PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

 

2012. 09. 26.

Igeidők Áttekintése
IgeidőkRagozás (lernen)
(Gyenge Igék)
Ragozás (sehen)
(Erős Igék)
 
Jelen idő
 • ich lerne
 • du lernst
 • er lernt
 • wir lernen
 • ihr lernt
 • sie lernen
 • ich sehe
 • du siehst
 • er sieht
 • wir sehen
 • ihr seht
 • sie sehen
 

Összetett Múlt
 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben
gelernt
 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben
gesehen  

 

Egyszerű Múlt

 • ich lernte
 • du lerntest
 • er lernte
 • wir lernten
 • ihr lerntet
 • sie lernten
 • ich sah
 • du sahst
 • er sah
 • wir sahen
 • ihr saht
 • sie sahen
 

Régmúlt
 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten
gelernt
 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten
gesehen  

Egyszerű Jövő
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
lernen
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
sehen  

Befejezett Jövő
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
gelernt haben
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
gesehen

 

 

 

 

 

  
       
       
       
       
       
       

Sein és Haben igék Egyszerű Múltja

seinhaben
ich war ich hatte
du warst du hattest
er/es/sie war er/es/sie hatte
wir waren wir hatten
ihr wart ihr hattet
sie waren sie hatten

 

Igeidők Használata

 

Jelen idő /Präsens

Kifejezi:

:

Ami jelenleg történik.


1. Ezt az igeidőt általában ugyanakkor használjuk, mint  a magyarban.

 • Momentan sind wir müde.
 • Was machen wir jetzt?
 • Es regnet.
 • Ich schreibe bald einen Brief

2. Általános érvényű cselekvéseket és történéseket és rendszeresen ismétlödő eseményeket is kifejezhetünk vele.

 • Jeden Tag gehe ich in die Schule.
 • Ich rauche.
 • In Österreich arbeite ich.
 • Was machst du jeden Morgen?

3.Kifejezhetjük (hasonlóan a magyar kfejezésmódhoz) vele a jövő időt is. Ha a mondatban jövőre utaló szót helyezünk (pl. morgen, nächste Woche stb.)

 • Morgen besuche ich mein Mutter.
 • Sofort komme ich?
 • Nächste Woche reise ich in die Schweiz.

 

    
       
       

 

 

 

 

Ami elkezdodött és most is tart.

Rita lernt schon seit drei Monaten Deutsch.
Seit Januar wohnt er in Heidelberg.
Seine deutsche Freundin ist bereits im vierten Monat schwanger.

 

 

Ami általános érvényű.

Sein Name ist Selma Toblerone
Er und seine Familie kommen aus einem Dorf in der Nähe von München.
Der Planet "Erde" hat nur einen Mond 
     
     
     

 A múlt idők HASZNÁLATA

 

PERFEKT

Befejezett Jelen

 1.  Egyszer történt lezárt cselekvés  kifejezésére
 2.  Párbeszédekben vagy az azt rögzítő levelekben.
 3.   Evvel a ideidővel hozzuk létre a hagyományos német "igei keretet". (Ich habe gestern gearbeitet)

 

 

IMPERFEKT

Folyamatos Múlt

 1. Sokszor ismétlödő, általában hosszan tartó cselekvés kifejezésére. (Ich machte Judo zehn Jahre lang)
 2. Elbeszélésekben és ezek leírásában
 3. A használata NYELVJÁRÁSONKÉNT változhat.

 

 

PLUSQUAMPERFEKT

Befejezett Múlt

 1. Használata elég RITKA. (könyvekben sürűbben találkozhatunk vele, leírásokban)
 2. Időegyeztetésnél (ami tőlünk régebben történt, azt fejezi ki)
 3. Ha valami nagyon régen rörtént.

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet