vergessen     elfelejt, felejt
e Vergessenheit, -     felejtés, feledés
vergeßlich    feledékeny

vergiften, -ete, h.-t    megmérgez
e Vergiftung, -, -en    mérgezés

r Vergleich, -(e)s, -e     összehasonlítás
vergleichbar    összehasonlítható
e Vergleichbarkeit, -    összehasonlíthatóság
vergleichen, verglich, h.verglichen; mit+D.     összehasonlít vkivel/vmivel
vergleichsweise     hasonlatképpen, összehasonlításul

s Vergnügen, -s, -     szórakozás, vigalom, mulatság
vergnügen, -te, h.-t     mulattat, szórakoztat
vergnüglich     vidám, szórakoztató
e Vergnügung, -, -en     szórakozás

vergünstigen, -te, h.-t     kedvez vkinek
e Vergünstigung, -, -en     kedvezmény, engedmény

verhaften, -ete, h.-et     letartóztat
r/e Verhaftete, -n, -n, ein-r     letartóztatott (ffi/nő)
e Verhaftung, -, -en     letartóztatás, bebörtönzés

s Verhalten, -s    viselkedés, magatartás
sich verhalten, verhielt s., h.s. verhalten    viselkedik
e Verhaltungsweise, -, -n    viselkedés, magatartás

s Verhältnis, -ses, -se    viszony, kapcsolat
verhältnismäßig    viszonylag, aránylag
e Verhältnismäßigkeit, -    viszonylagosság, arányosság

verhandeln, h.-t; mit+D., über+A.     tárgyal vkivel vmiről
e Verhandlung, -, -en     tárgyalás
verhandlungsbereit     tárgyalásra kész
verhandlungsfähig     tárgyalóképes

verheimlichen, -te, h.-t    eltitkol, titokban tart
e Verheimlichung, -, -en    eltitkolás, titkolás

verheiraten, -ete, h.-et     megházasít
sich verheiraten, -ete sich, h. sich –et; mit+D.     megházasodik vkivel
e Verheiratung, -, -en     házasodás

verhindern, -ete, h.-et     megakadályoz
e Verhinderung, -, -en     (meg)akadályozás

e Verifikation, -, -en (lat-mlat.)     értékelés, hitelesítés
verifizierbar     értékelhető, ellenőrizhető
verifizieren, -te, h.-t    hitelesít, ellenőriz

r Verkauf, -(e)s, Verkäufe     eladás
verkaufen, -te, h.-t    elad
r Verkäufer, -s, -     eladó (ffi)
e Verkäuferin, -, -nen     eladó (nő)
verkäuflich     eladó, eladható

r Verkehr, -(e)s     közlekedés
verkehren, -te, h.-t     közlekedik

verkörpern, -te, h.-t    megtestesít, szimbolizál
sich verkörpern, -te s., h. s. –t    megtestesül
e Verkörperung, -, -en    megtestesítés

verkosten, -ete, h.-t    megkóstol
r Verkoster, -s, -    kóstoló (ffi)
e Verkosterin, -, -nen    kóstoló (nő)
e Verkostung, -, -en    kóstolás

verkürzen, -te, h.-t     lerövidít, lecsökkent
e Verkürzung, -, -en     lerövidítés, lecsökkentés

verlängern, -te, h.-t    meghosszabbít
e Verlängerung, -, -en     meghosszabbítás

r Verlass    bízás
sich verlassen, verließ s., h. s. verlassen    bízik vkiben, hagyatkozik vkire
auf +A.

verlassen, verließ, h. verlassen    elhagy
e Verlassenheit, -    elhagyatottság

verlegen, h.-t     kiad (sajtóterméket)
r Verleger, -s, -     kiadó, terjesztó

r Verleih, -(e)s, -e     kölcsönzés
verleihen, verlieh, h. verliehen; +D.     kölcsönöz, kölcsönad vkinek
r Verleiher, -s, -     kölcsönadó
e Verleihung, -, -en     kölcsönzés

verletzen, -te, h.-t; mit+D.    megsebez, megsért vmivel
verletzbar    könnyen megsérthető, megsebezhető
verletzlich     sértő
e Verletzlichkeit, -    sérthetőség, sebezehtőség
r/e Verletzte, -n, -n, ein-r     sérült, sebesült (ffi/nő)
e Verletzung, -, -en    sérülés, sértés, megsértés

sich verlieben, -te sich, h. sich –t; in+A.     szerelmes lesz vkibe
verliebsam     szerelmes természetű
verliebt     szerelmes
r/e Verliebte, -n, -n, ein-r     szerelmes ember (ffi/nő)
e Verliebtheit, -     szerelmes állapot/kedély

verlieren, verlor, h. verloren    elveszít, veszít
r Verlierer, -s, -    vesztes (ffi)
e Verliererin, -, -nen    vesztes (nő)

verloben, -te, h.-t     eljegyez
r/e Verlobte, -n, -n, ein-r     jegyes, vőlegény, menyasszony (ffi/nő)
e Verlobung, -, -en     eljegyzés

r Verlust, -(e)s, -e     elvesztés, veszteség
verlustig     -vesztes, -vesztett
verlustreich     veszteséges

vermeiden, vermied, h. vermieden     (el-/ki)kerül
vermeidbar     elkerülhető
vermeidlich    elkerülhető
e Vermeidung, -, -en     elkerülés

r Vermerk, -(e)s, -e     megjegyzés (írott)
vermerken, h.-t    feljegyez, megjegyez

vermieten, -ete, h.-et    bérbe ad
vermietbar     bérbeadható
r Vermieter, -s, -     bérbeadó (ffi)
e Vermieterin, -, -nen     bérbeadó (nő)
e Vermietung, -, -en     bérbeadás

vermissen, -te, h.-mißt     nélkülöz, hiányol
r/e Vermisste, -n, -n, ein-r     eltűnt (ffi/nő)

vermitteln, -te, h.-t; +D.     közvetít vkinek
r Vermittler, -s, -     közbenjáró, közvetítő (ffi)
e Vermittlerin, -, -nen     közbenjáró, közvetítő (nő)
e Vermittlung, -, -en    közvetítés

s Vermögen, -s, -    vagyon
vermögend     tehetős, vagyonos
vermögenslos     vagyontalan

vermuten, -ete, h.-et     sejt, gyanít, feltételez
vermutlich    valószínű, feltehető
e Vermutung, -, -en     feltevés, vélekedés, gyanítás

vernichten, -ete, h.-et    megsemmisít, kiírt
r Vernichter, -s, -     megsemmisítő (ffi)
e Vernichterin, -, -nen     megsemmisítő (nő)
e Vernichtung, -, -en    megsemmisítés, kiírtás

e Vernunft, -     ész, értelem, okosság
vernünftig     eszes, értelmes, okos
e Vernünftigkeit, -    értelmesség
vernunftlos     esztelen, oktalan

veröffentlichen, -te, h.-t    nyilvánosságra hoz
e Veröffentlichung, -, -en     nyilvánosságra hozatal

verpflegen, -te, h.-t    ápol, ellát, gondoz
e Verpflegung, -, -en    gondozás, ellátás

verpflichten, -ete, h.-t; zu+D/zu+Inf.     kötelez vmire
e Verpflichtung, -, -en     kötelezettség
r Verpflichteter, -s, -     kötelezett (ffi)
e Verpflichtete, -, -n     kötelezett (nő)

r Verrat, -(e)s    elárulás, árulás
verraten, verriet, h.-en; +D., +A.     elárul vkinek vmit
r Verräter, -s, -     áruló (ffi)
e Verräterei, -, -en    árulás
e Verräterin, -, -nen     áruló (nő)
verräterisch     áruló

versammeln, -te, h.-t     összegyűjt, összehív
sich versammeln, -te sich, h. sich -t     összegyűlik, egybegyűlik
e Versammlung, -, -en     gyűlés, gyülekezet

verschieden    különböző, eltérő
verschiedenartig    különböző eredetű, különféle
e Verschiedenartigkeit, -, -en    különféleség
e Verschiedenheit, -, -en    különbözőség
verschiedentlich    különféleképpen, többféleképpen

verschonen, -te, h.-t; von+D.    megkímél, kímélni vkitől / vmitől
e Verschonung, -, -en     megkímélés, kímélés

verschulden, -ete, h.-et     hibázik, elkövet
s Verschulde , -     hiba, vétek, bűn
e Verschuldung, -, -en     hiba, eladósodás

verschweigen, verschwieg, h. verschwiegen;     elhallgat, eltitkol
+D., +A.    vki elől vmit
e Verschweigung, -, -en     elhallgatás, eltitkolás

verschwenden, -ete, h.-et    eltékozol, elpazarol
r Verschwender, -s, -    tékozló, pazarló (ffi)
e Verschwenderin, -, -nen    tékozló, pazarló (nő)
verschwenderisch     tékozló, pazarló
e Verschwendung, -, -en     tékozlás, pazarlás

verschwören, -te, h.-t; mit+D., gegen+A.    összeesküdik vkivel vki ellen
r Verschwörer, -s, -     összeesküvő (ffi)
e Verschwörerin, -, -nen     összeesküvő (nő)
e Verschwörung, -, -en     összeesküvés

versichern, -te, h.-t    biztosít
r Versicherer, -s, -     biztosító (ffi)
e Versichererin, -, -nen     biztosító (nő)
r/e Versicherte, -n, -n, ein -r     biztosított ember (ffi/nő)
e Versicherung, -, -en     biztosítás

versorgen, -te, h.-t    ellát, gondoskodik
e Versorgung, -    ellátás, gondoskodás
versorgungsberechtigt    ellátásra jogosult
r/e Versorgungsberechtigte, -n, -n, ein-r    ellátásra jogosult (ffi/nő)

verspäten, -ete, h.-et     késleltet, lekési
sich verspäten, -ete sich, h. sich –et     elkésik, késik
e Verspätung, -, -en     késedelem, késés

versprechen, versprach, h.versprochen; +D    ígér, megígér vkinek
s Versprechen, -s, -     ígéret
versprechend     ígéretes
e Versprechung, -, -en     ígéret

r Verstand, -(e)s     értelem, ész, elme
vestandesmäßig     ésszerű
verständig     értelmes, eszes, megértő
verständlich     érthető, értelmes
s Verständnis, -ses     megértés

versteigern, -te, h.-t     elárverez
r Versteigerer, -s, -     árverező, árverést vezető (ffi)
e Versteigererin, -, -nen     árverező, árverést vezető (nő)
e Versteigerung, -, -en     árverezés, aukció

r Versuch, -(e)s, -e    kísérlet, próba, próbálkozás
versuchen, -te, h.-t     próbál, kísérel
r Versucher, -s, -     megkísérlő, próbáló ember (ffi)
e Versucherin, -, -nen     megkísérlő, próbáló ember (nő)

verteidigen, -te, h.-t; +A., vor+D.     védelmez, megvéd vkit vmitől
r Verteidiger, -s, -     védő, védelmező (ffi)
e Verteidigerin, -, -nen     védő, védelmező (nő)
e Verteidigung, -, -en     védelem, védelmezés, megvédés

vertiefen, -te, h.-t    elmélyít
e Vertiefung, -    elmélyítés, mélyítés

r Vertrag, -(e)s, Verträge     szerződés
vertraglich     szerződéses, szerződési
vertraglos    szerződés nélkül(i)
vertragsgemäß    szerződés szerint
vertragswidrig    szerződésnek ellentmondó
e Vertragswidrigkeit,-    szerződésnek ellentmondás   

vertrauen, -te, h.-t; +D.     megbízik, bízik vkiben
s Vertrauen, -s     bizalom
vertraulich     bizalmas
e Vertraulichkeit, -, -en     bizalmasság
r/e Vertraute, -n, -n, ein-r     meghitt/bizalmas barát (ffi/nő)

vertreten, vertrat, h. vertreten     helyettesít, képvisel
r Vertreter, -s, -     helyettes, képviselő (ffi)
e Vertreterin, -, -nen     helyettes, képviselő (nő)
e Vertretung, -, -en     képviselet

verunglücken, -te, i.-t     szerencsétlenül jár, balesetet
szenved
r/e Verunglückte, -n, -n, ein-r     szerencsétlenül járt, balesetet szenvedett
(ffi/nő)

verursachen, -te, h.-t    okoz, előidéz
r Verursacher, -s, -    okozó, előidéző (ffi)
e Verursacherin, -, -nen    okozó, előidéző (nő)
e Verursachung, -    okozás, előidézés

verurteilen, -te, h.-t; +A., zu+D.     elítél vkit vmire
r/e Verurteilte, -n, -n, ein-r     elítélt (ffi/nő)
e Verurteilung, -, -en     elítélés

vervielfachen, -te, h.-t    megsokszoroz
sich vervielfachen, -te s., h.s. –t    megsokszorozódik
e Vervielfachung, -, -en    megsokszorozódás

vervielfältigen, -te, h-t    megsokszoroz
e Vervielfältigung,-,- en    megsokszorozás

verwahren, -te, h.-t     megőriz, őriz
r Verwahrsam, -s, -     megőrzés, őrizet
e Verwahrung, -,  -en     megőrzés, őrizet

verwalten, -ete, h.-t    intéz, kezel, igazgat
r Verwalter, -s, -    intéző, kezelő (ffi)
e Verwalterin, -, -nen    intéző, kezelő (nő)
e Verwaltung, -, -en    intézés, kezelés, ügyintézés

verwandt     rokon, rokonságban lévő
r/e Verwandte, -n, -n, ein-r     rokon (ffi/nő)
e Verwandtschaft, -, -en     rokonság
verwandtschaftlich     rokonsági, rokoni

verwechseln, -te, h.-t; mit+D.     összetéveszt, felcserél vkivel
s Verwechseln, -s     összetévesztés, felcserélés
e Verwechslung, -, -en     összetévesztés, felcserélés

verweigern, -te, h.-t    visszautasít, megtagad
e Verweigerung, -, -en    visszautasítás, megtagadás

verwenden, verwandte, h. verwandt     alkalmaz, (fel)használ
verwendbar     alkalmas, használható
e Verwendbarkeit, -, -en     alkalmasság, használhatóság
e Verwendung, -, -en     alkalmazás, használat

verwirklichen, -te, h.-t     megvalósít
sich verwirklichen, -te sich, h. sich -t     megvalósul
e Verwirklichung, -, -en     megvalósulás

verwirren, -te, h.-t    összekuszál, összezavar
sich verwirren, -te s., h. s.-t    összezavarodik
verwirrend    zavaros, kaotikus
e Verwirrtheit, -    zavarosság, összezavartság
e Verwirrung, -, -en    zavarodottság, zavar

verwöhnen, -te, h.-t     elkényeztet
sich verwöhnen, -te sich, h. sich -t     elkényelmesedik
e Verwöhntheit, -, -en     elkényeztetettség
e Verwöhnung, -, -en     elkényeztetés, kényeztetés

verwunden, -ete, h.-et; durch+A.     megsebesít, megsebez vmivel
verwundbar     sebezhető
e Verwundbarkeit, -, -en     sebezhetőség
r/e Verwundete, -n, -n, ein-r     sebesült, sérült ember (ffi/nő)
e Verwundung, -, -en     megsebesülés, sebesülés, seb

verwundern, -ete, h.-t     csodálatba ejt
verwunderlich     csodálatos, meglepő
e Verwunderung, -, -en     csodálkozás, csodálat

verzeihen, verzieh, h. verziehen; +D.     megbocsát vkinek
verzeihlich     megbocsátható
e Verzeihung, -     bocsánat, megbocsátás

r Verzicht, -(e)s, -e     lemondás
verzichten, -ete, h.-t; auf+A.     lemond vmiről   

e Violine, -, -n     hegedű
r Violinist, -en, -en    hegedűművész (ffi)
e Violinistin, -, -nen     hegedűművész (nő)

r/s Virus, -, Viren     vírus
r Virologe, -n, -n    virológus, víruskutató (ffi)
e Virologie, -     virológia, víruskutatás
e Virologin, -, -nen     virológus, víruskutató (nő)
virologisch     virológiai

e Vision, -, -en (lat.)     vízió, látomás
visionär     víziós, látnoki
r Visionär, -s, -e     látnok (ffi)
e Visionärin, -, -nen     látnok (nő)

vitalisieren, -te, h.-t (lat-nlat.)     vitalizál, életre kelt
e Vitalität, -     vitalitás, életerő

s Vitamin, -s, -e (lat.)     vitamin
vitaminarm     vitaminban szegény
vitaminhaltig     vitamintartalmú
vitaminieren, -te, h.-t     élelmiszert vitaminnal gazdagít
vitaminisieren, -te, h.-t     élelmiszert vitaminnal gazdagít

vollenden, -ete, h.-et     befejez, lezár
vollends     teljesen, egészen
e Vollendung, -     befejezés, lezárás

voraus/setzen, -te voraus, h.-t     feltételez
e Voraussetzung, -, -en     feltételezés, feltétel

vor/bereiten, h.; für+A./zu+D.    előkészít vmire
sich vorbereiten, h.; für+A.    előkészül vmire
e Vorbereitung, -, -en     előkészület, előkészítés

vor/beugen, -te vor, h. vorge-t    megelőz
vorbeugend    megelőző
e Vorbeugung, -, -en    megelőzés

e Vorsicht, -     óvatosság, elővigyázat
vorsichtig     óvatos, elővigyázatos
e Vorsichtigkeit, -, -en     óvatosság, elővigyázatosság

r Vorsitz, -es     elnökség
r/e Vorsitzende, -n,- n, ein-r     elnök (ffi/nő)

r Vorteil, -es, -e     előny
vorteilhaft     előnyös
vorteilig     előnyös

e Vorzeit, -, -en    hajdankor, őskor
vorzeiten     hajdanában, régen
vorzeitig     korai, idő előtti
vorzeitlich     hajdani, őskori

waagerecht    vízszintes(en)
e Waagerechte, -n, -n    vízszintes

wach     ébren lévő, nem alvó
e Wache, -, -n     őrködés, őrség
wachen, -te, h. ge-t     ébren van, őrködik
wachsam     éber
e Wachsamkeit, -     éberség
e Wacht, -, -en     őrség

wachsen, wuchs, i. ge-     nő, növekszik
s Wachsen, -     növés, növekedés
s Wachstum, -(e)s     növés, növekedés

r Wächter, -s, -    őr (ffi)
e Wächterin, -, -nen    őr (nő)

wackeln, -te, h. ge-t    inog, billeg, ingadozik
wackelig    ingó, billegő, ingadozó
wackelnd    billegő, ingadozó

e Waffe, -, -n     fegyver
waffenlos     fegyvertelen
waffnen, -ete, h. ge-t     felfegyverez

e Wahl, -, -en     választás, döntés
wählbar     (meg)választható
e Wählbarkeit, -     (meg)választhatóság
wählen, -te, h. ge-t     választ,  meg-/kiválaszt
r Wähler, -s, -    választó, választópolgár (ffi)
e Wählerin, -, -nen     választó, választópolgár (nő)

r Wahn, -(e)s    őrület, káprázat
wahnhaft    téveszmeszerű
r Wahnsinn, -(e)s    őrület, őrültség
wahnsinnig    őrült, őrületes
r/e Wahnsinnige, -n, -n, ein-r    őrült (ffi/nő)

wahr     igaz, valós
wahrhaft     igaz, őszinte, igazsághoz hű
e Wahrheit, -, -en     igazság, valóság
wahrlich     valóban, bizony

wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen    érzékel, észrevesz, tapasztal
e Wahrnehmung, -, -en    érzékelés, észlelés, tapasztalás

wahrsagen, -te, h. ge-t     jósol
r Wahrsager, -s, -     jós, jövendőmondó (ffi)
e Wahrsagerin, -, -nen     jós, jövendőmondó (nő)
e Wahrsagung, -, -en    jóslás, jóslat

wahrscheinlich    valószínű
e Wahrscheinlichkeit, -    valószínűség

r Walfang,- (e)s, Walfänge    bálnavadászat
r Walfänger, -s, -    bálnavadász

r Wandale, -n, -n    vandál (ffi)
e Wandalin, -, -nen    vandál (nő)
wandalisch    vandál, pusztító
r Wandalismus, -    vandalizmus

r Wandel, -     változás, átalakulás
wandelbar    változtatható, átalakítható
e Wandelbarkeit, -    változtathatóság, átalakíthatóság
wandeln, -te, h. ge-t     változtat, átalakít
sich wandeln, -te sich, h. sich ge-t     változik, átalakul
e Wandelung, -, -en    változtatás, átalakítás
e Wandlung, -, -e     változás, változtatás, átalakítás

wandern, -te, h. ge-t     vándorol, túrázik
r Wanderer, -s, -     vándor, túrázó (ffi)
e Wanderin, -, -nen     vándor, túrázó (nő)
e Wanderung, -, -en     vándorlás, kirándulás, túrázás

r Wankelmut, -(e)s    határozatlanság
wankelmütig    határozatlan, ingatag
e Wankelmütigkeit, -    határozatlanság, ingatagság

warm     meleg
s Warme, -     meleg (dolog)
e Wärme, -     melegség, hőség
wärmen, -te, h. ge-t     meg-/felmelegít, hevít
sich wärmen, -te sich, h. sich ge-t     meg-/felmelegedik
e Warmheit, -     melegség

warnen, -te, h. ge-t; vor+D.     figyelmeztet vmire
e Warnung, -, -en     intés, figyelmeztetés

waschen, wusch, h. ge-     mos
waschbar    mosható
e Wäscherei, -, -en     mosás, mosoda
e Wäscherin, -, -nen     mosónő
e Waschung, -, -en     mosás, lemosás

s Wasser, -s, -    víz
wasserarm    vízszegény
wasserartig    vízszerű
s Wässerchen, -s, -    vizecske
wasserfest    vízálló
wässerig    vizes, híg, felhigított
e Wässerigkeit,-     vizenyősség


r Wechsel, -s, -     változás
wechseln, -te, h. ge-t     változtat, megváltoztat
wechselvoll    változtatos

e Wehmut, -    bánat, szomorúság
wehmütig    bánatos, szomorkás
e Wehmütigkeit, -    bánat, szomorúság
wehmutsvoll    fájdalmasan, bánatosan

s Weib, -(e)s, -     asszony, nő
s Weibchen, -s, -     asszonyka, fiatalasszony
weibisch     nőies
weiblich     női
e Weiblichkeit, -     nőiesség

weich    puha
e Weiche, -, -n     puhaság
weichen, -te, h. ge-t     puhít, lágyít
e Weichheit, -     puhaság, lágyság

e Weihnacht, -    karácsony
weihnachten, -ete, h. ge-t    karácsonyoz, karácsonyi hangulatban van
weihnachtlich    karácsonyi
weihnächtlich (schw.)    karácsonyi
Weihnachts…    karácsony…   

weinen, -te, h. ge-t     sír
s Weinen, -s     sírás
weinerlich     siránkozó, síró

weise     bölcs
r Weise, -n, -n     bölcs
e Weisheit, -, -en     bölcsesség
weislich     bölcsen, okosan

weissagen, -te, h. ge-t     jósol, jövendöl
r Weissager, -s, -    jós, jövendőmondó (ffi)
e Weissagerin, -,- nen     jós, jövendőmondó (nő)
e Weissagung, -, -en     jóslat

wenig     kevés
e Wenigkeit, -, -en     csekélység
wenigstens     legalább

werben, warb,  h. geworben; um+A.     toboroz vmire
r Werber, -s, -     toborzó, hirdető
e Werbung, -, -en     hirdetés, reklám

werfen, warf, h. geworfen    dob, hajít
r Werfer, -s, -    dobó (ffi)
e Werferin, -, -nen    dobó (nő)

werktätig     dolgozó, munkás
r/e Werktätige, -n, -n, ein-r     dolgozó, munkás (ffi/nő)

wert    drága, becses, vmilyen értékű
r Wert, -(e)s, -e    érték
werten, -ete, h. ge-t    értékel
wertfrei    értékmentes
werthaltig    értékálló
e Werthaltigkeit, -    értékállóság
wertlos    értéktelen
e Wertlosigkeit,-    értéktelenség
e Wertung, -, -en    értékelés, becslés
wertvoll    értékes, becses

r Wettbewerb, -(e)s, -e     verseny, versengés
r Wettbewerber, -s, -     versenyző (ffi)
e Wettbewerberin, -,- nen    versenyző (nő)

wichtig     fontos
e Wichtigkeit, -     fontosság
r Wichtigtuer, -s, -    fontoskodó (ffi)
e Wichtigtuerei, -    fontoskodás
e  Wichtigtuerin, -, -nen    fontoskodó (nő)
wichtigtuerisch    fontoskodóan

widerlegen, -te, h.-t     megcáfol
widerlegbar     megcáfolható
e Widerlegung, -, -en     megcáfolás, cáfolat

widerlich    undorító, ellenszenves
e Widerlichkeit, -, -en    undorítóság
r Widerling, -s, -e    undorító ember

widmen, -ete, h. ge-t; +D.    ajánl vkinek, szentel vminek
e Widmung, -, -en    ajánlás, felajánlás, felszentelés

widrig    ellenkező, ellentétes
widrigenfalls    ellenkező esetben
e Widrigkeit, -, -n    gátló tényező, akadály

wiederholen, -te, h.-t    ismétel
wiederholbar    ismételhető
e Wiederholung, -, -en    ismétlés

wild     vad
s Wild, -(e)s     vad, vadhús
e Wilde, -     vadon, vadság
e Wildheit, -, -en     vadság

e Wille, -ns, -n     akarat, szándék
willenslos     akarat nélküli
e Willenlosigkeit, -     akaratnélküliség
willentlich     szándékos

r Wink, -(e)s, -e    integetés, jeladás
winken, -te, h. ge-t; +D., mit+D.    integet vkinek vmivel
r Winker, -s, -     intő, integető

r Winter, -s, -    tél
winterlich     télies
wintern, -te, h. ge-t     áttelel

wirken, -te, h. ge-t; auf+A.     hat vkire/vmire
r Wirker, -s, -     ható, cselekvő, alkotó
wirksam     hatékony
e Wirksamkeit, -, -en    hatékonyság
e Wirkung, -, -en     hatás
wirkungslos     hatástalan
wirkungsvoll     hatásos

wirr     zavaros, kusza
e Wirre, -, -n     zűrzavar, rendetlenség, összevisszaság
wirren, -te, h. ge-t/geworren     összezavar, összekuszál
e Wirrnis, -, -se     zűrzavar, kavarodás

r Wirt, -es, -e     gazda, házigazda, vendéglátó (ffi)
e Wirtin, -, -nen     gazdasszony, háziasszony
wirtlich     szíves, vendégszerető

e Wirtschaft, -, -en     gazdaság, gazdálkodás
wirtschaften, -ete, h ge-et     gazdálkodik, háztartást vezet
r Wirtschafter, -s, -     gazda (ffi)
e Wirtschafterin, -, -nen     gazda (nő)
wirtschaftlich     gazdasági, gazdaságos, takarékos
e Wirtschaftlichkeit, -     gazdaságosság, takarékosság

s Wissen, -s     tudás, tudomás
e Wissenschaft, -, -en    tudomány
r Wissenschaft(l)er, -s, -     tudós (ffi)
e Wissenschaft(l)erin, -, -nen     tudós (nő)
wissenschaftlich     tudományos

e Witwe, -, -n     özvegyasszony
e Witwenschaft, -     özvegység
s Witwentum, -(e)s     özvegység
r Witwer, -s, -     özvegyember

r Witz, -es, -e    vicc, tréfa
e Witzelei, -, -en    viccelődés
witzeln, -te, h. ge-t    viccelődik
witzig    vicces, tréfás, szellemes
e Witzigkeit, -    szellemesség
r Witzling, -s, -e    tréfacsináló, viccelődő
witzlos    vicc nélküli, tréfamentes

e Wohltat, -, -en    jótett
r Wohltäter,-s, -    jótevő (ffi)
e Wohltäterin, -, -nen    jótevő (nő)
wohltätig    jótékony
e Wohltätigkeit, -    jótékonyság

wohnen, -te, h. ge-t     lakik
wohnhaft     vhol lakó
wohnlich     lakályos, barátságos
e Wohnung, -, -en     lakás

r Wolf, -(e)s, Wölfe    farkas
s Wölfchen, -s, -    kis farkas
e Wölfin, -,- nen    nőstényfarkas

e Wolke, -, -n     felhő
sich wölken, -te sich, h. sich ge-t     felhősödik
wolkenfrei     felhőtlen
wolkenlos     felhőtlen
wolkig     felhős

s Wort, -(e)s, Wörter / Worte    szó
wortarm    szófukar
wortbrüchig    szavát megszegő
s Wörtchen, -s, -    szavacska
wortgetreu    szó szerinti
wortgewaltig    jó beszédkészségű
wortgewandt    bőbeszédű
e Wortgewandtheit, -    bőbeszédűség
wortkarg    szűkszavú
e Wortkargheit,-     szótlanság
wörtlich    szó szerinti
wortlos    szó nélkül
wortwörtlich     szó szerint(i)

s Wunder, -s, -     csoda
wunderbar     csodálatos
wundern, -te, h. ge-t     csodálatba ejt
sich wundern, -te sich, h. sich ge-t; über+A.     csodálkozik, ámul vmin
wundersam     csodálatos
wundervoll     csodálatos

r Wunsch, -(e)s, Wünsche    kívánság, óhaj
wünschbar (schw.)    kívánatos
wünschen, -te, h. ge-t    kíván, óhajt
wünschenswert    kívánatos
wunschgemäß    kívánság szerint
wunschlos    kívánság nélkül

e Würde, -, -n     méltóság
würdelos    méltóság nélkül
e Würdelosigkeit, -    méltóság hiánya
würdevoll     méltóságteljes
würdig    méltó, érdemes
würdigen, -te, h. ge-t; +D.     méltat, méltányol vmiért
e Würdigkeit, -     érdemesség

e Würze, -, -n     fűszer
würzen, -te, h. ge-t     megfűszerez, fűszerez
würzig     fűszeres

wüst    sivár
e Wüste, -, -n    sivatag
e Wüstenei, -, -en    sivatag, pusztaság
wüstenhaft    sivatagszerű

e Wut, -    harag, düh
wuterfüllt    dühös
wüten, -ete, h. ge-t    dühöng
wütend    dühös, mérges
r Wüterich, -s, -e    dühöngő ember

e Zacke, -, -n     csipke, cakk
zacken, -te, h. ge-t    csipkéz, fogaz, cakkoz
zackig     csipkézett, fogazott

e Zahl, -, -en     szám, számjegy
zählbar     megszámlálható
zählen, -te, h. ge-t     megszámol
r Zähler, -s, -     számoló, számláló (ember)
e Zählung, -, -en    számolás, számlálás

zahlen, -te, h. ge-t; für+A.     ki-/megfizet, fizet vmiért
r Zahler,-s, -     fizető, fizetésre kötelezett
e Zahlung, -, -en     fizetés

r Zank, -(e)s, Zänke     civakodás, civódás, veszekedés
zanken, -te, h. ge-t     civakodik, civódik, veszekedik
e Zänkerei, -, -en    civakodás, civódás, veszekedés
zankhaft     civakodó, veszekedő
zänkisch     civakodó, veszekedő

zart     finom, gyengéd, törékeny
e Zärte, -     gyengédség
zärtlich     gyengéd, szeretetteljes
e Zärtlichkeit, -, -en    gyengédség

r Zauber, -     varázslat, bűvölet
e Zauberei, -, -en     varázslat, bűbájosság
r Zauberer, -s, -     varázsló (ffi)
e Zauberin, -, -nen    varázsló (nő)
zauberhaft     varázslatos, bűvös
zaubern, -te, h. ge-t     elvarázsol, varázsol

zehren, -te, h. ge-t     fogyaszt, elkölt
r Zehrer, -s, -     fogyasztó
e Zehrung, -, -en     fogyasztás, étkezés, táplálék

zeichnen, -ete, h. ge-t     rajzol
r Zeichner, -s, -     rajzoló, grafikus (ffi)
e Zeichnerin, -, -nen    rajzoló, grafikus (nő)
e Zeichnung, -, -en    rajz

e Zeit, -, -en    idő, időtartam
zeithaft     korabeli, korszerű
zeitig     jelenlegi, idei
zeitlich     időbeli
zeitlos     időtlen

e Zelle, -, -n     sejt
zellig     sejtekből álló

s Zelt, -(e)s, -e    sátor
zelten, -ete, h. ge-t    sátorozik

zensieren, -te, h.-t     bírál, értékel
r Zensor, -s, -en     bíráló, cenzor (ffi)
e Zensorin, -, -nen    bíráló, cenzor (nő)
zensorisch    cenzori
e Zensur, -, -en    cenzúra, cenzúrálás, bírálat
zensurieren, -te, h.-t    cenzúráz

zentral (gr-lat.)     központi, centrális
e Zentrale, -, -n     központ, középpont
e Zentralisation, -, -en     központosítás, centralizáció
zentralisieren, -te, h.-t    központosít, centralizál
e Zentralisierung, -, -en     központosítás, centralizáció
e Zentralität, -     középpont
zentrisch     középponti, központi, centrikus

zerbrechen, zerbrach, h. zerbrochen    eltör, széttör
zerbrechlich    törékeny
e Zerbrechlichkeit, -    törékenység

e Zeremonie, -, …ien (lat-mlat-fr.)     ceremónia, szertartás
zeremoniell     szertartásos
zeremoniös     szertartásos, formai

zerkleinern, -te, h.-t    apróra vág, felaprít
e Zerkleinerung, -    felaprózás, szétdarabolás

zerreißen, zerriss, h. zerrissen    szétszakít, elszakít
sich zerreißen, zerriss s., h. s. zerrissen    megszakad
zerreißbar    szétszakítható, elszakítható
zerreißfest    tépésbiztos, nem eltéphető
e Zerreißfestigkeit, -    tépési ellenállás
e Zerreißung,- , -en    elszakadás

zerschlagen, zerschlug, h. zerschlagen    szétver, szétzúz
e Zerschlagung, -, -en    szétverés

zerstören, -te, h.-t     szétrombol
zerstörbar     szétrombolható
r Zerstörer, -s, -s     (el)pusztító (ffi)
e Zerstörerin, -, -nen    (el)pusztító (nő)
zerstörerisch    romboló, pusztító
e Zerstörung, -, -en    rombolás, pusztítás

s Zertifikat, -(e)s, -en     bizonyítvány, tanúsítvány
e Zertifikation, -, -en     igazolás, tanusítás
zertifizieren, -te, h.-t     igazol, tanusít
e Zertifizierung, -, -en    igazolás, tanusítás

r/e Zeuge, -n, -n, ein-r     tanú (ffi/nő)
zeugen, -te, h. ge-t; für+A, gegen+A.     tanúskodik vki mellett, vki ellen
e Zeugenschaft, -     tanúskodás, tanúságtétel

s Ziel, -(e)s, -e     cél, célpont
zielbewusst    céltudatos
e Zielbewusstheit, -    céltudatosság
zielen, -te, h. ge-t     céloz
ziellos     céltalan
e Ziellosigkeit, -    céltalanság

e Zier, -    ékesítés, díszítés
e Zierde, -, -n     ék, ékesség, dísz
zieren, -te, h. ge-t     díszít
zierlich     tetszetős

r Zigeuner, -s, -    cigány (ffi)
e Zigeunerin, -, -nen    cigány (nő)
zigeunerisch    cigányos
zigeunern, -te, h.-t (umg.)    csavarog (közny.)

r Zins, -es, -en     kamat
zinsbar     kamatozó, kamatköteles
zinsen, -te, h. ge-t     kamatozik
zinsfrei     kamatmentes
zinstragend     kamatozó

zittern, -te, h. ge-t     remeg, reszket
zitterhaft     remegős, reszketős
zitterig     remegős, reszketős

zivil (lat-fr.)     polgári, nem katonai
r Zivilist, -en, -en    civil, polgári egyén (ffi)
e Zivilistin, -, -nen     civil, polgári egyén(nő)

e Zivilisation, -, -en (lat-fr-eng.)     civilizáció
zivilisatorisch     civilizációs
zivilisieren, -te, h.-t     civilizál

r Zoo, -(s), -s     állatkert
r/e Zoologe, -n, -n, ein-r     zoológus, állattan-tudós (ffi/nő)
e Zoologie, -     zoológia, állattan
zoologisch     zoológiai, állattani

r Zopf, -(e)s, Zöpfe    hajfonat, copf
s Zöpfchen, -s, -    copfocska
zopfig    copfos

r Zorn, -(e)s h    harag, düh
zornig     haragos, dühös, mérges
zornwütig     dühös, dühödt

zu/bereiten, -ete zu, h.-t    elkészít
e Zubereitung, -, -en    elkészítés

r Zufall, -(e)s, Zufälle    véletlen, véletlenség
zufällig    véletlenül
e Zufälligkeit, -    véletlenség

zufrieden     elégedett
e Zufriedenheit, -, -en     elégedettség

r Zugang, -(e)s, Zugänge    hozzáférés
zugängig    járható
zugänglich    megközelíthető
e Zugänglichkeit, -    megközelíthetőség

zu/gehören, -te zu, h. zuge-t; +D.    tartozik vkihez/vmihez
zugehörig    vkihez / vmihez tartozó
e Zugehörigkeit, -    hovatartozás, vkihez/vmihez tartozás

zugreifen, griff zu, h. zugegriffen    megfog, odakap
r Zugriff, -(e)s, -e    hozzáférés, hozzájutás   

zu/hören, h.; +D.     hallgat, (oda)figyel vkire/vmire
r Zuhörer, -s, -     hallgató (ffi)
e Zuhörerin, -, -nen     hallgató (nő)
e Zuhörerschaft, -, -en     hallgatóság

e Zukunft, -     jövő
zukünftig     jövő, jövendő, jövőbeli
zukunftsvoll     nagyjövőjű

zu/muten, -ete zu, h. zuge-t; +D., +A.    feltételez vkiről vmit
zumutbar    feltételezhető
e Zumutbarkeit,     feltételezhetőség, elvárhatóság
e Zumutung, -, -en    rosszindulatú feltételezés

zünden, -ete, h. ge-t     meggyújt, gyújt
r Zünder, -s, -     meggyújtó, gyújtogató
e Zündung, -, -en     meggyújtás, gyújtás

zu/nehmen, nahm zu, h. zugenommen    nő, hízik, gyarapodik
zunehmend    növekvő mértékű/mértékben

zusammen/gehören, -te z., h. zusammengehört    összetartozik, egybetartozik
zusammengehörig    összetartozó, egybetartozó
e Zusammengehörigkeit, -    összetartozás

r Zusammenhalt, -(e)s     összetartás
zusammen/halten, hielt z., h. z.-gehalten    összetart
zusammenhaltend    összetartó


zusammen/schreiben, schrieb z., h. z.geschrieben    összeír
e Zusammenschreibung, -, -en    összeírás

zusammen/stellen, -te z., h. zusammengestellt    összeállít
e Zusammenstellung, -, -en    összeállítás

zu/schauen, h.     néz, szemlél
r Zuschauer, -s, -     néző, szemlélő (ffi)
e Zuschauerin, -, -nen     néző, szemlélő (nő)

r Zuschlag, -(e)s, Zuschläge    pótdíj, pótlék, felár
zuschlagfrei    pótdíjmentes
zuschlagpflichtig    pótdíjköteles

r Zustand, -(e)s, Zustände    állapot, helyzet
zustande bringen, brachte, h. gebracht    létrehoz, véghezvisz, megcsinál
zustande kommen, kam, i. gekommen    létrejön, megvalósul
s Zustandebringen, -s    létrehozás, végrehajtás
s Zustandekommen, -s    létrejövés, létesülés, megvalósulás

zuständig für+A.    illetékes, felelős vmiért
e Zuständigkeit, -    illetékesség, felelősség

zuverlässig    megbízható
e Zuverlässigkeit, -    megbízhatóság


r Zweck, (e)s, -e    cél, értelem
zwecklos     céltalan, értelmetlen
zwecks     céljából, végett


r Zyniker, -s, - (gr-lat.)     cinikus ember (ffi)
e Zynikerin, -, -nen     cinikus ember (nő)
zynisch     cinikus
r Zynismus,-    cinizmus, cinikus beállítódás

Asztali nézet