PARTNERÜNK

Instant Deutsch

Szerkeszti:

www. osztrakvendeglatas.jimdo.com

E-mail: thomasplawez@gmail.com

   

A rendhagyó igék 3 alakja

 

főnévi igenév (Infinitiv)

egyszerű múlt (Imperfekt/ Präteritum)

az ige 3. alakja (Partizip Perfekt), összetett múlt

(Perfekt)

jelentés

(Bedeutung)

an|bieten

bot an

h. angeboten

meg-/felkínál

an|rufen

rief an

h. angerufen

felhív telefonon

an|fangen (ä)

fing an

h. angefangen

elkezd(ődik)

an|kommen

kam an

i. angekommen

megérkezik

an|ziehen

zog an

h. angezogen

felöltöztet

auf|stehen

stand auf

i. aufgestanden

felkel

aus|gehen

ging aus

i. ausgegangen

szórakozni megy

aus|steigen

stieg aus

i. ausgestiegen

kiszáll

backen (ä)

buk/backte

h. gebacken

süt (húst)

befehlen (ie)

befahl

h. befohlen

parancsol

beginnen

begann

h. begonnen

elkezd(ődik)

beißen

biss

h. gebissen

harap

bekommen

bekam

h. bekommen

kap

(ver)bergen

(ver)barg

h. (ver)borgen

(el)rejt

betrügen

betrog

h. betrogen

becsap

bewegen

bewog

h. bewogen

indít vmire,motivál

biegen

bog

h. gebogen

hajlít

bieten

bot

h. geboten

nyújt, kínál

binden

band

h. gebunden

(meg)köt

bitten

bat

h. gebeten

kér

blasen (ä)

blies

h. geblasen

fújni

bleiben

blieb

i. geblieben

marad

bringen

brachte

h. gebracht

hoz

brechen (i)

brach

h. gebrochen

eltör valamit

brechen (i)

brach

i. gebrochen

valami eltörik

brennen

brannte

h. gebrannt

ég

denken

dachte

h. gedacht

gondol

(ein|)dringen

drang (ein)

i. (ein)gedrungen

be-/áthatol

dürfen (darf)

durfte

h. gedurft

szabad (csinálni

ein|biegen

bog ein

i. eingebogen

bekanyarodik

ein|laden (ä)

lud ein

h. eingeladen

meghív

ein|schlafen (ä)

schlief ein

i. eingeschlafen

elalszik

ein|steigen

stieg ein

i. eingestiegen

beszáll vhová

empfangen (ä)

empfing

h. empfangen

fogad

empfehlen (ie)

empfahl

h. empfohlen

ajánl

empfinden

empfand

h. empfunden

érez,észlel vmit

erlöschen (i)

erlosch

i. erloschen

elalszik a tűz

erschrecken (i)

erschrak

i. erschrocken

megijed

essen (i)

h. gegessen

eszik

fern|sehen (ie)

sah fern

h. ferngesehen

TV-t néz

fahren (ä)

fuhr

h. gefahren

vezet

fahren (ä)

fuhr

i. gefahren

utazik

fallen (ä)

fiel

i. gefallen

esik

fangen (ä)

fing

h. gefangen

(meg)fog,(el)kap

finden

fand

h. gefunden

talál

fliegen

flog

i. geflogen

repül

fliehen

foh

i. geflohen

menekül

fließen

floß

i. geflossen

folyik

fressen

fraß

h. gefressen

zabál,állat eszik

frieren

fror

h./i. gefroren

fázik/megfagy

geben

gab

h. gegeben

ad

gehen

ging

i. gegangen

megy

gelingen

gelang

i. gelungen

sikerül

gelten (i)

galt

h. gegolten

érvényes

genesen

genas

i. genesen

gyógyul

genießen

genoß

h. genossen

élvez

geschehen(ie)

geschah

i. geschehen

történik

gewinnen

gewann

h. gewonnen

nyer

gießen

goss

h. gegossen

önt, tölt

graben

grub

h. gegraben

ás

greifen

griff

h. gegriffen

megragad, (meg)fog

haben (hat)

hatte

h. gehabt

birtokol vmit, van neki

halten (ä)

hielt

h. gehalten

tart

hängen

hing

h. gehangen

lóg, függ

heben

hob

h. gehoben

emel

heißen

hieß

h. geheißen

hívják vhogyan

helfen (i)

half

h. geholfen

segít

kennen

kannte

h. gekannt

ismer

klingen

klang

h. geklungen

cseng, kong

kommen

kam

i. gekommen

jön

können (kann)

konnte

h. gekonnt

tud (csinálni), (csinál)hat,-het

laden

lud

h. geladen

megrak, megterhel

lesen (ie)

las

h. gelesen

olvas

liegen

lag

h. gelegen

fekszik

lassen (ä)

ließ

h. gelassen

hagy

laufen (äu)

lief

i. gelaufen

fut

leiden

litt

h. gelitten

szenved

leihen

lieh

h. geliehen

kölcsönöz

lügen

log

h. gelogen

hazudik

meiden

mied

h. gemieden

kerül vkit/vmit

messen

maß

h. gemessen

mér (távolságot)

müssen (muss)

musste

h. gemusst

kell (csinálnia)

mögen (mag)

mochte

h. gemocht

szeret (csinálni)

nehmen (i)

nahm

h. genommen

fog, vesz

nennen

nannte

h. genannt

nevez

raten (ä)

riet

h. geraten

tanácsol

reiten

ritt

h./i. geritten

lovagol

rennen

rannte

i. gerannt

rohan

rufen

rief

h. gerufen

kiált, hív

schaffen

schuf

h. geschaffen

teremt

scheinen

schien

h. geschienen

1.fénylik, süt(a Nap) 2.úgy tűnik

schieben

schob

h. geschoben

tol

schießen

schoss

h. geschossen

schlafen (ä)

schlief

h. geschlafen

alszik

schlagen

schlug

h. geschlagen

üt, ver

schließen

schloss

h. geschlossen

zár

schmelzen (i)

schmolz/schmelzte

i. geschmolzen/geschmelzt

olvad

schneiden

schnitt

h. geschnitten

vág

schreiben

schrieb

h. geschrieben

ír

schreien

schrie

h. geschrien

kiabál

schreiten

schritt

i. geschritten

lép(ked)

schweigen

schwieg

h. geschwiegen

hallgat

schwimmen

schwamm

h/i. geschwommen

úszik

schwören

schwor

h. geschworen

esküszik

sehen (ie)

sah

h. gesehen

lát, néz

sein (ist)

war

i. gewesen

van (=létige)

singen

sang

h. gesungen

énekel

sinken

sank

i. gesunken

süllyed

sitzen

saß

h. gesessen

ül

sollen (soll)

sollte

h. gesollt

kell (csinálni)

sprechen (i)

sprach

h. gesprochen

beszél

stehen

stand

h. gestanden

áll

springen

sprang

i. gesprungen

ugrik

stechen (i)

stach

h. gestochen

megcsíp

stehlen (ie)

stahl

h. gestohlen

lop

steigen

stieg

i. gestiegen

emelkedik

sterben (i)

starb

i. gestorben

meghal

stinken

stank

h. gestunken

bűzlik

stoßen (ö)

stieß

h. gestoßen

lök

streichen

strich

h. gestrichen

1.simít 2.mázol 3. kihúz, kitöröl

streiten

stritt

h. gestritten

veszekedik

rufen

rief

h. gerufen

hív, kiabál

tragen (ä)

trug

h. getragen

hord,visel,cipel

treffen (i)

traf

h. getroffen

találkozik

treiben

trieb

h. getrieben

űz, hajt

treten (i)

trat

h. getreten

tapos, tipor

treten (i)

trat

i.  getreten

lép,jár,megy

trinken

trank

h. getrunken

iszik

um|steigen

stieg um

i. umgestiegen

átszáll

vergessen (i)

vergaß

h. vergessen

elfelejt

verlassen

verließ

h. verlassen

elhagy vkit/vmit

verlieren

verlor

h. verloren

elveszít vmit/vkit

verstehen

verstand

h. verstanden

(meg)ért

wachsen

wuchs

i. gewachsen

waschen (ä)

wusch

h. gewaschen

mos

wissen

wusste

h. gewusst

tud vmit, vmiről

wollen (will)

wollte

h. gewollt

akar

ziehen

zog

h. gezogen

húz

zwingen

zwang

h. gezwungen

kényszerít

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Hírek

 • Továbbtanulás Ausztriában
  2015-01-08 12:43:36

  Továbbtanulás Ausztriában

   

   
   
   
  Ausztria az egyik legnépszerűbb célpont a külföldi képzésekre pályázó magyar diákok körében, hiszen a “nyugati színvonalú” képzések mind a távolságot, mind az anyagi vonzatokat tekintve elérhetőek. Az osztrák felsőoktatási rendszer ráadásul – már amennyiben német képzési nyelven szeretnénk tanulni – talán minden ország közül a legkönnyebben hozzáférhető: nincs felvételi, nincs tandíj, az érettségi és egy középfokú nyelvvizsga birtokában a legtöbb képzésre már be is lehet iratozni. Viszont éppen az egyedülállóan kedvező feltételek okozta népszerűség miatt már most hallani híreket a közeljövőben bevezetendő tandíjról. Az idén jelentkezők viszont még mindenképpen részesülhetnek a minden szempontból kedvező rendszer előnyeiből.
   
   
   

  Kép­zé­sek

  Az országban közel hatvan felsőoktatási intézmény várja a jelentkezőket. A legtöbb egyetemet Bécsben találjuk, de Graz, Linz, Innsbruck és Salzburg is több intézménynek ad helyet. A képzések túlnyomó része német nyelven van, de egy-két szakon angolul is tanulhatunk (ám az angol nyelvű képzésekre más felvételi követelmények vonatkozhatnak, és van, hogy fizetni is kell értük!). A felsőoktatási rendszer különbséget tesz a kutatóegyetemek, magánegyetemek, és főiskolák (Fachhochschule) között – többek között a felvételi követelmények és a tandíj is ezek szerint változhat. Ahogy azt már olvashattátok például a Németországról vagy Dániáról szóló cikkünkben, a kutatóegyetemek és főiskolák között itt is nagyjából az a különbség, hogy az utóbbi intézményeken szakmaibb képzést és legalább féléves szakmai gyakorlatot, míg az előbbieken inkább elméleti tudást kapnak a hallgatók. Tehát nem teljesen az itthoni értelemben vett főiskolákról van szó, bizonyos tárgyakat (például gazdasági, mérnöki képzéseket) leginkább a Fachhochschulék kínálnak.


  Tan­díj, meg­él­he­tés
  Az oszt­rák ál­la­mi egye­te­me­ken a né­met kép­zé­si nyel­vű ok­ta­tás­ban részt­ve­vők szá­má­ra nin­csen tan­díj, csu­pán 17 EUR re­giszt­rá­ci­ós díj sze­mesz­te­ren­ként. Ba­che­lor kép­zés­ben 8, Ma­s­ter kép­zés­ben 6 sze­mesz­ter van in­gyen, ez mind­két eset­ben két to­le­ran­cia­sze­mesz­tert je­lent (te­hát egy év túl­fu­tást még fe­dez az ál­lam). Ha en­nél is több idő­re len­ne szük­ség a dip­lo­ma meg­szer­zé­sé­hez, ak­kor a to­váb­bi fél­éve­kért már kb. 360 EUR tan­dí­jat kell fi­zet­ni.

  Az an­gol nyel­vű kép­zé­sek ese­té­ben vi­szont fi­gyel­jünk a rész­le­tek­re, mert kér­het­nek tan­dí­jat. Ba­che­lor sza­ko­kat vi­szony­lag ke­ve­set ta­lál­ni csak an­gol kép­zé­si nyel­ven (az an­gol-né­met ve­gyes ok­ta­tá­si nyelv gya­ko­ribb), és leg­in­kább gaz­da­ság, tu­riz­mus, eset­leg mér­nö­ki te­rü­le­te­ken ér­de­mes ke­res­ni. Mes­ter­kép­zé­sek­ből már sok­kal szé­le­sebb a kí­ná­lat.
  Ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ót a tan­dí­jak­ról ezen az ol­da­lon ol­vas­hat­tok.

  A meg­él­he­té­si költ­sé­ge­ket te­kint­ve (lak­ha­tás, uta­zás, ét­ke­zés, tan­könyv, bu­li, egyéb költ­sé­gek) Bécs­ben ha­von­ta nagy­já­ból 600-800 EUR (170-200 ezer Fo­rint) szük­sé­ges az mde.hu ada­tai sze­rint. Eb­ből a kol­lé­gi­um dí­ja kb. 200-300 EUR, a tö­meg­köz­le­ke­dés­re az 5 hó­na­pos bér­let ára 150 EUR. Az ét­ke­zés az ott­ho­ni­hoz ha­son­ló ár­ka­te­gó­ri­á­ban van, de a szol­gál­ta­tá­so­kért a ma­gyar­or­szá­gi árak több­szö­rö­sé­vel kell szá­mol­ni.  

  Je­lent­ke­zés
  Ahogy már em­lí­tet­tük, az oszt­rák egye­te­mek­re na­gyon könnyű be­jut­ni. Fel­vé­te­li vizs­gát csak egyes szak­irá­nyo­kon (or­vo­si sza­kok, pub­li­cisz­ti­ka, kész­ség­szak­irá­nyok) kér­nek, a töb­bi kép­zé­si te­rü­le­ten az érett­sé­gi a be­lé­pő. Nyelv­vizs­gát nem min­den­hol kér­nek, van, ahol elég a né­met érett­sé­gi, de olyan is, ahol B2 vagy akár C1 szin­tű nyelv­tu­dás a kö­ve­tel­mény. A pon­tos je­lent­ke­zé­si ha­tár­idők vál­to­zók, de ál­ta­lá­ban au­gusz­tus vé­gé­ig le­het re­giszt­rál­ni az őszi fél­évi kez­dés­hez – ki­vé­ve az or­vo­si kép­zé­se­ket, ame­lyek­re már feb­ru­ár­ban re­giszt­rál­ni kell a kö­te­le­ző fel­vé­te­li vizs­ga (EMS) mi­att. Az or­vo­si kép­zé­se­ken ez a fel­vé­te­li vizs­ga szá­mít csak, az érett­sé­gi ered­mé­nye­ket se na­gyon né­zik.
  A je­lent­ke­zés­hez min­den­hol pre­re­giszt­rá­ció szük­sé­ges: az ez­után ka­pott re­giszt­rá­ci­ós szám­mal le­het be­irat­koz­ni. Mi­vel a je­lent­ke­zés ma­ga a re­giszt­rá­ció, és ek­kor még nem szű­rik a di­á­ko­kat, csak egy hely­re le­het je­lent­kez­ni.

   
   

  A va­ló­di szű­rés az el­ső fél­év után jön: a STE­OP vizs­ga. Ez 3-4 be­ve­ze­tő tan­tár­gyat ölel fel (me­lyek ér­te­lem­sze­rű­en szak­irá­nyon­ként vál­to­zók), ami­ket cél­sze­rű le­ten­ni az el­ső vizs­ga­idő­szak­ban, mi­vel elő­fel­té­te­lei az összes töb­bi tárgy­nak. A STE­OP kvá­zi szű­rő­vizs­ga­ként funk­ci­o­nál: egy­szer le­het új­ra­pró­bál­ni, és aki nem megy át, nem foly­tat­hat­ja a ta­nul­má­nya­it az adott egye­tem adott sza­kán. A cur­ri­cu­lum­ban (tan­terv) meg­ta­lál­ha­tók a STE­OP alá so­rolt tár­gyak.

  Egye­te­mek
  A Wi­ki­pe­di­án meg­ta­lál­já­tok az auszt­ri­ai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek tel­jes lis­tá­ját. Az ál­ta­lá­nos nem­zet­kö­zi rang­lis­ták­ban az or­szág­el­ső Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 150-ben van, hu­mán tu­do­mány­te­rü­le­te­ken vi­szont a leg­jobb 50, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyok­ban a leg­jobb 100 kö­zött.
  Az or­szág egyik leg­erő­sebb gaz­da­sá­gi egye­te­me a Wirtschafts­uni­ver­sität Wi­en (WU), sa­ját ka­te­gó­ri­á­já­ban a nem­zet­kö­zi lis­tá­kon a leg­jobb 30 kö­zött van. Auszt­ria az or­vo­si kép­zé­sek­ben is erős he­lyen áll a nem­zet­kö­zi me­zőny­ben, a Me­di­zi­nis­che Uni­ver­sität Wi­en a leg­jobb 100 kö­zött állt 2011-ben.


  A bécsi intézményeken kívül többek között Graz (Technische Universität Graz, Karl Franzens Universität Graz), Linz (Johannes Kepler Universität Linz), Innsbruck (Universität Innsbruck) és Salzburg (Universität Salzburg) egyetemei találhatók az országos top 10-es listán. A legjobb 30 egyetemet felölelő általános országos ranglista az intézmények hivatalos honlapjaival itt található.
   
  Angol nyelvű alapképzés iránt érdeklődőknek a Bécsi Magyar Diákegyesület a Lauder Business School, a Webster University, és a FH Wiener Neustadt képzéseit ajánlja Bécsben.
  Ha gondolkozol rajta, hogy külföldi képzésre jelentkezz, és szeretnél többet megtudni a lehetőségeidről, gyere el egyórás Ingyenes Tájékoztató Előadásunkra, ahol fontos információkhoz juthatsz és felteheted kérdéseidet!

Szavazás

Milyen a honlap?
Jó!
Nagyon jó!!
Asztali nézet