PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

Német - Magyat "Szóazonosság"

 

A zárójelben a német és magyar szavak után az idegen szavak anyanyelvi

jelentését láthatjuk

 

 

 

   
NÉMET  -  MAGYAR
aktiv (wirksam) aktiv
akut (dringend) akut (sűrgős)
s Album (Sammelbuch) album (gyüjtőkönyv
s Alibi alibi
r Alkohol alkohol
s Alterego (andere Ich) alterego
s Aluminium (anyagok általában DAS-ok) aluminium
analog (ähnlich) analog
s Antibiotikum antibiotikum
antik (alt) antik (régi)
s Aroma (Duft) aroma
s Atom atom
e Aula (Innenhof) aula
s Auto (Kraftwagen) autó
s Autogramm (Unrterschrift) autogramm
r Balkon balkon
s Bankett (Festmahl) bankett
bigott (blindgläubig) bigott (vakhitű)
r/s Bikini bikini
bizarr (ungewöhnlich) bizarr (szokatlan)
s Bonbon (kleine Süßigkeit) bonbon (kis édesség)
r Bonus (gutschrift) bónusz (jóváírás)
s Brikett brikett
e Brokkoli (Spargehlkohl) brokkoli
s Bruttó (ohne Abzug von Kosten) bruttó (levonás nélküli)
r Bunker (betonierter Schutzraum) bunker (betonozott védőkamra)
s Deka  deka
s Datum (Zeitpunkt) dátum (időpont)
r/e Diktator (Gewaltherrsher) diktátor
s Dilemma (Wahl zwischen 2 Dingen) dilemma (választás 2 dolog között
direkt (gerade, geradezu) direkt (egyenes)
s Drama (trauriges Vorgang) dráma
s Embargo (Ausfuhrverbot) embargó (kiviteli tilalom)
r Export (Ausfuhr von Waren) export (árúkivitel)
e Farm (Bauerngut) farm (parasztgazdaság)
flott (flink, rasch) flott
r Galopp (schnellste Ganart des Pferdes) galopp (
r Grill (Bratrost) grill
r Hangar (Flugzeughalle) hangár (repülőgép tároló)
s Hormon hormon
r Humor humor
intim (vertraut, innig, eng) intim
r Kakao kakao
r Kantor kántor
r Kaplan káplán
r Karton (dünne Pappe) karton
r Kefir kefir
r Keks (kleines, trockenes Gebäck) keksz
s Kilogramm kilogramm
r Kilometer kilométer
s Klima (Wetteranlage) klima
e Klimax klimax
r Klub klub
s Koffein koffein
e Kola kola
r Kollektor (Sammler von Licht, Energie, usn.) kollektor
r Komfort (Bequemlichkeit) komfort (kényelem)
s Kommando kommando
r Kommentar (Erklärung, Erläuterung) kommentár (magyarázat)
kompakt (dicht, massiv) kompakt
komplett (vollständig, abgeschlossen) komplett, hiánytalan, teljes
r Komplex (Gesamtheit) komplex, bonyolultan összetett
konkret (wirklich) konkrét
e Kontur (Umriss) kontúr (körvonal)
korrekt (richtig, fehlerfrei) korrekt
r Krater (Öffnung eines Vulkans) kráter
r Kulak (Brossbauer) kulák
r/s Kupon kupon
s Laboratorium laboratórium
r/s Langos lángos
r Likör (süßer Branntwein) lokőr
s Linoleum linóleum
r/s Liter liter
s Lotto lottó
e Maffia (Geheimbund) maffia
s Mahagoni mahagóni
s Mandala (magische Kreis) mandala
mediterran mediterrán
mega (Groß, groß) mega, nagy
r/e Mentor/in (Erzieher, Berater) mentor
s Menü menü
r/s Meteor meteor
s Modell (Vorbild, Muster) modell
r/s Modem modem
modern modern
r Modul modul
s Monopol monopol
e Moral morál, erkölcs
morbid (kränklich,morsch) morbid
nett ((liebenswürdig) nett, csinos, takaros
objektiv objeltív, tárgyszerű
r Orkan orkán
e Panik pánik
s Panorama panoráma
r Paprika paprika
paradox paradox, különös, szokatlan
s Paraffin paraffin
r Parameter paraméter
e Paranoia paranoia
s Parfüm parfüm
s Parkett parkett
s Parlament parlament
r/e Partner/in  (Teilhaber) partner
patent (geschickt, tüchtig) patent (hasznos, alkalmas)
r Pavillon pavilon
s Pedal pedál
pefekt perfekt
r Perron peron
s Plakat plakát
plus plusz
s Polo (lovas) poló
s Porto portó
prima príma, kitűnő
primitiv primitiv, ősi, eredeti
privat privát
r Profit profit, haszon
s Programm program
r Projektor projektor
r Propeller propeller, légcsavar
s Publikum publikum, közönség
r Pullover pulóver
r/s Radar radar
e Razzia razzia, rajtaütés
s Regiment regiment, hadsereg
s Register regiszter
r Rekord rekord
r/e  Rektor/in rektor
r Revolver revolver
r Rum rum
stabil stabil
stramm stramm, erős
tabu tubu, érinthetetlen
s Telefon telefon
e Tombola tombola
e Trafik trafik
s Trauma trauma
r Trend trend, irányadó
r Tumor tumor, daganat
r Turnus turnus, egymást váltó csoport
s Utopia utópia, megvalósithatatlan
vegetativ vegetativ, akarattól független
e Villa villa, nagy ház
r Virus vírus
s Vitamin vitamin
r Vokal vokál
r Vulkan vulkán
r Wagon vagon, kocsi

 

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet